Facebook LinkedIn

Cerințe de atestare lectori /avizare evaluatori competențe

 Cerințe de atestare a lectorilor în domeniul asigurărilor/reasigurărilor

În conformitate cu prevederile Normei nr. 20/2018 privind formarea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție pentru atestarea lectorilor în domeniul asigurărilor/reasigurărilor se vor respecta cel puțin următoarele etape, cu respectarea tuturor prevederilor legale incidente.

 

1.Persoane care pot fi atestate

NR. CRT.

 TIP  PERSOANĂ  

 CONDIȚII

1.

Persoane fizice

1.1. să fie absolvenţi cu diplomă ai unei instituţii de învăţământ superior din România, din statele Spaţiului Economic European şi/sau din statele terţe al căror regim de supraveghere a activităţii de asigurare şi/sau reasigurare este declarat echivalent, inclusiv echivalent temporar celui din Spaţiul Economic European prin acte emise de Comisia Europeană;

1.2. să aibă o experienţă profesională de cel puţin 5 ani în domeniul care derivă din activitatea desfăşurată în cadrul societăţilor şi companiilor de brokeraj, cu exceptarea funcţiilor-suport din cadrul acestora;

1.3. să fi absolvit o formă de pregătire pentru educaţia adulţilor în domeniul formării formatorilor sau să fi urmat studii universitare de pedagogie finalizate cu diplomă de licenţă;

2.

Excepţii

2.1. cadre didactice universitare, cu grad de minimum lectori universitari, cu experienţă de cel puţin 3 ani de predare în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor;

2.2. specialişti desemnaţi de A.S.F.;

2.3. reprezentanţi ai unor autorităţi/instituţii, din România sau din străinătate, al căror obiect de activitate are implicaţii în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor, cu experienţă de minimum 5 ani.

 

 

 

  

2. Etape parcurse în procesul de atestare a lectorilor

Procesul de atestare a persoanelor în calitate de lectori are în vedere cel puțin etapele prezentate în tabelul următor:

ETAPE

 atestare lectori

1. Înregistrarea cererilor*

 1.1. depunerea cererii de atestare în calitate de lector, semnată, însoțită de documentația justificativă aferentă obiectului atestării.

2. Analiza cererii de autorizare/avizare și transmiterea deciziei

 2.1. în situația în care se constată lipsa sau neconcordanța anumitor documente/informații, persoana responsabilă din cadrul A.S.F. procedează la solicitarea prin adresa scrisă, a documentelor/informațiilor necesare în vederea completării dosarului de atestare;

 2.2. conținutul dosarului de atestare se regăsește la rubrica imediat următoare a acestei secţiuni, respectiv la punctul 3.;

 2.3. Consiliul A.S.F. aprobă sau respinge cererea de atestare;

 2.4. transmiterea către solicitant a deciziei se face în scris.

3. Înregistrarea și menținerea în Registrul Lectorilor (RL)

 3.1. înregistrarea noului lector în RL;

 3.2. menținerea în RL se face prin îndeplinirea cumulativă a prevederilor legale incidente;

 3.3. dovada plății anuale a taxei de menținere în RL de transmite de către fiecare lector, iar înregistrarea dovezii se face la dosar.

*Dosarul de atestare se depune la Registratura Generală a Autorităţii de Supraveghere Financiară, situată în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, Bucureşti.

 

 

 

3. Conținut dosar de atestare

În vederea îndeplinirii condițiilor de atestare se transmite A.S.F., în atenția structurii organizatorice responsabile, dosarul de atestare care cuprinde cel puțin documentele din tabelul următor:

NR. CRT.

 PERSOANE  

  CONȚINUT DOSAR

1.

Persoane fizice

 1.1. copie act de identitate, valabil la data depunerii solicitării;

 1.2. curriculum vitae actualizat, în format Europass, cu semnătură olografă;

 1.3. copia diplomei de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior;

 - pentru absolvenţii din Spaţiul Economic European sau din statele terţe se va prezenta diploma tradusă în limba română legalizată;

 - în cazul în care numele titularului înscris pe diplomă diferă de numele din actul de identitate, se prezintă documente doveditoare privind identitatea persoanei, în copie;

 1.4. documente doveditoare privind experienţa de minimum 5 ani prevăzută în Normă, precum copie contract/carnet de muncă/raport REVISAL, adeverinţe, contracte de management etc.;

 1.5. declaraţia pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să rezulte că nu a fost sancţionat pentru încălcarea legislaţiei în domeniul economico-financiar cu interdicţia desfăşurării activităţii pentru care se solicită atestarea;

 1.6. certificatul de absolvire a unei forme de pregătire pentru educaţia adulţilor în domeniul formării formatorilor sau copie a diplomei de studii pentru persoanele care au urmat studii universitare de pedagogie finalizate cu diplomă de licenţă;

1. 7. dovada plăţii în contul A.S.F. a taxei de atestare conform reglementărilor în vigoare privind veniturile A.S.F.

2.

Excepții

 2.1. documentele prevăzute la pct. 1-4 din tabelul subsecțiunii  3. nr. crt. 1.

 2.2. documente doveditoare, după caz, privind:

 a) experienţa, precum copie contract/carnet de muncă/raport REVISAL, adeverinţe, contracte de management etc., pentru cadre didactice universitare, cu grad de minimum lectori universitari, cu experienţă de cel puţin 3 ani de predare în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor;

 b) adeverinţa eliberată de A.S.F. pentru specialişti desemnaţi de A.S.F.;

 c) adeverinţa eliberată de autorităţi/instituţii, din România sau din străinătate, pentru reprezentanţi ai unor autorităţi/instituţii, din România sau din străinătate, al căror obiect de activitate are implicaţii în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor, cu experienţă de minimum 5 ani;

 2.3. dovada plăţii în contul A.S.F. a taxei de atestare conform reglementărilor în vigoare privind veniturile A.S.F.

 

4. Retragerea atestatului

Retragerea calității de lector se efectuează de A.S.F., iar ISF radiază persoana din Registrul lectorilor (RL).

SITUAȚII

  solicitare de retragere a calităţii, din proprie iniţiativă;

  sancţionare ca urmare a încălcării legislaţiei în domeniul economico-financiar cu interdicţia desfăşurării activităţii de lector;

  ca urmare a verificărilor derulate asupra activităţii lor profesionale şi constatarea unor probleme de etică sau conflict de interese, susţinerea cursurilor la un nivel calitativ deficitar cu un grad de promovabilitate scăzut sau nerespectarea condiţiilor prezentei norme;

 nerespectarea obligaţiilor privind achitarea taxei anuale de menţinere în RL conform metodologiei ISF.

IMPORTANT
 lectorii atestaţi de către A.S.F. în condiţiile prezentei norme sunt înregistraţi în RL de către ISF;
 lectorii respectă şi menţin pe tot parcursul desfăşurării activităţii condiţiile şi cerinţele solicitate la atestare şi notifică A.S.F., în termen de 10 zile, cu privire la orice modificare survenită în documentele pe baza cărora s-a obţinut atestarea iniţială;
  A.S.F. publică pe site-ul propriu deciziile de atestare şi de retragere a atestării lectorilor.

 

 

 

 

 Cerințe de avizare evaluatori de competenţe

Evaluator de competenţe este, conform Normei nr. 20/2018, o persoană fizică, avizată de ISF care deţine un certificat de evaluator de competenţe pentru ocupaţiile specifice pieţei asigurărilor în baza metodologiei ISF.

1. Persoane care pot fi avizate

Metodologia de avizare a evaluatorilor de competenţe în domeniul asigurărilor aparține ISF și conține cel puțin următoarele:

NR. CRT.

TIP PERSOANĂ

CONDIȚII

1.

Persoane fizice 

1.1. să fie absolvente de studii superioare de lungă durată atestate cu diplomă de licenţă sau de master în sistem Bologna;

1.2. să deţină o experienţă profesională de minimum 5 ani în posturi care necesită studii superioare, în domeniul care derivă din activitatea desfăşurată în cadrul societăţilor şi companiilor de brokeraj, cu excepţia funcţiilor-suport din cadrul acestora;

1.3. să deţină un certificat de evaluator de competenţe conform Clasificării ocupaţiilor din România.

2.

Excepții

2.1. actuale sau foste cadre didactice universitare, cu grad de minimum lectori universitari, pentru o perioadă de cel puţin 3 ani în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor;

2.2. specialişti desemnaţi de A.S.F.

 

 

2. Etape parcurse în procesul de avizare a evaluatorilor de competențe

Procesul de avizare a evaluatorilor de competențe are în vedere cel puțin etapele prezentate în tabelul următor:

ETAPE avizare evaluatori de competențe

 1. Înregistrarea cererilor*

 1.1. depunea documentației conform Normei nr. 20/2018 și a Metodologiei ISF.

 2. Analiza cererii de avizare și transmiterea deciziei

 2.1. avizarea evaluatorilor de competențe se efectuează în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei;

 2.2. conținutul dosarului de avizare cuprinde cel puțin documentele de la rubrica 3 (conținut dosar de avizare)

 3. Înregistrarea și menținerea în Registrul evaluatorilor de competențe (REC)

 3.1. înregistrarea evaluatorilor de competențe în REC;

 3.2. menținerea în REC se face prin îndeplinirea cumulativă a prevederilor legale incidente;

 3.3. dovada plății anuale a taxei de menținere în REC se face conform Metodologiei ISF.

* Evaluatorii de competențe sunt avizați de ISF, cu respectarea condițiilor Normei nr. 20/2018 și a Metodologiei proprii de lucru.

 

 

3. Conținut dosar de avizare

În vederea îndeplinirii condițiilor de avizare se transmite A.S.F., în atenția structurii organizatorice responsabile, dosarul de avizare care cuprinde cel puțin documentele din tabelul următor:

NR. CRT.

PERSOANE

OPIS DOSAR

1.

Persoane fizice

1. copie act de identitate, valabil la data depunerii solicitării;

2. curriculum vitae actualizat, în format Europass, cu semnătură olografă;

3. copia diplomei de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior;

- pentru absolvenţii din Spaţiul Economic European se va prezenta diploma tradusă în limba română legalizată;

- în cazul în care numele titularului înscris pe diplomă diferă de numele din actul de identitate, se prezintă documente doveditoare privind identitatea persoanei, în copie.

4. documente doveditoare privind experienţa de cel puţin 5 ani în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor sau în alte activităţi care au implicaţii asupra acestui domeniu (copie contract/carnet de muncă, adeverinţe, contracte de management etc.);

5. declaraţia pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să rezulte că nu a fost sancţionat pentru încălcarea legislaţiei în domeniul economico-financiar cu interdicţia desfăşurării activităţii pentru care se solicită autorizarea;

6. certificatul de evaluator de competenţe profesionale;

7. dovada plăţii în contul ISF a taxei de avizare conform reglementărilor în vigoare.

2.

Excepții

2.1. documentele prevăzute la pct. 1-3 din tabelul subsecțiunii 3. nr. crt. 1;

2.2. documente doveditoare, după caz, privind:

a) experienţa, precum copie contract/carnet de muncă/raport REVISAL, adeverinţe, contracte de management etc.;

b) adeverinţa eliberată de A.S.F., pentru specialiștii desemnați de Autoritatea de Supraveghere Financiară;

2.3. dovada plăţii în contul ISF a taxei de avizare, conform metodologiei ISF.

 

4. Retragerea avizului

Retragerea și radierea din Registrul Evaluatorilor de competențe se efectuează de ISF.

SITUAȚII

 solicitare de retragere a calităţii, din proprie iniţiativă;

 sancţionare ca urmare a încălcării legislaţiei în domeniul economico-financiar cu interdicţia desfăşurării activităţii de evaluator de competenţe în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor;

 ca urmare a verificărilor derulate asupra activităţii profesionale şi constatarea unor probleme de etică sau conflict de interese;

 nerespectarea obligaţiilor privind achitarea taxei anuale de menţinere în REC conform metodologiei ISF.

 

IMPORTANT

  deschiderea, menţinerea şi actualizarea Registrul evaluatorilor de competenţe (REC) se face de către IFS;

   evaluatorii de competenţe respectă şi menţin pe tot parcursul desfăşurării activităţii condiţiile şi cerinţele solicitate la avizare şi notifică ISF, în termen de 10 zile, cu privire la modificările survenite în documentele pe baza cărora s-a făcut înregistrarea în REC.

 

Cerințe de avizare mentori


Mentorul este persoana fizică, avizată de ISF, care desfăşoară activitate de mentorat conform metodologiei ISF, este înscrisă în Registrul mentorilor (RM).

IMPORTANT

ISF stabilește prin metodologie proprie următoarele:

-          condiţiile de avizare şi cerinţele de înregistrare în RM

-          deschiderea, menţinerea şi actualizarea RM

-          taxele de înregistrare şi de menţinere în RM

 

 

 Delegare competențe către ISF

În conformitate cu prevederile din anexa la Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, programele analitice aferente pregătirii profesionale continue ale intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări cuprind, în general, actualizări ale legislaţiei naţionale şi europene specifice activităţii de asigurare şi reasigurare, precum şi distribuţiei de asigurări şi reasigurări, inclusiv prevederile legilor speciale privind protecţia datelor cu caracter personal, prevenirea şi combaterea spălării banilor, precum şi alte teme specifice şi conexe domeniului asigurărilor şi reasigurărilor.

 

1. Aprobare programe de pregătire profesională în domeniul asigurărilor și reasigurărilor

Norma nr. 20/2018 prevede la articolul 3 faptul că A.S.F. care poate delega competenţe către ISF pentru elaborarea şi actualizarea programelor analitice/tematicilor aferente programelor de pregătire profesională în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor.

 

2. Alte competențe delegate ISF

COMPETENȚE delegate

  elaborarea şi actualizarea tematicilor examenelor de absolvire aferente pregătirii profesionale în domeniul asigurărilor şi/sau reasigurărilor;

  aprobarea solicitărilor furnizorilor de programe de pregătire profesională, societăţilor şi intermediarilor principali, autorizaţi sau avizaţi de A.S.F., după caz, cu privire la organizarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi profesional;

  validarea şi menţinerea evidenţei creditelor de formare profesională din activitatea de pregătire profesională;

  deschiderea, menţinerea şi actualizarea următoarelor registre:

·         Registrul intermediarilor în asigurări, conducătorilor şi conducătorilor executivi (RIAC);

·         Registrul lectorilor (RL);

·         Registrul mentorilor (RM);

·         Registrul evaluatorilor de competenţe (REC).

  elaborarea şi actualizarea suporturilor de curs, ale bateriilor de teste aferente programelor de pregătire profesională, de teste pentru examinare şi simularea examinării;

  crearea şi gestionarea platformei e-Learning proprii;

  elaborarea metodologiilor de lucru pentru stabilirea conformității cu cerințele legale.