Facebook LinkedIn

Ordin nr. 113118/2006

pentru punerea în aplicare a Normelor privind gradualizarea măsurilor sancţionatorii

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 560 din 28 iunie 2006).

   În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
   potrivit Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 20 iunie 2006 prin care s-au adoptat Normele privind gradualizarea masurilor sanctionatorii,

   presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

   Art. 1. - Se aproba Normele privind gradualizarea masurilor sanctionatorii, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art.  2 - Directia generala control, Directia generala supraveghere solvabilitate si raportari financiare, Directia autorizari, Directia generala asigurari obligatorii si Directia generala reglementari din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor lua masuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

   Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
   Nicolae Eugen Crisan
   Bucuresti, 23 iunie 2006
   Nr. 113.118
 

ANEXA -  NORME privind gradualizarea masurilor sanctionatorii

 

  Art. 1. - Savârsirea cu intentie sau din culpa, prin comisiune sau omisiune, a vreuneia dintre faptele prevazute la art. 39 alin. (2) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, se sanctioneaza potrivit prevederilor art. 39 alin. (3) din legea mentionata, cu una sau mai multe dintre urmatoarele masuri:
   a) avertisment scris;
   b) limitarea operatiunilor;
   c) amenda;
  d) anularea votului exprimat sau suspendarea temporara a dreptului de vot al actionarilor semnificativi;
   e) interzicerea temporara sau definitiva a exercitarii activitatii de asigurare si/sau de reasigurare, partiala sau totala, pentru asiguratori si/sau reasiguratori, pentru una sau mai multe categorii de asigurari, iar pentru brokerii de asigurare si/sau de reasigurare, interzicerea temporara sau definitiva a activitatii definite la art. 2 lit. C pct. 56 si 57 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
   f) retragerea autorizatiei asiguratorilor, reasiguratorilor sau brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare;
   g) revocarea unui membru sau a întregului Consiliu director al Fondului de protectie a victimelor strazii;
   h) revocarea aprobarii acordate entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala si/sau lectorilor;
   i) dispunerea catre asiguratori, reasiguratori si brokeri de asigurare/reasigurare a radierii agentilor de asigurare, persoane fizice sau juridice, a subagentilor, a agentilor de asigurare subordonati sau a asistentilor în brokeraj din registrele speciale în care acestia au fost înregistrati;
   j) retragerea aprobarii pentru entitatile si/sau persoanele mentionate la art. 5 lit. h 3) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 2. - (1) Masurile sanctionatorii prevazute de art. 39 alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor aplica fie gradual, fie direct, tinându-se seama de unul sau mai multe dintre urmatoarele elemente:
   1. interesul asiguratilor;
   2. urmarea produsa asupra stabilitatii activitatii de asigurare în România;
   3. profilul de risc al fiecarui asigurator;
   4. categoriile de asigurari practicate;
   5. gradul de pericol social al faptei savârsite;
   6. împrejurarile în care a fost savârsita fapta;
   7. modul si mijloacele de savârsire a acestei fapte;
   8. scopul urmarit;
   9. circumstantele personale si reale ale savârsirii faptei;
   10. obiectiunile la procesul-verbal de constatare sau raspunsul contravenientului la notificarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, prin care explica motivul încalcarii dispozitiilor legale;
   11. celelalte date înscrise în referatul de constatare/procesul-verbal;
   12. alte considerente de oportunitate, evaluari si analize calitative.
   (2) Sanctiunea stabilita va fi proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite.
   (3) Cuantificarea nivelului de gravitate a faptei se va face prin evaluarea impactului abaterii savârsite asupra intereselor asiguratilor, asupra solvabilitatii si continuitatii activitatii contravenientului, avându-se în vedere si celelalte elemente prevazute la alin. (1).
   (4) Luarea în considerare a circumstantelor savârsirii faptei si conduita faptuitorului vor fi analizate pe baza profilului de risc al asiguratorului, a procedurilor de prevenire si a tehnicilor de reducere a riscurilor, prevazute în dispozitiile legale (referitoare la normele minimale privind activitatea de control intern, normele prudentiale privind managementul asiguratorului, normele privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei asigurarilor, procedurile de control intern), în propriul sistem intern de management al riscului si în procedurile antifrauda, care trebuie sa fie adecvate tipului si dimensiunilor fiecarui asigurator.
   (5) În cazul savârsirii de catre o persoana în mod repetat a unor contraventii, urmatoarea sanctiune va fi gradual majorata, dupa caz, pâna la limita maxima prevazuta de lege.
   Art. 3. - (1) Avertismentul consta în atentionarea scrisa a contravenientului asupra pericolului social al faptei savârsite, însotita de recomandarea de a respecta dispozitiile legale.
   (2) Avertismentul se aplica în cazul în care fapta este de gravitate redusa.
   Art. 4. - (1) Amenda contraventionala are caracter administrativ.
   (2) Limitele minime si maxime ale amenzii contraventionale aplicabile potrivit Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt;
   1. pentru asiguratori sau reasiguratori, de la 0,5% pâna la 1% din capitalul social;
   2. pentru intermediarii în asigurari si/sau în reasigurari, cu forma juridica de societate pe actiuni, de la 3% la 6% din capitalul social;
   3. pentru brokerii de asigurare si/sau de reasigurare, cu forma juridica de societate cu raspundere limitata, de la 10% pâna la 20% din capitalul social;
   4. pentru agentii de asigurare, persoane juridice, cu forma juridica de societate cu raspundere limitata, de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON);
   5. pentru agentii de asigurare, persoane fizice, subagentilor si agentilor de asigurare subordonati, persoane fizice, precum si lectorilor, de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON);
   6. pentru conducatorii entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala, de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON);
   7. pentru membrii consiliului de administratie si/sau ai consiliului director si/sau ai consiliului de supraveghere, conducerii executive, conducatorilor activitatilor de asigurari de viata si de asigurari generale, în cazul asiguratorilor cu activitate compozita, persoanelor desemnate în functii de conducere specifice domeniului asigurarilor, care vor fi stabilite prin norme emise în aplicarea Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, conducatorului sau, dupa caz, conducerii executive a intermediarilor în asigurari si/sau în reasigurari, persoane juridice, membrilor Consiliului director al Fondului de protectie a victimelor strazii, între 1-6 salarii nete sau indemnizatii de sedinta de consiliu ale persoanelor respective din luna precedenta celei în care a fost constatata contraventia.
   (3) În cazul în care prin aplicarea acestor amenzi se depaseste limita maxima prevazuta pentru amenzi în legea-cadru care reglementeaza regimul juridic al contraventiilor, se va aplica aceasta.
   (4) Sanctiunea amenzii poate fi aplicata cumulativ cu oricare dintre sanctiunile prevazute la art. 39 alin. (3) lit. d) si e) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (5) La individualizarea sanctiunii se va tine seama de circumstantele personale si reale ale savârsirii faptei si de conduita faptuitorului.
   (6) În cazul constatarii savârsirii a doua sau mai multe contraventii, se aplica amenda prevazuta pentru contraventia cea mai grava.
   (7) Decizia de sanctionare este semnata de presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si produce efecte la data comunicarii sale persoanei sanctionate.
   Art. 5. - Aplicarea sanctiunilor contraventionale prevazute de Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se prescrie în termen de 6 luni de la data constatarii faptei, dar nu mai mult de 24 de luni de la data savârsirii acesteia.
   Art. 6. - Amenzile contraventionale stabilite prin lege si aplicate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor se fac venituri la bugetul de stat în cota de 50%, iar diferenta se face venit la bugetul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
   Art. 7. - Deciziile de sanctionare vor cuprinde justificarea legala a aplicarii acestora si vor fi comunicate persoanelor fizice sau juridice împotriva carora s-a dispus sanctiunea. În deciziile de sanctionare se vor mentiona si dreptul de contestare de catre persoanele în cauza a masurilor sanctionatorii dispuse, termenul pâna la care se poate depune contestatia, precum si autoritatea sau instanta catre care trebuie adresata contestatia.
   Art. 8. - (1) Împotriva deciziilor adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, în conformitate cu art. 8 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, persoana fizica sau juridica în cauza poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei.
   (2) Plângerea adresata Curtii de Apel Bucuresti nu suspenda, pe timpul solutionarii acesteia, masurile dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
   (3) Solutionarea plângerii se face cu precadere si de urgenta.
   Art. 9. - Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate oricând sa decida modificarea sau revocarea oricaror masuri dispuse, daca constata ca acestea nu mai sunt necesare.
   Art. 10. - Contraventiilor prevazute la art. 39 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, în masura în care Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, nu prevede altfel.
   Art. 11. - Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda penala de la 20.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON) fapta oricarei persoane constând în desfasurarea activitatii de asigurare în/din România fara autorizarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, precum si desfasurarea activitatii fara înscrierea în Registrul asiguratorilor, reasiguratorilor si intermediarilor în asigurari si/sau în reasigurari.
   Art. 12. - În vederea asigurarii transparentei aplicarii masurilor sanctionatorii si aducerii acestora la cunostinta asiguratilor si potentialilor asigurati, deciziile de sanctionare prin care se impun interdictii, se suspenda sau se retrag autorizatii vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, si mentionate în Registrul asiguratorilor, reasiguratorilor si intermediarilor în asigurari si/sau în reasigurari, aceste informatii fiind permanent accesibile publicului pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
   Art. 13. - Comisia de Supraveghere a Asigurarilor este singura autoritate în masura sa se pronunte asupra considerentelor de oportunitate, evaluarilor si analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.