Facebook LinkedIn

Ordin nr. 3104/2004

pentru punerea în aplicare a Normelor prudentiale privind managementul asiguratorului

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 197 din 05 martie 2004).

    În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27), art. 8 alin. (1) si ale art. 20 din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    potrivit Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din 11 februarie 2004, prin care s-au adoptat Normele prudentiale privind managementul asiguratorului,
    presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:


   Art. 1. - Se pun în aplicare Normele prudentiale privind managementul asiguratorului, cuprinse în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - Directia reglementari pentru asigurari-reasigurari facultative generale, de viata si intermediari din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Nicolae Eugen Crisan

Bucuresti, 25 februarie 2004.
Nr. 3.104.
-------------------------------------------------------------

ANEXA
 
NORME PRUDENTIALE
privind managementul asiguratorului

 

   Art. 1. - Prezentele norme prudentiale stabilesc principiile care stau la baza conducerii activitatii desfasurate de catre asiguratorii autorizati în baza prevederilor Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

   Art. 2. - Activitatea asiguratorului este condusa cu respectarea prevederilor art. 20 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

   Art. 3. - Consiliul de administratie al asiguratorului va stabili prin regulamentul de organizare si functionare al acestuia urmatoarele cerinte minimale:
   a) respectarea principiilor guvernantei corporative, care presupune transparenta procesului decizional si raspunderile fata de partile interesate în bunul mers al activitatii, precum si atragerea acestor parti în procesul decizional;
   b) elaborarea unei strategii de dezvoltare a asiguratorului, bazata pe obiective clare, termene si responsabilitati concrete;
   c) stabilirea unor proceduri de urmarire si evaluare periodica a progreselor înregistrate în realizarea obiectivelor aferente strategiei de dezvoltare a asiguratorului;
   d) stabilirea unor proceduri care sa permita o corecta evidenta financiar-contabila si corespondenta acesteia cu evidenta tehnic-operativa, cu respectarea prevederilor legale, în scopul întocmirii raportarilor prevazute de Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si de normele emise în aplicarea acesteia, precum si a altor raportari prevazute de legislatia în vigoare;
   e) elaborarea procedurilor privind numirea, reînvestirea si revocarea în si din functii de conducere, aprobarea structurii si statelor de functiuni ale departamentelor din cadrul societatii, precum si stabilirea modalitatilor concrete de coordonare a activitatii de catre conducerea executiva si cea administrativa a asiguratorului;
   f) evidentierea clara a sarcinilor, raspunderilor, competentelor în luarea deciziilor, a modalitatilor de interactiune si cooperare pentru fiecare dintre factorii de decizie din cadrul societatii (membrii consiliului de administratie si ai conducerii executive, presedintele consiliului de administratie si directorul general), cu precizarea conditiilor care trebuie îndeplinite în cazul delegarii competentelor. În cazul în care functia de presedinte al consiliului de administratie si cea de director general sunt detinute de aceeasi persoana, vor fi stabilite modalitati concrete pentru a permite consiliului de administratie sa controleze deciziile luate de catre aceasta persoana, realizându-se totodata o delimitare clara a responsabilitatilor care îi revin în fiecare dintre aceste functii;
   g) stabilirea obligatiei administratorilor si a conducerii executive a asiguratorului, care au interese într-o alta societate de asigurare, de a-i înstiinta despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditori;
   h) stabilirea obligatiei administratorilor care au într-o anumita activitate, direct sau indirect (prin sotia, rudele sau afinii pâna la gradul al patrulea), interese contrare intereselor asiguratorului, de a-i înstiinta despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditor si de a nu lua parte la nici o deliberare privitoare la activitatea în cauza;
   i) stabilirea obligatiei administratorului asiguratorului, care este concomitent si administrator, director executiv sau persoana de conducere ori actionar si/sau asociat la un alt agent economic cu care asiguratorul încheie o operatiune comerciala sau financiara, de a face cunoscuta aceasta relatie consiliului de administratie si auditorului înainte de începerea deliberarii si luarii unei decizii cu privire la operatiunea respectiva, pentru evitarea conflictelor de interese;
   j) organizarea si supravegherea activitatii departamentului de gestionare a riscurilor, în functie de natura si de marimea activitatii desfasurate;
   k) stabilirea unor proceduri clare pentru solutionarea contestatiilor formulate de asigurati, beneficiarii asigurarii sau terti pagubiti si precizarea modalitatilor concrete de aducere la cunostinta partilor interesate a rezultatelor;
   l) stabilirea unor niveluri de salarizare pentru membrii consiliului de administratie si pentru conducerea executiva, corelate cu atributiile si cu responsabilitatile acestora, care vor fi accesibile Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor în conditiile prevederilor legale în vigoare;
   m) stabilirea responsabilitatilor privind urmarirea modului în care sunt respectate prevederile legale în vigoare si procedurile de raportare a rezultatelor acestei activitati catre conducerea asiguratorului.

   Art. 4. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme prudentiale se sanctioneaza în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

   Art. 5. - Prezentele norme prudentiale intra în vigoare în termen de 6 luni de la data publicarii lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru asiguratorii autorizati la data publicarii.