Facebook LinkedIn

Ordin comun al BNR, CNVM, CSA nr. 23/120/113.136

privind cerinţele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzacţiile intragrup şi concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1031 din 27 decembrie 2006).

Banca Nationala a Romaniei
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

 

   Avand in vedere dispozitiile art. 15 alin. (1) si (2), ale art. 16 si ale art. 18 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare si/sau de reasigurare, a societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat financiar,
   in temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, al dispozitiilor art. 1, art. 2 si ale art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 514/2002, modificat si completat prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, al dispozitiilor art. 4 alin. (26) si (27), ale art. 5 lit. a) si ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 20 si 55 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2006,

   Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si Comisia de Supraveghere a Asigurarilor emit urmatorul ordin:

 

   CAPITOLUL I
  Domeniul de aplicare si definitii

   Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileste modul de determinare a cerintelor suplimentare de adecvare a capitalului, identificarea si raportarea tranzactiilor intragrup si a concentrarilor de riscuri la nivelul unui conglomerat financiar.
   (2) Prezentul ordin se aplica entitatilor reglementate, persoane juridice romane, care sunt supuse supravegherii suplimentare exercitate de catre coordonator la nivelul unui conglomerat financiar.
   Art. 2. - (1) Termenii si expresiile folosite in prezentul ordin au semnificatia prevazuta in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare si/sau de reasigurare, a societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat financiar.
   (2) Pentru scopul aplicarii prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
   a) cerinte de solvabilitate - cerintele de adecvare a capitalului/cerintele de solvabilitate, reglementate potrivit regulilor sectoriale la nivel individual si, dupa caz, la nivel consolidat;
   b) cota proportionala - proportia din capitalul social subscris care este detinuta, direct sau indirect, de o entitate care detine o participatie intr-o alta entitate;
   c) cerinta de solvabilitate notionala - cerinta de capital la care o entitate nereglementata din sectorul financiar ar trebui sa se conformeze in baza regulilor sectoriale aplicabile, ca si cum ar fi o entitate reglementata a acelui sector financiar.

 

   CAPITOLUL II
  Adecvarea capitalului

   SECTIUNEA 1 -  Dispozitii generale

   Art. 3. - Calculul cerintelor suplimentare de adecvare a capitalului entitatilor reglementate dintr-un conglomerat financiar se efectueaza in conformitate cu principiile tehnice prevazute la sectiunea a 2-a si, potrivit deciziei coordonatorului, cu una dintre metodele tehnice de calcul prevazute in sectiunea a 3-a.
   Art. 4. - Impunerea de catre coordonator, potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2006, a unei anumite metode de calcul al cerintelor suplimentare de adecvare a capitalului va tine cont de structura conglomeratului financiar si va avea in vedere obiectivele supravegherii suplimentare, in special cele referitoare la concentrarea riscurilor si tranzactiile intragrup, precum si protejarea obiectivelor supravegherii la nivel sectorial.
   Art. 5. - (1) Entitatea reglementata care este liderul conglomeratului financiar sau, dupa caz, societatea financiara holding mixta ori entitatea reglementata identificata potrivit prevederilor art. 15 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2006 va efectua calculul cerintelor suplimentare de adecvare a capitalului anual si va transmite coordonatorului rezultatele calculului si datele relevante care au stat la baza efectuarii acestuia.
   (2) Transmiterea datelor prevazute la alin. (1) se va face in termen de 7 luni de la finele perioadei de referinta.

 

   SECTIUNEA a 2-a -  Principii tehnice

   2.1. Domeniul de aplicare si forma calculului cerintelor suplimentare de adecvare a capitalului
   Art. 6. - (1) Indiferent de metoda utilizata pentru calculul cerintelor suplimentare de adecvare a capitalului, atunci cand o entitate este filiala si prezinta un deficit de solvabilitate sau, in cazul unei entitati nereglementate din sectorul financiar, un deficit de solvabilitate notionala, in vederea calculului cerintelor suplimentare de adecvare a capitalului trebuie sa fie luat in considerare deficitul total de solvabilitate al filialei.
   (2) In situatia prevazuta la alin. (1), in cazul in care, in opinia coordonatorului, raspunderea societatii-mama care detine o cota-parte din capital este limitata in mod clar si strict la acea cota-parte din capital, coordonatorul poate permite ca deficitul de solvabilitate al filialei sa fie luat in considerare in mod proportional.
   Art. 7. - In situatia in care nu exista legaturi de capital intre entitatile dintr-un conglomerat financiar, coordonatorul, dupa consultarea celorlalte autoritati competente relevante, determina nivelul cotei proportionale care trebuie sa fie luat in considerare pentru calculul cerintelor suplimentare de adecvare a capitalului, avand in vedere raspunderea determinata de relatia existenta intre entitatile in cauza.
   2.2. Alte principii tehnice
   Art. 8. - (1) Indiferent de metoda folosita pentru calculul cerintelor suplimentare de adecvare a capitalului entitatilor reglementate dintr-un conglomerat financiar, coordonatorul si, acolo unde este necesar, celelalte autoritati competente implicate asigura aplicarea urmatoarelor principii:
   a) eliminarea utilizarii multiple a elementelor eligibile pentru calculul fondurilor proprii la nivelul conglomeratului financiar, precum si a oricarei creari inadecvate de fonduri proprii in interiorul grupului.
   Pentru asigurarea eliminarii utilizarii multiple a fondurilor proprii si a crearii inadecvate de fonduri proprii in interiorul grupului, autoritatile competente aplica, prin analogie, principiile relevante prevazute in cadrul regulilor sectoriale aplicabile;
   b) cerintele de solvabilitate pentru diferitele sectoare financiare reprezentate intr-un conglomerat financiar trebuie sa fie acoperite de elemente de fonduri proprii, in conformitate cu regulile sectoriale corespunzatoare.
   (2) In cazul in care exista un deficit de fonduri proprii la nivelul conglomeratului financiar, vor fi luate in considerare pentru verificarea indeplinirii cerintelor suplimentare de adecvare a capitalului numai elementele de fonduri proprii care sunt eligibile potrivit tuturor regulilor sectoriale. Aceste elemente de fonduri proprii sunt denumite in continuare capital intersectorial.
   (3) In cazul in care regulile sectoriale prevad limite cu privire la eligibilitatea anumitor instrumente de fonduri proprii, care ar putea fi considerate drept capital intersectorial, aceste limite se aplica in mod corespunzator la calculul fondurilor proprii la nivelul conglomeratului financiar.
   (4) In situatia in care exista limite sectoriale diferite cu privire la eligibilitatea anumitor instrumente de fonduri proprii, in vederea determinarii capitalului intersectorial se va lua in considerare la calculul fondurilor proprii la nivelul conglomeratului financiar limita sectoriala cea mai mica.
   Art. 9. - La calculul fondurilor proprii la nivelul conglomeratului financiar, autoritatile competente trebuie sa ia in considerare eficacitatea transferabilitatii si disponibilitatea fondurilor proprii intre diferitele entitati juridice din cadrul grupului, tinand cont de obiectivele stabilite de regulile de adecvare a capitalului.
   Art. 10. - In cazul unei societati de administrare a investitiilor, cerinta de solvabilitate inseamna cerinta de capital prevazuta la art. 57 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.
   2.3. Cerinta de solvabilitate notionala
   Art. 11. - In vederea calculului cerintelor suplimentare de adecvare a capitalului, in cazul unei entitati nereglementate din sectorul financiar, se calculeaza o cerinta de solvabilitate notionala in sensul prevederilor art. 2.
   Art. 12. - In cazul unei societati financiare holding mixte, cerinta de solvabilitate notionala este calculata in conformitate cu regulile sectoriale aplicabile sectorului financiar cel mai important din conglomeratul financiar, determinat in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2006.

 

   SECTIUNEA a 3-a -  Metode tehnice de calcul

   3.1. Metoda consolidarii contabile
   Art. 13. - Calculul cerintelor suplimentare de adecvare a capitalului entitatilor reglementate dintr-un conglomerat financiar este efectuat pe baza situatiilor financiare consolidate.
   Art. 14. - Cerintele suplimentare de adecvare a capitalului sunt calculate ca diferenta intre:
   a) fondurile proprii ale conglomeratului financiar, calculate pe baza pozitiei financiare consolidate a grupului; elementele eligibile sunt acelea care sunt prevazute in regulile sectoriale aplicabile; si
   b) suma cerintelor de solvabilitate pentru fiecare sector financiar din cadrul grupului.
   Art. 15. - (1) Fondurile proprii si cerintele de solvabilitate ale entitatilor din grup se calculeaza prin aplicarea regulilor sectoriale corespunzatoare referitoare la forma si intinderea consolidarii.
   (2) Cerinta de solvabilitate notionala pentru entitatile nereglementate care nu sunt incluse in calculul cerintelor de solvabilitate prevazute la alin. (1) se calculeaza potrivit prevederilor paragrafului 2.3 din sectiunea a 2-a.
   Art. 16. - Rezultatul calculului efectuat potrivit art. 14 nu trebuie sa fie negativ.
   3.2. Metoda deducerii si agregarii
   Art. 17. - Calculul cerintelor suplimentare de adecvare a capitalului entitatilor reglementate dintr-un conglomerat financiar este efectuat pe baza situatiilor financiare ale fiecarei entitati din grup.
   Art. 18. - Cerintele suplimentare de adecvare a capitalului sunt calculate ca diferenta intre:
   a) suma fondurilor proprii ale tuturor entitatilor reglementate si nereglementate apartinand fiecarui sector financiar din cadrul grupului; elementele eligibile sunt acelea prevazute in regulile sectoriale aplicabile; si
   b) suma cerintelor de solvabilitate/solvabilitate notionala ale tuturor entitatilor reglementate si, dupa caz, nereglementate, apartinand fiecarui sector financiar din cadrul grupului, si a valorii contabile a participatiilor in alte entitati ale grupului.
   Art. 19. - (1) Cerintele de solvabilitate ale entitatilor din grup se calculeaza prin aplicarea regulilor sectoriale corespunzatoare.
   (2) La calculul cerintelor suplimentare de adecvare a capitalului, fondurile proprii si cerintele de solvabilitate sunt luate in considerare potrivit cotei proportionale, in sensul prevederilor art. 2, detinuta de societatea-mama sau de entitatea care detine o participatie intr-o alta entitate a grupului.
   (3) Cerinta de solvabilitate notionala pentru entitatile nereglementate din sectorul financiar se calculeaza potrivit prevederilor paragrafului 2.3 din sectiunea a 2-a.
   Art. 20. - Rezultatul calculului efectuat potrivit art. 18 nu trebuie sa fie negativ.
   Art. 21. - Operatiunile intragrup sunt eliminate intr-un mod asemanator celui specific elaborarii situatiilor financiare consolidate.
   3.3. Metoda deducerii valorii contabile a participatiei societatii-mama/a cerintei de solvabilitate a entitatilor in care se detine participatia
   Art. 22. - Calculul cerintelor suplimentare de adecvare a capitalului entitatilor reglementate dintr-un conglomerat financiar este efectuat pe baza situatiilor financiare ale fiecarei entitati din grup.
   Art. 23. - Cerintele suplimentare de adecvare a capitalului sunt calculate ca diferenta intre:
   a) fondurile proprii ale societatii-mama sau ale entitatii care este liderul conglomeratului financiar; elementele eligibile sunt acelea prevazute in regulile sectoriale aplicabile; si
   b) suma cerintei de solvabilitate a societatii-mama sau a entitatii - lider de grup si cea mai mare dintre: valoarea contabila a participatiilor societatii-mama in alte entitati din grup si cerintele de solvabilitate ale acestor entitati.
   Art. 24. - (1) Cerintele de solvabilitate ale entitatilor din grup se calculeaza prin aplicarea regulilor sectoriale corespunzatoare.
   (2) La calculul cerintelor suplimentare de adecvare a capitalului, fondurile proprii si cerintele de solvabilitate sunt luate in considerare potrivit cotei proportionale, in sensul art. 2, detinuta de societatea-mama sau de entitatea care detine o participatie intr-o alta entitate a grupului.
   (3) Cerinta de solvabilitate notionala pentru entitatile nereglementate din sectorul financiar se calculeaza potrivit prevederilor paragrafului 2.3 din sectiunea a 2-a.
   (4) In procesul evaluarii elementelor eligibile pentru calculul cerintelor suplimentare de adecvare a capitalului, valoarea participatiilor se poate determina prin metoda punerii in echivalenta, prevazuta de reglementarile contabile aplicabile.
   Art. 25. - Rezultatul calculului efectuat potrivit art. 23 nu trebuie sa fie negativ.
   Art. 26. - Prevederile art. 21 se aplica in mod corespunzator.
   3.4. Combinarea celor 3 metode
   Art. 27. - Coordonatorul poate permite, dupa consultarea celorlalte autoritati competente relevante si a entitatilor reglementate supuse supravegherii suplimentare, o combinare a celor 3 metode sau combinarea a doua dintre cele 3 metode.

 

   CAPITOLUL III
  Tranzactiile intragrup

   Art. 28. - Coordonatorul unui conglomerat financiar, dupa consultarea cu celelalte autoritati competente relevante, identifica tipul tranzactiilor intragrup pe care entitatea reglementata care este liderul conglomeratului financiar sau societatea financiara holding mixta, dupa caz, trebuie sa le raporteze in conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2006.
   Art. 29. - (1) La identificarea tranzactiilor intragrup, se considera tranzactii intragrup cel putin urmatoarele tipuri de operatiuni realizate intre entitatile apartinand unui conglomerat financiar care desfasoara activitate bancara sau presteaza servicii de investitii financiare, pe de o parte, si cele care desfasoara activitate de asigurare, pe de alta parte:
   a) tranzactii financiare, cum ar fi: credite, dobandirea de participatii, acordarea de garantii, vanzari de active, plati de comisioane, investitii prin intermediul unei entitati a grupului intr-o alta entitate din acesta;
   b) schimburi de servicii, cum ar fi: prestarea unor servicii auxiliare prin intermediul unei entitati pe contul altei entitati din cadrul aceluiasi grup - functii suport, in special in ceea ce priveste prevenirea si combaterea spalarii banilor, administrarea lichiditatii;
   c) tranzactii comerciale, cum ar fi: vanzari incrucisate;
   d) transferuri de riscuri, cum ar fi: reasigurari, securitizari.
   (2) Coordonatorul apreciaza, de la caz la caz, daca o operatiune constituie o tranzactie intragrup.
   (3) Atunci cand defineste sau isi exprima opinia asupra tipului tranzactiilor, respectiv daca acestea se incadreaza in categoria tranzactiilor intragrup, coordonatorul unui conglomerat financiar, impreuna cu autoritatile competente relevante, ia in considerare structura specifica a grupului si administrarea riscurilor conglomeratului financiar.
   Art. 30. - (1) In vederea identificarii tranzactiilor intragrup semnificative care trebuie raportate, coordonatorul unui conglomerat financiar, dupa consultarea cu celelalte autoritati competente relevante si cu entitatile reglementate din conglomeratul financiar supuse supravegherii suplimentare, stabileste praguri corespunzatoare de semnificatie, pe baza fondurilor proprii reglementate si/sau a provizioanelor tehnice.
   (2) O tranzactie intragrup este considerata semnificativa in sensul prevederilor art. 18 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2006.
   Art. 31. - In vederea atingerii obiectivelor de supraveghere suplimentara cu privire la tranzactiile intragrup, entitatea reglementata care este liderul conglomeratului financiar sau societatea financiara holding mixta, dupa caz, transmite coordonatorului cel putin urmatoarele informatii:
   a) o descriere a tranzactiilor intragrup pe structura tipurilor de tranzactii intragrup prevazute la art. 29 alin. (1) si care sa sublinieze gradul de interdependenta a activitatilor desfasurate in cadrul conglomeratului financiar;
   b) pentru fiecare tip de tranzactie, sensul in care aceasta se realizeaza in majoritatea cazurilor (de exemplu, de la sectorul bancar sau de servicii de investitii catre cel de asigurari sau invers) si obiectivele urmarite;
   c) modalitatile de tarifare a acestor tranzactii in interiorul grupului.
   Art. 32. - Coordonatorul unui conglomerat financiar solicita entitatii reglementate care este liderul conglomeratului financiar sau societatii financiare holding mixte, dupa caz, cel putin urmatoarele informatii cantitative referitoare la tranzactiile intragrup considerate semnificative in sensul art. 30:
   a) atunci cand acestea depasesc pragul potrivit caruia o tranzactie intragrup este considerata semnificativa: valoarea nominala totala a tranzactiilor care genereaza fluxuri de numerar, cu exceptia operatiunilor de piata (de exemplu: credite, garantii, vanzari de active), valoarea globala a comisioanelor platite, iar pentru operatiunile cu instrumente financiare la termen, expunerea neta globala la riscul de credit sau, in cazul starii de nerambursare, valoarea globala a notionalului;
   b) pentru fiecare tranzactie intragrup, atunci cand aceasta depaseste pragul potrivit caruia o tranzactie intragrup este considerata semnificativa: valoarea nominala a tranzactiei si data incheierii acesteia, precum si o descriere a tranzactiei, identitatea partilor contractante, sensul in care este realizata operatiunea si obiectivele urmarite.
   Art. 33. - Entitatile reglementate dintr-un conglomerat financiar trebuie sa dispuna de un proces adecvat de identificare, masurare, monitorizare si control pentru tranzactiile intragrup.
   Art. 34. - Coordonatorul, respectiv autoritatile competente relevante pot aplica, fata de societatile financiare holding mixte sau fata de entitatile reglementate, dupa caz, masurile sau sanctiunile corespunzatoare, potrivit prevederilor art. 43, 44 sau 46 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2006, daca se considera ca tranzactiile intragrup pot periclita situatia financiara a entitatilor reglementate din cadrul unui conglomerat financiar. In acest sens, se vor avea in vedere, fara a fi limitative, situatiile in care tranzactiile intragrup:
   a) determina un transfer necorespunzator de capital sau de profit de la entitatile reglementate;
   b) sunt incheiate sau executate de catre parti de pe alte pozitii decat cele care reprezinta interese economice diferite si pot fi dezavantajoase pentru entitatea reglementata;
   c) pot afecta in mod nefavorabil solvabilitatea, lichiditatea si profitabilitatea, la nivel individual, ale entitatilor din grup;
   d) sunt utilizate in scopul fraudarii cerintelor prudentiale la nivel sectorial, in particular a celor referitoare la adecvarea capitalului.
   Art. 35. - (1) Entitatea reglementata care este liderul conglomeratului financiar sau societatea financiara holding mixta, dupa caz, raporteaza anual compartimentului cu atributii in domeniul supravegherii din cadrul autoritatii competente desemnate in calitate de coordonator informatiile solicitate de acesta cu privire la tranzactiile intragrup semnificative.
   (2) Transmiterea datelor prevazute la alin. (1) se face in termen de 3 luni de la finele perioadei de referinta.

 

   CAPITOLUL IV
  Concentrarea riscurilor

   Art. 36. - Coordonatorul unui conglomerat financiar, dupa consultarea cu celelalte autoritati competente relevante, identifica orice concentrare de riscuri pe care entitatea reglementata care este liderul conglomeratului financiar sau societatea financiara holding mixta, dupa caz, trebuie sa o raporteze in conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2006.
   Art. 37. - (1) La identificarea concentrarilor de riscuri, coordonatorul are in vedere cel putin expunerile fata de:
   a) un client;
   b) grupuri de clienti aflati in legatura sau grupuri de persoane aflate in relatii speciale;
   c) clienti dintr-o anumita zona geografica;
   d) un anumit sector economic;
   e) anumite produse;
   f) prestatori de servicii;
   g) aparitia unor dezastre sau calamitati naturale.
   (2) Atunci cand defineste sau isi exprima opinia asupra concentrarilor de riscuri, coordonatorul unui conglomerat financiar, impreuna cu autoritatile competente relevante, ia in considerare structura specifica a grupului si administrarea riscurilor conglomeratului financiar.
   (3) Sunt considerate persoane aflate in relatii speciale cu o entitate din cadrul unui conglomerat financiar cel putin urmatoarele:
   a) celelalte entitati din cadrul conglomeratului financiar;
   b) membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere ale entitatilor din cadrul conglomeratului financiar;
   c) actionarii semnificativi ai unei entitati din cadrul conglomeratului financiar;
   d) sotul/sotia, rudele si afinii pana la gradul al doilea inclusiv ai oricareia dintre persoanele prevazute la lit. b) si c).
   Art. 38. - (1) Entitatea reglementata care este liderul conglomeratului financiar sau societatea financiara holding mixta, dupa caz, raporteaza coordonatorului orice concentrare semnificativa de riscuri fata de un client, fata de un grup de clienti aflati in legatura sau un grup de persoane aflate in relatii speciale, din momentul in care expunerea fata de oricare dintre aceste categorii este egala sau depaseste 10% din fondurile proprii ale conglomeratului financiar.
   (2) Coordonatorul, dupa consultarea cu celelalte autoritati competente si cu entitatile reglementate din conglomeratul financiar, poate impune, de la caz la caz, raportarea si a altor categorii de concentrari semnificative de riscuri.
   Art. 39. - Entitatile reglementate dintr-un conglomerat financiar trebuie sa dispuna de un proces adecvat de identificare, masurare, monitorizare si control al concentrarilor de riscuri.
   Art. 40. - (1) Entitatea reglementata care este liderul conglomeratului financiar sau societatea financiara holding mixta, dupa caz, raporteaza anual compartimentului insarcinat cu supravegherea din cadrul coordonatorului informatiile solicitate de acesta cu privire la concentrarile de riscuri semnificative.
   (2) Transmiterea datelor prevazute la alin. (1) se face in termen de 3 luni de la finele perioadei de referinta.

 

   CAPITOLUL V
  Dispozitii finale

   Art. 41. - Nerespectarea dispozitiilor prezentului ordin atrage aplicarea masurilor si/sau a sanctiunilor prevazute la art. 43 si 44 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2006, respectiv la art. 226, 227, 229 si 284 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului sau, dupa caz, la art. 39 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 42. - Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
   *
   Prezentul ordin transpune prevederile art. 6.4 si ale anexelor I si II din Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare si a societatilor de servicii de investitii financiare dintr-un conglomerat financiar, precum si modificarea directivelor Consiliului 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE si 93/22/CEE si a directivelor 98/78/CE si 2000/12/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 035 din 11 februarie 2003.
  
         Presedintele                                    Presedintele                     Presedintele
 Consiliului de administratie             Comisiei Nationale             Comisiei de Supraveghere
al Bancii Nationale a Romaniei,        a Valorilor Mobiliare,               a Asigurarilor,
   Mugur Constantin Isarescu           Gabriela Anghelache              Angela Toncescu