Facebook LinkedIn

Norma nr. 2/2014 pentru modificarea Normei ASF nr.13/2013 & English version

referitoare la procedura intermediară privind distribuția către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiții alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum și administrarea de către un administrator de fonduri de investiții alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv în România 

FSA Rule No. 2/2014 for the amendment of FSA Rule No.13/2013


În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin.(1) lit. b), art.6 alin.(1) şi (2), precum şi ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 5 noiembrie 2013,

În urma deliberărilor din şedinţa Consiliului din data de 26.02.2014,

Consiliul A.S.F. emite următoarea normă:

Art. I. Norma A.S.F. nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediară privind distribuția către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiții alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum și administrarea de către un administrator de fonduri de investiții alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv în România, aprobată prin Hotărârea Consiliului A.S.F. nr.52/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 5 noiembrie 2013, se modifică după cum urmează:

  1. La articolul 3, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) La momentul primirii notificării indicate la alin. (1), sistemul informatic al A.S.F. va genera un mesaj automat de confirmare a primirii documentelor respective și de informare a autorității competente din statul membru de origine al AFIA cu privire la faptul că:

a) FIA care doresc distribuirea titlurilor de participare în România sunt înregistrate în Registrul public al A.S.F.;

b) anual, A.S.F. percepe un tarif de supraveghere a activităților de distribuție de titluri de participare ale FIA înregistrate în alte state membre către investitorii profesionali din România, după cum urmează:
      1. 10.000 lei, în cazul distribuției titlurilor de participare ale unui singur FIA;
      2. în cazul distribuției titlurilor de participare ale mai multor FIA sau ale unor FIA de tip compartimentat (umbrella funds):
          (i)  8.000 lei pentru fiecare fond/subfond – pentru distribuția unui număr cuprins                între 2 și 10 FIA sau subfonduri ale aceluiași FIA;
          (ii) 6.000 lei pentru fiecare fond/subfond – pentru distribuția unui număr cuprins                între 11 și 20 FIA sau subfonduri ale aceluiași FIA;
          (iii) 5.000 lei pentru fiecare fond/subfond – pentru distribuția unui număr cuprins                între 21 și 40 FIA sau subfonduri ale aceluiași FIA;
          (iv) 4.000 lei pentru fiecare fond/subfond – pentru distribuția a mai mult de 40                  FIA sau subfonduri ale aceluiași FIA;

c) tarifele prevăzute la lit. b), aferente primului an de distribuţie a titlurilor de participare către investitorii profesionali din România, se achită de AFIA care a notificat intenția de distribuție, în contul A.S.F. având codul IBAN ATCPMB – RO83TREZ 7005025XXX007370 deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, după cum urmează:
    1. în cazul în care notificarea a fost făcută în primul semestru, se achita tariful integral pentru anul în curs cel mai târziu în ultima lună a semestrului I al anului pentru care aceste sume se datorează;
    2. în cazul în care notificarea a fost făcută în al doilea semestru, se achită 50% din contravaloarea tarifelor prevăzute la lit. b) pentru acel an calendaristic cel mai târziu în luna decembrie;

d) începând cu cel de-al doilea an, tarifele anuale prevăzute la lit. b) se plătesc de AFIA din statele membre cel mai târziu în ultima lună a semestrului I al anului pentru care aceste sume se datorează;

e) în situația încetării distribuției titlurilor de participare ale FIA și radierii din Registrul public al A.S.F. a FIA aferente în baza unui act individual emis în cursul primului semestru al unui an calendaristic, AFIA respectiv va plăti 50% din contravaloarea tarifelor prevăzute la lit. b) pentru acel an calendaristic.”

2. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 „(2) La momentul primirii notificărilor indicate la alin. (1), sistemul informatic al A.S.F. va genera un mesaj automat de confirmare a primirii documentelor respective și de informare a autorității competente din statul membru de origine al AFIA cu privire la faptul că:
    a) pentru a începe administrarea AOPC pe teritoriul României este necesară înregistrarea respectivului AFIA/sucursalei AFIA în Registrul public al A.S.F.;
    b) anual, A.S.F. percepe un tarif de supraveghere a activităților de administrare a AOPC-urilor din România de către AFIA din alte state membre, după cum urmează:
         1. 6.000 lei – în cazul administrării directe, prevăzute la art. 5 alin. (2);
         2. 15.000 lei – în cazul administrării realizate prin intermediul unei sucursale,                    prevăzute la art. 5 alin. (3);
    c) tarifele prevăzute la lit. b) se achită de AFIA care a notificat intenția de administrare a AOPC din România în contul A.S.F., având codul IBAN ATCPMB – RO83TREZ 7005025XXX007370 deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, după cum urmează:
         1. în cazul în care notificarea a fost făcută în primul semestru, tarifele prevăzute la lit. b) pct.1 sau 2, după caz, se achită integral pentru anul în curs cel mai târziu în ultima lună a semestrului I al anului pentru care aceste sume se datorează
         2. în cazul în care notificarea a fost făcută în al doilea semestru, se achită 50% din contravaloarea tarifelor prevăzute la lit. b) pct.1 sau 2, după caz, pentru acel an calendaristic cel mai târziu în luna decembrie.” 

Art. II Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pe site-ul acesteia şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prim-vicepreședinte,

Daniel DăianuBucurești,
Nr.2/04.03.2014