Facebook LinkedIn

Ordin nr. 5/2008

pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea şi supravegherea reasigurătorilor

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 351 din 07 mai 2008). Acesta este modificat şi completat prin Ordinul CSA nr. 6/2008.

In temeiul prevederilor art. 4 alin. (27), ale art. 5 lit. b), b1) si d) si ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 22 aprilie 2008, prin care s-au aprobat Normele privind autorizarea si supravegherea reasiguratorilor,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

Art. 1. - (1) Se pun in aplicare Normele privind autorizarea si supravegherea reasiguratorilor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Prezentele norme intra in vigoare la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Angela Toncescu

Bucuresti, 24 aprilie 2008.
Nr. 5.

 

ANEXA - NORME privind autorizarea si supravegherea reasiguratorilor

Art. 1. - In temeiul prevederilor art. 5 lit. b), b1) si d) si ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, prezentele norme stabilesc:
- conditiile si documentele in baza carora Comisia de Supraveghere a Asigurarilor acorda reasiguratorilor autorizatia de desfasurare a activitatii de reasigurare si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca fondatorii si persoanele semnificative ale reasiguratorilor;
- metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune reasiguratorul, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta;
- rezervele tehnice pe care trebuie sa le constituie reasiguratorul, activele admise sa le acopere si dispersia activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute.

TITLUL I
Conditiile si documentele in baza carora Comisia de Supraveghere a Asigurarilor acorda reasiguratorilor autorizatia de desfasurare a activitatii de reasigurare si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca fondatorii si persoanele semnificative ale reasiguratorilor

Art. 2. - (1) Procesul de autorizare a reasiguratorilor de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor cuprinde doua etape:
a) avizarea prealabila in vederea inregistrarii ca reasigurator la oficiul registrului comertului;
b) autorizarea functionarii ca reasigurator.
(2) Avizarea prealabila in vederea inregistrarii ca reasigurator la oficiul registrului comertului nu garanteaza obtinerea autorizatiei de functionare.
Art. 3. - (1) Denumirea unui reasigurator trebuie sa contina sintagma "reasigurari" sau derivate ale acesteia, in limba romana ori intr-o limba de circulatie internationala.
(2) Societatea de reasigurare trebuie sa isi limiteze domeniul la activitatea de reasigurare si la operatiuni asociate. Pe langa activitatea de reasigurare, societatea de reasigurare poate exercita activitati precum: analize actuariale si statistice, analize de risc sau operatiuni de cercetare. Aceasta cerinta poate include o functie de holding conform art. 2 pct. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare si/sau de reasigurare, a societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat financiar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 152/2007, privind detalierea obiectivelor cuprinse in listele de investitii ale institutiilor publice din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.
(3) Capitalul social varsat, reprezentand un cuantum cel putin egal cu fondul de siguranta, trebuie sa fie depus in contul unei banci autorizate din Romania si va fi:
a) pentru reasiguratori, minimum 12 milioane lei;
b) pentru reasiguratorii captivi, minimum 4 milioane lei.
(4) Actul constitutiv al reasiguratorului trebuie sa cuprinda dispozitiile prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Conducerea executiva a reasiguratorului trebuie sa fie asigurata de minimum doua persoane sau, dupa caz, de minimum 3 persoane cu atributii decizionale, responsabile pentru societate, ale caror semnaturi sunt opozabile tertilor, in conditiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Plata taxei de autorizare trebuie sa se faca in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ale normelor si deciziilor emise in aplicarea acesteia.
(6) Sediul social, conducerea executiva si serviciile administrative trebuie sa fie localizate pe teritoriul Romaniei.
Art. 4. - Pentru a putea obtine calitatea de actionar semnificativ direct sau indirect al reasiguratorului, fondatorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa nu fie actionari, asociati sau persoane semnificative ale unui broker de asigurare si/sau reasigurare si nici ai/ale unui agent de asigurare persoana juridica;
b) persoanele juridice sa fie legal constituite;
c) persoanele juridice de tipul institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare sau societatilor de servicii si investitii financiare sa fie supravegheate de autoritatea competenta din Romania sau din statul de origine atat la nivel de entitate, cat si pe baza consolidata;
d) persoanele fizice sa nu fi fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune in dauna avutului particular sau public, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita, primire de foloase necuvenite, trafic de influenta, spalare de bani, deturnare de fonduri, evaziune fiscala ori alte fapte de natura sa conduca la concluzia ca nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sanatoase si prudente a reasiguratorului, dovada constituind-o cazierul judiciar; in cazul unei persoane fizice straine dovada o constituie un document echivalent, care atesta ca aceste cerinte sunt indeplinite, emis de o autoritate administrativa sau judiciara, autentificat notarial si insotit de traducerea in limba romana, legalizata la ambasada sau la consulatul Romaniei din statul ori statele in care persoana in cauza a domiciliat cel putin 6 luni in ultimii 5 ani;
e) sa nu fi fost declarati faliti sau sa nu fi facut parte din conducerea unei societati comerciale care, dupa incetarea activitatii sub orice forma, nu si-a respectat obligatiile fata de terti;
f) persoanele juridice sa dispuna de o situatie financiara care sa le permita onorarea obligatiilor patrimoniale si sustinerea activitatii din surse proprii, in cazul in care situatia financiara a reasiguratorului se deterioreaza;
g) sumele destinate participarii la capitalul social al reasiguratorului sa nu provina din imprumuturi, indiferent cu ce titlu, de la alte persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica, asociatii, fundatii, uniuni sau ligi sindicale, cu exceptia sumelor puse la dispozitia unei filiale de catre societatea-mama, din sursele proprii ale acesteia;
h) persoanele fizice trebuie sa dispuna de venituri cu caracter de continuitate, care prin nivelul lor justifica in mod corespunzator participatia la capitalul social al reasiguratorului;
i) persoanele juridice, altele decat cele mentionate la lit. c), sa functioneze de cel putin 3 ani; in cazul entitatilor care au fuzionat, una dintre entitati trebuie sa aiba aceasta perioada de functionare sau, in cazul divizarii, entitatea care s-a divizat trebuie sa indeplineasca aceasta conditie.
Art. 5. - Nu pot fi fondatori ai reasiguratorului:
a) entitatile juridice fara scop lucrativ sau patrimonial si cele de tip asociativ sau participativ, care nu depun situatiile financiare conform legislatiei in vigoare din Romania sau din statul de origine;
b) persoanele juridice sau alte entitati inregistrate in state cu care Romania nu intretine relatii diplomatice ori in jurisdictii care nu instituie obligativitatea organizarii si a evidentei contabilitatii si/sau a publicarii situatiilor financiare, evidentei registrelor comerciale si/sau care permit pastrarea anonimatului in ceea ce priveste identitatea actionarilor/asociatilor si a administratorilor;
c) persoanele care isi justifica fondurile prin imprumuturi sau din venituri obtinute din activitati desfasurate in jurisdictiile prevazute la lit. b);
d) persoanele intre care exista legaturi stranse, conform prevederilor art. 2 lit. B pct. 38 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care influenta exercitata de catre acestea impiedica buna desfasurare a activitatii de supraveghere.
Art. 6. - (1) Membrii consiliului de administratie, ai consiliului de supraveghere si persoanele din conducerea executiva trebuie sa respecte urmatoarele conditii:
A. membrii consiliului de administratie si ai consiliului de supraveghere:
a) sa indeplineasca prevederile art. 4 lit. a), d) si e);
b) sa aiba reputatie si experienta adecvate naturii, volumului si complexitatii activitatii reasiguratorului si responsabilitatilor incredintate;
c) sa nu aiba interdictie de a lucra in institutii financiare;
B. conducerea executiva:
a) sa indeplineasca prevederile lit. A;
b) sa aiba studii superioare si experienta de cel putin 5 ani in domeniul asigurarilor sau de 7 ani in domeniul financiar-bancar, din care cel putin 3 ani, respectiv 5 ani, intr-o functie de conducere in aceste domenii;
c) pe toata perioada detinerii unei functii de conducere executive la reasigurator sa nu ocupe nicio functie executiva la o alta persoana juridica, romana sau straina.
(2) Conditiile mentionate la lit. A si B pot fi indeplinite numai de catre persoane fizice.
(3) Persoanele mentionate la alin. (1) trebuie sa fie numite respectandu-se prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 7. - In vederea obtinerii avizului prealabil, necesar inregistrarii ca reasigurator la oficiul registrului comertului, solicitantii vor depune la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, urmatoarele documente:
1. cerere-standard, in forma prevazuta in anexa nr. 1;
2. proiectul actului constitutiv;
3. copiile documentelor care atesta varsarea integrala, in numerar, a aportului la capitalul social de catre fiecare fondator, conform prevederilor legale in vigoare; documentele vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de catre persoanele care semneaza cererea-standard sau de catre banca;
4. extrasul de cont privind varsarea integrala a capitalului social; sumele reprezentand aport la capitalul social si depuse in valuta se calculeaza la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei din data varsarii acestora;
5. in vederea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 4, fondatorii, persoane juridice si fizice, trebuie sa depuna documentele prevazute in anexa nr. 3;
6. persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) trebuie sa prezinte:
a) curriculum vitae, cu semnatura olografa, care sa contina in mod obligatoriu cel putin urmatoarele informatii: numele si prenumele, data si locul nasterii, adresa de domiciliu si, daca este cazul, de resedinta, cetatenia/cetateniile, pregatirea profesionala (studii/cursuri de pregatire si perfectionare, scolile sau facultatea/facultatile absolvite, diplomele obtinute), apartenenta la organizatii profesionale, descrierea intregii cariere profesionale (numele complet al angajatorilor, durata contractului cu fiecare dintre acestia, departamentele in care a fost incadrat, descrierea responsabilitatilor si activitatii desfasurate);
b) documentele prevazute la lit. A pct. 1-4 si 6 din anexa nr. 3;
c) declaratie, conform anexei nr. 5, atestata de un consilier juridic/avocat sau autentificata de un notar public, numai pentru directorii executivi;
7. copia documentului care atesta viramentul taxei de autorizare.
Art. 8. - Orice modificare a documentelor sau a conditiilor in baza carora s-a acordat avizul prealabil in vederea inregistrarii ca reasigurator la oficiul registrului comertului conduce la o noua analiza din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, anterior depunerii documentatiei la oficiul registrului comertului.
Art. 9. - In conformitate cu prevederile art. 5 lit. j) si ale art. 8 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate solicita, in vederea fundamentarii deciziei privind acordarea avizului prealabil necesar inregistrarii ca reasigurator, prezentarea de documente, situatii, informatii si audieri, atat de la fondatori si persoane semnificative, cat si de la oricare alta persoana fizica sau juridica ce are legatura, directa ori indirecta, cu activitatea acestora, precum si de la alte institutii sau autoritati din tara sau din strainatate.
Art. 10. - Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va decide, in termen de 60 de zile de la prezentarea documentatiei complete, asupra acordarii avizului prealabil, in vederea inregistrarii ca reasigurator la oficiul registrului comertului.
Art. 11. - Obtinerea avizului prealabil, in vederea inregistrarii ca reasigurator la oficiul registrului comertului, in baza unor documente sau informatii neconforme cu realitatea, da dreptul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor de a retrage acest aviz.
Art. 12. - Pentru obtinerea autorizatiei de functionare, in baza careia reasiguratorul va putea desfasura activitate de reasigurare si operatiuni asociate, acesta va depune la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor urmatoarele documente:
a) cererea de autorizare conform anexei nr. 6;
b) copiile documentelor care atesta inregistrarea societatii ca persoana juridica: actul constitutiv atestat de un consilier juridic/avocat sau autentificat de un notar public, hotararea judecatoreasca de infiintare, certificatul de inregistrare emis de oficiul registrului comertului si certificatul constatator cuprinzand toate datele de identificare ale societatii;
c) extrasul de cont, certificat de banca, care atesta existenta capitalului social la data solicitarii autorizatiei de functionare, conform prevederilor legale in vigoare;
d) studiul de fezabilitate insusit de persoanele propuse pentru conducerea executiva si de administratorii reasiguratorului, care sa cuprinda cel putin informatiile prevazute in anexa nr. 2. In vederea aprobarii studiului de fezabilitate, persoanele propuse pentru conducerea executiva vor sustine in fata Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor un interviu, in timpul caruia una dintre aceste persoane va prezenta, in limba romana, activitatea care urmeaza sa fie desfasurata de reasigurator;
e) tipurile de contracte/tratate de reasigurare pe care societatea de reasigurare isi propune sa le incheie;
f) copia programului de retrocedare, certificata pentru conformitate cu originalul de persoana care semneaza cererea de autorizare. Lipsa unui asemenea program trebuie justificata prin prezentarea in studiul de fezabilitate a calculelor privind capacitatea de subscriere proprie;
g) descrierea dotarii sediului social, care trebuie sa faciliteze desfasurarea activitatii propuse, conform prevederilor studiului de fezabilitate;
h) documentatia privind sistemul informatic din dotare, adecvat activitatii propuse;
i) pentru persoanele prevazute in anexa nr. 7 lit. A, B si C:
1. curriculum vitae, in forma si continutul prevazute la art. 7 pct. 6 lit. a);
2. declaratie atestata de un consilier juridic/avocat sau autentificata de un notar public, in conformitate cu prevederile art. 4 lit. a), d) si e);
3. declaratiile atestate de un consilier juridic/avocat sau autentificate de un notar public, potrivit anexei nr. 5.
Art. 13. - Autorizatia acordata unui reasigurator de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor este valabila pe intreg teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, in conformitate cu dreptul de stabilire si cu libertatea de a presta servicii.
Art. 14. - (1) Dupa obtinerea autorizatiei de functionare, orice modificare a documentelor sau conditiilor pe baza carora s-a acordat aceasta autorizatie se va face numai dupa aprobarea sau, dupa caz, avizarea prealabila de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
(2) In termen de 4 luni de la incheierea anului financiar, reasiguratorii au obligatia sa transmita, pe suport durabil, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor situatia actionarilor directi si procentul detinut de catre acestia din capitalul social, asa cum este inscris in Registrul actionarilor sau conform reglementarilor companiilor listate la Bursa de Valori.
(3) In cazul actionarilor semnificativi persoane fizice, se va transmite lista nominala, iar pentru actionarii semnificativi persoane juridice, si lista actionariatului semnificativ direct si/sau indirect al acestora.
Art. 15. - Comisia de Supraveghere a Asigurarilor are dreptul sa anuleze orice autorizatie obtinuta pe baza unor informatii false sau eronate si poate interzice persoanelor responsabile exercitarea oricaror activitati reglementate de Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 16. - Reasiguratorii vireaza sumele reprezentand taxele de autorizare/avizare in contul nr. RO57TREZ7005025XXX000272, deschis pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.
Art. 17. - (1) Toate documentele si informatiile prevazute in prezentele norme trebuie transmise in limba romana, iar documentele emise intr-o limba straina vor fi depuse in original, autentificate in tara de origine, impreuna cu traducerea legalizata la ambasada sau la consulatul Romaniei din statul ori statele in care persoana in cauza a domiciliat cel putin 6 luni in ultimii 5 ani.
(2) Toate declaratiile prevazute in norme vor fi atestate de un consilier juridic, potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic si Statutului profesiei de consilier juridic, sau de un avocat, potrivit Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Statutului profesiei de avocat, ori autentificate de un notar public potrivit Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 18. - (1) In termen de 10 zile lucratoare de la data la care o pozitie detinuta de o persoana semnificativa, inclusiv de o persoana mentionata in anexa nr. 7, devine vacanta, reasiguratorul va comunica in scris Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor numele si functia persoanei respective.
(2) In cazul in care o pozitie detinuta de o persoana semnificativa devine vacanta, reasiguratorul are la dispozitie o perioada de 90 de zile pentru a propune un inlocuitor, cu exceptia membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere, pentru care perioada poate fi extinsa cu maximum 60 de zile, cu avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
Art. 19. - (1) Cerintele privind conditiile si documentele solicitate fondatorilor reasiguratorului se aplica si in cazul persoanelor fizice si juridice, care devin actionari semnificativi directi si/sau indirecti dupa obtinerea autorizatiei de functionare.
(2) Cerintele privind conditiile si documentele solicitate persoanelor semnificative ale reasiguratorului se aplica si in cazul persoanelor fizice, care devin ulterior persoane semnificative.

TITLUL II
Metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune reasiguratorul, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta

Art. 20. - Termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. rezerva tehnica bruta reprezinta rezerva tehnica calculata inainte de cedarile in retrocesiune;
2. rezerva tehnica neta reprezinta rezerva tehnica calculata dupa cedarile in retrocesiune.
Art. 21. - (1) Reasiguratorii au obligatia sa detina permanent o marja de solvabilitate disponibila, corespunzatoare activitatii desfasurate, cel putin egala cu marja de solvabilitate minima, calculata in conformitate cu prevederile prezentelor norme.
(2) Marjei de solvabilitate disponibile ii corespunde totalitatea elementelor de activ libere de orice sarcini, cu exceptia activelor necorporale.
Art. 22. - (1) Pentru determinarea marjei de solvabilitate disponibile, in calculul acesteia sunt cuprinse urmatoarele componente:
a) capitalul social subscris si varsat sau, dupa caz, daca este vorba despre societati mutuale, fondul de rezerva liber varsat, la care se adauga toate conturile membrilor sai care intrunesc urmatoarele criterii:
(i) statutul trebuie sa prevada ca din aceste conturi se pot face plati membrilor doar in situatia in care platile nu au drept rezultat diminuarea marjei de solvabilitate disponibile sub nivelul minim sau, in cazul dizolvarii societatii, daca au fost platite toate celelalte datorii;
(ii) statutul trebuie sa prevada ca pentru orice plati mentionate la pct. (i), efectuate in alte scopuri decat retragerea individuala din societatea mutuala, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor trebuie sa fie informata cu cel putin o luna inainte de efectuarea platii, astfel incat aceasta sa poata interzice, daca este cazul, operatiunea de plata in cadrul acestei perioade;
(iii) dispozitiile relevante din actul constitutiv si din statut nu pot fi modificate decat dupa ce Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a declarat ca nu se opune acestei modificari, fara sa aduca atingere criteriilor enuntate la pct. (i) si (ii);
b) toate rezervele societatii, altele decat rezervele tehnice, si anume: rezerve de prime de capital, din reevaluare, legale, statutare, de conversie, alte rezerve;
c) profitul net rezultat dupa deducerea dividendelor care trebuie platite sau, dupa caz, pierderea inregistrata de reasigurator;
d) rezultatul reportat.
(2) Marja de solvabilitate disponibila se reduce cu valoarea urmatoarelor elemente:
a) actiunile proprii detinute direct de reasigurator;
b) participatiile pe care reasiguratorul le detine in urmatoarele entitati:
(i) asiguratori;
(ii) reasiguratori;
(iii) holdinguri de asigurare;
(iv) institutii de credit si institutii financiare definite conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007;
(v) firme de investitii definite conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007;
c) fiecare dintre urmatoarele elemente pe care reasiguratorul le detine in raport cu entitatile prevazute la lit. (b) in care detine o participatie:
(i) tipurile de instrumente mentionate la alin. (3);
(ii) tipurile de creante subordonate si instrumente mentionate la art. 35 si la art. 36 alin. (3) din Directiva 2000/12/CE;
d) activele necorporale.
(3) In calculul marjei de solvabilitate disponibile mai pot fi incluse si urmatoarele componente, dupa caz:
a) actiunile preferentiale cumulative si/sau imprumuturile subordonate in proportie de pana la 50% din cea mai mica valoare obtinuta prin compararea marjei de solvabilitate disponibile si a marjei de solvabilitate minime. Dintre acestea maximum 25% trebuie sa fie constituite din imprumuturi subordonate cu scadenta fixa si/sau actiuni preferentiale cumulative cu durata determinata. Trebuie sa existe acorduri in baza carora, in caz de faliment sau de lichidare a reasiguratorului, obligatiile de plata generate de imprumuturile subordonate si/sau actiunile preferentiale cumulative vor fi onorate dupa ce au fost platite obligatiile fata de toti ceilalti creditori sau orice alte obligatii de plata existente la momentul respectiv. Imprumuturile subordonate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
(i) sumele aferente imprumuturilor subordonate sunt varsate integral;
(ii) pentru imprumuturile cu scadenta fixa, scadenta initiala este stabilita la cel putin 5 ani. Cu cel putin un an inainte de scadenta, reasiguratorul va supune spre aprobare Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor un plan din care sa rezulte modul in care marja de solvabilitate disponibila va fi mentinuta sau adusa peste nivelul marjei minime la scadenta, exceptand cazul in care valoarea imprumutului care intra in componenta marjei de solvabilitate disponibile a fost redusa treptat in decursul celor 5 ani care au precedat scadenta. Rambursarea anticipata a acestor sume se poate aproba daca reasiguratorul a solicitat acest lucru Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, cu conditia ca marja sa de solvabilitate disponibila sa nu scada sub nivelul minim;
(iii) imprumuturile a caror scadenta nu este fixata trebuie rambursate doar cu respectarea unui preaviz de cel putin 5 ani, exceptand cazurile in care aceste imprumuturi nu mai sunt considerate componenta a marjei de solvabilitate disponibile sau cand, dupa caz, s-a obtinut acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind rambursarea lor anticipata. In acest ultim caz, reasiguratorul trebuie sa informeze Comisia de Supraveghere a Asigurarilor cu cel putin 6 luni inainte de data stabilita pentru rambursare, indicandu-se valoarea marjei de solvabilitate disponibile si valoarea marjei de solvabilitate minime atat inainte, cat si dupa aceasta rambursare. Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate aproba rambursarea doar in conditiile in care valoarea marjei de solvabilitate disponibile a reasiguratorului nu scade sub nivelul valorii marjei de solvabilitate minime;
(iv) contractul de imprumut nu poate contine nicio clauza care sa prevada ca in anumite circumstante, altele decat lichidarea reasiguratorului, imprumutul poate fi rambursat inainte de scadenta convenita;
(v) contractul de imprumut nu poate fi modificat decat cu acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
b) titlurile de valoare cu durata nedeterminata si alte titluri de valoare, inclusiv actiunile preferentiale cumulative, altele decat cele mentionate la lit. a), pana la un nivel care sa nu poata depasi 50% din valoarea cea mai mica obtinuta prin compararea marjei de solvabilitate disponibile si a marjei de solvabilitate minime, daca se indeplinesc urmatoarele conditii:
(i) titlurile nu se pot rambursa fara acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
(ii) contractul de emisiune ii permite reasiguratorului posibilitatea de a amana plata dobanzilor aferente imprumutului;
(iii) creantele creditorului fata de reasigurator ocupa un nivel inferior raportat la creantele tuturor creditorilor nesubordonati;
(iv) documentele care stau la baza emisiunii de titluri de valoare trebuie sa prevada capacitatea societatii de a acoperi datoria si dobanda aferenta, astfel incat sa permita reasiguratorului sa isi continue activitatea;
(v) se vor lua in calcul numai sumele varsate integral.
(4) La cererea reasiguratorului, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate aproba, in baza unor documente doveditoare, includerea in calculul marjei de solvabilitate disponibile si a urmatoarelor componente, dupa caz:
a) jumatate din capitalul social nevarsat sau, dupa caz, din fondul de rezerva liber nevarsat, atunci cand capitalul social varsat ori fondul de rezerva liber varsat reprezinta cel putin 25% din capitalul social sau din fondul de rezerva liber, pana la un nivel care sa nu depaseasca 50% din valoarea cea mai mica obtinuta prin compararea marjei de solvabilitate disponibile si a marjei de solvabilitate minime;
b) in cazul societatilor de reasigurare mutuale sau de tip mutual cu contributii variabile, orice creanta pe care societatea o poate avea asupra membrilor sai prin solicitarea unor contributii suplimentare intr-un exercitiu financiar, dar nu mai mult de 50% din diferenta dintre contributiile maxime si contributiile totale de plata, si pana la 50% din valoarea cea mai mica dintre valoarea marjei de solvabilitate disponibile si a marjei de solvabilitate minime;
c) orice rezerve nete ascunse provenind din evaluarea activelor, in masura in care aceste rezerve nu au o natura exceptionala.
(5) De asemenea, in cazul reasigurarii de viata, la cererea reasiguratorului, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate aproba, in baza unor documente doveditoare, includerea in calculul marjei de solvabilitate disponibile si a urmatoarelor componente, dupa caz:
a) o suma egala cu 50% din profiturile viitoare ale societatii, dar care sa fie mai mica sau egala cu 25% din valoarea cea mai mica obtinuta prin compararea marjei de solvabilitate disponibile si a marjei de solvabilitate minime. Valoarea profiturilor viitoare se obtine prin inmultirea profitului anual estimat cu un factor care reprezinta perioada medie ramasa din derularea contractelor. Factorul utilizat poate fi maximum 6. Profitul anual estimat poate fi mai mic sau egal cu media aritmetica a profiturilor obtinute in ultimele 5 exercitii financiare. Aceste prevederi sunt valabile pana la data de 31 decembrie 2009.
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate accepta includerea unei astfel de sume in calculul marjei de solvabilitate disponibile numai daca:
(i) se prezinta un raport actuarial care dovedeste posibilitatea si probabilitatea obtinerii acestor profituri in viitor;
(ii) cota-parte din profiturile viitoare provenind din rezervele nete ascunse mentionate la alin. (4) lit. c) nu a fost deja luata in considerare la determinarea marjei de solvabilitate;
b) valoarea reprezentand diferenta dintre rezerva matematica nediminuata sau diminuata partial prin procedeul Zillmer si rezerva matematica diminuata prin acest procedeu cu procentul aferent costurilor de achizitie incluse in prima, daca nu se practica procedeul sau cand, daca se practica, in diminuarea rezervei matematice se utilizeaza un procent mai mic decat cel aferent costurilor de achizitie incluse in prima. Diferenta se va reduce cu valoarea tuturor costurilor de achizitie reportate inregistrate ca active.
Art. 23. - (1) Marja de solvabilitate minima se determina prin doua metode:
a) raportarea la valoarea primelor brute subscrise in ultimele 12 luni calendaristice anterioare datei raportarii sau la valoarea contributiilor din ultimele 12 luni calendaristice anterioare datei raportarii;
b) raportarea la media anuala a daunelor brute platite in ultimele 36 de luni calendaristice anterioare datei raportarii. Daca un reasigurator preia in reasigurare unul sau mai multe dintre urmatoarele riscuri: de credit, furtuna, grindina sau inghet, perioada de referinta pentru calculul mediei anuale a daunelor brute platite va corespunde ultimelor 84 de luni calendaristice anterioare datei raportarii.
(2) Marja de solvabilitate minima este egala cu valoarea cea mai mare dintre cele doua rezultate obtinute prin aplicarea metodelor prevazute la alin. (1).
Art. 24. - (1) In cazul aplicarii metodei prevazute la art. 23 alin. (1) lit. a), luandu-se in considerare primele brute subscrise, la determinarea marjei de solvabilitate minime se va lua in calcul cea mai mare valoare obtinuta in ultimele 12 luni calendaristice anterioare datei raportarii, dintre:
a) valoarea totala a primelor brute subscrise sau a contributiilor;
b) valoarea primelor brute castigate (valoarea primelor brute subscrise, diminuata cu variatia rezervei brute de prime) sau a contributiilor.
(2) Pentru tipurile de reasigurari incadrate in clasele 11, 12 si 13, mentionate la titlul B "Asigurari generale" din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, primele de reasigurare sau contributiile luate in calcul se majoreaza cu 50%.
(3) Din valoarea primelor brute subscrise sau a contributiilor din activitatea de reasigurare se deduce totalul primelor brute subscrise anulate sau a contributiilor anulate pe durata ultimelor 12 luni calendaristice anterioare datei raportarii, iar rezultatul se diminueaza cu valoarea totala a impozitelor si taxelor aferente primelor si contributiilor din perioada de referinta.
(4) La valoarea astfel obtinuta se aplica un procent de 18% pentru sumele a caror valoare este de pana la echivalentul a 50 milioane euro si, respectiv, de 16% pentru sumele reprezentand excedentele peste echivalentul a 50 milioane euro.
(5) Rezultatul obtinut se inmulteste cu maximul dintre 50% si valoarea obtinuta ca raport intre valoarea neta a daunelor in ultimele 3 exercitii financiare si valoarea bruta a daunelor in ultimele 3 exercitii financiare. Valoarea daunelor reprezinta valoarea daunelor platite in ultimele 3 exercitii financiare plus variatia rezervei de daune avizate si neavizate, calculata pentru ultimele 3 exercitii financiare. In ceea ce priveste calculul daunelor nete, la cererea reasiguratorului, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate aproba, in baza unor documente doveditoare, deducerea ca cedari in retrocesiune a sumelor recuperabile de la vehicule investitionale de reasigurare.
Art. 25. - (1) In cazul aplicarii metodei prevazute la art. 23 alin. (1) lit. b), luandu-se in considerare daunele brute platite, determinarea marjei de solvabilitate minime se face prin insumarea valorii daunelor brute platite in perioadele mentionate la art. 23 alin. (1) lit. b), fara deducerea cererilor de despagubire ramase in sarcina retrocesionarilor, cu valoarea rezervelor brute de daune avizate si neavizate constituite la sfarsitul perioadei de raportare.
(2) Din aceasta suma se scade valoarea recuperarilor de la terti si valoarea rezervelor brute de daune avizate si neavizate, constituite la inceputul celei de-a treizeci si cincea luni calendaristice anterioare lunii de raportare.
(3) Daca perioada de referinta mentionata la art. 23 alin. (1) lit. b) este de 84 de luni calendaristice, se scade valoarea rezervelor brute de daune avizate si neavizate, constituite la inceputul celei de-a optzeci si treia luni calendaristice anterioare lunii de raportare.
(4) Baza de calcul a daunelor platite, rezervelor de daune avizate si neavizate si recuperarilor pentru tipurile de reasigurari incadrate in clasele 11, 12 si 13, mentionate la titlul B "Asigurari generale" din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se majoreaza cu 50%.
(5) Conform perioadei de referinta prevazute la art. 23 alin. (1) lit. b), la o treime din valoarea obtinuta in cazul perioadei de referinta de 36 de luni sau la o septime din valoarea obtinuta in cazul perioadei de referinta de 84 de luni, dupa caz, se aplica un procent de 26% pentru sumele a caror valoare este de pana la echivalentul a 35 milioane euro si, respectiv, de 23% pentru sumele reprezentand excedentele peste echivalentul a 35 milioane euro.
(6) Rezultatul obtinut se inmulteste cu maximul dintre 50% si valoarea obtinuta ca raport intre valoarea neta a daunelor in ultimele 3 exercitii financiare si valoarea bruta a daunelor in ultimele 3 exercitii financiare. Valoarea daunelor reprezinta valoarea daunelor platite in ultimele 3 exercitii financiare plus variatia rezervei de daune avizate si neavizate, calculata pentru ultimele 3 exercitii financiare. In ceea ce priveste calculul daunelor nete, la cererea reasiguratorului, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate aproba, in baza unor documente doveditoare, deducerea ca cedari in retrocesiune a sumelor recuperabile de la vehicule investitionale de reasigurare.
Art. 26. - Daca marja de solvabilitate minima calculata conform prevederilor art. 23-25 este mai mica decat marja de solvabilitate minima raportata la sfarsitul exercitiului financiar precedent, atunci marja de solvabilitate minima la data raportarii trebuie sa fie cel putin egala cu cea raportata la sfarsitul exercitiului financiar precedent, inmultita cu raportul dintre valoarea rezervelor nete de daune avizate si neavizate, inregistrata la sfarsitul perioadei de raportare, si valoarea rezervelor nete de daune avizate si neavizate, inregistrata la inceputul exercitiului financiar curent, raport care nu poate fi mai mare decat 1.
Art. 27. - Procentele mentionate la art. 24 alin. (4) si la art. 25 alin. (5) sunt fiecare reduse la o treime in cazul reasigurarilor de sanatate practicate pe o baza tehnica similara celei pentru asigurarea de viata, daca:
a) primele platite se calculeaza pe baza tabelelor de imbolnavire, conform metodei matematice aplicate in asigurari;
b) se caculeaza o rezerva pentru imbatranire;
c) se incaseaza o prima suplimentara in vederea stabilirii unei marje prudente;
d) asiguratorul poate anula contractul cel mai tarziu inaintea sfarsitului celui de-al treilea an de asigurare;
e) in contract se prevede posibilitatea majorarii primelor sau a diminuarii platilor, chiar si in cazul contractelor in vigoare.
Art. 28. - Marja de solvabilitate minima pentru activitatea de reasigurare de viata se determina in conformitate cu prevederile art. 23-27.
Art. 29. - Reasiguratorii compoziti au obligatia sa detina o marja de solvabilitate disponibila, corespunzatoare activitatii desfasurate de catre acestia, cel putin egala cu suma marjelor de solvabilitate minime pentru activitatea de reasigurare generala si pentru activitatea de reasigurare de viata, calculate in conformitate cu prevederile art. 23-27, respectiv ale art. 28.
Art. 30. - (1) O treime din marja de solvabilitate minima a reasiguratorului, calculata conform prevederilor art. 23-29, constituie fondul de siguranta. Acest fond este compus din elementele prevazute la art. 22 alin. (1), (2) si (3) si, cu acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, la art. 22 alin. (4) lit. c).
(2) Valoarea minima a fondului de siguranta pentru activitatea de reasigurare este echivalentul in lei a 3 milioane euro.
(3) Valoarea in euro a fondului de siguranta, prevazuta la alin. (2), va fi revizuita anual in functie de schimbarile in indicele european al preturilor de consum cuprinzand statele membre, publicat de Eurostat.
Art. 31. - Reasiguratorul este obligat sa isi determine permanent marja de solvabilitate disponibila, marja de solvabilitate minima, precum si fondul de siguranta, pe baza datelor din raportarile financiare, si sa transmita semestrial Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor un formular de raportare privind marja de solvabilitate disponibila, marja de solvabilitate minima si fondul de siguranta, conform modelului prezentat in anexa nr. 8, care face parte integranta din prezentele norme.
Art. 32. - In cadrul raportarii marjei de solvabilitate disponibile, marjei de solvabilitate minime si fondului de siguranta pentru data de 31 decembrie a unui an, in vederea calculului echivalentului in lei a sumelor exprimate in euro se va utiliza cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi lucratoare a lunii septembrie a aceluiasi an. Acest curs va fi mentinut pana la urmatoarea raportare pentru data de 31 decembrie.
Art. 33. - In conformitate cu art. 6 alin. (2) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare, la cererea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor reasiguratorul este obligat sa isi determine si sa comunice Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in termen de 48 de ore de la solicitare, situatia financiara, precum si marja de solvabilitate minima ale acestuia. Informatiile solicitate se transmit insotite de o declaratie a reprezentantului legal al societatii, data pe propria raspundere, sub sanctiunile prevazute de Codul penal pentru infractiunile de inselaciune si fals in declaratii, prin care se atesta ca datele comunicate sunt corecte si conforme cu realitatea.

TITLUL III
Rezervele tehnice pe care trebuie sa le constituie reasiguratorul, activele admise sa le acopere si dispersia activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute

Art. 34. - (1) Reasiguratorii trebuie sa constituie rezerve tehnice la un nivel care sa le permita onorarea tuturor obligatiilor asumate prin contractele de reasigurare.
(2) Reasiguratorii au obligatia de a calcula rezervele tehnice in conformitate cu reglementarile legale in vigoare privind metodologia de calcul si evidenta rezervelor tehnice pe care trebuie sa le constituie asiguratorii.
Art. 35. - La investirea activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute se va tine seama de tipul de activitate desfasurata de reasigurator, astfel incat sa se asigure randamentul, siguranta si tranzactionabilitatea investitiilor, societatea asigurand dispersia activelor respective.
Art. 36. - (1) Categoriile de active admise sa acopere rezervele tehnice brute sunt urmatoarele:
A. Investitii:
(i) titluri de stat si bonuri de tezaur emise de statele membre ale Uniunii Europene;
(ii) titluri emise de autoritati ale administratiei publice locale;
(iii) obligatiuni si alte instrumente ale pietei monetare si de capital, asimilate acestora, tranzactionate pe o piata supravegheata;
(iv) actiuni si alte participatii cu randament variabil, asimilate acestora, tranzactionate pe o piata supravegheata;
(v) unitati in organisme de plasament colectiv in valori mobiliare si alte fonduri de investitii;
(vi) depozite si conturi curente la institutii de credit;
(vii) terenuri si constructii in proprietatea societatilor;
(viii) imprumuturi.
B. Creante:
(i) creante din operatiuni de reasigurare;
(ii) partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate in reasigurare;
(iii) dobanzi de incasat aferente activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute.
C. Altele:
(i) active corporale, altele decat terenuri si constructii;
(ii) cheltuieli de achizitie reportate;
(iii) disponibilitati in casierie.
(2) In evaluarea activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute se vor respecta urmatoarele reguli:
(i) activele admise sa acopere rezervele tehnice brute se evalueaza la valoarea neta, respectiv fara includerea cheltuielilor de achizitie;
(ii) activele admise sa acopere rezervele tehnice brute trebuie evaluate pe baza prudentiala, avandu-se in vedere orice nerealizari viitoare. Activele corporale, altele decat terenurile sau constructiile, pot fi admise sa acopere rezervele tehnice brute numai daca sunt evaluate pe baza amortizarii prudentiale;
(iii) imprumuturile acordate, in conditiile legii, societatilor, statului sau organizatiilor internationale, autoritatilor locale sau regionale ori persoanelor fizice pot fi admise sa acopere rezervele tehnice brute numai daca exista suficiente garantii cu privire la securitatea acestora, bazate pe situatia celui imprumutat, ipoteci, garantii bancare, garantii acordate de societati de asigurare sau alte forme de garantii;
(iv) valoarea creantelor admise sa acopere rezervele tehnice brute trebuie calculata pe baza prudentiala, avandu-se in vedere orice pierderi viitoare. Creantele din operatiuni de reasigurare pot fi acceptate pentru acoperirea rezervelor de prima bruta pana la nivelul acestora si numai in masura in care nu sunt restante de mai mult de 3 luni;
(v) cheltuielile de achizitie reportate pot fi acceptate ca acoperire pentru rezervele tehnice brute numai in masura in care metoda de calcul a acestora este in concordanta cu metoda de calcul a rezervelor;
(vi) terenurile si constructiile pot fi acceptate ca acoperire pentru rezervele tehnice brute numai in masura in care reasiguratorul face dovada proprietatii acestora si sunt libere de sarcini;
(vii) constructiile admise sa acopere rezervele tehnice brute de reasigurare vor fi asigurate impotriva tuturor riscurilor la care sunt expuse, cel putin la nivelul valorii luate in considerare la acoperirea rezervelor tehnice brute, in baza unei asigurari distincte incheiate cu un alt asigurator, sau vor fi autoasigurate, cu conditia cedarii riscului in reasigurare, in proportie de cel putin 70%, unor societati de reasigurare de pe piata internationala.
Art. 37. - (1) Reasiguratorul este liber sa hotarasca asupra activelor in care investeste, cu mentiunea ca in componenta activelor care acopera rezervele tehnice brute se vor lua in considerare ponderi care sa nu depaseasca urmatoarele niveluri:
1. 50% din rezervele tehnice brute in actiuni, obligatiuni si alte instrumente ale pietei de capital tranzactionate pe o piata reglementata si supravegheata, precum si titluri de participare la organisme de plasament colectiv in valori mobiliare, cu respectarea pct. 2;
2. 5% din rezervele tehnice brute in actiuni si alte titluri negociabile tratate ca actiuni, obligatiuni sau titluri de creanta si alte instrumente ale pietelor monetare si financiare emise de aceeasi entitate, si nu mai mult de 10% din rezervele tehnice brute in actiuni si alte titluri negociabile tratate ca actiuni, obligatiuni sau titluri de creanta ori alte instrumente de pe pietele monetare si financiare emise de entitatile care apartin aceluiasi grup;
3. 40% din rezervele tehnice brute in terenuri si constructii, cu respectarea pct. 4;
4. 10% din rezervele tehnice brute intr-un teren sau o cladire ori intr-un numar de terenuri sau cladiri suficient de apropiate unele de altele pentru a fi considerate efectiv ca o singura investitie;
5. 90% din rezervele tehnice brute in depozite si disponibilitati la institutii de credit, dar nu mai mult de 25% din rezervele tehnice brute intr-o singura institutie de credit;
6. 10% din rezervele tehnice brute in active corporale, altele decat terenuri si cladiri;
7. 3% din rezervele tehnice brute in disponibilitati in casierie;
8. 1% din rezervele tehnice brute pentru fiecare imprumut, altele decat imprumuturile acordate institutiilor de credit, societatilor de reasigurare si societatilor de investitii dintr-un stat membru, dar nu mai mult de 5% din rezervele tehnice brute in total imprumuturi.
(2) Activele admise sa acopere rezervele tehnice brute, exprimate in alte valute decat cele in care au fost constituite rezervele tehnice brute, nu trebuie sa depaseasca 30% din totalul activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute.
Art. 38. - In cazul categoriilor de active admise sa acopere rezervele tehnice brute, altele decat cele prevazute la art. 37, pentru care nu s-au prevazut limite maxime, la investirea acestora reasiguratorul va respecta urmatoarele reguli:
1. activele care acopera rezervele tehnice brute trebuie sa fie diversificate si dispersate, astfel incat sa ia in considerare:
a) tipul de operatiuni efectuate de reasigurator;
b) natura, cuantumul si durata cererilor de despagubire estimate;
c) valoarea suficienta, lichiditatea, securitatea, calitatea, randamentul si congruenta acestora;
2. activele care acopera rezervele tehnice brute trebuie sa fie diversificate astfel incat reasiguratorul sa poata reactiona rapid la fluctuatiile situatiei economice, in special la evolutia pietelor financiare si imobiliare sau la catastrofele majore;
3. activele care acopera rezervele tehnice brute trebuie diversificate astfel incat sa se evite:
a) investirea excesiva intr-o categorie de active;
b) investirea excesiva in active emise de un singur emitent sau grup de societati;
c) acumularea de riscuri in portofoliu, in ansamblul sau;
4. investitiile in active emise de acelasi emitent sau de emitenti care apartin aceluiasi grup nu trebuie sa expuna societatea la o concentrare excesiva a riscurilor.
Art. 39. - Nu vor fi acceptate ca acoperire pentru rezervele tehnice aferente activitatii de reasigurare plasamentele in institutii de credit sau in societati de investitii care nu mai deruleaza operatiuni curente in legatura cu obiectul lor de activitate si/sau care sub orice forma si-au incetat activitatea si/sau nu si-au respectat obligatiile fata de terti.
Art. 40. - Categoriile de active mentionate la art. 36 sunt admise sa acopere rezervele tehnice brute numai in situatia in care acestea nu sunt grevate de sarcini.
Art. 41. - Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezentele norme.
Art. 42. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneaza in conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 70 si urmatoarele din Legea nr. 503/2004.
Art. 43. - Prezentele norme transpun prevederile art. 3, 4, 6, 7, 8, 11, 34, 35-41 ale Directivei 2005/68/CE din 16 noiembrie 2005 privind reasigurarea si de modificare a directivelor 73/239/CEE si 92/49/CEE ale Consiliului, precum si ale directivelor 98/78/CE si 2002/83/CE.

 

ANEXA Nr. 1 la norme

CERERE pentru obtinerea avizului prealabil in vederea inregistrarii ca reasigurator la oficiul registrului comertului

1. Denumirea completa propusa pentru persoana juridica
• ...................................................................................................................
• ...................................................................................................................
• ...................................................................................................................
2. Daca actuala inregistrare determina schimbarea numelui solicitantului/asiguratorului/ reasiguratorului, mentionati numele anterior
• ...................................................................................................................
• ...................................................................................................................
• ...................................................................................................................
3. Adresa propusa pentru sediul social
• ...................................................................................................................
• ...................................................................................................................
• ...................................................................................................................
4. Adresa postala/de corespondenta (daca este diferita)
• ...................................................................................................................
• ...................................................................................................................
• ...................................................................................................................
5. Numarul de telefon ...............................................................................................
6. Numarul de fax ...................................................................................................
7. Adresa de e-mail .................................................................................................
8. Persoana de contact ..............................................................................................
9. Reprezentantul legal .............................................................................................
10. Activitatea propusa:
1. Categoria de reasigurari:
a) reasigurari de viata;
b) reasigurari generale;
c) reasigurari de viata si generale, denumite reasigurari compozite.
2. Activitati conexe
11. Opisul documentelor depuse in anexa cererii
Subsemnatul, ........................................, in calitate de reprezentant legal al ............................., cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca toate informatiile si documentele sunt complete si conforme cu realitatea si ca nu exista alte fapte relevante care trebuie aduse la cunostinta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

Data: ............................. Numele si prenumele
..............................
(cu majuscule)

Semnatura
................................


ANEXA Nr. 2 la norme

STUDIU DE FEZABILITATE

Studiul de fezabilitate va cuprinde:
a) prezentarea activitatii pe care reasiguratorul isi propune sa o desfasoare;
b) prezentarea structurii organizatorice a reasiguratorului;
c) prezentarea sistemului informatic, care trebuie sa fie adecvat riscurilor si claselor de asigurari pentru care se solicita autorizarea;
d) natura angajamentelor sau a riscurilor pe care reasiguratorul isi propune sa le acopere, precum si regulile de selectare a acestora;
e) tipurile de contracte/tratate de reasigurare pe care societatea de reasigurare isi propune sa le incheie, incadrate pe clasele de asigurare prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) pentru primele 3 exercitii financiare:
(i) un buget de venituri si cheltuieli si un bilant previzional, care sa cuprinda si estimari ale cheltuielilor generale curente si ale comisioanelor;
(ii) estimarea volumului primelor si al daunelor;
(iii) estimarea mijloacelor financiare destinate sa acopere rezervele tehnice si marja de solvabilitate, calculata conform normelor emise in aplicarea Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) metodele actuariale utilizate in calculul rezervelor tehnice;
h) principiile directoare in materie de retrocesiune;
i) elementele care constituie fondul minim de siguranta;
j) estimarea marjei de solvabilitate minime, pe o perioada de 3 ani, pentru reasigurari generale, si de 5 ani, pentru reasigurari de viata;
k) prezentarea procedurilor interne de control, a procedurilor interne antifrauda si de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii actelor de terorism;
l) prezentarea sistemului intern de management al riscului;
m) prezentarea procedurilor de rezolvare a sesizarilor si reclamatiilor, a procedurilor de rezolvare a daunelor;
n) estimarea cheltuielilor aferente conducerii executive, a cheltuielilor administrative, precum si a mijloacelor financiare destinate sa acopere aceste costuri;
o) principiile de fundamentare, in cazul externalizarii uneia sau mai multor activitati;
p) descrierea sediului principal si a dotarilor acestuia.

ANEXA Nr. 3 la norme

DOCUMENTELE pe care fondatorii au obligatia de a le depune la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor

A. Persoanele fizice:
1. copia actului de identitate;
2. declaratia pe propria raspundere, atestata de un consilier juridic/avocat sau autentificata de un notar public, privind lista cu participarile la capitalul social al altor societati comerciale, care depasesc pragul de 10% si cuantumul acestora, insotita de documentatia oficiala. Pentru participarile la capitalul social al institutiilor din domeniul financiar cu sediul social in Uniunea Europeana se va prezenta adresa autoritatii competente a statului membru de origine, cuprinzand confirmarea ca institutiile respective sunt reglementate, autorizate si supravegheate, inclusiv pe baza consolidata;
3. cazierul judiciar valabil sau, in cazul cetatenilor straini, un document echivalent emis de o autoritate administrativa sau judiciara competenta a statului in care persoana straina isi are domiciliul. In cazul in care cetateanul strain a domiciliat in mai multe state membre, este necesara prezentarea acestui document din toate statele membre in care a domiciliat in ultimii 5 ani o perioada mai mare de 6 luni. Aceeasi cerinta se aplica si in cazul cetatenilor straini care au domiciliat in ultimii 5 ani in mai multe state terte o perioada mai mare de 6 luni. In cazul in care statul de domiciliu nu emite astfel de documente, acesta va fi inlocuit cu o declaratie sub juramant sau pe propria raspundere, autentificata notarial, insotita de traducerea in limba romana, legalizata la ambasada sau la consulatul Romaniei din statul respectiv;
4. declaratia de venit global, intocmita in conformitate cu legislatia din statul de origine, vizata de autoritatea fiscala sau, dupa caz, certificata conform legislatiei din tara respectiva; in cazul in care legislatia din statul de origine nu prevede o astfel de declaratie, se va da o declaratie pe propria raspundere, care sa ateste acest fapt, autentificata, insotita de traducerea in limba romana, legalizata la ambasada sau la consulatul Romaniei din statul respectiv;
5. cazierul fiscal; daca statul in care este inregistrat fiscal nu elibereaza astfel de documente, cazierul fiscal va fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere autentificata, insotita de traducerea in limba romana, legalizata la ambasada sau la consulatul Romaniei din statul respectiv, declaratie care sa cuprinda atat mentiunea ca statul respectiv nu emite cazier fiscal, cat si natura si cuantumul datoriilor existente la data depunerii documentatiei;
6. documentele care sa ateste provenienta fondurilor de participare la capitalul social al reasiguratorului;
7. declaratia atestata de un consilier juridic/avocat sau autentificata de un notar public, intocmita conform anexei nr. 4 la norme;
8. declaratia atestata de un consilier juridic/avocat sau autentificata de un notar public, care sa confirme ca sunt indeplinite prevederile art. 4 lit. a), d), e), g) si h) si ale art. 5 lit. d) din norme.
B. Persoanele juridice:
1. documentele oficiale din care sa reiasa denumirea, numarul de inregistrare la oficiul registrului comertului, codul unic de inregistrare, iar in cazul persoanei juridice straine, dovada ca este legal constituita si ca indeplineste prevederile art. 4 lit. c) din norme, emisa de autoritatea competenta, nu mai veche de 3 luni;
2. lista actionarilor directi si indirecti, cotele lor de participare la capitalul social al reasiguratorului si drepturile de vot, precum si documentele oficiale care atesta aceste drepturi;
3. cazierul fiscal;
4. situatiile financiare aferente ultimelor 3 exercitii financiare, conform legislatiei in vigoare in Romania sau in statul de origine;
5. declaratie privind denumirea, numarul de inregistrare de la oficiul registrului comertului, codul unic de inregistrare, dupa caz, ale altor persoane juridice la care este actionar semnificativ, precum si privind faptul ca face parte din consiliul de administratie sau ca are raspundere nelimitata pentru obligatiile acestora, impreuna cu documentele doveditoare;
6. documentele care sa ateste provenienta fondurilor de participare la capitalul social al reasiguratorului;
7. extrasul din hotararea adunarii generale a actionarilor sau, dupa caz, a consiliului de administratie, privind participarea la constituirea capitalului reasiguratorului si cota de participare;
8. declaratia atestata de un consilier juridic/avocat sau autentificata de un notar public, a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care sa rezulte ca sunt indeplinite prevederile art. 4 lit. a), e), g) si f), precum si ale art. 5 lit. c) si d) din norme.

.............................................................
(data, semnatura reprezentantului si stampila societatii, dupa caz)

 

ANEXA Nr. 4 la norme

DECLARATIE*)

Subsemnatul, ...................................................................................,
(numele si prenumele)
in calitate de fondator al ........................................................................,
(denumirea reasiguratorului)
declar pe propria raspundere urmatoarele:
1. Detin participatii (actiuni, parti sociale) la urmatoarele societati comerciale**):
• ...............................................................................................
• ...............................................................................................
2. Valoarea dividendelor incasate in ultimii 5 ani de la societatile comerciale la care detin
participatii este urmatoarea***): ..................................................................
• ...............................................................................................
• ...............................................................................................
3. Veniturile obtinute din activitatea de baza si din alte activitati cu scop lucrativ pe care
le-am desfasurat in ultimii 5 ani sunt urmatoarele****): ...........................................
• ...............................................................................................
• ...............................................................................................
4. Detin in strainatate depozite in valuta in suma de: ..........................................
• ...............................................................................................
• ...............................................................................................
5. Detin depozite la institutii de credit, participatii la fonduri de investitii sau la alte
organisme de plasament colectiv in valori mobiliare din Romania, in suma de:
- in lei
• ..............................................................................................;
- in valuta
• ............................................................................................. .
6. Alte creante, avand fiecare o valoare egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 5.000
euro, pe care le detin (inclusiv obligatiuni, titluri de stat etc.) in Romania sau in strainatate:
• ...............................................................................................
• ...............................................................................................

Data ...................................................

Semnatura ..............................................


NOTA:
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va pastra confidentialitatea informatiilor cuprinse in aceasta declaratie, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
___________
*) Aceasta declaratie va fi completata personal de catre fiecare dintre actionarii semnificativi, persoane fizice, ai reasiguratorului. Declaratia se intocmeste potrivit acestui model, in forma tehnoredactata; este obligatoriu a se furniza toate informatiile solicitate.
**) Se vor indica cel putin: denumirea si sediul social ale societatii comerciale, obiectul de activitate al acesteia, suma si procentul participatiei detinute.
***) Se va indica valoarea dividendelor incasate anual de la fiecare societate comerciala precizata la pct. 1.
****) Se vor preciza calitatea/profesia (salariat, avocat, medic, notar etc.) si veniturile salariale/nete anuale obtinute din fiecare dintre activitatile desfasurate.

 

ANEXA Nr. 5 la norme

DECLARATIE*)

Subsemnatul, ...................................................................................,
(numele si prenumele)
propus pentru functia de (avand functia de)**) ................... la .............................,
(denumirea reasiguratorului)
declar ca in perioada mandatului/contractului de munca***) voi exercita exclusiv aceasta functie
executiva.

Data ...................................................
Semnatura ..............................................


___________
*) Se va completa de catre persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) lit. B din norme si in anexa nr. 7 la norme, cu exceptia lit. D alin. (2).
**) Sintagma din paranteza se va completa de catre persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) lit. B din norme si in anexa nr. 7 la norme, care la data intrarii in vigoare a prezentelor norme ocupa aceste functii.
***) Se va completa dupa caz.

 

ANEXA Nr. 6 la norme

CERERE pentru acordarea autorizatiei de functionare in vederea desfasurarii activitatii de .......*)

Subsemnatul, ..........................., in calitate de reprezentant legal al .................,
inregistrata la oficiul registrului comertului sub numarul ...................., avand codul unic de
inregistrare ................................., depun, conform tabelului anexat, documentatia
necesara prevazuta la art. 12 pentru obtinerea autorizatiei de functionare, in vederea desfasurarii
activitatii de**).
Riscurile/clasele pentru care solicit autorizatie, prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu
modificarile si completarile ulterioare, sunt urmatoarele***):
• ...............................................................................................
• ...............................................................................................
• ...............................................................................................
Pentru riscurile/clasele solicitate in plus fata de prevederile art. 13 alin. (6) din Legea
nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a platit taxa prevazuta la art. 13
alin. (7) din aceeasi lege, conform documentului de plata anexat la prezenta cerere.
Subsemnatul, ..................., in calitate de reprezentant legal al .........................,
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria
raspundere ca toate informatiile si documentele sunt complete si conforme cu realitatea si ca nu
exista alte fapte relevante care trebuie aduse la cunostinta Comisiei de Supraveghere a
Asigurarilor.

Numele si prenumele
....................................
(cu majuscule)

Semnatura
.............................
Stampila societatii

Data ........................................


___________
*) Se va completa de catre persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) lit. B din norme si in anexa nr. 7 la norme, cu exceptia lit. D alin. (2).
**) Se va completa, dupa caz: "reasigurari generale", "reasigurari de viata", "reasigurari compozite".
***) Se vor specifica clasele sau numai riscurile dintr-o clasa.

 

ANEXA Nr. 7 la norme

CONDITIILE pentru ocuparea unor functii in cadrul unui reasigurator

A. Actuarul trebuie sa se conformeze prevederilor art. 122 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
B. Conducatorul activitatii de reasigurari de viata si/sau generale, dupa caz, trebuie:
a) sa indeplineasca prevederile art. 6 alin. (1) lit. A. a)-c) din norme;
b) sa aiba o experienta de minimum 4 ani in domeniul asigurarilor, din care minimum 2 ani in functii de conducere;
c) sa nu detina nicio pozitie la alta persoana juridica romana sau straina pe toata perioada de angajare la reasigurator.
C. (1) Persoanele desemnate in functiile specifice domeniului reasigurarilor trebuie sa aiba o experienta de minimum 3 ani in domeniul asigurarilor si sa nu detina nicio pozitie la alta persoana juridica romana sau straina pe toata perioada de angajare la acest reasigurator.
(2) Persoanele desemnate in functii de conducere specifice domeniului reasigurarilor sunt:
a) conducatorul activitatii de subscriere;
b) conducatorul compartimentului managementul riscului.
D. Persoana desemnata pentru conducerea compartimentului tehnologia informatiei trebuie sa aiba o experienta de minimum 3 ani in domeniul sau de activitate si se numeste in aceasta functie potrivit procedurilor si atributiilor stabilite de conducerea reasiguratorului.
E. Functiile de conducere mentionate la lit. B si C pot fi ocupate numai de persoane care au primit aprobarea prealabila a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

 

ANEXA Nr. 8 la norme

FORMULAR DE RAPORTARE privind marja de solvabilitate disponibila, marja de solvabilitate minima si fondul de siguranta pentru activitatea de reasigurare

Marja de solvabilitate disponibila

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|X = Marja de solvabilitate disponibila totala = X1 + Z1 + Z2 + Z3 + A9 + A10 + A11 + A12 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A1 = Capitalul social subscris si varsat sau fondul de rezerva liber varsat | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A2 = Toate rezervele societatii, altele decat rezervele tehnice, si anume: rezerve de prime de capital, din | |
|reevaluare, legale, statutare, de conversie, alte rezerve | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A3 = Profitul net rezultat dupa deducerea dividendelor care trebuie platite sau, dupa caz, pierderea | |
|inregistrata de reasigurator | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A4 = Rezultatul reportat | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A5.1 = Valoarea actiunilor proprii detinute direct de reasigurator | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A5.2 = Valoarea participatiilor pe care reasiguratorul le detine la asiguratori | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A5.3 = Valoarea participatiilor pe care reasiguratorul le detine la alti reasiguratori | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A5.4 = Valoarea participatiilor pe care reasiguratorul le detine la holdinguri de asigurare | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A5.5 = Valoarea participatiilor pe care reasiguratorul le detine la institutii de credit si institutii | |
|financiare definite conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile| |
|de credit si adecvarea capitalului, aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr. 227/2007 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A5.6 = Valoarea participatiilor pe care reasiguratorul le detine la firme de investitii definite conform | |
|prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind institutiile de credit | |
|si adecvarea capitalului, aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr. 227/2007 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A5.7 = Valoarea instrumentelor mentionate la art. 22 alin. (2) lit. c) pct. (i) din norme | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A5.8 = Valoarea creantelor si instrumentelor mentionate la art. 22 alin. (2) lit. c) pct. (ii) din norme | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|ANC = active necorporale | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|X1 = Marja de solvabilitate disponibila = A1 + A2 +/- A3 +/- A4 - A5.1 - A5.2 - A5.3 - A5.4 - A5.5 - | |
|A5.6 - A5.7 - A5.8 - ANC | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|i A6 = Actiuni preferentiale cumulative si/sau datorii subordonate | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|Z = min (X1; Y) | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|Z1 = min (A6; 0,5 * Z) | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|ii A7 = Titluri de valoare cu durata nedeterminata si alte titluri de valoare, inclusiv actiuni | |
|preferentiale neincluse in A6 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|Z2 = min (A7; 0,5 * Z) | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|iii A8 = Capitalul social nevarsat sau fondul de rezerva liber nevarsat, dupa caz | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|Z3 = min (0,5 * A8; 0,5 * Z) | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|iv A9 = Valoarea calculata in conformitate cu prevederile art. 22 alin. (4) lit. b) din norme | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|A10 = Rezerve nete ascunse provenite din evaluarea activelor, in masura in care aceste rezerve nu au o | |
|natura exceptionala | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|v A11 = Valoarea profiturilor viitoare estimate ale reasiguratorului | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|vi A12 = Valoarea calculata in conformitate cu prevederile art. 22 alin. 5 lit. b) din norme | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+


i - cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (3) lit. a) din norme
ii - cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (3) lit. b) din norme
iii - cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (4) lit. a) din norme
iv - cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (4) lit. b) din norme
v - cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (5) lit. a) din norme
vi - cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (5) lit. b) din norme

Marja de solvabilitate minima pentru activitatea de reasigurare generala

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|Y(g) = Marja de solvabilitate minima la data raportarii = max. (Y3;Y5) | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|Y3 = Marja de solvabilitate minima = max (Y1;Y2) | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|Y4 = Marja de solvabilitate minima raportata la sfarsitul exercitiului financiar precedent | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|e1 = Raportul dintre rezervele nete de daune avizate si neavizate, inregistrate la sfarsitul perioadei de | |
|raportare, si rezervele nete de daune avizate si neavizate, inregistrate la inceputul exercitiului financiar| |
|curent | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|e = min. (1;e1) | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|Y5 = e * Y4 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+


Metoda 1

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B1 = Valoarea totala a primelor brute subscrise sau a contributiilor pentru clasele 11, 12 si 13, | |
|mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B2 = Valoarea totala a primelor brute subscrise sau a contributiilor pentru alte clase decat 11, 12 si 13, | |
|mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B3 = Valoarea primelor brute sau contributiilor anulate pentru clasele 11, 12 si 13, mentionate la titlul B | |
|din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B4 = Valoarea primelor brute sau contributiilor anulate pentru alte clase decat 11, 12 si 13, mentionate la | |
|titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B5 = Valoarea totala a impozitelor si taxelor aferente primelor pentru clasele 11, 12 si 13, mentionate la | |
|titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B6 = Valoarea totala a impozitelor si taxelor aferente primelor pentru alte clase decat 11, 12 si 13, | |
|mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B7 = Variatia rezervei brute de prime pentru clasele 11, 12 si 13, mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la| |
|Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B8 = Variatia rezervei de prime brute pentru alte clase decat 11, 12 si 13, mentionate la titlul B din anexa| |
|nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B9 = 1,5 * B1 - 1,5 * B3 - 1,5 * B5 + B2 - B4 - B6 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B10 = B9 - 1,5 * B7 - B8 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B11 = max (B9; B10) | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|b1 = Raportul dintre valoarea daunelor nete in ultimele 3 exercitii financiare si valoarea daunelor brute in| |
|ultimele 3 exercitii financiare | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|b = max (0,5; b1) | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B12 = echivalentul in lei a 50 milioane euro | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|*Y1 = Marja de solvabilitate minima calculata cu metoda primelor = b*[ min (B11; B12) * 0,18 + max (B11 - | |
|B12; 0) * 0,16] | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+


Metoda 2

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|**C1 = Valoarea daunelor brute platite in perioada de referinta, aferente claselor 11, 12 si 13, mentionate | |
|la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|**C2 = Valoarea daunelor brute platite in perioada de referinta aferente altor clase decat 11, 12 si 13, | |
|mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|C3 = Valoarea rezervelor brute de daune avizate si neavizate, constituite la sfarsitul perioadei de | |
|raportare, pentru clasele 11, 12 si 13, mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu | |
|modificarile si completarile ulterioare | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|C4 = Valoarea rezervelor brute de daune avizate si neavizate, constituite la sfarsitul perioadei de | |
|raportare, pentru alte clase decat 11, 12 si 13, mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. | |
|32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|**C5 = Valoarea recuperarilor de la terti in perioada de referinta pentru clasele 11, 12 si 13, mentionate | |
|la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|**C6 = Valoarea recuperarilor de la terti in perioada de referinta pentru alte clase decat 11, 12 si 13, | |
|mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|***C7 = Valoarea rezervelor brute de daune avizate si neavizate, constituite la inceputul celei de-a | |
|treizeci si cincea luni calendaristice anterioare lunii de raportare, in cazul in care perioada de referinta| |
|este de 36 de luni pentru clasele 11, 12 si 13, mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000,| |
|cu modificarile si completarile ulterioare | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|***C8 = Valoarea rezervelor brute de daune avizate si neavizate constituite la inceputul celei de-a treizeci| |
|si cincea luni calendaristice anterioare lunii de raportare, in cazul in care perioada de referinta este de | |
|36 de luni pentru alte clase decat 11, 12 si 13, mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. | |
|32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|C9 = 1,5 * C1 + C2 + 1,5 * C3 + C4 - 1,5 * C5 - C6 - 1,5 * C7 - C8 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|c = Coeficient variabil a carui valoare este 1/n, unde n este perioada de referinta exprimata in ani | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|C10 = echivalentul in lei a 35 milioane euro | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|b1 = Raportul dintre valoarea daunelor nete in ultimele 3 exercitii financiare si valoarea daunelor brute | |
|in ultimele 3 exercitii financiare | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|b = max (0,5; b1) | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|*Y2 = Marja de solvabilitate minima calculata cu metoda daunelor = d*[ min (c * C9; C10) * 0,26 + | |
|max (c * C9 - C10; 0) * 0,23] | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+


* Pentru reasigurarile asigurarilor de sanatate practicate pe o baza tehnica similara celei pentru asigurarea de deces, daca sunt respectate conditiile enuntate la art. 27 lit. a), b), c), d) si e) din norme, se va considera doar o treime din valoarea obtinuta cu ajutorul formulei de calcul.
** Daca un reasigurator practica unul sau mai multe riscuri: de credit, furtuna, grindina sau inghet, perioada de referinta va corespunde ultimelor 84 de luni calendaristice anterioare datei raportarii.
*** Daca perioada de referinta este de 84 de luni, se va scadea valoarea rezervelor brute de daune constituite la inceputul celei de-a optzeci si treia luni calendaristice anterioare lunii de raportare.

Marja de solvabilitate minima pentru activitatea de reasigurare de viata

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|Y(v) = Marja de solvabilitate minima la data raportarii = max (Y3;Y5) | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|Y3 = Marja de solvabilitate minima = max (Y1;Y2) | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|Y4 = Marja de solvabilitate minima raportata la sfarsitul exercitiului financiar precedent | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|e1 = Raportul dintre rezerva neta de daune avizate si neavizate, inregistrata la sfarsitul perioadei de | |
|raportare, si rezerva neta de daune avizate si neavizate, inregistrata la inceputul exercitiului financiar | |
|curent | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|e = min (1; e1) | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|Y5 = e * Y4 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+


Metoda 1

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|Y1 = Marja de solvabilitate minima calculata cu metoda primelor = Y(1nh) + Y(1h) | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+


Marja de solvabilitate minima calculata cu metoda primelor pentru activitatea de reasigurare de viata, cu exceptia activitatii de reasigurare a asigurarii de sanatate care indeplineste conditiile mentionate la art. 27 din norme.

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B1 = Valoarea totala a primelor brute subscrise sau a contributiilor | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B2 = Valoarea primelor brute sau contributiilor anulate | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B3 = Valoarea totala a impozitelor si taxelor aferente primelor | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B4 = Variatia rezervei brute de prime | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B5 = B1 - B2 - B3 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B6 = B5 - B4 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B7 = max (B5;B6) | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|b1 = Raportul dintre valoarea daunelor nete in ultimele 3 exercitii financiare si valoarea daunelor brute in| |
|ultimele 3 exercitii financiare | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|b = max (0,5; b1) | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B8 = echivalentul in lei a 50 milioane euro | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|Y(1nh) = Marja de solvabilitate minima calculata cu metoda primelor pentru activitatea de reasigurare de | |
|viata, cu exceptia activitatii de reasigurare a asigurarii de sanatate care indeplineste conditiile | |
|mentionate la art. 27 din norme = b * [min(B7;B8) * 0,18 + max (B7;B8);0) * 0,16] | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+


Marja de solvabilitate minima calculata cu metoda primelor pentru activitatea de reasigurare a asigurarii de sanatate care indeplineste conditiile mentionate la art. 27 din norme.

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B1 = Valoarea totala a primelor brute subscrise sau a contributiilor | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B2 = Valoarea primelor brute sau contributiilor anulate | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B3 = Valoarea totala a impozitelor si taxelor aferente primelor | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B4 = Variatia rezervei brute de prime | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B5 = B1 - B2 - B3 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B6 = B5 - B4 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B7 = max (B5; B6) | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|b1 = Raportul dintre valoarea daunelor nete in ultimele 3 exercitii financiare si valoarea daunelor brute in| |
|ultimele 3 exercitii financiare | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|b = max (0,5; b1) | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|B8 = echivalentul in lei a 50 milioane euro | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|Y(1h) = Marja de solvabilitate minima calculata cu metoda primelor pentru activitatea de reasigurare a | |
|asigurarii de sanatate care indeplineste conditiile mentionate la art. 27 din norme = b*[min (B7; B8) * | |
|0,06 + max (B7 - B8; 0) * 0,053] | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+


*) Pentru reasigurarile asigurarilor de sanatate practicate pe o baza tehnica similara celei pentru asigurarea de deces, daca sunt respectate conditiile enuntate la art. 27 lit. (a), (b), (c), (d) si (e) din norme, se va considera doar o treime din valoarea obtinuta cu ajutorul formulei de calcul.

Metoda 2

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|Y2 = Marja de solvabilitate minima calculata cu metoda daunelor = Y(2nh) + Y(2h) | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+


Marja de solvabilitate minima calculata cu metoda daunelor pentru activitatea de reasigurare de viata, cu exceptia activitatii de reasigurare a asigurarii de sanatate care indeplineste conditiile mentionate la art. 27 din norme.

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|C1 = Valoarea daunelor brute platite in perioada de referinta | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|C2 = Valoarea rezervelor brute de daune avizate si neavizate constituite la sfarsitul perioadei de raportare| |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|C3 = Valoarea recuperarilor de la terti in perioada de referinta | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|C4 = Valoarea rezervelor brute de daune avizate si neavizate constituite la inceputul celei de-a treizeci si| |
|cincea luni calendaristice anterioare lunii de raportare | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|C5 = C1 + C2 - C3 - C4 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|c = Coeficient variabil a carui valoare este 1/n, unde n este perioada de referinta exprimata in ani | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|C6 = echivalentul in lei a 35 milioane euro | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|b1 = Raportul dintre valoarea daunelor nete in ultimele 3 exercitii financiare si valoarea daunelor brute in| |
|ultimele 3 exercitii financiare | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|b = max (0,5; b1) | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|Y(2nh) = Marja de solvabilitate minima calculata cu metoda daunelor pentru activitatea de reasigurare de | |
|viata, cu exceptia activitatii de reasigurare a asigurarii de sanatate care indeplineste conditiile | |
|mentionate la art. 27 din norme = d * [min (c * C5; C6) * 0,26 + max (c * C5 - C6; 0) * 0,23] | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+


Marja de solvabilitate minima calculata cu metoda pentru activitatea de reasigurare a asigurarii de sanatate care indeplineste conditiile mentionate la art. 27 din norme.

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|C1 = Valoarea daunelor brute platite in perioada de referinta | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|C2 = Valoarea rezervelor brute de daune avizate si neavizate constituite la sfarsitul perioadei de raportare| |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|C3 = Valoarea recuperarilor de la terti in perioada de referinta | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|C4 = Valoarea rezervelor brute de daune avizate si neavizate constituite la inceputul celei de-a treizeci si| |
|cincea luni calendaristice anterioare lunii de raportare | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|C5 = C1 + C2 - C3 - C4 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|c = Coeficient variabil a carui valoare este 1/n, unde n este perioada de referinta exprimata in ani | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|C6 = echivalentul in lei a 35 milioane euro | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|b1 = Raportul dintre valoarea daunelor nete in ultimele 3 exercitii financiare si valoarea daunelor brute in| |
|ultimele 3 exercitii financiare | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|b = max (0,5; b1) | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|Y(2h) = Marja de solvabilitate minima calculata cu metoda daunelor pentru activitatea de reasigurare de | |
|viata, cu exceptia activitatii de reasigurare a asigurarii de sanatate care indeplineste conditiile | |
|mentionate la art. 27 din norme = d * [min (c * C5; C6) * 0,086 + max (c * C5 - C6; 0) * 0,076] | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+


*) Pentru reasigurarile asigurarilor de sanatate practicate pe o baza tehnica similara celei pentru asigurarea de deces, daca sunt respectate conditiile enuntate la art. 27 lit. (a), (b), (c), (d) si (e) din norme, se va considera doar o treime din valoarea obtinuta cu ajutorul formulei de calcul.

Marja de solvabilitate minima pentru intreaga activitate de reasigurare

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|Y = Marja de solvabilitate minima = Y(g) + Y(v) | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+


Fondul de siguranta

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|FS1 = Y/3 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|FS2 = Echivalentul in lei a valorii minime a fondului de siguranta | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+
|FS = Fondul de siguranta = max (FS1; FS2) | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+