Facebook LinkedIn

Norma nr. 6/07.04.2014 privind Ghidurile şi recomandările ESMA referitoare la acordurile scrise între membrii colegiilor pentru contrapărţi centrale

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d) art. 3 lit. b), art.6 alin. (2), art. 14 şi 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea şi funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
 

Având în vedere dispoziţiile art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe - ESMA), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei,

În baza Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii,

Potrivit hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 07.04.2014,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă: 


Art. 1 - Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F, aplică Ghidurile şi recomandările ESMA privind acordurile scrise între membrii colegiilor pentru contrapărţi centrale.

Art. 2 - (1) În situaţia în care înfiinţează un colegiu în vederea autorizării unei contrapărţi centrale, în temeiul art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr.648/2012, A.S.F. transmite membrilor colegiului un acord scris în limba engleză în conformitate cu acordul scris standard prevăzut în ghidurile şi recomandările ESMA menţionate la art. 1 şi inclus, în forma în limba română, în anexa care face parte integrantă din prezenta normă.

(2) În situația în care i se prezintă un acord scris în temeiul art. 18 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr.648/2012 elaborat în conformitate cu acordul scris standard menționat la alin.(1), A.S.F trebuie să semneze acordul scris sau să transmită obiecții pe marginea acestuia în termen de 12 zile calendaristice de la primirea lui.

(3) În formularea obiecțiilor menționate la alin.(2), A.S.F nu trebuie să solicite modificări la acordul scris, care ar rezulta într-o abatere de la acordul scris standard.

Art. 3 - În sensul prezentei norme, o propunere de atribuire către unul sau mai mulți membri ai colegiului a unor sarcini suplimentare legate de circumstanţele specifice ale unei contrapărţi centrale nu trebuie considerată drept o abatere de la acordul scris standard.

Art. 4 - Prezenta normă intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se publică în Buletinul şi pe site-ul web al A.S.F.

Prim-vicepreşedinte,

Daniel DĂIANU

Descarcă aici documentul pdf
Norma nr.6/07.04.2014 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298/23.04.2014.
Aici varianta publicată în Monitorul Oficial