Facebook LinkedIn

Ordin nr. 9/2008

pentru punerea in aplicare a Normelor privind supravegherea suplimentara a societatilor de asigurare/reasigurare care fac parte dintr-un grup de asigurare/reasigurare

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 460 din 19 iunie 2008).

Potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 17 iunie 2008, prin care s-au adoptat Normele privind supravegherea suplimentara a societatilor de asigurare/reasigurare care fac parte dintr-un grup de asigurare/reasigurare,
in temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 5 lit. i) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se pun in aplicare Normele privind supravegherea suplimentara a societatilor de asigurare/reasigurare care fac parte dintr-un grup de asigurare/reasigurare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga ordinele emise de presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.113/2005 pentru punerea in aplicare a Normelor privind supravegherea suplimentara a societatilor de asigurare care fac parte dintr-un grup de asigurare si nr. 3.114/2005 pentru punerea in aplicare a Normelor privind calculul solvabilitatii ajustate a societatilor de asigurare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 615 din 15 iulie 2005.
Art. 3. - Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Angela Toncescu

Bucuresti, 17 iunie 2008.
Nr. 9.

 

ANEXA

NORME privind supravegherea suplimentara a societatilor de asigurare/reasigurare care fac parte dintr-un grup de asigurare/reasigurare

 

CAPITOLUL I
Aplicabilitatea supravegherii suplimentare a societatilor de asigurare/reasigurare

Art. 1. - (1) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor asigura supravegherea suplimentara a oricarei societati de asigurare/reasigurare care este o societate participativa in cel putin o societate de asigurare/reasigurare sau intr-o societate de asigurare/reasigurare dintr-un stat tert.
(2) Orice societate de asigurare/reasigurare a carei societate-mama este un holding de asigurare sau o societate de asigurare/reasigurare dintr-un stat tert face obiectul unei supravegheri suplimentare, in conformitate cu prevederile art. 5, 7 si 9.
(3) Orice societate de asigurare/reasigurare a carei societate-mama este un holding mixt de asigurare face obiectul unei supravegheri suplimentare, in conformitate cu prevederile art. 5 si 7.

CAPITOLUL II
Domeniul de aplicare a supravegherii suplimentare

Art. 2. - (1) Exercitarea supravegherii suplimentare nu presupune obligativitatea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor de a exercita o functie de supraveghere in raport cu o societate de asigurare/reasigurare dintr-un stat tert, cu un holding de asigurari sau cu un holding mixt de asigurare, luate in considerare pe baze individuale.
(2) Supravegherea suplimentara tine cont de:
a) societatile afiliate societatii de asigurare/reasigurare;
b) societatile participative in societatea de asigurare/reasigurare;
c) societatile afiliate societatii participative in societatea de asigurare/reasigurare.
(3) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate sa decida sa nu ia in considerare, pentru supravegherea suplimentara, societatile avand sediul social intr-un stat tert unde exista obstacole juridice privind transferul informatiilor necesare, fara a aduce atingere prevederilor art. 8 si ale art. 12 alin. (5) din anexa care face parte integranta din prezentele norme. In plus, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate, in situatiile descrise mai jos, sa hotarasca, de la caz la caz, sa nu ia in considerare o societate pentru supravegherea suplimentara:
a) daca societatea care ar trebui inclusa prezinta un interes nesemnificativ in raport cu obiectivele supravegherii suplimentare a societatilor de asigurare/reasigurare;
b) daca includerea situatiei financiare a societatii ar fi necorespunzatoare sau de natura sa induca in eroare in raport cu obiectivele supravegherii suplimentare a societatilor de asigurare/reasigurare.

CAPITOLUL III
Autoritatile competente responsabile pentru exercitarea supravegherii suplimentare

Art. 3. - (1) Supravegherea suplimentara se exercita de catre autoritatile competente ale statului membru in care societatea de asigurare/reasigurare a primit autorizatia oficiala.
(2) Daca societatile de asigurare/reasigurare autorizate in doua sau mai multe state membre au drept societate-mama acelasi holding de asigurare, societate de asigurare/reasigurare dintr-un stat tert sau holding mixt de asigurare, autoritatile competente ale statelor membre respective vor desemna autoritatea responsabila pentru supravegherea suplimentara.

CAPITOLUL IV
Disponibilitatea, calitatea informatiilor si accesul la informatii

Art. 4. - Societatile de asigurare/reasigurare care fac obiectul supravegherii suplimentare trebuie sa dispuna de mecanisme de control intern adecvate pentru a furniza datele si informatiile necesare in vederea exercitarii supravegherii suplimentare.
Art. 5. - (1) Societatile de asigurare/reasigurare care fac obiectul supravegherii suplimentare sunt obligate sa puna la dispozitia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor sau autoritatilor responsabile cu supravegherea suplimentara stabilite conform art. 3 alin. (2) toate informatiile utile in exercitarea supravegherii suplimentare.
(2) In situatia in care informatiile solicitate in conformitate cu alin. (1) nu au fost furnizate, autoritatile responsabile cu supravegherea suplimentara se vor adresa direct societatilor mentionate la art. 2 alin. (2).
(3) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va efectua verificarea informatiilor la fata locului la:
a) societatea de asigurare/reasigurare care face obiectul supravegherii suplimentare;
b) filialele societatii de asigurare/reasigurare respective;
c) societatile-mama ale societatii de asigurare/reasigurare respective;
d) filialele unei societati-mama a societatii de asigurare/reasigurare respective.
(4) In situatia in care autoritatea competenta considera ca este necesara verificarea unor informatii importante referitoare la o societate situata in alt stat membru si care este o societate de asigurare/reasigurare afiliata, o filiala, o societate-mama sau o filiala a societatii-mama a societatii de asigurare/reasigurare care face obiectul supravegherii suplimentare, va cere autoritatilor competente din celalalt stat membru sa faca aceasta verificare.
(5) Autoritatile competente care au primit o astfel de solicitare trebuie, in limitele competentelor lor, fie sa faca aceste verificari ele insele, fie sa permita autoritatilor care au prezentat cererea sa faca verificarea, fie sa permita unui auditor sau unui expert sa o realizeze. In cazul in care doresc, autoritatile competente care au prezentat cererea pot sa participe la verificare, in situatia in care nu realizeaza aceasta verificare ele insele.

CAPITOLUL V
Cooperarea dintre autoritatile competente

Art. 6. - (1) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor colaboreaza indeaproape si face schimb de informatii utile cu autoritatile competente din fiecare stat membru.
(2) In cazul in care o societate de asigurare/reasigurare si o institutie de credit sau o societate de investitii ori amandoua sunt direct sau indirect afiliate ori au o societate participativa comuna, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor colaboreaza cu autoritatile competente si cu autoritatile care au o responsabilitate publica in ceea ce priveste supravegherea celorlalte societati in vederea supravegherii suplimentare. Fara a aduce atingere competentelor pe care le au, aceste autoritati isi furnizeaza reciproc orice informatie menita sa le simplifice misiunea.
(3) Autoritatile implicate in schimbul de informatii sunt obligate in cadrul schimburilor de informatii sa respecte secretul profesional.

CAPITOLUL VI
Tranzactiile intragrup

Art. 7. - (1) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor exercita supravegherea generala a tranzactiilor care au loc intre:
a) o societate de asigurare/reasigurare si:
(i) o societate afiliata a societatii de asigurare/reasigurare;
(ii) o societate participativa in societatea de asigurare/reasigurare;
(iii) o societate afiliata unei societati participative in societatea de asigurare/reasigurare;
b) o societate de asigurare/reasigurare si o persoana fizica ce detine o participatie in:
(i) societatea de asigurare/reasigurare respectiva sau in oricare dintre societatile afiliate acesteia;
(ii) o societate participativa in societatea de asigurare/reasigurare;
(iii) o societate afiliata a unei societati participative in societatea de asigurare/reasigurare.
(2) Aceste tranzactii se refera in special la:
a) imprumuturi;
b) garantii si tranzactii extrabilantiere;
c) elemente eligibile pentru marja de solvabilitate;
d) investitii;
e) operatiuni de reasigurare si de retrocesiune;
f) acorduri de repartizare a costurilor.
(3) Societatile de asigurare/reasigurare sunt obligate sa detina proceduri adecvate pentru managementul riscurilor si pentru controlul intern, inclusiv proceduri de raportare si contabilitate, pentru a putea identifica, masura, monitoriza si controla in mod corespunzator tranzactiile prevazute la alin. (2). Aceste proceduri trebuie transmise Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme.
(4) In plus, societatile de asigurare/reasigurare sunt obligate sa raporteze Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor tranzactiile semnificative, semestrial.
(5) In cazul in care, pe baza acestor informatii, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor ajunge la concluzia ca solvabilitatea societatii de asigurare/reasigurare este sau poate fi amenintata, dispune masurile care se impun la nivelul societatii de asigurare/reasigurare.

CAPITOLUL VII
Cerinta privind calculul solvabilitatii ajustate

Art. 8. - (1) In cazurile mentionate la art. 1 alin (1), calculul solvabilitatii ajustate se face in conformitate cu prevederile anexei la prezentele norme.
(2) Orice societate afiliata, societate participativa sau societate afiliata a unei societati participative este inclusa in calculul solvabilitatii ajustate.
(3) Daca din calcul rezulta ca solvabilitatea ajustata este negativa, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor dispune masurile corespunzatoare la nivelul societatii de asigurare/reasigurare in cauza.

CAPITOLUL VIII
Holdinguri de asigurare, societati de asigurare/reasigurare din state terte

Art. 9. - (1) In cazurile mentionate la art. 1 alin. (2), supravegherea suplimentara se aplica conform prevederilor mentionate la art. 12 din anexa la prezentele norme.
(2) Calculul include toate societatile afiliate ale holdingului de asigurare, ale societatii de asigurare/reasigurare dintr-un stat tert, in conformitate cu prevederile mentionate la art. 12 din anexa la prezentele norme.
(3) Daca, pe baza acestui calcul, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor ajunge la concluzia ca solvabilitatea societatii de asigurare/reasigurare, care este o filiala a unui holding de asigurare sau a unei societati de asigurare/reasigurare dintr-un stat tert, este sau poate fi amenintata, dispune masurile corespunzatoare la nivelul societatii de asigurare/reasigurare respective.
(4) Persoanele care administreaza efectiv afacerile unui holding de asigurare trebuie sa obtina in prealabil aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si sa indeplineasca aceleasi conditii ca si in cazul persoanelor semnificative ale societatilor de asigurare/reasigurare.

CAPITOLUL IX
Dispozitii finale

Art. 10. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneaza in conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 11. - Prezentele norme transpun prevederile art. 2-10 din Directiva 98/78/CEE privind supravegherea suplimentara a societatilor de asigurare/reasigurare care fac parte dintr-un grup de asigurare/reasigurare, cu modificarile aduse prin art. 59 din Directiva 2005/68/CE privind reasigurarea si de modificare a directivelor 73/239/CEE si 92/49/CEE ale Consiliului, precum si a directivelor 98/78/CE si 2002/83/CE.

 

ANEXA la norme

CALCULUL solvabilitatii ajustate a societatilor de asigurare/reasigurare

CAPITOLUL I
Principii generale si selectarea metodei de calcul al solvabilitatii ajustate

Proportionalitatea
Art. 1. - (1) La calculul solvabilitatii ajustate a unei societati de asigurare/reasigurare se va tine seama de cota proportionala detinuta de societatea participativa in societatile sale afiliate.
(2) Cota proportionala reprezinta fie partea de capital subscris detinuta direct sau indirect de catre societatea participativa, atunci cand se utilizeaza metoda 1 sau metoda 2, descrise in cap. III, fie procentele folosite pentru stabilirea conturilor consolidate, in situatia in care se utilizeaza metoda 3, descrisa in cap. III.
(3) Daca societatea afiliata este o filiala care are un deficit de solvabilitate, indiferent de metoda folosita, se va lua in considerare totalul deficitului de solvabilitate al acelei filiale.
(4) In cazul in care responsabilitatea societatii-mama care detine o parte din capital se limiteaza strict la acea parte de capital, deficitul de solvabilitate al filialei poate fi luat in calcul pe baza proportionala.
(5) In cazul in care nu exista legaturi de capital intre anumite societati ce apartin grupului de asigurare/reasigurare, autoritatile competente stabilesc cota proportionala care trebuie luata in considerare.
Eliminarea dublei utilizari a elementelor marjei de solvabilitate
Art. 2. - (1) Tratamentul general al elementelor marjei de solvabilitate:
a) indiferent de metoda folosita pentru calculul solvabilitatii ajustate a unei societati de asigurare/reasigurare, trebuie eliminata dubla utilizare a elementelor eligibile care intra in componenta marjei de solvabilitate a societatilor de asigurare/reasigurare, luate in considerare la acest calcul;
b) chiar daca metodele descrise in cap. III nu prevad acest lucru, la calculul solvabilitatii ajustate a unei societati de asigurare/reasigurare se elimina urmatoarele valori:
(i) valoarea oricarui activ al societatii de asigurare/reasigurare respective, care reprezinta finantarea elementelor eligibile pentru marja de solvabilitate a uneia dintre societatile sale de asigurare/reasigurare afiliate;
(ii) valoarea oricarui activ al unei societati de asigurare/reasigurare afiliate acestei societati de asigurare/reasigurare, care reprezinta finantarea elementelor eligibile pentru marja de solvabilitate a societatii de asigurare/reasigurare respective;
(iii) valoarea oricarui activ al unei societati de asigurare/reasigurare afiliate acestei societati de asigurare/reasigurare, care reprezinta finantarea elementelor eligibile pentru marja de solvabilitate a oricarei altei societati de asigurare/reasigurare afiliate societatii de asigurare/reasigurare respective.
(2) Tratamentul unor elemente ale marjei de solvabilitate ajustate:
a) fara a aduce atingere prevederilor alin. (1), urmatoarele elemente pot fi incluse in calculul marjei de solvabilitate ajustata a unei societati de asigurare/reasigurare numai in masura in care acestea sunt eligibile pentru acoperirea marjei de solvabilitate minime a societatii afiliate:
(i) rezervele de beneficii si risturnuri si beneficiile viitoare ale unei societati de asigurare/reasigurare de viata afiliate unei societati de asigurare/reasigurare pentru care se calculeaza solvabilitatea ajustata;
(ii) orice capital subscris, dar nevarsat al unei societati de asigurare/reasigurare afiliate unei alte societati de asigurare/reasigurare, pentru care se calculeaza solvabilitatea ajustata. Totusi, orice capital subscris, dar nevarsat ce reprezinta o obligatie potentiala pentru societatea participativa se exclude integral din calcul;
b) urmatoarele elemente se vor exclude din calculul marjei de solvabilitate ajustata:
(i) orice capital subscris, dar nevarsat al societatii participative, ce reprezinta o obligatie potentiala pentru o societate de asigurare/reasigurare afiliata;
(ii) orice capital subscris, dar nevarsat al unei societati de asigurare/reasigurare afiliate, ce reprezinta o obligatie potentiala pentru o alta societate de asigurare/reasigurare afiliata aceleiasi societati de asigurare/reasigurare participative.
(3) Transferabilitate:
In cazul in care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor considera ca anumite elemente eligibile pentru marja de solvabilitate a unei societati de asigurare/reasigurare afiliate, altele decat cele mentionate la alin. (2), nu pot fi disponibile in mod efectiv pentru a acoperi marja de solvabilitate minima a societatii participative pentru care se calculeaza solvabilitatea ajustata, elementele respective vor fi incluse in calcul numai in masura in care sunt admise pentru a acoperi marja de solvabilitate minima a societatii afiliate.
(4) Suma elementelor prevazute la alin. (2) si (3) nu poate fi mai mare decat marja de solvabilitate minima a societatii de asigurare/reasigurare afiliate.
Eliminarea crearii de capital intragrup
Art. 3. - (1) In calculul solvabilitatii ajustate nu se tine cont de niciun element eligibil care intra in componenta marjei de solvabilitate si care rezulta din tranzactii reciproce intre societatea de asigurare/reasigurare si:
a) o societate afiliata;
b) o societate participativa;
c) o alta societate afiliata oricareia dintre societatile sale participative.
(2) La calculul solvabilitatii ajustate nu se tine seama de niciun element eligibil pentru marja de solvabilitate a unei societati de asigurare/reasigurare afiliate unei societati de asigurare/reasigurare pentru care se calculeaza solvabilitatea ajustata, daca elementul in cauza rezulta din finantarea reciproca cu o alta societate afiliata societatii de asigurare/reasigurare respective. In mod special, finantarea reciproca exista in cazul in care o societate de asigurare/reasigurare sau oricare dintre societatile sale afiliate detine actiuni ori acorda imprumuturi altei societati care, direct sau indirect, detine un element eligibil pentru marja de solvabilitate a celei dintai societati.
(3) Calculul marjei de solvabilitate ajustata se efectueaza anual.
(4) Evaluarea activelor si pasivelor utilizate in calculul marjei de solvabilitate ajustata se efectueaza in acelasi mod ca si in cazul calculului marjei de solvabilitate pentru societatile de asigurare/reasigurare.

CAPITOLUL II
Aplicarea metodelor de calcul

Societati de asigurare/reasigurare afiliate
Art. 4. - (1) Calculul solvabilitatii ajustate se efectueaza in conformitate cu principiile si metodele generale prevazute in prezentele norme.
(2) In cazul in care societatea de asigurare/reasigurare are mai multe societati afiliate, calculul solvabilitatii ajustate se face prin integrarea activitatii fiecareia dintre aceste societati afiliate, indiferent de metoda utilizata.
(3) In cazul participatiilor succesive, calculul solvabilitatii ajustate se face la nivelul fiecarei societati de asigurare/reasigurare participative care are cel putin o societate de asigurare/reasigurare afiliata.
(4) Se considera participare succesiva participarea unei societati de asigurare/reasigurare intr-o alta societate de asigurare/reasigurare care este si ea la randul ei o societate participativa intr-o alta societate de asigurare/reasigurare.
(5) Cu avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, o societate de asigurare/reasigurare poate primi derogare de la calculul privind solvabilitatea ajustata in urmatoarele situatii:
a) daca societatea de asigurare/reasigurare este afiliata altei societati de asigurare/reasigurare autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, iar societatea afiliata respectiva este luata in calculul solvabilitatii ajustate a societatii de asigurare/reasigurare participative;
b) daca societatea de asigurare/reasigurare este afiliata unui holding de asigurare cu sediul social in Romania si daca atat holdingul de asigurare, cat si societatea de asigurare/reasigurare afiliata au fost luate in calculul marjei de solvabilitate ajustate;
c) daca societatea de asigurare/reasigurare este afiliata unei societati de asigurare sau reasigurare ori unui holding de asigurare cu sediul social intr-un alt stat membru si Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a convenit sa acorde acelui stat membru dreptul de a exercita o supraveghere suplimentara.
(6) In toate cazurile, derogarea data de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor se acorda numai daca elementele eligibile pentru marja de solvabilitate sunt repartizate in mod corespunzator intre societatile respective.
(7) Daca societatea de asigurare/reasigurare afiliata are sediul social intr-un alt stat membru decat societatea de asigurare/reasigurare autorizata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si pentru care se face calculul solvabilitatii ajustate, in ceea ce priveste societatea afiliata calculul va tine cont de solvabilitatea acesteia, asa cum este evaluata de autoritatile competente ale acelui stat membru.
Holdingurile de asigurare intermediare
Art. 5. - In calculul solvabilitatii ajustate a unei societati de asigurare/reasigurare care detine o participatie intr-o societate de asigurare/reasigurare afiliata sau intr-o societate de asigurare/reasigurare dintr-un stat tert, prin intermediul unui holding de asigurare, se tine cont de situatia holdingului de asigurare intermediar. Exclusiv in scopurile acestui calcul, care urmeaza sa fie efectuat in conformitate cu metodele si principiile generale descrise in prezenta anexa, acest holding de asigurare este tratat ca si cum ar fi o societate de asigurare/reasigurare supusa unei cerinte de solvabilitate zero, iar elementele eligibile pentru determinarea marjei de solvabilitate disponibile sunt cele prevazute conform reglementarilor in vigoare referitoare la metodologia de calcul a marjei de solvabilitate de care dispune societatea de asigurare/reasigurare.
Societati de asigurare/reasigurare afiliate, cu sediul social in state terte
Art. 6. - La calculul solvabilitatii ajustate a unei societati de asigurare/reasigurare care este o societate participativa intr-o societate de asigurare/reasigurare dintr-un stat tert, aceasta din urma este tratata, exclusiv in scopul calculului, prin analogie cu o societate de asigurare/reasigurare afiliata, aplicandu-se principiile si metodele generale descrise in prezenta anexa.
Institutii de credit, societati de investitii si alte institutii financiare afiliate
Art. 7. - La calculul solvabilitatii ajustate a unei societati de asigurare/reasigurare care este o societate participativa intr-o institutie de credit, o societate de investitii sau o alta institutie financiara, in ceea ce priveste deducerea acestor participatii se aplica prevederile in vigoare referitoare la metodologia de calcul a marjei de solvabilitate de care dispune societatea de asigurare/reasigurare.
Lipsa informatiilor necesare
Art. 8. - In cazul in care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor nu dispune, din diferite motive, de informatiile necesare in vederea verificarii calculului solvabilitatii ajustate a unei societati de asigurare/reasigurare, referitoare la o societate afiliata cu sediul social intr-un stat membru sau intr-un stat tert, valoarea contabila a participatiei detinute de societatea de asigurare/reasigurare respectiva se scade din valoarea elementelor eligibile pentru marja de solvabilitate ajustata. In aceasta situatie, castigurile nerealizate aferente unei astfel de participatii nu sunt admise ca element eligibil pentru marja de solvabilitate ajustata.

CAPITOLUL III
Metode de calcul

Metoda 1: Metoda deducerii si agregarii
Art. 9. - (1) Solvabilitatea ajustata a societatii de asigurare/reasigurare participative reprezinta diferenta dintre valorile obtinute la lit. a) si b), unde:
a) suma dintre:
(i) valoarea elementelor eligibile pentru marja de solvabilitate a societatii de asigurare/reasigurare participative; si
(ii) valoarea cotei proportionale detinute de societatea de asigurare/reasigurare participativa in elementele eligibile pentru marja de solvabilitate a societatii de asigurare/reasigurare afiliate;
b) suma dintre:
(i) valoarea contabila a participatiei detinute de societatea de asigurare/reasigurare participativa in capitalul societatii de asigurare/reasigurare afiliata; si
(ii) valoarea marjei de solvabilitate minima a societatii de asigurare/reasigurare participative; si
(iii) valoarea cotei proportionale din marja de solvabilitate minima aferenta societatii de asigurare/reasigurare afiliate.
(2) Daca participatia in societatea de asigurare/reasigurare afiliata consta, integral sau partial, intr-o detinere indirecta, atunci alin. (1) lit. b) pct. (i) incorporeaza valoarea unei astfel de detineri indirecte, tinand seama de interesele succesive relevante, iar alin. (1) lit. a) pct. (ii) si lit. b) pct. (iii) includ cotele proportionale din elementele eligibile pentru marja de solvabilitate a societatii de asigurare/reasigurare afiliata.
Metoda 2: Metoda deducerii obligatorii
Art. 10. - (1) Solvabilitatea ajustata a societatii de asigurare/reasigurare participative reprezinta diferenta dintre valorile obtinute la lit. a) si b), unde:
a) suma elementelor eligibile pentru marja de solvabilitate a societatii de asigurare/reasigurare participative; si
b) suma dintre:
(i) valoarea marjei de solvabilitate minime a societatii de asigurare/reasigurare participative; si
(ii) valoarea cotei proportionale din marja de solvabilitate minima aferenta societatii de asigurare/reasigurare afiliate.
(2) La evaluarea elementelor eligibile pentru marja de solvabilitate, participatiile sunt evaluate prin metoda punerii in echivalenta, in conformitate cu reglementarile contabile in vigoare.
Metoda 3: Metoda consolidarii contabile
Art. 11. - (1) Calculul solvabilitatii ajustate a societatii de asigurare/reasigurare participative se face pe baza conturilor consolidate. Solvabilitatea ajustata a societatii de asigurare/reasigurare participative este diferenta dintre valoarea elementelor eligibile pentru marja de solvabilitate, calculate pe baza datelor consolidate, si valoarea obtinuta la lit. a) sau b):
a) suma dintre valoarea marjei de solvabilitate minime aferente societatii de asigurare/reasigurare participative si valoarea cotelor proportionale din marjele de solvabilitate minime aferente societatii de asigurare/reasigurare afiliate, care corespund procentelor folosite pentru stabilirea conturilor consolidate;
b) marja de solvabilitate minima, calculata pe baza datelor consolidate.
(2) Prevederile in vigoare referitoare la metodologia de calcul al marjei de solvabilitate disponibile si al marjei de solvabilitate minime pentru societatile de asigurare/reasigurare se aplica si pentru calculul elementelor eligibile pentru marja de solvabilitate, precum si pentru calculul marjei minime de solvabilitate, determinate pe baza datelor consolidate.

CAPITOLUL IV
Supravegherea suplimentara a societatilor de asigurare/reasigurare care sunt filiale ale unui holding de asigurare sau ale unei societati de asigurare/reasigurare dintr-un stat tert

Art. 12. - (1) In cazul a cel putin doua societati de asigurare/reasigurare care sunt filiale ale unui holding de asigurare sau ale unei societati de asigurare/reasigurare dintr-un stat tert si care sunt stabilite in state membre diferite, autoritatile competente se asigura ca metoda descrisa in prezentul articol este aplicata in mod consecvent. Supravegherea suplimentara se exercita anual.
(2) Cu avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, o societate de asigurare/reasigurare poate primi derogare de la calculul privind solvabilitatea ajustata in urmatoarele situatii:
a) daca societatea de asigurare/reasigurare respectiva este afiliata altei societati de asigurare/reasigurare si daca este luata in calculul prevazut in prezentul articol, efectuat pentru cealalta societate de asigurare/reasigurare;
b) daca societatea de asigurare/reasigurare respectiva si cel putin o alta societate de asigurare/reasigurare autorizata in acelasi stat membru au drept societate-mama acelasi holding de asigurare sau aceeasi societate de asigurare/reasigurare dintr-un stat tert, iar societatea de asigurare/reasigurare este luata in calculul prevazut in prezentul articol efectuat pentru una din aceste alte societati;
c) daca societatea de asigurare/reasigurare respectiva si cel putin o alta societate de asigurare/reasigurare autorizata in alt stat membru au drept societate-mama acelasi holding de asigurare sau aceeasi societate de asigurare/reasigurare dintr-un stat tert si in cazul in care s-a incheiat un acord de atribuire a exercitarii supravegherii suplimentare prevazute in prezentul articol unei autoritati de supraveghere din alt stat membru, in conformitate cu art. 3 alin. (2) din norme.
(3) In cazul unor participatii succesive, calculul prevazut in prezentul articol poate fi aplicat numai la nivelul ultimei societati-mama a unei societati de asigurare/reasigurare care este un holding de asigurare sau o societate de asigurare/reasigurare dintr-un stat tert.
(4) Autoritatile competente se asigura ca la nivelul holdingului de asigurare sau al societatii de asigurare/reasigurare dintr-un stat tert se efectueaza calcule analoage cu cele descrise in cap. I-III. Analogia consta in aplicarea metodelor si a principiilor generale descrise in cap. I-III la nivelul holdingului de asigurare sau al societatii de asigurare/reasigurare dintr-un stat tert. Exclusiv in scopul acestui calcul, societatea-mama este tratata ca si cum ar fi o societate de asigurare/reasigurare care trebuie sa respecte:
a) cerinta de solvabilitate zero, in cazul in care este un holding de asigurare;
b) cerinte de solvabilitate determinate in conformitate cu principiile enuntate la art. 6 din prezenta anexa la norme, in cazul in care este o societate de asigurare/reasigurare dintr-un stat tert;
c) elementele eligibile pentru marja de solvabilitate sunt cele stabilite in conformitate cu prevederile in vigoare referitoare la metodologia de calcul al marjei de solvabilitate disponibile pentru societatile de asigurare/reasigurare.
(5) In cazul in care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor nu dispune, din diferite motive, de informatiile necesare in vederea verificarii calculului prevazut in prezentul articol, referitoare la o societate afiliata cu sediul social intr-un stat membru sau intr-un stat tert, valoarea contabila a participatiei detinute de societatea participativa in societatea afiliata respectiva se scade din valoarea elementelor eligibile pentru calculul prevazut in prezentul articol. In aceasta situatie, castigurile nerealizate aferente unei astfel de participatii nu sunt admise ca element eligibil pentru calcul.