Facebook LinkedIn

REGULAMENT nr.10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii ....

Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplică:

a) societăților de servicii de investiții financiare, denumite în continuare, S.S.I.F.;

b) societăților de administrare a investițiilor în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valorimobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.10/2015, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 32/2012;

c) administratorilor de fonduri de investiții alternative în conformitate cu prevederile art. 6alin. (3) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cumodificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 74/2015.

(2) În sensul cap. II, III și IV ale prezentului regulament, trimiterile la S.S.I.F. și instrumente financiare cuprind și instituțiile de credit și depozitele structurate în legătură cu toate cerințele menționate la art. 5 alin. (1) și (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,denumită în continuare Legea nr. 126/2018.

(3) Prevederile Capitolului IV sunt aplicabile și sucursalelor înființate pe teritoriul Românieide firme de investiții sau de instituții de credit dintr-un alt stat membru.

(4) Orice referire la autoritatea competentă se consideră a fi făcută în mod corespunzător laAutoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F. respectiv la Banca Naționalăa României, denumită în continuare B.N.R., conform atribuțiilor specifice acestor autorități, stabilitela art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 126/2018. ....... .

 

Descarcă  AICI  textul integral al Regulamentului nr. 10/4/2018.