Facebook LinkedIn

Ordin nr. 3/2009

pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 171 din 19/03/2009).

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) şi ale art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din 24 februarie 2009, prin care s-au adoptat Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare,
Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:
Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Primele raportări în baza prezentului ordin, transmise de către brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, vor fi cele aferente trimestrului I al anului 2009.
Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă următoarele acte normative:
a) Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor referitoare la forma şi conţinutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.053 din 29 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2007 pentru modificarea şi completarea Normelor privind forma şi conţinutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 27 decembrie 2007.
Art. 4. - Direcţia generală stabilitate financiară şi actuariat din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
Bucureşti, 25 februarie 2009
Nr. 3

ANEXĂ
NORME privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare


Art. 1. - (1) Brokerii de asigurare şi/sau reasigurare au obligaţia de a pune la dispoziţia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor informaţiile solicitate, care să permită acesteia efectuarea unei analize fundamentate a situaţiei financiare de care dispun la un moment dat şi urmărirea evoluţiei în timp a principalilor indicatori privind activitatea desfăşurată.
(2) Raportările transmise de către brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentelor norme, trebuie să conţină informaţii care să corespundă cu evidenţele financiar-contabile şi tehnico-operative ale brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare.
(3) În conformitate cu prevederile art. 5 lit. j) şi ale art. 35^1 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate solicita prezentarea oricăror informaţii şi documente necesare în vederea clarificării unor aspecte rezultate din analiza raportărilor prevăzute de reglementările legale în vigoare, inclusiv a datelor înregistrate în evidenţa operativă şi a documentelor care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, sau pentru actualizarea condiţiilor în baza cărora s-a acordat autorizarea.
Art. 2. - (1) Raportările pe care brokerii de asigurare şi/sau reasigurare trebuie să le întocmească şi să le transmită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, conform prevederilor prezentelor norme, se semnează de către persoanele abilitate în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi ale prevederilor art. 35 alin. (15) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) răspund atât de realitatea şi exactitatea datelor cuprinse în raportări, cât şi de respectarea termenelor de transmitere a acestora către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
(3) Raportările incluse în prezentele norme vor fi transmise de către brokerii de asigurare şi/sau reasigurare atât în format letric, cât şi electronic (on-line) în aplicaţia CSA-EWS. Pentru transmiterea on-line, brokerii de asigurare şi/sau reasigurare au obligaţia de a se înregistra ca utilizatori în aplicaţia CSA-EWS, în baza formularului de înregistrare existent pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
Art. 3. - Raportările pe care brokerii de asigurare şi/sau reasigurare trebuie să le întocmească şi termenele de transmitere a acestora către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sunt următoarele:
I - raportări anuale:
a) situaţiile financiare anuale, în forma prevăzută de reglementările contabile în vigoare;
b) raportarea privind angajaţii şi persoanele cu contract de mandat, în forma prevăzută în anexa nr. 1;
c) raportarea privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat şi/sau a prospectului de pensii facultative, în forma prevăzută în anexa nr. 2. Menţionăm că această raportare se va transmite numai de către brokerii de asigurare şi/sau reasigurare care au aprobare pentru această activitate, având înscris şi codul CAEN 6629 - alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii;
d) raportarea referitoare la evoluţia şi structura capitalului social, în forma prevăzută în anexa nr. 3.
Termen de transmitere
Situaţiile financiare prevăzute la pct. I lit. a) se vor transmite până la termenul stabilit prin normele metodologice pentru încheierea exerciţiului financiar.
Raportările anuale prevăzute la pct. I lit. b)-d) se vor transmite odată cu situaţiile financiare anuale.
II - raportări semestriale:
a) raportări contabile, în forma prevăzută de reglementările contabile în vigoare;
b) raportarea privind evoluţia şi structura capitalului social, în forma prevăzută în anexa nr. 3.
Termen de transmitere
Raportările semestriale prevăzute la pct. II se vor transmite până la termenul stabilit prin sistemul de raportare contabilă semestrială.
III - raportări trimestriale:
a) raportarea privind activitatea desfăşurată de brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, în forma prevăzută în anexa nr. 4;
b) raportarea privind veniturile obţinute de brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, în forma prevăzută în anexa nr. 5;
c) raportarea privind situaţia elementelor de activ şi pasiv din evidenţele contabile ale brokerilor de asigurare, în forma prevăzută în anexa nr. 6;
d) raportarea privind situaţia modificării capitalurilor proprii, în forma prevăzută în anexa nr. 7;
e) raportarea privind taxa de funcţionare pentru activitatea de brokeraj, în forma prevăzută în anexa nr. 8;
e^1) raportarea prevăzută la litera e) se va transmite indiferent dacă pentru perioada raportată veniturile din activitatea de brokeraj, respectiv valoarea taxei de funcţionare datorate, sunt zero;
e^2) în cazul transmiterii unei situaţii rectificative, aceasta se va face în forma prevăzută în anexa nr. 9;
e^3) situaţiile rectificative privind taxa de funcţionare se întocmesc şi se transmit la data constatării şi înregistrării diferenţelor faţă de raportarea iniţială;
e^4) brokerii de asigurare şi/sau reasigurare au obligaţia de a urmări ca volumul total al veniturilor realizate din activitatea de brokeraj, aferent perioadei de raportare, să corespundă cu cel evidenţiat în anexele la raportarea contabilă semestrială, respectiv situaţiile financiare anuale;
e^5) brokerii de asigurare şi/sau reasigurare pot efectua operaţiuni de regularizare şi/sau de compensare a sumelor virate, pe baza documentelor justificative, cu notificarea prealabilă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;
e^6) sumele reprezentând taxa de funcţionare datorată se virează trimestrial, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare încheierii trimestrului, în contul nr. RO 57 TREZ 700 5025 XXX000272, deschis pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti;
e^7) pentru nevirarea la termen a taxei de funcţionare, brokerii de asigurare şi/sau reasigurare sunt obligaţi să plătească majorări de întârziere, conform prevederilor art. 36 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Majorările de întârziere se evidenţiază separat pe ordinul de plată prin care se achită taxa de funcţionare.
Termen de transmitere
Raportările trimestriale se transmit până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare încheierii trimestrului. Eventualele rectificări la raportările trimestriale, aferente trimestrului IV, prevăzute la lit. a)-d), se vor transmite odată cu situaţiile financiare anuale.
Art. 4. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sancţionează în condiţiile şi potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1 la norme
Raportare anuală
SITUAŢIA privind angajaţii şi persoanele cu contract de mandat la data de .......

+----+----------------------------------+----+-----------------+-----------------+------------+
|Nr. | | |Cu carte de muncă|Cu carte de muncă|Cu contract |
|crt.| Specificaţie |U.M.| pe perioadă | pe perioadă | de mandat* |
| | | | nedeterminată | determinată | |
+----+----------------------------------+----+-----------------+-----------------+------------+
| 0 |         1 |                  2 |                    3 |                  4 |                  5 |
+----+----------------------------------+----+-----------------+-----------------+------------+
| 1. |Număr total de persoane, din care:|nr. | | | |
| +----------------------------------+----+-----------------+-----------------+------------+
| |- în conducerea executivă |nr. | | | |
| +----------------------------------+----+-----------------+-----------------+------------+
| |- în conducerea operativă |nr. | | | |
+----+----------------------------------+----+-----------------+-----------------+------------+


* Definit conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ANEXA Nr. 2 la norme
Raportare anuală
SITUAŢIA privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat şi/sau a prospectului de pensii facultative la data de ......

                                                                                      - lei -
+----+----------------------------------------+--------------------------------+
|Nr. | Specificaţii referitoare la | Total comision încasat la |
|crt.| fondul de pensii |sfârşitul perioadei de raportare|
+----+----------------------------------------+--------------------------------+
| 0     |                      1                          |                       2                   |
+----+----------------------------------------+--------------------------------+
+----+----------------------------------------+--------------------------------+
+----+----------------------------------------+--------------------------------+
+----+----------------------------------------+--------------------------------+
+----+----------------------------------------+--------------------------------+
+----+----------------------------------------+--------------------------------+
+----+----------------------------------------+--------------------------------+


ANEXA Nr. 3 la norme
Raportare anuală/semestrială
SITUAŢIA privind evoluţia şi structura capitalului social la data de ........

                                                                          - lei -
+----+-------------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------+
| | |Sold iniţial | Majorări | Diminuări | Sold final |
|Nr. | Date informative |(la începutul|efectuate în|efectuate în|(la sfârşitul|
|crt.| |exerciţiului |perioada de |perioada de |perioadei de |
| | | financiar) | raportare | raportare | raportare) |
+----+-------------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2+3-4 |
+----+-------------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------+
| I. |Capital social subscris - total, din care: | | | | |
+----+-------------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------+
| 1 |- în numerar | | | | |
+----+-------------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------+
| |- investitor străin - valoare | | | | |
| +-------------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------+
| |- cota de participare (%)/investitor străin| | | | |
+----+-------------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------+
| 2 |- în natură | | | | |
+----+-------------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------+
| |- investitor străin - valoare | | | | |
| +-------------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------+
| |- cota de participare (%)/investitor străin| | | | |
+----+-------------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------+
| II.|Capital social vărsat - total, din care: | | | | |
+----+-------------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------+
| 1 |- în numerar | | | | |
+----+-------------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------+
| |- investitor străin - valoare | | | | |
| +-------------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------+
| |- cota de participare (%)/investitor | | | | |
+----+-------------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------+
| 2 |- în natură | | | | |
+----+-------------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------+
| |- investitor străin - valoare | | | | |
| +-------------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------+
| |- cota de participare (%)/investitor străin| | | | |
+----+-------------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------+
|III.|Acţionari/Asociaţi semnificativi - | | | | |
| |cu peste 10% cotă de participare | | | | |
| |(defalcaţi pe fiecare persoană juridică | | | | |
| |sau fizică, după caz) - valoare | | | | |
+----+-------------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------+
| |- cota de participare (%)/acţionari | | | | |
| |semnificativi | | | | |
+----+-------------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------+


ANEXA Nr. 4 la norme
Raportare trimestrială
SITUAŢIA privind activitatea de brokeraj la data de ...............

                                                                                - lei -
+----+--------------+----------+-----------------------------------+-------------------------------------+
| | | | Valoarea primelor intermediate** | Valoarea daunelor regularizate |
| | | | | (aferentă dosarelor soluţionate) |
|Nr. | Denumirea | Clasa de +----------------------+------------+------------------------+------------+
|crt.|asigurătorului|asigurare*| cumulat | din care: |Total daune regularizate| din care: |
| | | | de la începutul |în perioada | (de la începutul |în perioada |
| | | |exerciţiului financiar|de raportare|exerciţiului financiar) |de raportare|
+----+--------------+----------+----------------------+------------+------------------------+------------+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+----+--------------+----------+----------------------+------------+------------------------+------------+
+----+--------------+----------+----------------------+------------+------------------------+------------+
+----+--------------+----------+----------------------+------------+------------------------+------------+


* Se vor raporta clasele de asigurare aşa cum sunt definite în anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cele 18 clase pentru asigurări generale şi cele 4 clase pentru asigurări de viaţă.
** Prime intermediate = valoarea primelor de asigurare intermediate, aferente comisionului cuvenit.

Datele aferente acestui formular vor fi preluate din evidenţa tehnico-operativă a brokerului de asigurare.
Pentru asigurătorii care nu se regăsesc în listă se vor transmite informaţii suplimentare.

ANEXA Nr. 5 la norme
Raportare trimestrială
SITUAŢIA veniturilor obţinute de brokerii de asigurare şi/sau reasigurare la data de ..............

                                                                            - lei -
+----+--------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------+-------------------+-----------+
| | | Venituri din activitatea de brokeraj | | Alte venituri* | |
| | +-----------+------------------------------------------------------------------------+ +--------+----------+ |
| | | | Din care: | Venituri | |din care: | Total |
| | | +--------------+-------------+---------------+-------------+-------------+ din | +----------+ venituri |
|Nr. | Denumirea | Total |a) negocierea | | | | e) alte |subvenţii | Total | | (conform |
|crt.|asigurătorului| venituri | contractelor |b) efectuarea|c) regularizări|d) comisariat|activităţi în| de | alte | |balanţei de|
| | | din | de asigurare |inspecţiilor | în caz de | de avarii | legătură cu |exploatare|venituri| venituri |verificare)|
| | |activitatea|şi reasigurare| de risc | daune | (ct. 7074) | obiectul de |(ct. 741) | |din chirii| |
| | |de brokeraj| (ct. 7071) | (ct. 7072) | (ct. 7073) | | activitate | | | | |
| | | | | | | | (ct. 7075) | | | | |
+----+--------------+-----------+--------------+-------------+---------------+-------------+-------------+----------+--------+----------+-----------+
| 0 | 1 |2=3+4+5+6+7| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=2+8+9 |
+----+--------------+-----------+--------------+-------------+---------------+-------------+-------------+----------+--------+----------+-----------+
| | | | | | | | | | | | |
+----+--------------+-----------+--------------+-------------+---------------+-------------+-------------+----------+--------+----------+-----------+
| | | | | | | | | | | | |
+----+--------------+-----------+--------------+-------------+---------------+-------------+-------------+----------+--------+----------+-----------+
| | TOTAL | | | | | | | | | | |
+----+--------------+-----------+--------------+-------------+---------------+-------------+-------------+----------+--------+----------+-----------+

* Alte venituri (coloana 10) cuprinde: alte venituri din exploatare, venituri financiare şi venituri extraordinare.

Pentru valorile înscrise în coloanele 3-8, se va specifica denumirea asigurătorului în coloana 1.
Pentru asigurătorii care nu se regăsesc în listă se vor transmite informaţii suplimentare.

ANEXA Nr. 6 la norme
Raportare trimestrială
SITUAŢIA elementelor de activ şi pasiv din evidenţele brokerilor de asigurare la data de ............

                                                                                                 - lei -
+--------------------------------------------------------------+-------+---------------------------+
| | | Sold la |
| |Nr. rd.+------------+--------------+
| Elemente de activ | din | începutul | sfârşitul |
| |bilanţ |exerciţiului| perioadei de |
| | | financiar | raportare |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| A | B | 1 | 2 |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|A. III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|Împrumuturi acordate societăţilor afiliate (ct. | 13 | | |
|2671+2672-2964), din care: | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - în lei | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - în euro (echivalent lei)** | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - în alte valute (echivalent lei)** | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|Interese de participare (ct. 263-2962), din care: | 14 | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - societăţi nefinanciare | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - societăţi de intermediere financiară | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - societăţi auxiliari financiari | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - societăţi de asigurare | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|Împrumuturi acordate societăţilor de care entitatea este | 15 | | |
|legată în virtutea intereselor de participare (ct. | | | |
|2673+2674-2965), din care: | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - în lei | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - în euro (echivalent lei)** | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - în alte valute (echivalent lei)** | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265-2963), din care: | 16 | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - acţiuni cotate | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - acţiuni necotate | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - titluri de natura datoriei emise pe termen scurt | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - obligaţiuni cotate | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - obligaţiuni necotate | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - acţiuni/unităţi de fond emise de fondurile de investiţii | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|Alte împrumuturi (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968), | 17 | | |
|din care: | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|- împrumuturi acordate pe termen lung (2675+2676) | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - în lei | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - în euro (echivalent lei)** | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - în alte valute (echivalent lei)** | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|- alte creanţe imobilizate (2678+2679) | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|B. II. CREANŢE | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|Creanţe legate de activitatea de intermediere | 23 | | |
|(ct. 403*+411+412-491) | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|- decontări din activitatea de despăgubire în numele | | | |
|asigurătorilor externi (ct. 403), din care: | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - în lei | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - în euro (echivalent lei)** | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - în alte valute (echivalent lei)** | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|- decontări privind comisioanele cuvenite din operaţiuni de | | | |
|intermediere (ct. 441+412) | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|Sume de încasat de la societăţile de care compania este | 25 | | |
|legată în virtutea intereselor de participare (ct. 452-495), | | | |
|din care: | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - societăţi nefinanciare | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - societăţi de intermediere financiară | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - societăţi auxiliari financiari | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - societăţi de asigurare | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|Alte creanţe | | | |
|(ct. 425+4282+431*+437*+4382+441*+4424+4428*+443+444*+445*+ | 26 | | |
|446*+447*+4482+4581+461+464+473*-496+5182), din care: | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - aferente personalului (ct. 425+4282) | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - diverse decontări (+4482+4581+461+464+473*-496+5182) | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596- | 30 | | |
|-598+5112+5113), din care: | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|- obligaţiuni emise şi răscumpărate (ct. 505) | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|- investiţii în titluri cu venit fix (ct. 506+5064), din care:| | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - obligaţiuni cotate (5061) | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - obligaţiuni necotate (ct. 5062) | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - alte titluri cu venit fix (ct. 5063) | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|- alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate | | | |
|(5081+5088) | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|- efecte comerciale (ct. 5112+5113) | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5111+512+531+532+541+542) | 32 | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|- casa (ct. 531), din care: | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - casa în lei (ct. 5311) | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - casa în valută (ct. 5314)** | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|- cecuri (ct. 5111) | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|- conturi curente la bănci în lei (ct. 5121) | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|- conturi curente la bănci în valută (ct. 5124) | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|- alte valori (ct. 532+541+542), din care: | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - în lei | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - în valută (ct. 5412)** | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| | | Sold la |
| |Nr. rd.+------------+--------------+
| Elemente de pasiv | din | începutul | sfârşitul |
| |bilanţ |exerciţiului| perioadei de |
| | | financiar | raportare |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| A | B | 1 | 2 |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE | | | |
|PÂNĂ LA UN AN | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni prezentându-se | 35 | | |
|separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni | | | |
|convertibile (ct. 161+1681-169) | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - în lei | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - în euro (echivalent lei)** | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - în alte valute (echivalent lei)** | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|Sume datorate instituţiilor de credit | 36 | | |
|(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1628+5191+5192+5198), din care: | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|- credite pe termen scurt (ct. 5191+5192+5198), din care: | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - în lei | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - în euro (echivalent lei) | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - în alte valute (echivalent lei) | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|- credite pe termen lung (ct. 1621+1628), din care: | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - în lei | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - în euro (echivalent lei) | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - în alte valute (echivalent lei) | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|- credite pe termen lung nerambursate la scadenţă (ct. 1622), | | | |
|din care: | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - în lei | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - în euro (echivalent lei) | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - în alte valute (echivalent lei) | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|- credite interne cu garanţia statului (ct. 1627), din care: | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - în lei | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - în euro (echivalent lei) | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - în alte valute (echivalent lei) | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|- credite acordate de nerezidenţi (ct. 1624+1625), din care: | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - în lei | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - în euro (echivalent lei) | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| - în alte valute (echivalent lei) | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind | 40 | | |
|asigurările sociale, din care: | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|- credite externe guvernamentale (ct. 1623+5194+5195) | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|- credite de la Trezoreria Statului (ct. 1626+5196+5197) | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|- alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167+1687) | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|- personal şi conturi asigurate (ct. 421+423+425+426+427+4281)| | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|- decontări diverse (ct. 455+456**+457+4582+462+463+473**+509)| | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|J. CAPITAL ŞI REZERVE | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|I. CAPITAL SUBSCRIS | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|Capital subscris vărsat (ct. 1012) de: | 58 | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| S11: societăţi nefinanciare | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| S12: alte instituţii monetar-financiare | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| S123: alţi intermediari financiari | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| S124: auxiliari financiari* | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| S125: societăţi de asigurare | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| S13: administraţii publice | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| S14: gospodăriile populaţiei | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| S15: instituţiile nonprofit ce deservesc gospodăriile | | | |
| populaţiei | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| S2: Altele | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
|CAPITALURI PROPRII - TOTAL, din care ale: | 74 | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| S11: societăţi nefinanciare | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| S12: alte instituţii monetar-financiare | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| S123: alţi intermediari financiari | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| S124: auxiliari financiari*) | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| S125: societăţi de asigurare | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| S13: administraţii publice | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| S14: gospodăriile populaţiei | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| S15: instituţiile nonprofit ce deservesc gospodăriile | | | |
| populaţiei | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+
| S2: Altele | | | |
+--------------------------------------------------------------+-------+------------+--------------+


* La rândurile 58 şi 74, brokerii de asigurare vor înregistra datele aferente capitalului subscris vărsat, respectiv ale capitalurilor proprii, la S124, auxiliari financiari, aşa cum se prevede în Norma Băncii Naţionale a României nr. 13/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea bilanţului monetar.
** În vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României şi valabil la data pentru care se face raportarea.

ANEXA Nr. 7 la norme
Raportare trimestrială
SITUAŢIA modificărilor capitalurilor proprii la data de ....

                                                                                                           - lei -
+----+---------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------------+
| | | Sold la | | | Sold la |
|Nr. | Denumirea elementului | începutul |Creşteri|Reduceri| sfârşitul |
|crt.| |exerciţiului| | |perioadei de |
| | | financiar | | | raportare |
+----+---------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------------+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2+3-4 |
+----+---------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------------+
| 1. |Capitaluri proprii*: | x | x | x | x |
| +---------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------------+
| |- capitaluri proprii ale societăţilor cu răspundere limitată | | | | |
| +---------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------------+
| |- capitaluri proprii ale societăţilor pe acţiuni | | | | |
+----+---------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------------+
| 2. |Capital social subscris: | x | x | x | x |
| +---------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------------+
| |- capital subscris de societăţile cu răspundere limitată | | | | |
| +---------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------------+
| |- capital subscris de societăţile pe acţiuni | | | | |
+----+---------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------------+
| 3. |Capital social vărsat**: | x | x | x | x |
| +---------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------------+
| |- capital social vărsat de societăţile cu răspundere limitată | | | | |
| +---------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------------+
| |- capital social vărsat de societăţile pe acţiuni | | | | |
+----+---------------------------------------------------------------+------------+--------+--------+-------------+

* Valoarea capitalurilor proprii de la rd. 74 din formularul de bilanţ.
** Valoarea capitalului social de la rd. 58 din formularul de bilanţ.

ANEXA Nr. 8 la norme
Raportare trimestrială

S. C. ............................................... SA/SRL
Str. ................................ nr. ......, bl. ....,
sc. ..., ap. ......., sectorul/judeţul ....................
Localitatea ..............................................,
telefon .........................../fax ..................,
Persoană de contact ......................................,
telefon .........................., e-mail ................

SITUAŢIA privind taxa de funcţionare pentru activitatea de brokeraj pentru trimestrul ................

                                                                                    - lei -
+----+------------------------------------+----------------+-----------------+------------+
|Nr. | | Total* | Din care, |Nr. şi data |
|crt.| Specificaţii | cumulat de la |pentru trimestrul|documentului|
| | |începutul anului| de raportare** |de plată*** |
+----+------------------------------------+----------------+-----------------+------------+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
+----+------------------------------------+----------------+-----------------+------------+
| 1. |Total venituri din activitatea de | | | x |
| |brokeraj | | | |
+----+------------------------------------+----------------+-----------------+------------+
| 2. |Cota procentuală stabilită de CSA | | | x |
+----+------------------------------------+----------------+-----------------+------------+
| 3. |Taxa de funcţionare datorată | | | x |
+----+------------------------------------+----------------+-----------------+------------+
| 4. |Majorări de întârziere datorate | | | x |
+----+------------------------------------+----------------+-----------------+------------+
| 5. |Suma virată, total, din care: | | | |
+----+------------------------------------+----------------+-----------------+------------+
| |- aferentă taxei de funcţionare | | | |
| +------------------------------------+----------------+-----------------+------------+
| |- aferentă majorărilor de întârziere| | | |
+----+------------------------------------+----------------+-----------------+------------+

* În col. 2 se înscriu sumele aferente indicatorilor din col. 1, cumulat de la începutul anului, inclusiv cele aferente trimestrului pentru care se face raportarea.
** În col. 3 se înscriu numai sumele aferente trimestrului pentru care se face raportarea.
*** Ori de câte ori se efectuează viramente, se transmite şi copia documentului de plată, cu următoarele specificaţii: suma virată, total, din care:
- taxa de funcţionare;
- majorări de întârziere;
- trimestrul pentru care se virează fiecare sumă.

Datele raportate de brokerii de asigurare la rd. 1 col. 2 trebuie să corespundă, la sfârşitul fiecărui trimestru, cu cele raportate în anexa nr. 5, total, col. 2.

ANEXA Nr. 9 la norme
Raportare trimestrială

S. C. ............................................... SA/SRL
Str. ................................ nr. ......, bl. ....,
sc. ..., ap. ......., sectorul/judeţul ....................
Localitatea ..............................................,
telefon .........................../fax ..................,
Persoană de contact ......................................,
telefon .........................., e-mail ................

SITUAŢIA RECTIFICATIVĂ
privind taxa de funcţionare pentru activitatea de brokeraj pentru trimestrul .............

                                                                                              - lei -
+----+-----------------------------------+---------+-------------+---------------+------------+
|Nr. | | Suma | Suma | |Nr. şi data |
|crt.| Specificaţii |raportată|rectificată**|Diferenţe (+/-)|documentului|
| | |iniţial* | | |de plată*** |
+----+-----------------------------------+---------+-------------+---------------+------------+
| 0 | 1 | 2 | 3 |4=col. 3-col. 2| 5 |
+----+-----------------------------------+---------+-------------+---------------+------------+
| 1. |Total venituri din activitatea de | | | | |
| |brokeraj | | | | |
+----+-----------------------------------+---------+-------------+---------------+------------+
| 2. |Cota procentuală stabilită de CSA | | | | x |
+----+-----------------------------------+---------+-------------+---------------+------------+
| 3. |Taxa de funcţionare datorată | | | | x |
+----+-----------------------------------+---------+-------------+---------------+------------+
| 4. |Majorări de întârziere datorate | | | | x |
+----+-----------------------------------+---------+-------------+---------------+------------+
| 5. |Sumă virată, total din care: | | | | |
+----+-----------------------------------+---------+-------------+---------------+------------+
| |- aferentă taxei de funcţionare | | | | |
| +-----------------------------------+---------+-------------+---------------+------------+
| |- aferentă majorărilor de | | | | |
| |întârziere | | | | |
+----+-----------------------------------+---------+-------------+---------------+------------+

* În col. 2 se înscriu sumele care au fost raportate iniţial pentru trimestrul respectiv.
** În col. 3 se înscriu sumele rectificate aferente numai trimestrului pentru care se face rectificarea, care le înlocuiesc pe cele raportate iniţial.
*** Ori de câte ori se efectuează viramente, se transmite şi copia documentului de plată, cu următoarele specificaţii: suma virată, total, din care:
- taxa de funcţionare;
- majorări de întârziere;
- trimestrul pentru care se virează fiecare sumă.