Facebook LinkedIn

Cerinţe de pregătire profesională a intermediarilor în asigurări

Potrivit prevederilor art. 2 şi art. 3 alin. (1) din Normele privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări puse în aplicare prin Ordinul nr.9/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, ”Începând cu data de 1 septembrie 2011, pentru persoanele menţionate la art. 2 certificatul de calificare profesională este condiţie de încheiere a contractelor de muncă, respectiv de mandat în domeniul asigurărilor sau de intermediere, după caz, cu asigurătorii sau intermediarii în asigurări” .

Dispoziţiile normelor se aplică următoarelor categorii de persoane: 
a) agenţi de asigurare persoane fizice; 
b) conducători ai agenţilor de asigurare persoane juridice; 
c) subagenţi; 
d) conducători ai activităţii de bancassurance; 
e) persoane fizice care desfăşoară activitate de bancassurance; 
f) conducători executivi ai brokerilor de asigurări şi/sau reasigurări; 
g) brokeri în asigurări/reasigurări; 
h) asistenţi în brokeraj persoane fizice; 
i) persoanele desemnate să conducă activitatea de intermediere în asigurări la asistenții în brokeraj - persoane juridice, precum și personalul propriu al asistenților în brokeraj - persoane juridice, cu atribuții de intermediere în asigurări; conducători ai asistentilor în brokeraj - persoane juridice, cu obiect unic de activitate;
j) personal propriu al brokerului de asigurare şi/sau reasigurare, care are ca principală atribuţie de serviciu intermedierea contractelor de asigurare şi/sau reasigurare.

Conform art. 3 alin. (2) din Normele privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări puse în aplicare prin Ordinul nr.9/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se exceptează de la prevederile art.3 alin.(1) menţionat mai sus: 
  „a) persoanele înregistrate în Registrul intermediarilor anterior datei de 1 septembrie 2011; 
  b) toate celelalte persoane care au avut una dintre calităţile prevăzute la art. 2 pentru o perioadă de cel puţin 2 ani în ultimii 4 ani anteriori datei de 1 septembrie 2011, chiar dacă reglementările specifice domeniului asigurărilor nu prevedeau înregistrarea lor în Registrul intermediarilor; 
  c) angajaţii societăţilor de asigurare care au avut atribuţii de vânzare directă a produselor de asigurare pentru o perioadă de cel puţin 2 ani în ultimii 4 ani anteriori datei de 1 septembrie 2011, care, după această dată, doresc să dobândească una dintre calităţile prevăzute la art. 2”.
În cazul persoanelor sus-menţionate este necesar certificatul de pregătire profesională continuă.

De asemenea, conform art.3 alin.(3) din norme, se exceptează de la cerinţa de absolvire a unui program de calificare profesională şi persoanele care: 
a) au deţinut o funcţie de conducere într-o instituţie de reglementare şi/sau de supraveghere în domeniul financiar-bancar, ca urmare a unei hotărâri a Parlamentului României; 
b) au deţinut funcţia de director sau director adjunct al unei direcţii de specialitate dintr-o instituţie de reglementare şi/sau de supraveghere în domeniul financiar-bancar; 
c) au deţinut o perioadă de cel puţin 3 ani o funcţie în cadrul consiliului de administraţie/de supraveghere, în conducerea executivă sau directoratul unui asigurător/reasigurător. 

Responsabilitatea certificării încadrării în situaţiile de excepţie prezentate anterior revine asigurătorilor şi brokerilor de asigurare care au obligaţia de a verifica documentele din care rezultă încadrarea în aceste situaţii.

După verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3) din normele puse în aplicare prin Ordinul nr.9/2012, cu modificările şi completările ulterioare, asigurătorii şi brokerii de asigurare au obligaţia de a elibera o adeverinţă care să ateste încadrarea persoanei în cauză în situaţia de excepţie şi de a o transmite IMA, direct sau prin intermediul persoanelor în cauză. Pe baza adeverinţei, IMA emite coduri RI pentru aceste persoane, care ajung înapoi la societăţile care au emis adeverinţele. Codurile astfel obţinute de la IMA sunt raportate de societăţi către Registrul intermediarilor centralizat la ASF, urmându-se procedura uzuală prevăzută de Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul nr.10/2007, în vederea alocării codurilor RAF (pentru detalii suplimentare vă rugăm să contactaţi IMA).

În cazul în care o persoana a fost înregistrată în Registrul intermediarilor înainte de 1 septembrie 2011, dar care ulterior a fost radiată din motive neimputabile ei, aceasta poate obține certificarea încadrării, în situaţia de excepţie, printr-o adresă eliberată, la cerere, de către ASF – Direcţia Autorizare Avizare, Sectorul Asigurări-Reasigurări.
În această situație, devin aplicabile prevederile art.13 alin.(9) şi (10) din Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora se aplică o taxă de 35 euro, în echivalent lei, la cursul BNR din ziua plății. 

 LEGISLAŢIE:

- Ordinul nr.2/2013 pentru modificarea Normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui CSA nr.9/2012,  publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 290 din 22.05.2013;  

- Ordinul nr.9/2013  pentru modificarea Normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui CSA nr.9/2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 95 din 15.02.2013;

- Ordinul nr.23/2012  pentru modificarea şi completarea Normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui CSA nr.9/2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 898 din 28.12.2012;

- Ordinul nr.9/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 329 din 16.05.2012;

- Decizia nr. 400/2012 privind taxele prevăzute de reglementările în domeniul pregătirii profesionale în asigurări şi alte aspecte privind aplicarea acestor reglementări, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 499 din 20.07.2012;
- Ordinul nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 553 din 14.08.2007.