Facebook LinkedIn

Monitorizare și Reglementări Integrate

 

De la înfiinţare şi până în prezent, Autoritatea de Supraveghere Financiară a parcurs etape exploratorii în vederea implementării unui mecanism şi instrumentelor necesare pentru monitorizarea integrată a pieţelor, precum şi a unui management al riscurilor şi crizelor din perspectiva consolidată.

În prezent, obiectivele asumate de ASF vizează identificarea,  evaluarea şi  gestionarea  riscurilor  la  adresa  stabilităţii  financiare  a  pieţelor  supravegheate.

Totodată, din perspectiva monitorizării integrate, obiectivele vizează aplicarea primelor etape de construire a mecanismului de monitorizare integrată, în strânsă legătură cu  aplicarea legislaţiei europene, corelarea cu aceasta a legislaţiei naţionale, identificarea componentelor de macroprudenţialitate, a riscurilor comune celor trei sectoare, armonizarea politicilor sectoriale aferente monitorizării pieţei, managementul riscurilor şi al crizelor cu impact sectorial şi sistemic, tranziţia de la supravegherea bazată pe conformitate către supravegherea bazată pe riscuri şi promovarea supravegherii pe baze continue.

În acest context, Direcţia Strategie şi Stabilitate Financiară din cadrul ASF va pune în aplicare strategia ASF privind promovarea stabilităţii financiare şi funcţionarea eficientă a pieţelor prin:

  1. Supravegherea prudenţială a grupurilor şi conglomeratelor financiare care activează pe piaţa instrumentelor şi investiţiilor financiare, asigurărilor-reasigurărilor şi sistemului de pensii private;
  2. Identificarea, monitorizarea şi evaluarea tendinţelor şi a riscurilor pe pieţele financiare nebancare în vederea supravegherii macroprudenţiale şi integrate, utilizând şi dezvoltând instrumente, tehnici şi mecanisme specifice managementului riscurilor;
  3. Construcţia şi dezvoltarea unui cadru integrat de funcţionare a pieţelor financiare supravegheate de A.S.F. prin elaborarea de reglementări integrate şi prin monitorizarea legislaţiei europene;
  4. Promovarea integrităţii pieţelor financiare supravegheate de A.S.F. prin aplicarea şi implementarea măsurilor preventive specifice domeniului de prevenire şi combatere a spălării banilor, finanţării terorismului şi a regimului de sancţiuni internaţionale;
  5. Buna cooperare la nivel european şi internaţional şi gestionarea eficientă a fondurilor cu finanţare externă.”

 

Conglomerate financiare

Criza financiară a evidenţiat modalitatea în care s-au materializat unele riscuri în întregul sector financiar, subliniind astfel necesitatea existenţei unei supravegheri suplimentare la nivel consolidat, supraveghere bazată pe o completare a cerinţelor de supraveghere prudenţială sectorială cu referire în special la interconexiunile din interiorul grupului/conglomeratului financiar şi la expunerile instituţiilor financiare care activează pe piaţa instrumentelor şi investiţiilor financiare, asigurărilor-reasigurărilor şi pensiilor private.

Prin acţiunile întreprinse Direcţia Strategie şi Stabilitate Financiară completează supravegherea sectorială pentru a face faţă provocărilor în materie de supraveghere a structurilor grupurilor/conglomeratelor financiare ale căror dimensiuni, interconectivitate şi complexitate le fac deosebit de vulnerabile, dar şi a expunerilor mari  pe tipuri de instrumente/pieţe, care se pot transforma într-o sursă de risc sistemic. Se pune  accentul pe  riscurile de grup (riscul de contagiune, complexitatea gestiunii şi concentrare), pe detectarea şi corectarea utilizării multiple a capitalului, şi pe monitorizarea expunerilor mari pe tipuri de instrumente/pieţe din perspectiva supravegherii consolidate.