Facebook LinkedIn

Ordin nr. 12/2007

pentru modificarea şi completarea Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 734 din 30 octombrie 2007).

    In temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 34 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
   potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 9 octombrie 2007,

   presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

   Art. I. - Normele privind Registrul intermediarilor in asigurari si/sau reasigurari, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 10/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 553 din 14 august 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 1, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "(3) Inscrierea in registru a persoanelor fizice si juridice, cu care asiguratorii au incheiat contract de agent la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, se va face pana la data de 31 decembrie 2007."
   2. La articolul 1, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "(4) Deschiderea Jurnalului asistentilor in brokeraj si inscrierea in registru a personalului propriu, de catre brokerii de asigurare si/sau de reasigurare, se vor face pana la data de 31 decembrie 2007."
   3. La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "(2) In vederea avizarii ca agenti de asigurare subordonati, persoanele juridice trebuie sa depuna la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, pana la data de 31 decembrie 2007, o documentatie care va cuprinde:".
   4. La articolul 17 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), care va avea urmatorul cuprins:
   "d) domiciliul sau, dupa caz, resedinta agentilor de asigurare persoane fizice."
   5. La articolul 21, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), care va avea urmatorul cuprins:
   "(3) Activitatea de intermediere a brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, prin personalul propriu sau prin asistentii in brokeraj, se poate desfasura numai la:
   a) sediile principale sau secundare ale brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare ori, dupa caz, ale asistentilor in brokeraj persoane juridice;
   b) sediile principale sau secundare ale asiguratilor ori ale potentialilor asigurati persoane juridice;
   c) domiciliul sau, dupa caz, resedinta asiguratilor ori a potentialilor asigurati persoane fizice;
   d) domiciliul sau, dupa caz, resedinta asistentilor in brokeraj persoane fizice;
   e) sediile principale sau secundare ale asiguratorilor."
   6. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 28. - Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentele norme."
   7. Dupa anexa nr. 3 la norme se introduce o noua anexa, anexa nr. 4 la norme, care va avea urmatorul cuprins:

"ANEXA Nr. 4 la norme

   A. Informatiile cuprinse in certificatul de inregistrare in registrul intermediarilor in asigurari:
   - denumirea comerciala completa a asiguratorului;
   - mentiunea «Certificat de inregistrare in registrul intermediarilor in asigurari»;
   - denumirea agentului de asigurare persoana juridica;
   - sediul social;
   - codul de identificare fiscala;
   - codul unic de inregistrare in registrul intermediarilor;
   - data emiterii certificatului;
   - semnatura presedintelui/directorului general al asiguratorului;
   - mentiunea «acest certificat a fost eliberat in conformitate cu prevederile art. 34 alin. (41) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor».
   B. Pentru asigurarea existentei unui format unic al certificatelor, formatul standard se va elibera asiguratorilor, pe suport electronic, de catre Directia generala informatica din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor."
   Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin, in conformitate cu atributiile specifice fiecareia.

   Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Angela Toncescu

   Bucuresti, 25 octombrie 2007.
   Nr. 12.