Facebook LinkedIn

Regulament nr.13/ 21.08.2014 pentru modificarea și completarea unor regulamente emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

Art. I – La alineatul (1) al articolului 65 din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 şi 983 bis din 4 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, literele b) şi c) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„b) pentru persoane juridice:
1. denumirea, codul unic de înregistrare (CUI pentru persoane juridice române sau cod unic similar pentru persoane juridice străine), sediul social sau noţiunea echivalentă din legislaţia aplicabilă, pentru persoane juridice străine, ţara, telefonul, faxul, adresa de e-mail;
2. număr de ordine în Registrul Comerţului, numărul contractului de custodie, dacă este cazul;
3. numele reprezentantului legal, în măsura în care este furnizat de persoana juridică, sau numele persoanei autorizate;
c) pentru deținătorii fără personalitate juridică: denumirea entităţii, datele de identificare şi de contact ale reprezentantului legal, în măsura în care sunt furnizate de entitate, sau ale reprezentantului autorizat al acesteia; reprezentantul autorizat poate fi şi intermediarul autorizat care deţine conturile de instrumente financiare deschise în numele clienților persoanei juridice;”

Descarcă aici textul integral al Regulamentului.

Regulamentul a fost publicat în Monitorul Oficial nr.626 din 27.08.2014.

Citeşte şi Decizia nr. 1430/07.10.2014 referitoare la modul de calcul al ex-date în cazul emitenţilor de valori mobiliare, cu luarea în considerarea a ciclului de decontare de T+2 zile lucrătoare.