Facebook LinkedIn

Anunțuri MIFID II/ MIFIR

09/07/2020
Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (ESMA)  a publicat, în data de 08.07.2020, seturile actualizate de Întrebări și răspunsuri privind transparența ș...

Reglementări europene SII

29/06/2020
  Regulamentul delegat 2015/35 al Comisiei Europene  AICI, modificat de Regulamentele 2016/467, 2017/1542, 2018/1221 și 2019/981. Regulamentul delegat 2019/1865 de rectificare a versiunii ...
Vezi mai multe

PROIECT Normă pentru modificarea anexei nr.10 la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative

09/07/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICICitiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectelor de norme pot fi comunicate la adresa de e-mail reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada  09 iulie 2020 – 19 iulie 2020.

PROIECT Normă pentru modificarea anexei nr.10 la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat

09/07/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICICitiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectelor de norme pot fi comunicate la adresa de e-mail reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada  09 iulie 2020 – 19 iulie 2020.

PROIECT Normă privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor ocupaționale

09/07/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICICitiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectelor de norme pot fi comunicate la adresa de e-mail reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada  09 iulie 2020 – 24 iulie 2020.

PROIECT Normă privind externalizarea către furnizorii de servicii de tip cloud

01/07/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICICitiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile/observațiile/comentariile, se vor trimite până la data de 20.07.2020, la adresa electronică reglementare.consultare@asfromania.ro și vor fi completate sub formă de tabel, după modelul celui de mai jos:

Nr. articol

Text din proiect

Formulare propusă

Motivație/observație

       

Propunerile/observațiile/comentariile care nu sunt trimise în aceasta formă,  NU se vor lua în considerare.

PROIECT Normă pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr.7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private

01/07/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICICitiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresa de e-mail reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada 01 iulie 2020 – 15 iulie 2020.

Vezi mai multe

Informare

07/07/2020
Vă informăm că societatea DINAMIC FINANCIAL GROUP SRL nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții în conformitate cu legislația î...

Informare

23/12/2019
Entități care nu sunt autorizate de ASF în vederea prestării de servicii și activități de investiții, în conformitate cu legislația în vigoare:   Nr. crt.     Denumi...

Atenționare ASF privind platforma www.acatrades.com

13/05/2019
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă de reglementare şi supraveghere a operațiunilor derulate pe piața de capital din România, cu atribuții în domeniul prot...
Vezi mai multe

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) s-a înființat în 2013 ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanțată și își exercită atribuțiile prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.).

ASF este autoritatea competentă din România în sensul art. 22 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit, cu modificările și completările ulterioare, și are atribuțiile și competențele stabilite prin acesta, exercitate în conformitate cu prevederile statutului propriu. 

ASF este autoritatea administrativă competentă din România în sensul art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață, desemnată prin art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

ASF este autoritatea competentă din România în sensul art. 48 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului. 

ASF este autoritatea competentă la nivel național pentru aplicarea și urmărirea respectării actelor normative de directă aplicabilitate emise la nivelul Uniunii Europene, în domeniile prevăzute de prezentul act normativ, precum și pentru transpunerea și implementarea în legislația națională a acelor prevederi emise la nivelul Consiliului UE, Parlamentului UE, Comisiei Europene, precum și al altor autorități europene. 

ASF este unica autoritate națională competentă pentru reprezentarea intereselor României în cadrul Organizației Internaționale a Comisiilor de Valori Mobiliare – IOSCO, Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe – ESMA, Autorității Europene de Supraveghere pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale – EIOPA și Asociației Internaționale a Supraveghetorilor în Asigurări – IAIS, fiind membă de drept a acestor autorități internaționale, în baza legislației internaționale aplicabile."