Facebook LinkedIn

Ordin nr. 15/2001

pentru punerea în aplicare a Normelor privind regimul confidenţialităţii informaţiilor

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 43 din 22 ianuarie 2002).

      Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 47 pct. 2 lit. l) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor,
    potrivit Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 27 noiembrie 2001, prin care s-au adoptat Normele privind regimul confidentialitatii informatiilor,
    emite urmatorul ordin:


   Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind regimul confidentialitatii informatiilor, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - Secretariatul general al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

    Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
    Nicolae Eugen Crisan
    Bucuresti, 27 decembrie 2001
    Nr. 15

ANEXA

   NORME
   privind regimul confidentialitatii informatiilor

      Art. 1. - (1) În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor nu poate dezvalui informatii obtinute în timpul exercitarii atributiilor sale.
   (2) Obligatia de confidentialitate prevazuta mai sus nu se aplica în cazul în care informatia este data:
   a) cu acordul scris al asiguratorului implicat;
   b) la solicitarea instantei judecatoresti;
   c) în interesul asiguratilor.

   Art. 2. - (1) Este considerata informatie confidentiala orice informatie care este adusa la cunostinta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor sau care este obtinuta de aceasta în cursul sau ca urmare a exercitarii atributiilor sale legale si care nu este destinata publicitatii prin rapoartele si informarile specificate la alineatele de mai jos.
   (2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va prezenta Parlamentului, în termen de 6 luni de la expirarea fiecarui exercitiu financiar, un raport asupra pietei asigurarilor din România, precum si o informare privind activitatile desfasurate.
   (3) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va edita si va publica un raport informativ anual asupra pietei de asigurari si asupra institutiilor si organismelor acesteia, cu respectarea prevederilor art. 1.

   Art. 3. - (1) Membrii Consiliului si angajatii Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, precum si orice alte persoane care au efectuat sau efectueaza activitati în numele acesteia, inclusiv expertii, sunt obligate sa pastreze stricta confidentialitate asupra informatiilor obtinute în cursul si ca urmare a exercitarii atributiilor lor si care nu au devenit accesibile publicului larg, fiind supuse în privinta acestor informatii regimului legal al secretului de serviciu.
   (2) De asemenea, persoanelor prevazute la alin. (1) le este interzisa utilizarea informatiilor confidentiale pentru obtinerea de profituri personale.
   (3) Obligatiile prevazute la alin. (1) si (2) atrag interdictia de a dezvalui oricarei persoane sau autoritati informatiile confidentiale de care iau cunostinta în timpul exercitarii atributiilor lor, cu exceptia unor date generale facute publice prin reprezentantul desemnat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, astfel încât societatile de asigurare si de brokeraj sa nu poata fi individualizate si fara ca prin informatiile furnizate sa se prejudicieze cauzele judiciare aflate în curs de desfasurare.
   (4) Face exceptie de la dispozitiile mentionate mai sus situatia în care, în vederea prevenirii sau constatarii insolvabilitatii unui asigurator, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, în conformitate cu prevederile art. 30 si 31 din Legea nr. 32/2000, sesizeaza Curtea de Apel Bucuresti, caz în care informatiile din care rezulta aceste aspecte sunt înaintate instantei de judecata.

   Art. 4. - Dezvaluirea informatiilor confidentiale poate fi facuta doar pentru motive de ordin prudential si în scopul protejarii interesului asiguratilor, dar numai cu respectarea prevederilor art. 1.

   Art. 5. - (1) În exercitarea atributiei de supraveghere prevazute la art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000 Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate întreprinde controale periodice sau inopinate la asiguratori sau la brokeri de asigurare, intrând astfel în posesia unor informatii confidentiale referitoare la activitatea acestora.
   (2) Controalele la asiguratori urmaresc verificarea modului de conducere a activitatii de asigurare, de realizare si mentinere a rezervelor tehnice si matematice în baza legislatiei în vigoare, cât si evaluarea investitiilor asiguratorilor, a marjei de solvabilitate si a programului de reasigurare.
   (3) Brokerii de asigurare sunt obligati sa puna la dispozitie Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, la cerere, documentele si înregistrarile contabile care sa evidentieze si sa justifice operatiunile efectuate în timpul desfasurarii activitatii, cuprinzând informatii asupra contractelor de asigurare încheiate si asupra întelegerilor cu asiguratorii.
   (4) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor nu este obligata sa anunte efectuarea controalelor la asiguratorii si brokerii de asigurare. Daca se constata savârsirea unor fapte penale, ca urmare a controalelor efectuate, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor este obligata sa sesizeze organele de cercetare competente, conform art. 227 din Codul de procedura penala.
   (5) În exercitarea atributiilor sale Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate folosi, pe lânga angajatii proprii, specialisti din cadrul Corpului expertilor în asigurari, organism care functioneaza pe lânga Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, precum si specialisti care functioneaza în cadrul altor organe (Corpul expertilor contabili si contabililor autorizati din România, Corpul expertilor tehnici etc.).

   Art. 6. - Informatiile confidentiale pe care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor le primeste în baza art. 5 pot fi utilizate numai pentru îndeplinirea obiectivelor sale, respectiv:
   a) examinarea modului de desfasurare a activitatii de asigurare si facilitarea conditiilor de îndeplinire a acestei activitati; sau
   b) dispunerea de sanctiuni.

   Art. 7. - Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate colabora, prin schimb de informatii sau în orice alt mod, cu alte autoritati publice internationale sau cu institutii straine, având ca obiect reglementarea sau supravegherea pietelor de asigurari, pe baza unor întelegeri bilaterale, dar aceste schimburi de informatii sunt supuse regimului confidentialitatii prevazut în prezentele norme. Întelegerile de cooperare cu autoritatile de supraveghere ale tertelor tari, pentru schimburi de informatii, se vor încheia numai cu conditia ca informatiile comunicate sa fie supuse regimului confidentialitatii prin stabilirea unor conditii cel putin egale cu cele prevazute de prezentele norme.

   Art. 8. - Nerespectarea dispozitiilor stabilite în prezentele norme se sanctioneaza în conditiile legii.