Facebook LinkedIn

Regulamentul UE 2015/ 2451


Regulamentul de punere în aplicare (UE)  2015/2451 al Comisiei din 2 decembrie 2015 de stabilire a standardelor tehnice de punere in aplicare în ceea ce privește machetele și structura informațiilor specifice de către autoritățile de supraveghere în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

 

Machete pentru publicarea datelor statistice agregate   

Macheta A 20162017  2018 - pentru publicarea datelor statistice agregate cu privire la întreprinderile de asigurare și reasigurare supravegheate în temeiul Directivei 2009 / 138 / CE

Macheta B pentru publicarea datelor statistice agregate cu privire la grupurile de asigurare supravegheate în temeiul Directivei 2009 / 138 / CE. Aceasta macheta nu este se completeaza deoarece este valabila pentru grupuri

Macheta C:  20162017   2018 -  pentru publicarea datelor statistice agregate cantitative cu privire la autoritatea de supraveghere

Macheta D pentru publicarea datelor statistice agregate calitative cu privire la autoritatea de supraveghere

Macheta  pentru publicarea informațiilor privind exercitarea opțiunilor prevăzute la articolul 31 alin. (2), lit. (D) din Directiva 2009 / 138 / CE

Structura Autorității de Supraveghere a Asigurărilor în anii:  2016;  2017.

 

 

Scopul publicării

Unul din obiectivele stabilite in strategia ASF pentru perioada 2016-2018 este creșterea încrederii consumatorilor: transparență, accesibilitate și echitate.

Astfel, în baza prevederilor art. 8 alin.(2) lit.b) din Legea 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, ASF publică mai jos informații privind criteriile, metodele şi instrumentele utilizate în procesul de supraveghere.Contextul european

Odată cu intrarea în vigoare, la data de 01.01.2016, a noului regim de supraveghere Solvency II la nivel european, se dorește dezvoltarea unei culturi comune de supraveghere în cadrul UE și practici consecvente de supraveghere abordate de autoritățile din cadrul țărilor membre.

 

Procesul de supraveghere implementat în cadrul ASF

Conform atribuțiilor prevăzute la art.34 alin.(2) din Legea nr. 237/2015, ASF analizează și evaluează modul în care societățile respectă cerințele reglementărilor în vigoare referitoare la:

a)   sistemul de guvernanţă; 

b)   modalitatea de realizare a ORSA şi de utilizare a rezultatelor acesteia;

c)   capacitatea societăţilor de a estima riscurile în funcţie de mediul în care activează; 

d)   riscurile cunoscute sau potenţiale;

e)   rezervele tehnice; 

f)    cerintele de capital de solvabilitate (SCR si MCR); 

g)   investiţiile; 

h)   calitatea şi cantitatea fondurilor proprii; 

i)     modelele interne utilizate de societatile de asigurare si/sau reasigurare; 

j)     modul în care activităţile de asigurări generale şi de asigurări de viaţă sunt administrate separat; 

k)   alte elemente stabilite prin prevederile legale.

Odată cu trecerea la noul regim de solvabilitate Solvency II, ASF a implementat un proces intern de evaluare a riscurilor societăților de asigurare și măsuri de supraveghere adecvate profilului de risc al societăților. O parte din acest proces implementat îl reprezintă sistemul de clasificare a societăților, care prevede gruparea acestora în 4 categorii de supraveghere, ținând cont de natura, profilul de risc si complexitatea activității. Sistemul de clasificare este bazat pe o matrice bi-dimensională care utilizează pe de o parte impactul la nivel de piață de asigurări și pe de altă parte riscurile individuale prezentate de societate, evaluate în funcție de valoarea și evoluția unor indicatori de prudențialitate. Această primă evaluare are loc pe o bază regulată, utilizând datele raportate de societăți în raportările anuale, și este revizuită trimestrial dacă datele prezentate în raportările trimestriale arată o deteriorare a valorii indicatorilor de prudențialitate. În plus, în funcție de datele disponibile din activitatea de supraveghere off-site sau on-site (rezultate din controalele desfășurate la sediile societăților, măsurile implementate în urma acestora, calitatea guvernantei etc.), clasificarea poate fi revizuită prin încadrarea societăților respective într-o altă clasă de supraveghere.

De asemenea, ASF a dezvoltat un cadru unitar pentru evaluarea rapoartelor ORSA și a unor funcții din cadrul sistemului de guvernanta al societăților de asigurare. Pe lângă evaluările interne, pe baza cadrului dezvoltat la nivel de instituție, ASF a participat la evaluările de risc efectuate la nivel de grupuri de asigurări, în cadrul colegiilor de supraveghere unde este membră.

În anul 2018, ASF a continuat dezvoltarea indicatorilor de risc sectorial și a tabloului riscurilor pentru piața asigurărilor și a beneficiat de un proiect de consultanță din partea EIOPA, în cadrul programului de asistență tehnică finanțat din fonduri europene privind consolidarea funcției de supraveghere a pieței asigurărilor. Rezultatul proiectului a fost dezvoltarea unui manual de supraveghere adaptat la structura autorității de supraveghere din România, pornind de la manualul de supraveghere dezvoltat la nivelul EIOPA pentru armonizarea practicilor de supraveghere la nivel european, dar și extinderea tabloului riscurilor față de cadrul deja implementat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****

În trimestrul II 2016, în cadrul ASF au fost elaborate si aprobate două proceduri interne pentru implementarea unui proces de supraveghere bazat pe evaluarea riscurilor societăților de asigurare și/sau reasigurare. Parte din acest proces este sistemul de clasificare a societăților, care prevede gruparea acestora în 4 categorii de supraveghere, ținând cont de natura, profilul de risc si complexitatea activității acestora.
Astfel, sistemul de clasificare este bazat pe o matrice bi-dimensională care utilizează impactul la nivel de piață și riscurile prezentate de societate - calculate în funcție de valoarea și evoluția unor indicatori de prudențialitate - ca două criterii de clasificare. Aceasta primă evaluare are loc pe o baza regulată, utilizând datele raportate de societăți în raportările anuale, și este revizuită trimestrial dacă datele prezentate în raportările trimestriale arată o deteriorare a valorii indicatorilor de prudentialitate. În plus, în funcție de datele disponibile din activitatea de supraveghere off-site sau on-site (rezultate din controalele desfășurate la sediile societăților, planuri de măsuri de implementat, calitatea guvernantei etc.), clasificarea poate fi revizuită prin încadrarea societăților respective într-o clasă de supraveghere superioară.

In funție de categoria de supraveghere în care au fost încadrate în prima etapă a procesului de supraveghere, se stabilesc măsuri de supraveghere adecvate categoriei de supraveghere și profilului de risc al societăților, și este întocmit planul anual de supraveghere. În planul de supraveghere se stabilesc frecvența și intensitatea activităților de supraveghere pentru fiecare societate, exprimând astfel profilul de risc al acesteia. Planul de supraveghere trebuie să fie proporțional cu natura, amploarea și complexitatea societății.

Planul de supraveghere poate cuprinde acțiuni de control dar și diverse evaluări referitoare la metodologiile aplicate de societăți pentru calculul rezervelor tehnice, implementarea procesului ORSA, activitatea de investiții si/sau calitatea guvernantei.