Facebook LinkedIn

Ordin nr. 23/2008

pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea asigurătorilor pentru încheierea asigurării obligatorii a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 3 din 05/01/2009). Acesta este modificat şi completat prin Ordinul CSA nr. 19/2009.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) și (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 și ale art. 37 lit. a) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor, potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 16 decembrie 2008, prin care s-au adoptat Normele privind autorizarea asigurătorilor pentru încheierea asigurării obligatorii a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor,
Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:
Art. 1. - Începând cu data publicării prezentului ordin se pun în aplicare Normele privind autorizarea asigurătorilor pentru încheierea asigurării obligatorii a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Direcțiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
Angela Toncescu
București, 18 decembrie 2008
Nr. 23

ANEXĂ
NORME privind autorizarea asigurătorilor pentru încheierea asigurării obligatorii a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor

Art. 1. - (1) Asigurătorii pot încheia asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor, dacă sunt autorizați pentru desfășurarea activității de asigurare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, și dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
a) sunt autorizați pentru subscrierea riscurilor de incendiu și alte calamități naturale prevăzute în anexa nr. 1, lit. B clasa 8, la Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare;
b) sunt autorizați pentru subscrierea riscurilor de catastrofe naturale, potrivit Ordinului președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 4/2002 pentru punerea în aplicare a Normelor prudențiale privind acoperirea riscurilor de catastrofe naturale;
c) vor deveni acționari ai Pool-ului de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, denumit în continuare PAID;
d) nu se află într-o situație de redresare financiară sau faliment prevăzută de legislația specială din domeniul asigurărilor;
e) nu li s-au limitat sau interzis operațiunile și nici nu li s-a retras autorizația conform art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare în ultimii 2 ani;
f) dispun de o rețea teritorială formată dintr-o unitate, sucursală ori agenție înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului în fiecare județ și în municipiul București, cu excepția județului Ilfov, sau cel puțin un contract de mandat cu un intermediar în asigurări persoană juridică care să îi reprezinte în teritoriu pentru activitatea de încheiere a asigurărilor obligatorii pentru locuințe. Asigurătorii trebuie să facă dovada că intermediarii menționați mai sus își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și că dispun în orice moment de aceleași mijloace de desfășurare a activității de contractare și gestiune a asigurărilor obligatorii pentru locuințe ca și unitățile/subunitățile unui asigurător, dotare tehnică corespunzătoare, în conformitate cu prevederile lit. h);
g) pentru fiecare unitate teritorială pe care o dețin dispun de personal specializat pentru activitatea de constatare și evaluare a daunelor, precum și pentru activitatea de plată a despăgubirilor, în baza unui contract individual de muncă sau a unui contract de mandat;
h) dispun, atât pentru sediul central, cât și pentru subunități, de o dotare cu tehnică de calcul și software adecvate și de personal care să permită contractarea asigurării obligatorii a locuințelor, ținerea unor evidențe detaliate privind încheierea, derularea și încetarea asigurării, daunele plătite și rezervele constituite și transmiterea în format electronic a acestor informații către baza de date administrată de PAID;
i) asigurătorii care au fost autorizați de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor să încheie asigurarea obligatorie a locuințelor pot desfășura această activitate prin intermediari numai la:
1. sediile principale sau secundare ale asigurătorilor ori, după caz, ale agenților de asigurare persoane juridice ori ale agenților de asigurare subordonați;
2. sediile principale sau secundare ale brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare ori, după caz, ale asistenților în brokeraj persoane juridice;
3. sediile principale sau secundare ale asiguraților ori ale potențialilor asigurați persoane juridice;
4. domiciliul sau, după caz, reședința asiguraților ori a potențialilor asigurați persoane fizice;
5. domiciliul sau, după caz, reședința agenților de asigurare ori asistenților în brokeraj persoane fizice.
(2) Condițiile pentru încheierea asigurării obligatorii a locuințelor, prevăzute la alin. (1), trebuie îndeplinite pe toată perioada de valabilitate a autorizării de către asigurătorii autorizați pentru încheierea acestei asigurări.
(3) Asigurătorii care au fost autorizați să încheie asigurarea obligatorie a locuințelor își asumă răspunderea pentru toate polițele de asigurare împotriva dezastrelor naturale, denumite în continuare PAD, distribuite intermediarilor în asigurări, inclusiv pentru erorile sau omisiunile de redactare a polițelor.
Art. 2. - În vederea autorizării pentru încheierea asigurării obligatorii a locuințelor, asigurătorii solicitanți trebuie să depună o cerere la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, împreună cu o documentație care cuprinde următoarele:
a) documentația din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) și c);
b) lista unităților teritoriale ale asigurătorului și/sau a sediilor aparținând persoanelor juridice, cu care asigurătorul are încheiate contracte de mandat pentru desfășurarea activităților prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. f) și g), însoțită de actele doveditoare, eliberate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, care atestă existența acestor unități teritoriale și de contractele de intermediere, acolo unde este cazul, pentru asigurătorii care solicită autorizarea pentru încheierea asigurării obligatorii a locuințelor;
c) pentru fiecare unitate teritorială pe care o dețin se prezintă, sub semnătura conducătorului societății, lista personalului specializat în activitatea de constatare și evaluare a daunelor, structura de lucru necesară efectuării plăților de despăgubiri, precum și alte informații utile, centralizate, conform modelului prezentat în anexă;
d) declarația conducătorului societății, precum și a conducătorului compartimentului de specialitate, cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. h); în cazurile în care activitatea de încheiere a asigurării obligatorii a locuințelor se desfășoară și prin intermediari autorizați, documentația va cuprinde în completare și copiile declarațiilor intermediarilor privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. h) pentru zonele în care asigurătorul nu deține unități proprii;
Art. 3. - (1) Cererile de autorizare pentru încheierea asigurării obligatorii a locuințelor, însoțite de documentația aferentă, se soluționează în termen de 30 de zile de la înregistrarea acestora la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
(2) Dacă în urma analizării documentației depuse rezultă că aceasta nu respectă cerințele prevăzute prin dispozițiile art. 1, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate dispune respingerea sau amânarea deciziei de acordare a autorizației, până la clarificarea tuturor aspectelor relevante.
Art. 4. - Asigurătorii autorizați să încheie asigurarea obligatorie a locuințelor au obligația să transmită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 30 de zile de la data autorizării, copiile documentelor care atestă asocierea la PAID, inclusiv extrasul din hotărârea adunării generale a acționarilor sau, după caz, a consiliului de administrație, precum și dovada privind vărsarea integrală a capitalului social.
Art. 5. - (1) Pentru activitatea de constatare și evaluare a daunelor, asigurătorii au obligația să dispună de personal specializat (propriu sau împuternicit) în acest scop, care să acționeze în numele acestora, și cu care asigurătorii au încheiat contract de muncă ori de mandat.
(2) Persoana juridică împuternicită pentru desfășurarea activității de constatare și evaluare a prejudiciilor pentru locuințe poate acționa în numele mai multor asigurători autorizați să încheie asigurarea obligatorie a locuințelor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.
(3) Asigurătorii autorizați să încheie asigurarea obligatorie a locuințelor rămân direct și nemijlocit răspunzători față de beneficiarii PAD, chiar dacă activitatea de constatare și evaluare a prejudiciilor pentru locuințe se face prin intermediul unor persoane împuternicite.
Art. 6. - (1) Asigurătorii care eliberează PAD au obligația de a transmite către baza de date administrată de PAID informații complete privind polițele de asigurare, încheiate direct sau prin intermediari.
(2) Asigurătorii care eliberează PAD sunt obligați să transmită către baza de date administrată de PAID, prin sistem informatic, utilizând un mediu de comunicare electronică, toate informațiile privind încheierea asigurării obligatorii a locuințelor și data de încetare a valabilității sau de reziliere a documentelor de asigurare, precum și informații cu privire la prejudiciile înregistrate în baza PAD, ca urmare a unor dezastre naturale produse pe parcursul derulării contractului de asigurare.
Art. 7. - Anexa face parte integrantă din prezentele norme.

ANEXĂ la norme

- față -

Antet asigurător

REȚEAUA TERITORIALĂ ȘI PERSONALUL SPECIALIZAT SAU MANDATAT DE ASIGURĂTOR pentru activitatea de constatare și evaluare a daunelor

+----+---------------+--------------------------------------+-------------------------+
| | | Structura proprie de lucru | Persoana autorizată |
|Nr. | Județe +---------+--------------+-------------+----------+--------------+
|crt.| |Unitățile| Datele de | Personalul |Denumirea/| Datele de |
| | |proprii^1)|identificare^2)|specializat^3)| Numele^4) |identificare^5)|
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 1 |Alba | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 2 |Arad | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 3 |Argeș | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 4 |Bacău | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 5 |Bihor | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 6 |Bistrița-Năsăud| | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 7 |Botoșani | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 8 |Brașov | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 9 |Brăila | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 10 |București | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 11 |Buzău | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 12 |Caraș-Severin | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 13 |Cluj | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 14 |Călărași | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 15 |Constanța | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 16 |Covasna | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 17 |Dâmbovița | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 18 |Dolj | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 19 |Galați | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 20 |Giurgiu | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 21 |Gorj | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 22 |Harghita | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 23 |Hunedoara | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 24 |Ialomița | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 25 |Iași | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 26 |Maramureș | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 27 |Mehedinți | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 28 |Mureș | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 29 |Neamț | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 30 |Olt | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 31 |Prahova | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 32 |Satu Mare | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 33 |Sălaj | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 34 |Sibiu | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 35 |Suceava | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 36 |Teleorman | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 37 |Timiș | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 38 |Tulcea | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 39 |Vaslui | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 40 |Vâlcea | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+
| 41 |Vrancea | | | | | |
+----+---------------+---------+--------------+-------------+----------+--------------+


Sub sancțiunile prevăzute de art. 215 și 292 din Codul penal, declar pe propria răspundere că informațiile raportate sunt reale, concrete și complete.

Semnătura autorizată

 .........................

(ștampila asigurătorului)

- verso -

Coloana "Structura proprie de lucru" va conține:
^1) toate sucursalele și/sau agențiile asigurătorului pentru fiecare județ, completate în coloana "Unitățile proprii", acolo unde este cazul;
^2) adresa, numerele de telefon (fix, mobil) și fax, precum și adresa de e-mail ale fiecărei sucursale și/sau agenții a asigurătorului din fiecare județ, completate în coloana "Datele de identificare", acolo unde este cazul;
^3) numele și prenumele/denumirea persoanelor angajate ale societății sau mandatate de către societate, specializate în activitatea de constatare și evaluare a daunelor, funcția persoanelor, precum și specialitatea, pentru fiecare dintre sucursalele/agențiile/intermediarii mandatați ai asigurătorului, completate în coloana "Personalul specializat".
Coloana "Persoana autorizată" va conține:
^4) numele sau denumirea persoanei autorizate cu care asigurătorul are contract de mandat pentru desfășurarea activității de încheiere a asigurării obligatorii a locuințelor din fiecare județ;
^5) adresa, numerele de telefon (fix, mobil) și fax, precum și adresa de e-mail ale fiecărei persoane autorizate.