Facebook LinkedIn

Ordin nr. 3106/2004

pentru punerea în aplicare a Normelor privind limitarea subscrierii riscurilor de credite de consum şi ipotecare

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 185 din 03 martie 2004).

    În temeiul art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    potrivit Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din 25 februarie 2004, prin care s-au adoptat Normele privind limitarea subscrierii riscurilor de credite de consum si ipotecare,
    presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:


   Art. 1. - Se pun în aplicare, începând cu data de 30 martie 2004, Normele privind limitarea subscrierii riscurilor de credite de consum si ipotecare cuprinse în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - Directia reglementari pentru asigurari-reasigurari generale, facultative, de viata si intermediari din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Nicolae Eugen Crisan 
Bucuresti, 27 februarie 2004
Nr. 3.106

ANEXA
 
NORME privind limitarea subscrierii riscurilor de credite de consum si ipotecare


   Art. 1. - Prezentele norme stabilesc conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca asiguratorii autorizati sa desfasoare activitati în baza prevederilor Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru a putea subscrie riscuri de credite de consum acordate în conditiile Normelor Bancii Nationale a României nr. 15/2003 privind limitarea riscului de credit la creditul de consum si riscuri de credite ipotecare acordate în conditiile Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, riscuri încadrate în clasa de asigurari de credite si garantii, prevazuta la pct. IV.14 din Normele nr. 3/2001 privind clasele de asigurari care pot fi practicate de societatile de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001.

   Art. 2. - În scopul aplicarii prezentelor norme, debitorul este persoana fizica sau juridica fata de care o institutie de credit are o expunere, în baza unui contract de credit. În cazul în care exista giranti, acestia sunt considerati codebitori.

   Art. 3. - Pentru a subscrie riscurile prevazute la art. 1 asiguratorul care a fost autorizat sa încheie asigurari de credite si garantii în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
   a) sa dispuna de un departament specializat de credite si garantii, având personal cu experienta în analiza financiara specifica activitatii de creditare;
   b) retinerea neta pentru creditele de consum nu va depasi 5.000 euro pe debitor, la cursul Bancii Nationale a României valabil la data raportarii;
   c) retinerea neta pentru creditele ipotecare nu va depasi 50.000 euro pe debitor, la cursul Bancii Nationale a României valabil la data raportarii, dupa deducerea a 50% din valoarea garantiei constituite;
   d) retinerea neta totala a asiguratorului la riscurile prevazute la art. 1 sa nu depaseasca de 12 ori activul net aferent ultimului exercitiu financiar;
   e) primele nete subscrise în cursul unui trimestru pentru asigurari de credite de consum si ipotecare nu pot depasi 25% din totalul primelor nete subscrise pentru categoria de asigurari generale.

   Art. 4. - Asiguratorii vor prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentelor norme, o documentatie care sa cuprinda:
   a) informatii privind organizarea departamentului prevazut la art. 3 lit. a);
   b) situatia privind asigurarile de credite de consum si ipotecare potrivit art. 6 alin. (1);
   c) programul de reasigurare de care dispun, daca este cazul; reasiguratorul extern sa fie cotat cel putin în clasa BBB sau similar de agentiile de rating internationale.

   Art. 5. - (1) Asiguratorilor mentionati la art. 1, care nu vor prezenta documentatia conform art. 4, precum si asiguratorilor care nu îndeplinesc conditiile prevazute la art. 3 li se interzice subscrierea de noi riscuri de credite de consum si ipotecare, în conditiile si potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) Asiguratorii prevazuti la alin. (1) ramân raspunzatori pentru obligatiile asumate prin contractele de asigurare în derulare, pâna la expirarea acestora, fiind interzisa reînnoirea sau prelungirea lor daca nu îndeplinesc prevederile prezentelor norme.

   Art. 6. - (1) Asiguratorii au obligatia sa îsi organizeze evidentele astfel încât sa transmita trimestrial Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor o situatie care sa contina datele si informatiile prevazute la art. 3 lit. b)-e).
   (2) Situatia prevazuta la alin. (1) trebuie transmisa în termen de 30 de zile de la încheierea trimestrului pentru care se face raportarea.

   Art. 7. - Asiguratorii autorizati în baza prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, care nu au practicat pâna la data publicarii prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, Partea I, clasa de asigurari de credite si garantii, vor fi autorizati sa acopere astfel de riscuri, daca îndeplinesc conditiile prevazute în Normele nr. 2/2001 privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea asiguratorilor si criteriile pentru aprobarea actionarilor semnificativi si a persoanelor semnificative ale asiguratorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 2/2001, cu modificarile ulterioare, precum si conditiile prevazute la art. 3 lit. a) din prezentele norme.

   Art. 8. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneaza în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.