Facebook LinkedIn

Ordin nr. 13/2008

pentru modificarea Normelor privind Fondul de protecţie a victimelor străzii, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2008

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 686 din 08/10/2008).

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 16 septembrie 2008, prin care s-a dispus modificarea Normelor privind Fondul de protectie a victimelor strazii, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 1/2008, presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

Art. I. - Normele privind Fondul de protectie a victimelor strazii, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 1/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 14 aprilie 2008, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 4. - (1) Fondul acorda despagubiri, în conditiile art. 3, pentru prejudiciile cauzate prin accidente de vehicule produse: a) pe teritoriul României, de autori neidentificati ori de vehicule neasigurate care au locul obisnuit de stationare în România. În scopul lichidarii daunelor produse prin accidente pe teritoriul României, se considera ca au locul obisnuit de stationare în România si vehiculele neasigurate care nu au o placuta de înmatriculare sau au o placuta de înmatriculare care nu corespunde ori nu mai corespunde vehiculului respectiv; b) pe teritoriul României, de vehicule neasigurate din alte state decât cele în care se aplica Acordul multilateral; c) pe teritoriul oricarui stat din Spatiul Economic European, de un vehicul neasigurat, cumparat din unul dintre aceste state si care urmeaza sa fie înmatriculat în România, daca accidentul s-a produs în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de vânzare-cumparare si daca persoana prejudiciata este rezidenta într-un alt stat din Spatiul Economic European decât cel pe teritoriul caruia s-a produs accidentul. Daca persoana prejudiciata este rezidenta în statul din Spatiul Economic European în care s-a produs accidentul, Fondul acorda despagubiri în cazul în care despagubirile nu sunt acordate de Biroul Carte Verde din România; d) pe teritoriul oricarui stat din Spatiul Economic European, de vehicule neasigurate care au locul obisnuit de stationare în România; e) pe teritoriul oricarui stat al carui Birou national a aderat la Sistemul Carte Verde, altul decât statele din Spatiul Economic European, de vehicule neasigurate care au locul obisnuit de stationare în România, daca persoana prejudiciata este rezidenta în România sau într-un stat din Spatiul Economic European si daca interventia Fondului nu contravine legislatiei statului pe teritoriul caruia s-a produs accidentul."

2. La articolul 5, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "Art. 5. - (1) Au dreptul sa beneficieze de despagubiri din Fond persoanele fizice si juridice române, precum si rezidentii din România sau din statele Spatiului Economic European, pentru cazurile de dauna produse în conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a), b), c) si e). (2) Pentru cazurile de dauna produse în conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. d) au dreptul sa beneficieze de despagubiri din Fond numai persoanele fizice si juridice române, precum si rezidentii din România. De la data aderarii României la Uniunea Europeana, pentru cazurile de dauna produse în conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. d), pot beneficia de despagubiri din Fond si rezidentii din Spatiul Economic European, daca au suferit prejudicii în perioada deplasarii acestora pe teritoriul altui stat decât cel unde îsi au rezidenta."

3. La articolul 21, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: "Art. 21. - (1) În situatia prevazuta la art. 20 alin. (1) lit. a) au dreptul sa depuna cerere de despagubire la Fond persoanele fizice, juridice si rezidentii din România care au suferit prejudicii prin accidente de vehicule produse pe teritoriul unui stat din Spatiul Economic European, altul decât România, de un vehicul care detine o asigurare R.C.A. eliberata de un asigurator (inclusiv sucursala, agentie sau punct de lucru al unui asigurator) care functioneaza legal pe teritoriul unuia dintre aceste state. Daca accidentul s-a produs pe teritoriul unui stat al carui Birou national a aderat la Sistemul Carte Verde, altul decât cele din Spatiul Economic European, cererea de despagubire poate fi depusa la Fond numai daca legea statului pe teritoriul caruia s-a produs accidentul permite acest lucru."

Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,

Angela Toncescu

Bucuresti, 16 septembrie 2008

Nr. 13