Facebook LinkedIn

Norma nr. 1/2014 privind încheierea exerciţiului financiar 2013 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 181 din 13.03.2014). 

             

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
potrivit Hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 13 februarie 2014,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:
Art. 1
Prezenta normă reglementează încheierea exerciţiului financiar 2013 pentru societăţile din domeniul asigurărilor.
Art. 2
Norma se aplică asigurătorilor, reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, aşa cum sunt definiţi la art. 2 lit. A pct. 5, lit. B pct. 39 şi lit. C pct. 57 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
(1)Societăţile de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, denumite în continuare asigurători, precum şi brokerii de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, denumiţi în continuare brokeri de asigurare, autorizaţi în condiţiile Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale la data de 31 decembrie 2013, inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau lichidării, în condiţiile legii.
(2)Asigurătorii, brokerii de asigurare, precum şi subunităţile deschise în România de societăţile de asigurare rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2013 vor fi depuse astfel: un exemplar la Autoritatea de Supraveghere Financiară, iar al doilea exemplar, vizat prin aplicarea ştampilei Autorităţii de Supraveghere a Financiară, la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau transmise prin oficiile poştale cu scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal de către operatorii economici şi alţi contribuabili.
(4)La depunerea situaţiilor financiare anuale se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
(1)Situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2013 vor fi întocmite cu respectarea prevederilor reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale prevăzute în cap. II secţiunea 6, din reglementările contabile menţionate la alin. (1) şi conform contabilităţii de angajament. Potrivit contabilităţii de angajament, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc, şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit, şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente.
(3)La încheierea exerciţiului financiar, elementele de activ şi de pasiv de natura datoriilor se evaluează şi se reflectă în situaţiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii.
(4)În acest scop, valoarea de intrare sau contabilă se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii, denumită valoare de inventar. În acest caz, se vor avea în vedere, printre altele:
a)pentru elementele de activ, diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar şi valoarea contabilă netă a elementelor de activ se înregistrează în contabilitate pe seama unei amortizări suplimentare, în cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibilă, sau se efectuează o ajustare pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci când deprecierea este reversibilă, aceste elemente menţinându-se la valoarea lor de intrare. Prin valoare contabilă netă se înţelege valoarea de intrare, mai puţin amortizarea şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, cumulate;
b)pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, diferenţele constatate în plus între valoarea de inventar şi valoarea de intrare se înregistrează în contabilitate, pe seama elementelor corespunzătoare de datorii.
(5)La încheierea exerciţiului financiar:
a)elementele monetare exprimate în valută (disponibilităţi şi alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele şi depozitele bancare, creanţe şi datorii în valută) trebuie evaluate şi raportate utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în data de 31 decembrie 2013, respectiv 4,4847 lei/euro şi 3,2551 lei/dolar USD. Diferenţele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data de 31 decembrie 2013 şi cel de la data înregistrării creanţelor ori a datoriilor în valută sau cursul de la data ultimei evaluări, se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare, după caz;
b)pentru creanţele şi datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, eventualele diferenţe favorabile ori nefavorabile care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare. Determinarea diferenţelor de valoare se efectuează similar prevederilor lit. a);
c)elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută şi înregistrate la cost istoric (imobilizări, stocuri) trebuie evaluate utilizând cursul de schimb de la data efectuării tranzacţiei;
d)elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută şi înregistrate la valoarea justă trebuie evaluate utilizând cursul de schimb existent în momentul determinării valorilor respective;
e)evenimentele care apar după data bilanţului pot furniza informaţii suplimentare referitoare la perioada raportată faţă de cele cunoscute la data bilanţului. Dacă situaţiile financiare anuale nu au fost aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflecta şi informaţiile suplimentare.
(6)Pentru inventarierea anuală asigurătorii şi brokerii de asigurare vor respecta prevederile reglementărilor contabile, precum şi Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi de reasigurare ale asigurătorilor/reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare/ reasigurare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2011.
(7)Pentru evidenţierea în contabilitate în cursul exerciţiului financiar a tranzacţiilor în valută, se utilizează cursul de schimb de la data efectuării operaţiunii respective. Prin curs de schimb de la data efectuării operaţiunii se înţelege cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară operaţiunii, disponibil ca informaţie la momentul efectuării operaţiunii (încasare, plată, emitere de documente).
Art. 5
(1)Asigurătorii vor întocmi şi vor depune situaţii financiare anuale care cuprind următoarele formulare:
1._
a)Bilanţ (cod 01);
b)Contul de profit şi pierdere compus din:
- Contul tehnic al asigurării generale (cod 02);
- Contul tehnic al asigurării de viaţă (cod 03);
- Contul netehnic (cod 04);
c)Situaţia modificărilor capitalului propriu, conform formatului de la cap. V secţiunea 4 din reglementările contabile menţionate la art. 4 alin. (1);
d)Situaţia fluxurilor de trezorerie, conform formatului de la cap. V secţiunea 3 din reglementările contabile menţionate la art. 4 alin. (1);
e)Note explicative la situaţiile financiare anuale, conform prevederilor cap. II secţiunea 8 pct. 269-307 din reglementările contabile menţionate la art. 4 alin. (1).
2.Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite şi de formularele:
a)Date informative (cod 05);
b)Situaţia activelor imobilizate (cod 06).
(2)Asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative vor întocmi şi vor prezenta şi situaţiile prevăzute la cap. V pct. 2 "Situaţii prezentate de asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative" din reglementările contabile menţionate la art. 4 alin. (1), astfel:
a)Situaţia activelor, pasivelor şi capitalurilor proprii la 31 decembrie 2013;
b)Situaţia veniturilor şi cheltuielilor.
(3)Asigurătorii autorizaţi să practice numai asigurări de viaţă, dar care, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (11) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, au autorizaţie şi pentru clasele de asigurare 1 şi 2 din categoria asigurărilor generale, trebuie să evidenţieze activitatea desfăşurată (inclusiv pentru clasele 1 şi 2 din categoria asigurărilor generale) în contul tehnic al asigurărilor de viaţă.
(4)Subunităţile deschise în România de societăţile din domeniul asigurărilor (asigurătorii şi brokerii de asigurare-reasigurare) rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European vor depune la Autoritatea de Supraveghere Financiară şi la unităţile teritoriale ale Ministerul Finanţelor Publice o raportare anuală la data de 31 decembrie 2013 compusă din formularele specifice activităţii desfăşurate:
a)Bilanţ;
b)Cont de profit şi pierdere.
(5)Raportarea anuală la data de 31 decembrie 2013 a subunităţilor menţionate la alin. (4) va fi însoţită de formularele specifice activităţii desfăşurate:
a)Date informative;
b)Situaţia activelor imobilizate.
(6)Raportarea anuală la data de 31 decembrie 2013 a subunităţilor deschise în România de societăţile din domeniul asigurărilor rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European va fi întocmită pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie 2013, pusă de acord cu soldurile din balanţa analitică şi cu rezultatele inventarierii.
(7)Modelul formularelor referitoare la situaţiile financiare/raportările contabile, instrucţiunile de completare, precum şi corelaţiile aferente pentru asigurătorii şi brokerii de asigurare şi subunităţile pentru societăţile din domeniul asigurărilor sunt prezentate în cap. II din anexa*) care face parte integrantă din prezenta normă.
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Art. 6
1.Brokerii de asigurare vor întocmi şi vor depune situaţii financiare anuale care cuprind următoarele formulare:
a)Bilanţ (cod 01);
b)Contul de profit şi pierdere (cod 02);
c)Situaţia modificărilor capitalului propriu, conform formatului de la cap. VI secţiunea 4 din reglementările contabile menţionate la art. 3 alin. (2);
d)Situaţia fluxurilor de trezorerie, conform formatului de la cap. VI secţiunea 3 din reglementările contabile menţionate la art. 4 alin. (1);
e)Note explicative la situaţiile financiare anuale, conform prevederilor cap. II secţiunea 8 pct. 269-307 din reglementările contabile menţionate la art. 4 alin. (1).
2.Brokerii de asigurare vor întocmi şi transmite şi următoarele formulare:
a)Date informative (cod 03);
b)Situaţia activelor imobilizate (cod 04).
Art. 7
(1)Notele explicative menţionate la art. 5 alin. (1) lit. e) şi art. 6 lit. e) nu sunt limitative, acestea urmând să conţină cel puţin informaţiile cerute în secţiunea 8 cap. II din reglementările contabile menţionate la art. 4 alin. (1).
(2)Brokerii de asigurare care intermediază, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare, şi produse ale fondurilor de pensii facultative vor prezenta în notele explicative o situaţie a comisioanelor obţinute din această activitate.
Art. 8
În "Situaţia activelor imobilizate" (cod 06, respectiv cod 04) informaţiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a plasamentelor în terenuri şi construcţii/ imobilizărilor, după caz.
Art. 9
(1)Situaţiile financiare anuale ale asigurătorilor sunt semnate de persoanele în drept prevăzute la art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinzând numele şi calitatea în clar a acestora - administrator, director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii.
(2)Situaţiile financiare anuale ale brokerilor de asigurare sunt semnate de persoanele în drept prevăzute la art. 10 alin. (1), (2) sau (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinzând numele şi calitatea în clar a acestora - administrator, director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii, sau de persoane fizice sau juridice cu care s-au încheiat contracte de prestări servicii, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
Art. 10
(1)Asigurătorii şi brokerii de asigurare vor completa datele de identificare (denumirea societăţii, adresa, telefonul şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi pe cele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, citeţ, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea asigurătorilor şi a brokerilor de asigurare.
(2)Asigurătorii şi brokerii de asigurare completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi) din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997.
(3)Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Bilanţ" a datelor prevăzute la alin. (1) şi (2) conduce la imposibilitatea identificării societăţii şi, în consecinţă, se consideră că lucrarea nu a fost depusă, asigurătorii sau brokerii de asigurare fiind sancţionaţi potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(4)Forma de proprietate se va înscrie conform nomenclatorului prevăzut în cap. I din anexă.
(5)Asigurătorii care întocmesc situaţii financiare anuale au obligaţia de a completa pe formularul de bilanţ şi datele de identificare ale firmei de audit care a realizat auditul statutar al situaţiilor financiare anuale/consolidate (denumirea, numărul din registrul Camerei Auditorilor Financiari din România şi codul unic de înregistrare).
Art. 11
Asigurătorii şi brokerii de asigurare care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică, care desfăşoară activitate şi au sediul în străinătate, vor evalua în lei rulajele şi soldurile exprimate în valută din balanţele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar din ultima zi a exerciţiului financiar 2013, şi le vor centraliza cu balanţa de verificare întocmită pentru operaţiunile economico-financiare desfăşurate în ţară.
Art. 12
(1)Potrivit art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din aceeaşi lege, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:
a)politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
b)situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
c)persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.
(2)Potrivit art. 29 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
Art. 13
Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2013 se întocmesc în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.
Art. 14
(1)Potrivit prevederilor art. 20 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, ale cap. II secţiunea 10 din reglementările contabile menţionate la art. 3 alin. (2), situaţiile financiare anuale ale asigurătorilor vor fi auditate de firme de audit autorizate, potrivit legii, şi aprobate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în conformitate cu prevederile Normelor privind cerinţele de informare şi de raportare referitoare la auditul statutar al situaţiilor financiare ale societăţilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)În aplicarea prevederilor art. 21 din Normele privind cerinţele de informare şi de raportare referitoare la auditul statutar al situaţiilor financiare ale societăţilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/2008, cu modificările şi completările ulterioare, odată cu situaţiile financiare anuale societăţile de asigurare/reasigurare vor transmite declaraţia cu privire la datele şi informaţiile referitoare la firma de audit, declaraţie completată şi semnată de una dintre persoanele semnificative ale societăţii de asigurare/reasigurare, în forma prezentată în anexa nr. 3 la normele menţionate în prezentul alineat.
Art. 15
(1)Situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare consolidate aprobate în mod corespunzător şi raportul administratorilor, împreună cu raportul de audit statutar, se publică potrivit legislaţiei în vigoare. Aceste situaţii vor fi publicate în formă electronică şi pe site-ul societăţii de asigurare-reasigurare.
(2)Ori de câte ori situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor se publică în întregime, acestea trebuie să fie reproduse în forma şi conţinutul pe baza cărora auditorii şi-au întocmit raportul lor. Acestea trebuie să fie însoţite de textul complet al raportului de audit.
Art. 16
(1)Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare care, la data bilanţului, depăşesc limitele a două dintre următoarele 3 criterii de mărime:
a)total active: 3.650.000 euro;
b)cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro;
c)număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50 au obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale, potrivit legii.
(2)Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) au obligaţia verificării situaţiilor financiare anuale, potrivit legii.
(3)Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare care au auditat situaţiile financiare anuale vor asigura verificarea situaţiilor financiare anuale numai dacă în două exerciţii financiare consecutive nu depăşesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la alin. (1).
(4)Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare care au verificat situaţiile financiare anuale conform prevederilor alin. (2) vor audita situaţiile financiare anuale numai dacă în două exerciţii financiare consecutive depăşesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la alin. (1).
(5)Brokerii de asigurare-reasigurare care au obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale/consolidate, potrivit criteriilor de mărime menţionate la alin. (1), vor completa pe formularul de bilanţ şi datele de identificare (denumirea/nume şi prenume, numărul din registrul Camerei Auditorilor Financiari din România şi Codul Fiscal) ale firmei de audit/auditorului persoană fizică, după caz.
Art. 17
(1)Asigurătorii şi brokerii de asigurare vor depune până la data de 15 aprilie 2014 la Autoritatea de Supraveghere Financiară situaţiile financiare anuale listate, semnate şi ştampilate, împreună cu:
a)o copie a codului unic de înregistrare;
b)raportul administratorului;
c)declaraţia scrisă a persoanelor răspunzătoare pentru organizarea şi conducerea contabilităţii;
d)raportul de audit statutar (pentru situaţiile financiare pentru care auditarea este obligatorie);
e)raportul cenzorilor sau al expertului contabil, după caz;
f)o copie a procesului-verbal al adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor;
g)propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;
h)o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice, semnată de persoanele în drept.
Asigurătorii care practică cele două categorii de asigurări (asigurări de viaţă şi asigurări generale) vor depune la Autoritatea de Supraveghere Financiară balanţele sintetice aferente fiecărei categorii de asigurări, precum şi balanţa sintetică centralizată. Asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative vor depune şi balanţa sintetică specifică activităţii de administrare de fonduri de pensii facultative;
i)balanţa de verificare a conturilor sintetice şi balanţa de verificare a conturilor analitice, centralizate şi distinct pentru cele două categorii de asigurări (asigurări de viaţă şi asigurări generale), vor fi depuse la Autoritatea de Supraveghere Financiară în format electronic (CD) - format Excel;
j)declaraţia în forma prezentată în anexa nr. 3 la Normele privind cerinţele de informare şi de raportare referitoare la auditul statutar al situaţiilor financiare ale societăţilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Prevederile alin. (1) referitoare la termenul de depunere al situaţiilor financiare anuale întocmite de asigurătorii şi brokerii de asigurare se aplică şi subunităţilor deschise în România de subunităţile asigurătorilor şi brokerilor de asigurare rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European pentru raportarea anuală întocmită la 31 decembrie 2013.
Art. 18
(1)Asigurătorii, brokerii de asigurare şi subunităţile acestora menţionaţi/menţionate la art. 2, respectiv la art. 5 alin. (4) vor depune la Autoritatea de Supraveghere Financiară situaţiile financiare anuale/raportarea anuală, astfel:
a)în format electronic, prin încărcarea datelor în aplicaţia EWS;
b)pe suport hârtie, semnate şi ştampilate, conform legii, împreună cu toate documentele prevăzute mai sus.
(2)Asigurătorii şi brokerii de asigurare care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 31 decembrie 2013 nu întocmesc situaţii financiare la data de 31 decembrie 2013, urmând să depună, potrivit legii, o declaraţie pe propria răspundere la Autoritatea de Supraveghere Financiară şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, care să cuprindă toate datele de identificare ale societăţii:
a)denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);
b)adresa şi numărul de telefon;
c)numărul de înregistrare la registrul comerţului;
d)codul unic de înregistrare;
e)capitalul social.
(3)Situaţiile financiare anuale auditate vor fi prezentate Autorităţii de Supraveghere Financiară şi în situaţia transferului total de portofoliu de asigurări în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, a fuziunii sau a divizării.
(4)Pe perioada lichidării asigurătorii şi brokerii de asigurare aflaţi în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la Autoritatea de Supraveghere Financiară şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, o raportare anuală compusă din formularul de bilanţ, cont de profit şi pierdere, date informative, situaţia activelor imobilizate semnate de persoanele care au obligaţia gestionării societăţii şi de persoanele abilitate potrivit legii să semneze situaţiile financiare anuale. Raportarea anuală va fi întocmită pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie 2013.
(5)Potrivit art. 185 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de administraţie, respectiv directoratul, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă, situaţiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz.
(6)Situaţiile financiare anuale, însoţite de documentele prevăzute la art. 17 şi de raportarea anuală la 31 decembrie 2013, se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. Entităţile depun situaţiile financiare anuale la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu situaţiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate şi ştampilate, potrivit legii.
Art. 19
Nedepunerea situaţiilor financiare anuale, a declaraţiilor şi a celorlalte informaţii solicitate la termenele prevăzute în prezenta normă, prezentarea unor situaţii financiare anuale care conţin date eronate, necorelate sau care nu respectă unitatea de măsură înscrisă la fiecare formular/rând se sancţionează conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 41 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 20
(1)Entităţile care îndeplinesc condiţiile specificate în Reglementările contabile conforme cu directivele europene privind situaţiile financiare consolidate ale societăţilor din domeniul asigurărilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a întocmi situaţii financiare anuale consolidate şi raportul consolidat al administratorilor.
(2)Situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate de consiliul de administraţie al societăţii-mamă şi semnate în numele consiliului de preşedintele acestuia, se depun la Autoritatea de Supraveghere Financiară până la data de 30 septembrie 2014, documentaţia cuprinzând:
a)bilanţul consolidat;
b)contul de profit şi pierdere consolidat;
c)note la situaţiile financiare consolidate;
d)raportul consolidat al administratorilor;
e)raportul de audit al situaţiilor financiare consolidate, întocmit în conformitate cu prevederile Normelor privind cerinţele de informare şi de raportare referitoare la auditul statutar al situaţiilor financiare ale societăţilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
f)declaraţia scrisă a administratorului societăţii-mamă prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate şi confirmă că:
- politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- situaţiile financiare anuale consolidate oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea grupului.
(3)Conform prevederilor art. 185 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de administraţie, respectiv directoratul societăţii-mamă, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice copii ale situaţiilor financiare anuale consolidate, prevederile alin. (1) din aceeaşi lege urmând a fi aplicate în mod corespunzător.
(4)Nedepunerea situaţiilor financiare consolidate se sancţionează conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 21
La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Normele privind încheierea exerciţiului financiar 2012 pentru societăţile din domeniul asigurărilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 şi 100 bis din 20 februarie 2013.
Art. 22
Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Prim-vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Daniel Dăianu

ANEXĂ:
______
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.