Facebook LinkedIn

Legislație abuz de piață

 

REGULAMENTUL (UE) 596/2014 (MAR) AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei  – aplicare directă din 3 iulie 2016

  **    Rectificare Regulament (UE) nr. 596/2014 

  ***   Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014

REGULAMENTUL (UE) 2019/2115 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Directivei 2014/65/UE și a Regulamentelor (UE) nr. 596/2014 și (UE) 2017/1129 în ceea ce privește promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri

 

Regulamente   delegate:  
  Regulamentul delegat (UE) 2016/522  de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește o derogare aplicabilă anumitor organisme publice și băncilor   centrale din țări terțe, indicatorii de manipulare a pieței, pragurile de publicare, autoritatea competentă pentru notificările amânărilor, permisiunea de tranzacționare în perioadele închise și tipurile de tranzacții   efectuate de personalul de conducere care trebuie notificate
   
  Regulamentul delegat (UE) 2016/523  de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare referitoare la formatul și modelul pentru notificarea și publicarea tranzacțiilor efectuate de personalul de conducere în   conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
    
  Regulamentul delegat (UE) 2016/347 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la formatul exact al listelor persoanelor care au acces la informații privilegiate și pentru actualizarea listelor   persoanelor care au acces la informații privilegiate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
   
  Regulamentul delegat (UE) 2016/378  de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la momentul, formatul și modelul pentru transmiterea notificărilor către autoritățile competente în conformitate   cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
    
  Regulamentul delegat (UE) 2016/908 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea de standarde tehnice de reglementare în ceea ce privește criteriile,   procedura și cerințele pentru stabilirea unei practici de piață acceptate, precum și cerințele pentru menținerea sa, încetarea sa sau modificarea condițiilor privind acceptarea sa
    
  Regulamentul delegat (UE) 2016/909 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru conținutul notificărilor   care trebuie transmise autorităților competente și compilarea, publicarea și actualizarea listei notificărilor
    
  Regulamentul delegat (UE) 2016/957  de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la   modalitățile, sistemele și procedurile adecvate, precum și modelele de notificare care trebuie utilizate pentru prevenirea, detectarea și raportarea practicilor abuzive sau a ordinelor ori a tranzacțiilor suspecte
    
  Regulamentul delegat (UE) 2016/958  de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare care stabilesc modalitățile   tehnice pentru prezentarea în mod obiectiv a recomandărilor de investiții sau a altor informații prin care se recomandă sau se sugerează o strategie de investiții și pentru divulgarea anumitor interese sau pentru a   indica existența unor conflicte de interese
    
  Regulamentul delegat (UE) 2016/959 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare pentru activitățile de sondare a pieței cu privire la sistemele și la modelele de notificare care trebuie utilizate de către   participanții la piață care divulgă informații, precum și la formatul evidențelor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
   
  Regulamentul delegat (UE) 2016/960  de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru modalități, sisteme și proceduri adecvate destinate participanților la piață care divulgă informații atunci când desfășoară activități de sondare a pieței
   
 Regulamentul delegat (UE) 2016/1052 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare
   
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1055 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind mijloacele tehnice pentru publicarea adecvată a informațiilor privilegiate și pentru amânarea publicării informațiilor privilegiate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului


 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/292 AL COMISIEI din 26 februarie 2018 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind procedurile și formularele pentru schimbul de informații și asistență între autoritățile competente în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind abuzul de piață  a fost publicat  în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L/55/34 din data de 27.02.2018. Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

 

   

Directiva 2014/57/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  privind sancțiunile penale pentru abuzul de piață (directiva privind abuzul de piață)
 
Directiva 2015/2392/CE  A COMISIEI din 17 decembrie 2015 privind Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește raportarea către autoritățile competente a încălcărilor efective sau potențiale ale acestui regulament  
 

REGULAMENTUL (UE) 2016/1011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014

 

 

Regulamentului (UE) 2016/1033 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iunie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare.

   
In secţiunea GHIDURI ESMA găsiţi informații suplimentare şi pentru reglementările europene în domeniul abuzului de piaţă.


Q&A on the Market Abuse Regulation - răspunsuri la intrebările legate de abuzul de piață.