Facebook LinkedIn

Autorizarea furnizorilor de programe educaționale

În conformitate cu prevederile normelor puse în aplicare prin Ordinul nr.8/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind activitatea furnizorilor de programe educaţionale şi atestarea lectorilor în domeniul asigurărilor, autorizarea entităților ca furnizori de programe educaționale în domeniul asigurărilor se realizează de către Consiliul ASF.  

1. CONDIȚII DE AUTORIZARE

(în conformitate cu art. 3 din normele puse în aplicare prin Ordinul nr.8/2012) 

A. În cazul altor entități decât societățile de asigurare

 • să fie persoane juridice române;
 • să aibă ca obiect de activitate desfăşurarea altor forme de învăţământ (pentru societăţile comerciale n.c.a. cod CAEN 8559);
 • conducătorul formatorilor în domeniul asigurărilor să fie lector atestat. 

B. În cazul societăților de asigurare autorizate 

Acestea pot organiza programe de calificare şi de pregătire profesională continuă în mod exclusiv pentru persoanele implicate în activitatea de bancassurance, angajate ale agenţilor de asigurare subordonaţi cu care au relaţii de colaborare, dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

 • deţin un departament de training, conform structurii organizatorice şi regulamentului de organizare şi funcţionare;
 • conducătorul departamentului de training este lector atestat conform prevederilor prezentelor norme. 

C. Furnizori de programe de pregătire e-learning

Entităţile care doresc să devină furnizori de programe de pregătire e-learning în domeniul asigurărilor trebuie să îndeplinească, pe lângă condiţiile precizate la punctul A, respectiv punctul B de mai sus şi cerinţele software pentru aprobarea platformei e-learning precizate în Anexa nr. 2 la normele puse în aplicare prin Ordinul nr.8/2012. 

2. DOCUMENTAȚIE NECESARĂ

(în conformitate cu art. 4 din normele puse în aplicare prin Ordinul nr.8/2012)

Documentația se depune la Registratura Generală a ASF, situată în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, în atenția Direcției Reglementare - Autorizare, și  cuprinde:

 • cererea de autorizare, prevăzută la Anexa nr.1 la normele puse în aplicare prin Ordinul nr.8/2012;
 • în cazul societăţilor comerciale - certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, valabil la data solicitării autorizării;
 • în cazul asociaţiilor, fundaţiilor sau federaţiilor - copii ale documentelor de constituire conforme cu originalul (act constitutiv, statut, hotărâre judecătorească);
 • în cazul societăţilor de asigurare autorizate - copia hotărârii prin care s-au aprobat structura organizatorică, organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare;
 • în cazul societăţilor comerciale, asociaţiilor, fundaţiilor sau federaţiilor - decizia de numire a conducătorului formatorilor în domeniul asigurărilor şi dovada atestării acestuia ca lector în domeniul asigurărilor;
 • în cazul societăţilor de asigurare autorizate - decizia de numire a conducătorului departamentului de training şi dovada atestării acestuia ca lector în domeniul asigurărilor;
 • dovada plăţii, în contul ASF, a taxei de autorizare.

3. FORMULARE

 • Cerere de autorizare ca furnizor de programe educaționale (anexa nr.1 la norme) – Word
 • Cerere de aprobare a platformei e-learning – Word 

4. TAXE

 • de autorizare ca furnizor – 6.500 lei
 • de menținere în Registrul furnizorilor  - 2.000 lei / an
  • Termenul de plată a taxei anuale de menținere este de maxim 12 luni de la data autorizării furnizorului, pentru anul următor;
  • Fiecare dintre următoarele taxe anuale se achită în termen maxim de 12 luni de la expirarea perioadei maxime în care trebuia plătită taxa anterioară;
  • Neplata taxei anuale de menținere poate atrage radierea din Registrul furnizorilor;
  • Dovada plății taxei se transmite Direcției Reglementare - Autorizare, din cadrul ASF, pe suport hârtie sau prin e-mail, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
 • Pentru analizarea cererii de aprobare a platformei e-learning, furnizorii nu datorează taxă.
 • Pentru aprobarea oricăror modificări ulterioare ale condițiilor pe baza cărora s-a acordat autorizarea, furnizorul datorează o taxă reprezentând echivalentul în lei al sumei de 35 euro, la cursul BNR din data plăţii (conform art. 10din Legea nr. 32/2000, cu completările și modificările ulterioare). 

5. MODALITĂȚI DE PLATĂ A TAXELOR

Taxele se pot achita prin oricare din următoarele două modalități, la alegerea plătitorului:

a.    în numerar, la casieria Autorităţii de Supraveghere Financiară din Splaiul Independenței nr. 15, sector 5 – în limita plafonului de casă legal (în prezent plafonul legal este de 5.000 lei);

b.    în contul RO60 TREZ70020F365000XXXX, deschis la A.T.C.P. - MB pe seama Autorităţii de Supraveghere Financiară. 

 


Important: Pentru a vă informa cu privire la toate obligațiile ce revin furnizorilor, citiți normele puse în aplicare prin Ordinul nr.8/2012, precum și normele puse în aplicare prin Ordinul nr.9/2012 dacă programele oferite sunt de calificare și de pregătire profesională continuă a intermediarilor în asigurări.