Facebook LinkedIn

Norma nr. 4/27.03.2014 pentru implementarea Ghidului ESMA cu privire la politicile şi practicile de remunerare

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) și art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) şi art. 30 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Directivei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Directivei 2009/77/CE a Comisiei,
potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 26.03.2014,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă:

Art. 1 - Autoritatea de Supraveghere Financiară aplică Ghidul ESMA cu privire la politicile și practicile de remunerare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta normă.
Art. 2 - (1) Societățile de servicii de investiții financiare și instituțiile de credit înregistrate în Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară în calitate de intermediari au obligația de a întocmi proceduri distincte privind remunerarea, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și cu prevederile ghidului menționat la art. 1 şi de a revizui procedurile adecvate privind mecanismele de control intern, în conformitate cu prevederile aceluiași ghid.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică și societăților de administrare a investițiilor care prestează activitățile menționate la art. 5 alin. (3) al Titlului I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital, precum și administratorilor fondurilor de investiții alternative (AFIA) care prestează activitățile menționate la art. 6 alin. (4) lit. a) și b) din Directiva 2011/61/UE din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative şi de modificare a Directivelor 2003/41/CE şi 2009/65/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 şi (UE) nr.1095/2010.
(3) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor transmite Autorității de Supraveghere Financiară până cel târziu la data de 10 septembrie 2014.
Art. 3 – În vederea aplicării prezentei norme, funcţia de asigurare a conformităţii din ghidul menționat la art. 1 corespunde funcţiei de reprezentant al compartimentului de control intern conform Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și reglementărilor emise în aplicarea acesteia.
2 / 12
Art. 4 - În tot cuprinsul ghidului menționat la art. 1, sintagma ”ar trebui” se înlocuiește cu termenul ”trebuie”.
Art. 5 - Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancționează potrivit dispozițiilor titlului X din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital și Titlului I Capitolul VII din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital.
Art. 6 - Prezenta normă intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prim-vicepreşedintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Daniel Dăianu
 
București, 27 martie 2014
Nr.4

Anexa - Ghidul cu privire la politicile și practicile de remunerare