Facebook LinkedIn

Regulament privind modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României, al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/120/113.136/2006 privind cerinţele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzacţiilor

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 92 din 06/02/2014).

 Avand în vedere  dispoziţiile  art. 15 alin. (1) şi (2) şi ale art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, al dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) lit a), b) şi d) şi alin. (5), art. 6 alin. (2), respectiv art. 25 alin. (1) şi (2), art. 27 şi art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvemului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 20 şi 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvemului nr. 98/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României şi Autoritatea de Supraveghere Financiară emit următorul regulament:

Art. I - Ordinul  Băncii Naţionale a României, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/120/113.136/2006 privind cerinţele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzacţiile intragrup şi concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1031 din 27 decembrie 2006, se modifică după cum urmează:
1. La capitolul II secţiunea a 3-a, subsecţiunea 3.3, cuprinzând articolele 22-26, se abrogă.
2. La capitolul II secţiunea a 3-a, titlul secţiunii 3.4 va avea următorul cuprins: “3.4 Combinarea celor 2 metode”
3. Articolul 27 va avea următorul cuprins:
“Art. 27 - Coordonatorul poate permite, după consultarea celorlalte autorităţi competente relevante şi a entităţilor reglementate supuse supravegherii suplimentare, o combinare a celor 2 metode.”
Art. II - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

*

Prezentul regulament asigură transpunerea dispoziţiilor art. 2 (24) din Directiva 2011/89/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 noiembrie 2011 de modificare a Directivelor 97/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE şi 2009/138/CE în ceea ce priveşte supravegherea suplimentară a entităţilor financiare care aparţin unui conglomerat financiar, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 326 din 8 decembrie 2011.
 
Preşedintele Consiliului de administraţie              p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
    al Băncii Naţionale a României,                                                             Daniel Dăianu
       Mugur Constantin Isărescu

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI                             AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
    Nr. 1 din 27 ianuarie 2014                                                          Nr. 9 din 18 decembrie 2013