Facebook LinkedIn

PLAN DE IMPLEMENTARE a măsurilor privind dispunerile de măsuri emise de C.N.V.M.

publicat la data de 22.04.2016

Nr. crt.

Dispunere de măsuri (DM)

Tematică

Măsuri [1]

Finalizare implementare [2]

1

1/2003

Prelungește suspendarea autorizației unor noi agenți de valori mobiliare pentru o perioadă de 30 de zile

DM ieșită din vigoare (temporară)

 

Semestrul I - 2016

2

2/2003

Suspendă derularea procedurilor de autorizare a agenților de valori mobiliare, pentru 90 de zile, începând cu data de 27.02.2003

DM ieșită din vigoare (temporară)

 

Semestrul I - 2016

3

3/2003

Prevederi aplicabile în cazul ofertelor publice de preluare derulate în vederea transformării în societate de tip închis

 

Abrogarea expresă a DM cu prilejul emiterii unor reglementări de către ASF

 

Semestrul I - 2016

4

4/2003

Instituie obligația pentru agenții de compensare și depozitare care desfășoară activități în baza unor autorizații emise de CNVM anterior datei DM de a depune documentația necesară reautorizării în termen de 60 de zile

DM ieșită din vigoare (temporară)

 

Semestrul I - 2016

5

5/2003

Transformarea societăţilor deţinute public în societăţi de tip închis

Abrogarea expresă a DM cu prilejul emiterii unor reglementări de către ASF

Semestrul I - 2016

6

1/2004

Reautorizarea consultanţilor de plasament şi a societăţilor de consultanţă în valori mobiliare

DM ieșită din vigoare (abrogată expres - direct)

Semestrul I - 2016

7

2/2004

Programul pilot în cadrul căruia tranzacţionarea acţiunilor emise de societăţile comerciale listate la Bursa Electronică RASDAQ se realizează prin folosirea sistemului de tranzacţionare al BVB

DM ieșită din vigoare (abrogată expres - direct)

Semestrul I - 2016

8

3/2004

Adaptarea programelor informatice în vederea înserierii şi numerotării valorilor mobiliare

DM ieșită din vigoare (abrogată expres - direct)

Semestrul I - 2016

9

4/2004

Modifică prevederile DM 2/2004

DM ieșită din vigoare (desuetă/perimată)

Semestrul I - 2016

10

5/2004

Obligaţia SSIF de a notifica dobândirea  de  către o persoană a unei poziţii sub pragul de 10%

DM ieșită din vigoare (abrogată expres - direct)

Semestrul I - 2016

11

6/2004

Prelungește termenul de aplicare al DM 2/2004 (privind  programul pilot în cadrul căruia tranzacţionarea acţiunilor emise de societăţile comerciale listate la Bursa Electronică RASDAQ se realizează prin folosirea sistemului de tranzacţionare al BVB)

DM ieșită din vigoare (desuetă/perimată)

 

Semestrul I - 2016

12

7/2004

Prelungește termenul de aplicare al DM 2/2004 (privind  programul pilot în cadrul căruia tranzacţionarea acţiunilor emise de societăţile comerciale listate la Bursa Electronică RASDAQ se realizează prin folosirea sistemului de tranzacţionare al BVB)

DM ieșită din vigoare (desuetă/perimată)

 

Semestrul I - 2016

13

8/2004

Reatestarea specialiştilor pieţei de capital în baza Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, având valabilitate până la aplicarea noilor regulamente

DM ieșită din vigoare (temporară)

 

Semestrul I - 2016

14

9/2004

Stabilește:

- obligația SIF-urilor de a introduce pe ordinea de zi a AGEA subiectul modificării actelor constitutive pentru alinierea la Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital,

-obligatia CA –urilor SIF de a permite exercitarea de către acţionarii SIF a drepturilor conferite de art.100 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

Abrogarea expresă a DM cu prilejul emiterii unor reglementări de către ASF.

 

 

Semestrul I - 2016

 

 

15

10/2004

Modifică prevederile DM 2/2004 (privind  programul pilot în cadrul căruia tranzacţionarea acţiunilor emise de societăţile comerciale listate la Bursa Electronică RASDAQ se realizează prin folosirea sistemului de tranzacţionare al BVB)

DM ieșită din vigoare (desuetă/perimată)

 

Autorizare, SIIF

16

11/2004

Achiziţionarea instrumentelor financiare derivate de către fondurile deschise de investiţii

DM ieșită din vigoare (temporară)

Semestrul I - 2016

17

12/2004

Prelungește termenul de aplicare al DM 2/2004 (privind  programul pilot în cadrul căruia tranzacţionarea acţiunilor emise de societăţile comerciale listate la Bursa Electronică RASDAQ se realizează prin folosirea sistemului de tranzacţionare al BVB)

DM ieșită din vigoare (desuetă/perimată)

 

Semestrul I - 2016

18

1/2005

Documentaţia necesară în vederea autorizării operaţiunilor prevăzute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului

DM revocată

Semestrul I - 2016

19

2/2005

Preluarea ordinelor de vânzare în baza extraselor de cont

DM ieșită din vigoare (abrogată expres - direct)

Semestrul I - 2016

20

3/2005

Suspendă aplicarea prevederilor DM 2/2005

DM ieșită din vigoare (desuetă/perimată)

Semestrul I - 2016

21

4/2005

Prelungeşte termenul de suspendare a DM 3/2005

DM ieșită din vigoare (desuetă/perimată)

Semestrul I - 2016

22

5/2005

Prelungeşte termenul de suspendare a DM 4/2005

DM ieșită din vigoare (desuetă/perimată)

Semestrul I - 2016

23

6/2005

Procedura aplicabilă operaţiunii de majorare a preţului în ofertele concurente

DM ieșită din vigoare (abrogată expres - direct)

Semestrul I - 2016

24

7/2005

Fuziunea dintre BER şi BVB

Abrogarea expresă a DM cu prilejul emiterii unor reglementări de către ASF.

Semestrul I - 2016

25

8/2005

Emisiunea de obligaţiuni cu întocmirea prospectului simplificat, conversia obligaţiunilor în acţiuni

Abrogarea expresă a DM cu prilejul emiterii unor reglementări de către ASF.

Semestrul I - 2016

26

9/2005

Atestatele profesionale emise de CNVM

Preluarea și abrogarea DM prin proiectul de regulament privind formarea profesională a specialiștilor și operatorilor care își desfășoară activitatea pe piețele financiare supravegheate de către ASF.

Semestrul I - 2016

27

10/2005

Componenţa consiliilor de administraţie formate dintr-un număr impar de membri

DM ieșită din vigoare (abrogată expres - direct)

Semestrul I - 2016

28

11/2005

Calificarea acţiunilor unui AOPC ca şi valori mobiliare, interzicerea deţinerii unui SIF în alt SIF

DM ieșită din vigoare (abrogată expres - direct)

Semestrul I - 2016

29

12/2005

Elaborarea ROF şi a procedurilor Fondului de Compensare a Investitorilor

DM ieșită din vigoare (temporară)

Semestrul I - 2016

30

13/2005

Rapoartele privind amânarea dezvăluirii informaţiilor privilegiate

DM ieșită din vigoare (abrogată expres - direct)

Semestrul I - 2016

31

14/2005

Suspendarea cu 30 de zile a eliberării atestatelor profesionale

DM ieșită din vigoare (temporară)

Semestrul I - 2016

32

15/2005

Admiterea acţiunilor la tranzacţionare pe piaţa reglementată a BVB

DM ieșită din vigoare (abrogată expres - direct)

Semestrul I - 2016

33

16/2005

Suspendarea aplicării prevederilor art.277 din Regulamentul CNVM nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor

DM ieșită din vigoare (temporară)

 

Semestrul I - 2016

34

17/2005

Suspendarea aplicării unor prevederi ale Regulamentul CNVM nr. 2/2002 privind transparenţa şi integritatea bursei electronice RASDAQ

Abrogarea expresă a DM cu prilejul emiterii unor reglementări de către ASF.

Semestrul I - 2016

35

18/2005

Încadrarea FDI în prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi în prevederile reglementărilor în aplicarea legii.

DM ieșită din vigoare (temporară)

 

Semestrul I - 2016

36

1/2006

Autorizarea fondurilor cu capital de risc în conformitate cu prevederile Instrucţiunii CNVM nr. 2/2006 emisă în aplicarea prevederilor art. 185 alin. (1) lit. e) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor

DM ieșită din vigoare (temporară)

 

Semestrul I - 2016

37

2/2006

Modifică DM 15/2005

DM ieșită din vigoare (abrogată expres - direct)

Semestrul I - 2016

38

3/2006

Suspendarea aplicării unor prevederi ale Regulamentului CNVM nr. 15/2005 privind serviciile de investiţii financiare

DM ieșită din vigoare (abrogată expres - direct)

Semestrul I - 2016

39

4/2006

Obligaţiile de informare a CA si CNVM ale reprezentanţilor compartimentului de control intern din cadrul SSIF şi SAI

Preluarea prevederilor DM prin proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare și pentru modificarea Regulamentului CNVM nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale și prin proiectul de modificare a Regulamentului ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare.

Abrogarea DM se va face prin ultimul act normativ emis.

Semestrul II - 2016

 

40

5/2006

Eliberarea atestatelor profesionale

Abrogarea expresă a DM cu prilejul emiterii unor reglementări de către ASF.

Semestrul I - 2016

41

6/2006

Suspendarea unor dispoziţii ale Regulamentului CNVM nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale

DM ieșită din vigoare (abrogată expres - direct).

Semestrul I - 2016

42

7/2006

Solicitarea unui nou act de autorizare de către persoanele sancţionate cu retragerea autorizaţiei

Abrogarea DM cu ocazia emiterii proiectelor de lege prin care vor fi revizuite prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, prin cele trei proiecte de lege propuse a fi emise în conformitate cu proiectul STEAM: legea privind piețele de instrumente financiare, legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață și legea privind fondurile de investiții alternative, care vor prelua prevederile DM.

Abrogarea DM se va face prin ultimul act normativ emis.

Semestrul II – 2016

43

8/2006

Retragerea de la tranzacţionare a valorilor mobiliare

DM ieșită din vigoare (abrogată expres - direct)

Semestrul I - 2016

44

1/2007

Suspendarea aplicării unor tarife

DM ieșită din vigoare (desuetă/perimată)

Semestrul I - 2016

45

2/2007

Situaţia detaliată a investiţiilor întocmită de SAI pentru OPCVM-urile administrate

Preluarea și abrogarea DM prin proiectul de regulament privind fondurile de investiții alternative (FIA), care va fi emis după aprobarea în Parlamentul României a  Legii privind fondurile de investiţii alternative.

Semestrul I - 2017

46

3/2007

Suspendarea unor prevederi ale Regulamentului CNVM nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale

Preluarea și abrogarea DM cu ocazia modificării Regulamentului CNVM nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale în vederea alinierii la prevederile Regulamentului (UE) nr.  909/2014.

Semestrul II - 2016

47

4/2007

Prelungirea termenului prevăzut la art. 18 din Regulamentului CNVM nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

DM ieșită din vigoare (temporară)

 

Semestrul I - 2016

48

5/2007

Prelungirea termenului prevăzut în DM 4/2007

DM ieșită din vigoare (temporară)

Semestrul I - 2016

49

6/2007

Suspendarea unor prevederi ale

Regulamentului CNVM nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor

DM ieșită din vigoare (temporară)

 

Semestrul I - 2016

50

7/2007

Transmiterea în original a documentelor solicitate de IGP, DIICOT şi alte autorităţi.

Preluarea prevederilor DM la proxima modificare a regulamentelor:

  • Regulamentul CNVM nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare¸
  • Regulamentul CNVM nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale,
  • Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare,
  • Regulamentul CNVM nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor.

Abrogarea DM se va face prin ultimul act normativ emis.

Semestrul II – 2017

51

1/2008

Aplicarea mecanismului fără prevalidare şi a sistemului de conturi globale

DM ieșită din vigoare (abrogată expres - direct)

Semestrul I - 2016

52

2/2008

Întocmirea şi depunerea declaraţiilor pe proprie răspundere

Abrogarea expresă a DM cu prilejul emiterii unor reglementări de către ASF.

 

Semestrul I -2016

53

3/2008

Obligaţia respectării prevederilor art. 113 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare de către emitenţii prevăzuţi la art.155

DM ieșită din vigoare (desuetă/perimată)

 

Semestrul I - 2016

54

4/2008

Implementarea semnăturii electronice extinse

DM ieșită din vigoare (temporară)

Semestrul I - 2016

55

5/2008

Modifică DM 1/2008

DM ieșită din vigoare (desuetă/perimată)

Semestrul I - 2016

56

6/2008

Adaptarea suportului tehnic la operaţiunile de împrumut şi vânzarea în lipsă

Preluarea și abrogarea DM cu ocazia elaborării proiectului de regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare și pentru modificarea Regulamentului CNVM nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă.

Semestrul I - 2016

 

 

57

7/2008

Cerinţe pentru numirea unui administrator special

Abrogarea expresă a DM cu prilejul emiterii unor reglementări de către ASF.

Semestrul I - 2016

 

 

58

8/2008

Modifică DM 6/2008 (prelungirea termenului de aplicare)

DM ieșită din vigoare (temporară)

Semestrul I - 2016

59

9/2008

Modifică DM 2/2008

Abrogarea expresă a DM cu prilejul emiterii unor reglementări de către ASF.

 

Semestrul I -2016

60

10/2008

Suspendarea aplicării unor cote prevăzute de Regulamentul CNVM nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

DM ieșită din vigoare (temporară)

 

Semestrul I - 2016

61

11/2008

Aplicarea prevederilor art.6 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare

Preluarea și abrogarea DM la momentul revizuirii Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, ca urmare a transpunerii MiFID II/MiFIR.

Semestrul II - 2017

62

12/2008

Cerinţe privind hotărârea AGA de majorare a capitalului social

DM ieșită din vigoare (abrogată expres - direct)

Semestrul I - 2016

63

13/2008

Raportarea incidentelor în activitatea de compensare-decontare

DM ieșită din vigoare (abrogată expres - direct)

Semestrul I - 2016

64

1/2009

Suspendarea aplicării şi diminuarea unor cote şi tarife

DM ieșită din vigoare (temporară)

Semestrul I - 2016

65

2/2009

Preţul de cumpărare/răscumpărare  al unui titlu de participare

Preluarea și abrogarea DM prin proiectul de regulament privind  fondurile de investiții alternative (FIA), care va fi emis după aprobarea în Parlamentul României a  Legii privind fondurile de investiţii alternative.

Semestrul I - 2017

66

3/2009

Sistemul de conturi globale

DM ieșită din vigoare (desuetă/perimată)

Semestrul I - 2016

67

4/2009

Suspendarea aplicării prevederilor art.2 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare

DM ieșită din vigoare (abrogată expres - direct)

Semestrul I - 2016

68

5/2009

Acordul expres al clientului în cazul folosirii de către intermediar a activelor acestuia

Preluarea și abrogarea DM prin proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare și pentru modificarea Regulamentului CNVM nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale.

Semestrul I - 2016

 

 

69

6/2009

Aplicarea prevederilor art.22 din Regulamentul CNVM nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor

DM ieșită din vigoare (temporară)

 

Semestrul I - 2016

70

7/2009

Modifică DM 1/2008

DM ieșită din vigoare (desuetă/perimată)

Semestrul I - 2016

71

8/2009

Incompatibilităţi privind alegerea în Consiliile de administraţie ale SSIF

Preluarea și abrogarea DM la momentul revizuirii Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, ca urmare a transpunerii MiFID II/MiFIR.

Semestrul II - 2017

72

9/2009

Dispoziţii privind aplicarea prevederilor Regulamentului 5/2008 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor

Preluarea și abrogarea DM prin  modificarea Regulamentului CNVM nr. 5/2008 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital.

Semestrul II - 2017

73

10/2009

Transmiterea către Depozitarul Central a CIVM

Preluarea și abrogarea DM la proxima modificare a prevederilor referitoare la ofertele publice din Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, estimată a avea loc ulterior adoptării noii legi privind emitenții de instrumente financiare.

Semestrul II - 2016

74

11/2009

Modifică DM 1/2008

DM ieșită din vigoare (desuetă/perimată)

Semestrul I - 2016

75

12/2009

Modifică DM 1/2008

DM ieșită din vigoare (desuetă/perimată)

Semestrul I - 2016

76

13/2009

Program pilot pentru sistemul informatic de raportare SIR

DM ieșită din vigoare (temporară)

Semestrul I - 2016

77

14/2009

Participaţii ale SSIF în societăţi comerciale

Abrogarea expresă a DM cu prilejul emiterii unor reglementări de către ASF.

Semestrul I - 2016

 

78

15/2009

Componenţa Comitetului de audit al SSIF, SAI şi OPC

DM ieșită din vigoare (abrogată expres - direct)

Semestrul I - 2016

79

16/2009

Reguli pentru evaluatorii independenţi

DM ieșită din vigoare (abrogată expres - direct)

Semestrul I - 2016

80

17/2009

Instituie interdicţii privind alegerea membrilor CA al entităţilor pieţei

DM ieșită din vigoare (abrogată expres - direct)

Semestrul I - 2016

81

18/2009

Suspendă alin. (3) al art. 15 din prevederi privind atestarea organismelor de formare profesională

DM ieșită din vigoare (desuetă/perimată)

Semestrul I - 2016

82

19/2009

Modifică DM 1/2008

DM ieșită din vigoare (desuetă/perimată)

Semestrul I - 2016

83

20/2009

Suspendarea aplicării unor prevederi privind atestarea organismelor de formare profesională

DM ieșită din vigoare (temporară)

Semestrul I - 2016

84

1/2010

Persoanele care au calitatea de membru al CA al unui intermediar şi modifică DM 17/2009

DM ieșită din vigoare (abrogată expres - direct)

Semestrul I - 2016

85

2/2010

Raportarea incidentelor privind operaţiunile de compensare-decontare

Preluarea și abrogarea DM cu ocazia modificării Regulamentului CNVM nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale în vederea alinierii la prevederile Regulamentului (UE) nr.  909/2014.

Semestrul II - 2016

86

3/2010

Plata în avans a cotei de 0,1% din activul net al OPC

DM ieșită din vigoare (desuetă/perimată)

Semestrul I - 2016

87

4/2010

Evaluarea aplicării mecanismului fără prevalidare şi a sistemului de conturi globale

DM ieșită din vigoare (desuetă/perimată)

Semestrul I - 2016

88

5/2010

Prelungeşte termenul acordat prin DM 13/2009 privind sistemul informatic de raportare SIR

DM ieșită din vigoare (temporară)

Semestrul I - 2016

89

6/2010

Abrogă DM 1/2008

DM ieșită din vigoare (desuetă/perimată)

Semestrul I - 2016

90

7/2010

Instituie obligaţia publicării reglementărilor proprii ale entităţilor autorizate de CNVM pe site-ul propriu

Preluarea prevederilor DM în: Regulamentul nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare șiîn regulamentul ce va fi emis în aplicarea DAFIA.

Abrogarea DM se va face prin ultimul act normativ emis.

Semestrul II - 2017

91

8/2010

Punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale privind finanţarea actelor de terorism

Preluarea și abrogarea DM prin  modificarea Regulamentului CNVM nr. 5/2008 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital.

Semestrul II - 2017

92

9/2010

Prevederi referitoare la distribuţia titlurilor de participare, noi tipuri de OPC

Preluarea și abrogarea DM prin proiectul de regulament privind  fondurile de investiții alternative (FIA), care va fi emis după aprobarea în Parlamentul României a  Legii privind fondurile de investiţii alternative.

Semestrul I - 2017

93

10/2010

Modifică Regulamentul CNVM nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

DM ieșită din vigoare (temporară)

 

Semestrul I - 2016

94

11/2010

Suspendă aplicarea art. 154 şi 155 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare și modifică art. 95 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare

Abrogarea expresă a DM cu prilejul emiterii unor reglementări de către ASF.

Semestrul I - 2016

 

 

95

12/2010

Suspendă aplicarea art. 17 din Regulamentul nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare

DM ieșită din vigoare (abrogată expres - direct)

Semestrul I - 2016

96

13/2010

Suspendă aplicarea art. 141, 191 şi 205 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare

Preluarea și abrogarea DM prin proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare și pentru modificarea Regulamentului CNVM nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale.

Semestrul I - 2016

 

 

97

14/2010

Suspendă aplicarea prevederilor art. 1şi 19 din Regulamentul nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare

Preluarea și abrogarea DM prin proiectul de regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare și pentru abrogarea unor dispuneri de măsuri ale CNVM.

Semestrul I - 2016

98

15/2010

Suspendă aplicarea art.100 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare

Abrogarea expresă a DM cu prilejul emiterii unor reglementări de către ASF.

Semestrul I - 2016

99

16/2010

Suspendă aplicarea prevederilor art. 22 şi 24 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare

DM ieșită din vigoare (abrogată expres - direct)

Semestrul I - 2016

100

17/2010

Suspendă aplicarea prevederilor art. 19 din Regulamentul CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi funcţionarea Societăţii Comerciale Fondul Proprietatea - S.A., precum şi tranzacţionarea acţiunilor emise de aceasta

DM ieșită din vigoare (abrogată expres - direct)

Semestrul I - 2016

101

18/2010

Raportări ale SAI pentru OPCVM

Preluarea și abrogarea DM prin proiectul de regulament privind  fondurile de investiții alternative (FIA), care va fi emis după aprobarea în Parlamentul României a  Legii privind fondurile de investiţii alternative.

Semestrul I - 2017

102

19/2010

Acordarea de către intermediar a accesului electronic direct al unui client la piaţă

DM ieșită din vigoare (abrogată expres - direct)

Semestrul I - 2016

103

20/2010

Modifică termenul de intrare în vigoare a DM 19/2010

DM ieșită din vigoare (desuetă/perimată)

Semestrul I - 2016

104

21/2010

Evaluarea acţiunilor deţinute de OPC şi înregistrate în activul OPC

Preluarea și abrogarea DM prin proiectul de regulament privind  fondurile de investiții alternative (FIA), ce va fi emis după aprobarea în Parlamentul României a  Legii privind fondurile de investiţii alternative,

sau prinaltereglementări secundare ce vor fi emise de ASF în aplicarea acestei legi.

Semestrul I - 2017

105

22/2010

Modifică prevederi ale DM 17/2009 şi DM 1/2010

DM ieșită din vigoare (abrogată expres - direct)

Semestrul I - 2016

106

1/2011

Completează DM 17/2010 privind evaluarea valorilor mobiliare evidenţiate în contabilitatea Fondului Proprietatea

DM ieșită din vigoare (abrogată expres - direct)

Semestrul I - 2016

107

2/2011

Suspendarea şi modificarea unor prevederi ale art. 2 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare

Preluarea și abrogarea DM prin proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare și pentru modificarea Regulamentului CNVM nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale.

Semestrul I - 2016

 

 

108

3/2011

Se referă la întocmirea unui raport de audit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu şi fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora şi a tranzacţiilor de vânzare în lipsă suspendă aplicarea unor prevederi din Regulamentul CNVM nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

Abrogarea expresă a DM cu prilejul emiterii unor reglementări de către ASF.

Semestrul I - 2016

109

4/2011

Modificarea art.2 din DM 14/2010

Preluarea și abrogarea DM prin proiectul de regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare și pentru abrogarea unor dispuneri de măsuri ale CNVM.

Semestrul I - 2016

110

5/2011

Suspendarea aplicării unor prevederi ale Instrucţiunii CNVM nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

DM ieșită din vigoare (desuetă/perimată)

 

Semestrul I - 2016

111

6/2011

Subscrierea în cadrul ofertelor

Preluarea și abrogarea DM la proxima modificare a prevederilor referitoare la ofertele publice din Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, estimată a avea loc ulterior adoptării noii legi privind emitenții de instrumente financiare.

Semestrul II - 2016

112

7/2011

Aplicarea prevederilor art. 30 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare

Abrogarea expresă a DM cu prilejul emiterii unor reglementări de către ASF.

Semestrul I - 2016

113

8/2011

Modifică prevederi ale Regulamentul CNVM nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

DM ieșită din vigoare (desuetă/perimată)

 

Semestrul I - 2016

114

9/2011

Suspendă aplicarea IFRS

DM ieșită din vigoare (temporară)

Semestrul I - 2016

115

10/2011

Modifică Regulamentul CNVM nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

DM ieșită din vigoare (temporară)

Semestrul I - 2016

116

11/2011

Suspendă aplicarea prevederilor Instrucţiunii CNVM nr. 5/2007 privind procedura de notificare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) din state membre

DM ieșită din vigoare (abrogată expres - direct)

Semestrul I - 2016

117

12/2011

Suspendă aplicarea Instrucţiunii CNVM nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi a DM 19/2010

DM ieșită din vigoare (desuetă/perimată)

 

Semestrul I - 2016

118

13/2011

Suspendă aplicarea prevederilor art.71 din Regulamentul nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare

Preluarea și abrogarea DM prin proiectul de regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare și pentru abrogarea unor dispuneri de măsuri ale CNVM.

Semestrul I - 2016

119

14/2011

Clarifică termeni şi expresii; stabileşte limite investiţionale pentru OPCVM (…)

Preluarea și abrogarea DM prin proiectul de regulament de modificare a Regulamentului nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare.

Semestrul II - 2016

120

1/2012

Suspendă aplicarea art.71 alin.2 din Regulamentul nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare

Preluarea și abrogarea DM prin proiectul de regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare și pentru abrogarea unor dispuneri de măsuri ale CNVM.

Semestrul I - 2016

121

2/2012

Suspendă aplicarea art.6 alin.1 din Regulamentul CNVM nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

DM ieșită din vigoare (temporară)

 

Semestrul I - 2016

122

3/2012

Clarifică art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale

DM ieșită din vigoare (abrogată expres - direct)

Semestrul I - 2016

123

4/2012

Modifică prevederile art.1 din DM 6/2011

Preluarea și abrogarea DM la proxima modificare a prevederilor referitoare la ofertele publice din Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, estimată a avea loc ulterior adoptării noii legi privind emitenții de instrumente   financiare.

Semestrul II - 2016

124

5/2012

Externalizarea activităţii de decontare în cadrul proiectului Target 2 Securities

Preluarea și abrogarea DM cu ocazia modificării Regulamentului CNVM nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale în vederea alinierii la prevederile Regulamentului (UE) nr.  909/2014.

Semestrul II - 2016

125

6/2012

Modifică art. 23 din DM 9/2010

DM ieșită din vigoare (desuetă/perimată)

Semestrul I - 2016

126

7/2012

Modifică unele prevederi ale DM 7/2011

Abrogarea expresă a DM cu prilejul emiterii unor reglementări de către ASF.

Semestrul I - 2016

127

8/2012

Modul de tarifare a tranzacțiilor OTC din cadrul tranzacțiilor de tip turnaround

DM ieșită din vigoare (abrogată expres - direct)

Semestrul I - 2016

128

9/2012

Prelungeşte termenul prevăzut în Instrucţiunea CNVM nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

DM ieșită din vigoare (desuetă/perimată)

 

Semestrul I - 2016

129

10/2012

Suspendă aplicarea prevederilor art. 79 din Regulamentul nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare

Preluarea și abrogarea DM prin proiectul de regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare și pentru abrogarea unor dispuneri de măsuri ale CNVM.

Semestrul I - 2016

130

11/2012

Constituirea compartimentului de control intern la operatorii de piaţă

Preluarea și abrogarea DM prin proiectul de regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare și pentru abrogarea unor dispuneri de măsuri ale CNVM.

Semestrul I - 2016

131

12/2012

Modifică tariful prevăzut la punctul 5.2.2. din Regulamentul CNVM nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

DM ieșită din vigoare (abrogată expres - direct)

Semestrul I - 2016

132

13/2012

Acordarea de împrumuturi în valori mobiliare de către OPCVM ȘI AOPC

Preluarea și abrogarea DM prin proiectul de regulament privind  fondurile de investiții alternative (FIA), ce va fi emis după aprobarea în Parlamentul României a  Legii privind fondurile de investiţii alternative.

Semestrul I - 2017

133

14/2012

Prelungirea termenului prevăzut la art. 2 din Instrucţiunea CNVM nr. 6/2011 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de CNVM

DM ieșită din vigoare (temporară)

 

Semestrul I - 2016

134

15/2012

Modifică DM 14/2011

Preluarea și abrogarea DM prin proiectul de regulament de modificare a Regulamentului nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare.

Semestrul II - 2016

135

16/2012

Întocmirea de către SSIF şi transmiterea rapoartelor privind reclamaţiile clienţilor

DM ieșită din vigoare (temporară)

Semestrul I - 2016

136

17/2012

Modifică unele tarife prevăzute de Regulamentul CNVM nr. 7/2006 privind veniturile CNVM

DM ieșită din vigoare (abrogată expres - direct)

Semestrul I - 2016

137

18/2012

Operaţiuni de înregistrare/radiere a sechestrului/popririi unor valori mobiliare evidenţiate la depozitarul central

Se vor analiza prevederile DM cu ocazia emiterii proiectului de regulament privind regimul juridic al garanţiilor reale asuprainstrumentelor  financiare.

Semestrul I - 2016

 

 

138

19/2012

Măsuri tranzitorii în aplicarea Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital

DM ieșită din vigoare (temporară)

 

Semestrul I - 2016

139

20/2012

Corelarea normelor naţionale cu Reg. UE nr. 236/2012

Preluarea și abrogarea DM prin proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare și pentru modificarea Regulamentului CNVM nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale.

Semestrul I - 2016

 

 

140

21/2012

Modifică prevederile referitoare a ASIF şi agenţi delegaţi din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare

DM ieșită din vigoare (abrogată expres - direct)

Semestrul I - 2016

141

22/2012

Modifică cote şi tarife prevăzute în Regulamentul CNVM nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

DM ieșită din vigoare (desuetă/perimată)

 

Semestrul I - 2016

142

23/2012

Evaluarea activelor OPC

DM ieșită din vigoare (abrogată expres - direct)

Semestrul I - 2016

143

24/2012

Modifică Regulamentul CNVM nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

Abrogarea expresă a DM cu prilejul emiterii unor reglementări de către ASF.

Semestrul I - 2016

144

25/2012

Prelungeşte termenul prevăzut la art. 1 şi 2 din DM 12/2011

DM ieșită din vigoare (temporară)

 

Semestrul I - 2016

145

26/2012

Exercitarea unor drepturi ale acţionarilor, modifică şi art. 1 al DM 3/2012

Preluarea și abrogarea DM la proxima modificare a Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale.

Semestrul II - 2016

146

27/2012

Constituirea compartimentului de control intern, la depozitarul central, casa de compensare, contrapartea centrală

Preluarea și abrogarea DM cu ocazia modificării Regulamentului CNVM nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale în vederea alinierii la prevederile Regulamentului (UE) nr.  909/2014.

Semestrul II - 2016

147

1/2013

Prelungeşte termenul prevăzut la art. 3 din DM 27/2012

DM ieșită din vigoare (temporară)

Semestrul I - 2016

148

2/2013

Aplicarea orientărilor ESMA privind sistemele şi controalele într-un mediu de tranzacţionare automat pentru platformele de tranzacţionare (…)

Emiterea de către ASF a unui act normativ privind orientările ESMA privind sistemele şi controalele într-un mediu de tranzacţionare automat pentru platformele de tranzacţionare, firmele de investiţii şi autorităţile competente, care să preia dispozițiile DM 2/2013 (concomitent cu abrogarea DM).

Semestrul II - 2016

149

3/2013

Prelungeşte termenul prevăzut la art. 1 şi 2 din DM 12/2011

DM ieșită din vigoare (temporară)

Semestrul I - 2016

150

4/2013

Contribuţiile anuale datorate de către membrii Fondului de compensare al investitorilor

DM ieșită din vigoare (temporară)

Semestrul I - 2016

151

5/2013

Modifică prevederile art. 2 din DM 10/2012

Preluarea și abrogarea DM prin proiectul de regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare și pentru abrogarea unor dispuneri de măsuri ale CNVM.

Semestrul I - 2016

152

6/2013

Aplicarea orientărilor ESMA cu privire la cerinţele MiFID privind funcţia de asigurare a conformităţii

Emiterea de către ASF a unui act normativ privind orientările ESMA cu privire la anumite aspecte ale cerinţelor MiFID privind funcţia de asigurare a conformităţii, care să preia dispozițiile în vigoare ale DM 6/2013 (concomitent cu abrogarea DM).

Semestrul II - 2016

153

7/2013

Suspendă şi modifică prevederile art. 66 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare

Preluarea și abrogarea DM la proxima modificare a prevederilor referitoare la ofertele publice din Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare privind emitenţii estimată a avea loc ulterior adoptării noii legi privind emitenții de instrumente   financiare.

Semestrul II - 2016

154

8/2013

Contribuţiile anuale plătite de membrii Fondului de compensare al investitorilor

DM ieșită din vigoare (temporară)

Semestrul I - 2016[1] Preluarea prevederilor din dispunerile de măsuri în vigoare se va face în urma analizei acestora de către structurile de specialitate, fie prin preluare integrală, fie prin adaptare/modificare.

[2] Data estimată de finalizare a implementării măsurilor