• Acasa Legislație funcționare ASF
    Legea nr. 148/2015 privind aprobarea OUG nr. 94/2013 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ASF, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurăril

Legea nr. 148/2015 privind aprobarea OUG nr. 94/2013 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ASF, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurăril

 
În vigoare de la 21 iunie 2015
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 436 din 18 iunie 2015. 

 


Parlamentul României adoptă prezenta lege.

   Articol unic. -   Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94 din 16 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 18 octombrie 2013, cu următoarele modificări şi completări: 

   1. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins: 

   " 21. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

   " (2) Reglementările A.S.F. pot fi sub formă de hotărâri, ordine, regulamente, norme şi instrucţiuni.»" 

   2. La articolul I punctul 6, la articolul 9, litera a2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

   " a2) să aibă o experienţă profesională în domeniul financiar, al instituţiilor de credit şi/sau al instituţiilor financiare nebancare de minimum 8 ani de la data absolvirii studiilor prevăzute la lit. a1);". 

   3. La articolul I, după punctul 7 se introduc patru noi puncte, punctele 71-74, cu următorul cuprins: 

   " 71. La articolul 12, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

   " (4) Pentru înlăturarea oricăror incompatibilităţi care rezultă din prevederile art. 9, membrii Consiliului A.S.F. au la dispoziţie un termen de 30 de zile de la data numirii.» 

   72. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

   " Art. 14. -   (1) Convocarea Consiliului A.S.F. se face de către preşedinte şi/sau prim-vicepreşedinte, ori de câte ori este necesar sau la solicitarea a cel puţin 4 membri ai acestuia.» 

   73. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: 

   " (2) Comisiile reunite din Senat şi Camera Deputaţilor prevăzute la art. 8 alin. (2) pot dispune oricând verificarea activităţilor A.S.F.» 

   74. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

   " (2) Raportul prevăzut la alin. (1) se publică de către A.S.F., după prezentarea acestuia în Parlament, în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a.»" 

   4. La articolul I punctul 10, articolul 211 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

   " Art. 211. -   Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al A.S.F. este supusă controlului Curţii de Conturi a României."

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

     VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA                                                 p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

                                                                                                          IOAN CHELARU

 

    Bucureşti, 16 iunie 2015. 

    Nr. 148.