Facebook LinkedIn

Ordin nr. 6/2009

pentru punerea în aplicare a Normelor privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la serviciile din domeniul asigurărilor şi furnizarea de servicii în domeniul asigurărilor

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 327 din 18/05/2009).

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 62/2009,
potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor la data de 11 mai 2009, prin care s-au adoptat Normele privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la serviciile din domeniul asigurărilor şi furnizarea de servicii în domeniul asigurărilor,
Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:
Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la serviciile din domeniul asigurărilor şi furnizarea de servicii în domeniul asigurărilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
Bucureşti, 11 mai 2009
Nr. 6


ANEXĂ
NORME privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la serviciile din domeniul asigurărilor şi furnizarea de servicii în domeniul asigurărilor

Art. 1. - Prezentele norme reglementează măsurile privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la serviciile din domeniul asigurărilor şi furnizarea de servicii în domeniul asigurărilor.
Art. 2. - Sub incidenţa prezentelor norme intră asigurătorii, persoane juridice române.
Art. 3. - (1) În desfăşurarea activităţii specifice, asigurătorii au obligaţia de a respecta principiul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, aşa cum este definit în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 62/2009.
(2) Utilizarea factorului actuarial sex în calcularea primelor şi/sau beneficiilor aferente contractelor de asigurare nu trebuie să determine diferenţe în materie de prime şi beneficii pentru persoana asigurată.
(3) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (2) contractele de asigurare încheiate cu respectarea următoarelor condiţii:
a) elementul sex este un factor determinant în evaluarea riscului;
b) metoda de calcul al primelor şi/sau beneficiilor se bazează pe date actuariale şi statistice relevante şi realiste, prelucrate, publicate şi actualizate regulat;
c) datele menţionate la lit. b) vor fi puse la dispoziţia publicului, cu indicarea sursei;
d) diferenţele dintre prime şi/sau beneficii trebuie să fie proporţionale cu diferenţele rezultate din datele statistice.
(4) Asigurătorii au obligaţia de a verifica periodic relevanţa datelor utilizate şi de a le actualiza anual.
Art. 4. - (1) Asigurătorii au obligaţia de a analiza existenţa, în cadrul contractelor pe care le încheie, a oricăror costuri legate de sarcină şi maternitate, pentru persoanele asigurate, care determină diferenţe în materie de prime şi/sau beneficii pentru persoana asigurată, în vederea eliminării acestora până în data de 21 decembrie 2009.
(2) Asigurătorii au obligaţia ca după data de 21 decembrie 2009 să nu mai încheie astfel de contracte de asigurare.
Art. 5. - (1) Asigurătorii au obligaţia să elaboreze şi să aplice proceduri şi/sau norme interne privind colectarea, prelucrarea, publicarea şi actualizarea datelor statistice şi actuariale, folosite pentru produsele de asigurare care utilizează elementul sex, ca factor în calcularea primelor şi/sau beneficiilor aferente acestora.
(2) Asigurătorii sunt pe deplin responsabili pentru furnizarea de contracte de asigurare, care utilizează prime şi/sau beneficii diferenţiate în funcţie de elementul sex.
Art. 6. - Asigurătorii au obligaţia de a menţiona în contractul de asigurare categoria de date statistice şi actuariale utilizate la calcularea primelor şi/sau beneficiilor şi modul în care sunt accesibile terţilor.
Art. 7. - (1) Anual, la data depunerii situaţiilor financiare auditate, asigurătorii trebuie să comunice Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor situaţia contractelor şi datele statistice relevante. Pentru anul 2008 data de comunicare este 21 mai 2009.
(2) În cazul în care, asigurătorii nu utilizează datele statistice furnizate de instituţiile naţionale, aceştia au obligaţia să prezinte şi sursa datelor, metodele şi ipotezele utilizate în prelucrarea acestora.
Art. 8. - Încălcarea prevederilor prezentelor norme constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 9. - Prezentele norme se completează de drept cu celelalte prevederi ale legislaţiei privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la serviciile din domeniul asigurărilor şi furnizarea de servicii în domeniul asigurărilor.