• Acasa Rapoarte
  4. Termeni uzuali (finanțe sustenabile - tranziția verde)

4. Termeni uzuali (finanțe sustenabile - tranziția verde)

Acordul de la Parisprimul document cu caracter universal în domeniul schimbărilor climatice, care impune obligații juridice tuturor participanților pentru realizarea obiectivului de limitare a creșterii temperaturii medii globale sub 2˚C față de nivelul din perioada pre-industrială (1990), avându-se în vedere eforturi suplimentare pentru ca această limită să fie de 1,5˚C.

Atenuarea schimbărilor climatice - procesul de a menține creșterea temperaturii medii globale cu mult sub 2 °C și continuarea eforturilor de limitare a încălzirii globale la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale, astfel cum se prevede în Acordul de la Paris.

Adaptare la schimbările climatice - procesul de ajustare la schimbările climatice reale și preconizate, precum și la efectele acestora.

Consultant financiar:

 • un intermediar de asigurări care oferă consultanță de asigurări cu privire la IBIP;
 • o societate de asigurare care oferă consultanță de asigurări cu privire la IBIP;
 • o instituție de credit care oferă consultanță de investiții;
 • o firmă de investiții care furnizează consultanță de investiții;
 • un AFIA care oferă consultanță de investiții în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) litera (b) punctul (i) din Directiva 2011/61/UE; sau
 • o societate de administrare a OPCVM care oferă consultanță de investiții în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) litera (b) punctul (i) din Directiva 2009/65/CE.

Dezinformarea ecologică (greenwashing) - procesul de transmitere a unei impresii false sau de furnizare de informații înșelătoare despre modul în care produsele sau proiectele unei companii sunt ecologice. Greenwashing este considerată o afirmație nefondată pentru a înșela consumatorii sau investitorii, făcându-i să creadă că produsele sau procesul de producție ale unei companii sunt ecologice. Greenwashing-ul este utilizat de companii atât pentru creșterea vânzărilor, cât și pentru accesul la finanțare..

Economie circulară - un sistem economic în care valoarea produselor, a materialelor și a altor resurse din economie sunt menținute cât mai mult timp posibil, sporind eficiența utilizării lor în producție și consum și reducând, astfel, efectele negative asupra mediului. Scopul final al unei economii circulare este reducerea la minimum a deșeurilor și a  substanțelor periculoase eliberate în mediul înconjurător, în toate etapele ciclului de viață al produselor și serviciilor, inclusiv prin aplicarea ierarhiei deșeurilor.

Factori de durabilitate - aspectele de mediu, sociale și de guvernanță, precum respectarea drepturilor omului sau chestiunile legate de combaterea corupției și a dării de mită.

Factori ESG (Environmental, Social and Governance) – reprezintă factori de mediu, sociali sau privind guvernanța care pot afecta performanțele financiare ale unei entități. Aceștia includ:

 • Factori de mediu (Environmental) - se referă la impactul, negativ sau pozitiv, pe care o entitate îl are asupra mediului înconjurător, de exemplu poluare sau emisii de gaze cu efect de seră și includ:
  • Atenuarea climei;
  • Adaptarea la schimbările climatice;
  • Protejarea biodiversităţii;
  • Utilizarea durabilă și protecția apei și a resurselor maritime;
  • Tranziția către o economie circulară, evitarea deșeurilor și reciclare;
  • Evitarea și reducerea poluării mediului;
  • Protejarea ecosistemelor sănătoase;
  • Utilizarea durabilă a terenurilor.
 • Factori sociali (Social) - se referă la modul în care o entitate relaționează cu angajații, clienții sau comunitățile unde operează și includ:
  • Respectarea standardelor de muncă recunoscute (fără muncă desfășurată de copii, forțată sau discriminare);
  • Respectarea siguranţei şi sănătăţii în muncă;
  • Remunerare adecvată, condiții de muncă echitabile, diversitate și oportunități de formare și dezvoltare;
  • Drepturi sindicale și libertatea de întrunire;
  • Garanția siguranței produselor, inclusiv protectia sanatatii;
  • Aplicarea acelorași cerințe entităților din lanțurile de aprovizionare;
  • Proiecte incluzive și luarea în considerare a intereselor comunităților și minorităților sociale.
 • Factori de guvernanță (Governance) - se referă la modul în care o entitate este condusă și include elemente de tipul compensarea conducerii, controlul intern, transparența sau auditul și includ:
  • Onestitatea fiscală;
  • Măsuri anticorupție;
  • Managementul durabilității de către consiliu;
  • Remunerația consiliului de administrație bazată pe criterii de sustenabilitate;
  • Facilitarea denunțărilor;
  • Garanția drepturilor angajaților;
  • Garanția protecției datelor;
  • Dezvăluirea informațiilor.

Finanțarea ecologică [1] - finanțarea investițiilor care oferă beneficii de mediu în contextul mai larg al dezvoltării durabile din punct de vedere ecologic. Finanțarea ecologică implică eforturi de internalizare a externalităților de mediu și de ajustare a percepțiilor de risc pentru a stimula investițiile ecologice și a le reduce pe cele dăunătoare mediului. Finanțarea verde acoperă o gamă largă de instituții financiare și clase de active și include atât finanțe publice, cât și private. Finanțarea ecologică implică gestionarea eficientă a riscurilor de mediu în întregul sistem financiar.

Finanțarea durabilă - integrarea criteriilor de mediu, sociale sau de guvernanță (ESG [2]) în serviciile financiare și sprijinirea creșterii economice durabile.

Green Deal (Pactul Ecologic European) - stabilește linia de orientare a diverselor politici europene pentru următorii 5 ani (adoptat în decembrie 2019) și reprezintă o foaie de parcurs privind demersurile pe care Comisia Europeană le are în vedere în scopul facilitării atingerii obiectivului de neutralitate climatică.

Investiție durabilă:

 • o investiție într-o activitate economică care contribuie la un obiectiv de mediu, măsurat spre exemplu prin indicatori-cheie în materie de utilizare eficientă a resurselor energetice, a energiei din surse regenerabile, a materiilor prime, a apei și a terenurilor, în materie de producție de deșeuri și emisiile de gaze cu efect de seră, precum și în ceea ce privește efectele asupra biodiversității și asupra economiei circulare; sau
 • o investiție într-o activitate economică ce contribuie la un obiectiv social, în special o investiție care contribuie la combaterea inegalității sau care promovează coeziunea socială, integrarea socială și raporturile de muncă; sau
 • investiții în capital uman sau în comunități dezavantajate din punct de vedere economic sau social, cu condiția ca astfel de investiții să nu prejudicieze în mod semnificativ niciunul dintre aceste obiective și ca societățile în care s-a investit să urmeze practici de bună guvernanță, în special în ceea ce privește structuri de gestionare solide, raporturile cu forța de muncă, remunerația personalului relevant și conformitatea cu obligațiile fiscale.

Investiții în acțiuni ecologice - Investițiile în companii şi proiecte ce implică un capital verde. Acest tip de investiții se realizează, în cele mai multe cazuri, prin investiții în indici sau fonduri de acțiuni construite pe criterii ecologice. În ultimii ani, s-au dezvoltat numeroși indici pentru a identifica și urmări performanța sectoarelor, firmelor și investițiilor ecologice. În timp ce furnizorii de indici sunt relativ transparenți cu privire la metodologiile de identificare a companiilor verzi pentru indicii lor, metodele de delimitare a „gradului de ecologizare” pentru fondurile de acțiuni verzi sunt adesea complexe și contestate. Astfel, au fost dezvoltate clasificări și scheme de certificare pentru certificarea ecologismului fondurilor. În ansamblu, metodologiile utilizate pentru a delimita noțiunea de „verde” sunt extrem de eterogene pe segmentul acțiunilor verzi listate pe pieţele de capital, fiind necesară armonizarea acestora.

Obligațiuni verzi -  instrumente financiare cu venit fix care sunt utilizate pentru a finanța proiecte care au beneficii pozitive de mediu și / sau climatice.

Taxonomie – sistem de clasificare a elementelor unei mulțimi (de exemplu, activități economice) în diverse categorii în funcție de unele criterii.

Risc legat de durabilitate - un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernanță care, în cazul în care se produce, ar putea cauza un efect negativ semnificativ, efectiv sau potențial, asupra valorii investiției.

Riscurile climatice sunt clasificate în:

 • Risc fizic – reprezintă riscul de materializare a unor efecte negative urmate în mod direct efectelor încălzirii globale. El este generat de creșterea frecvenței și severității unor evenimente climatice extreme, precum alunecări de teren, inundații sau incendii. Companiile nefinanciare sunt expuse acestui risc datorită potențialelor efecte negative asupra activelor, proceselor de producție sau piețelor de desfacere. Sectorul financiar este expus, atât indirect, prin credite sau finanțări acordate unor companii la risc, cât și direct, în cazul asigurătorilor.
 • Risc de tranziție generat de modul de în care economia parcurge procesul de tranziție către o economie cu emisii scăzute de carbon. Aici sunt incluse, în special, riscurile de reglementare, care pot impune restricții sau costuri suplimentare companiilor poluante sau cu emisii intense. Totodată, riscul de tranziție derivă și din riscuri reputaționale pentru companiile care poluează sau au emisii intense de gaze cu efect de seră, de exemplu modificarea percepțiilor consumatorilor sau finanțatorilor, care poate duce la dificultăți privind vânzările sau accesul la finanțare.

Participant la piața financiară:

 • o societate de asigurare care pune la dispoziție un produs de investiții bazat pe asigurări (IBIP);
 • o firmă de investiții care oferă servicii de administrare de portofolii;
 • o instituție pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP);
 • un creator al unui produs de pensii;
 • un administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA);
 • un furnizor de produse paneuropene de pensii personale (PEPP);
 • un administrator al unui fond cu capital de risc eligibil înregistrat în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 345/2013;
 • un administrator al unui fond de antreprenoriat social eligibil înregistrat în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 346/2013;
 • o societate de administrare a unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare (o societate de administrare a OPCVM);
 • o instituție de credit care oferă servicii de administrare de portofolii.

 

Produs de investiții bazat pe asigurări sau „IBIP”:

 1. un produs de asigurare care are o durată sau o valoare de răscumpărare și a cărui durată sau valoarea de răscumpărare este expusă, parțial sau integral, direct sau indirect, fluctuațiilor pieței; sau
 2. un produs de asigurare, care este pus la dispoziția unui investitor profesional și care oferă o valoare la scadență sau de răscumpărare care este expusă, parțial sau integral, direct sau indirect, fluctuațiilor pieței.

 

********

[1] GFSG definiție

[2] Environmental, Social and Governance