Facebook LinkedIn

Aprobarea programelor educaționale în domeniul asigurărilor

Furnizorii de programe educaționale autorizați de către Autoritatea de Supraveghere Financiara pot organiza programe de pregătire profesională numai cu aprobarea prealabilă a acestora de către Direcția Reglementare, Sectorul Asigurări-Reasigurări din cadrul ASF. Orice modificare a condițiilor în baza cărora s-a acordat aprobarea pentru programele educaționale se poate face numai cu aprobarea prealabilă a Direcției Reglementare, Sectorul Asigurări-Reasigurări din cadrul ASF . În această situație, furnizorul datorează o taxă reprezentând echivalentul în lei al sumei de 35 euro, la cursul BNR din data plăţii (conform art. 13 alin. (9) din Legea nr.32/2000, cu completările și modificările ulterioare, în contul ASF. 

Condiții de aprobare
Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească programele educaționale în vederea aprobării lor sunt prevăzute în Capitolul III din normele puse în aplicare prin Ordinul nr. 8/2012

Documentație solicitată
(art.6 alin.(2) din normele puse în aplicare prin Ordinul nr.8/2012, art.1 alin.(2) din Decizia nr.400/2012)

  • cererea de aprobare a programului, în forma prevăzută în Anexa nr.5 la normele puse în aplicare prin Ordinul nr.8/2012;
  • fişa de descriere a programului, în forma prevăzută în Anexa nr.6 la normele puse în aplicare prin Ordinul nr.8/2012;
  • dovada existenţei spaţiului necesar desfăşurării procesului educativ, corelat cu numărul de participanţi, dacă este cazul; în situaţia în care spaţiul este închiriat, contractul de închiriere trebuie să menționeze suprafaţa utilă destinată desfăşurării cursurilor;
  • programa analitică a cursurilor*, prevăzută la art. 7 din normele puse în aplicare prin Ordinul nr.8/2012, cu precizarea:

o    tematicii programului de pregătire;
o    numărului de ore alocate;
o    lectorilor;
o    formelor de evaluare;
o    condiţiilor de promovare (numai pentru programele de specializare/perfecţionare);
o    bibliografiei;

  • suportul de curs **;
  • subiectele examenului de absolvire **;
  • dovada plății taxei de 35 euro, în echivalent lei, la cursul BNR din data plăţii;
  • orice alte documente solicitate de direcția de specialitate din cadrul ASF, necesare evaluării programului pentru care se solicită aprobarea. 


Precizări:
*  în cazul în care aprobarea este solicitată pentru programele de calificare profesională, respectiv de pregătire profesională continuă a intermediarilor în asigurări, programa analitică a cursurilor trebuie să respecte programele analitice aprobate de către Consiliul ASF .
** prezentarea suportului de curs și a subiectelor examenului de absolvire este obligatorie numai în cazul altor programe decât cele de calificare profesională sau de pregătire profesională continuă a intermediarilor în asigurări; Pentru acestea, suporturile de curs vă vor fi puse la dispoziție, la cerere, de către Direcția Reglementare, Sectorul Asigurări-Reasigurări.  

Programele analitice aprobate de către Consiliul ASF pentru calificarea profesională și, respectiv, pregătirea profesională continuă a intermediarilor în asigurări în conformitate cu prevederile normelor puse în aplicare prin Ordinul nr.9/2012, cu modificările şi completările ulterioare: