Facebook LinkedIn

Ordin nr. 10/2009

pentru punerea în aplicare a Normelor privind Fondul de garantare

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 517 din 28/07/2009).

  În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 21 iulie 2009, prin care s-au adoptat Normele privind Fondul de garantare,
  Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:
  Art. 1. - (1) Se pun în aplicare Normele privind Fondul de garantare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  (2) Normele prevăzute la alin. (1) intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Normele privind Fondul de garantare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.115/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 28 iunie 2005, precum şi Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2007 pentru modificarea şi completarea Normelor privind Fondul de garantare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.115/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 7 august 2007.
  Art. 3. - Departamentul Fond de garantare din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

  Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

  Angela Toncescu
  Bucureşti, 21 iulie 2009.
  Nr. 10.

  ANEXĂ
  NORME privind Fondul de garantare Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

  CAPITOLUL I
  Constituirea, destinaţia şi reprezentarea Fondului de garantare

  Art. 1. - Prezentele norme reglementează procedurile de constituire, de administrare şi de utilizare a Fondului de garantare prevăzut la art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi procedurile specifice de plată a sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, conform dispoziţiilor Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare.
  Art. 2. - Fondul de garantare, denumit în continuare Fond, se constituie din următoarele surse financiare:
  a) sume plătite de asigurători cu titlu de contribuţii la constituirea Fondului, datorate distinct pentru cele două categorii de asigurări, asigurări generale şi, respectiv, asigurări de viaţă, conform art. 60 alin. 2 din Legea nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) sume plătite de asigurători cu titlu de dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuţiei legale, conform art. 62 din Legea nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) sume rezultate din fructificarea disponibilităţilor Fondului, conform art. 60 alin. 3 din Legea nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) sume provenite din alte surse, potrivit legii;
  e) contribuţiile datorate se stabilesc la nivel leu fără subdiviziuni, prin rotunjire la un leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de până la 49 de bani inclusiv.
  Art. 3. - (1) Calculul sumelor datorate cu titlu de contribuţie la constituirea Fondului se efectuează de către asigurători, separat pentru asigurările generale şi, respectiv, pentru asigurările de viaţă, pe baza evidenţelor contabile lunare ale acestora, după cum urmează: la suma totală a primelor brute încasate din activitatea de asigurare directă şi din coasigurare se aplică o cotă procentuală, stabilită conform art. 60 alin. 2 din Legea nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare, obţinându-se suma datorată Fondului.
  (2) Primele brute de asigurare încasate se determină astfel: la rulajul creditor al contului 401 "Decontări privind primele de asigurare" se adaugă rulajul creditor al contului 405 "Decontări privind operaţiunile de coasigurare", diminuate cu rulajul debitor al contului 402 "Prime anulate şi de restituit". Asigurătorii care au evidenţiat în contabilitate sumele încasate în creditul contului 474 "Venituri înregistrate în avans", iar la intrarea în vigoare a contractului de asigurare au debitat direct contul 474 "Venituri înregistrate în avans" prin contul 701 "Venituri din prime brute subscrise privind asigurările de viaţă directe" şi/sau prin contul 702 "Venituri din prime brute subscrise privind asigurările generale directe" vor adăuga la baza de calcul a contribuţiei datorate Fondului şi rulajul debitor al contului 474, aferent acestor sume.
  (3) În contabilitatea asigurătorilor, constituirea Fondului se reflectă în debitul contului 643 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate", respectiv 6431 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate privind asigurările de viaţă" şi 6432 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate privind asigurările generale", prin creditul contului 443 "Fonduri speciale privind activitatea de asigurări", respectiv 4431 "Fonduri speciale privind activitatea de asigurări de viaţă" şi 4432 "Fonduri speciale privind activitatea de asigurări generale".
  (4) Cota procentuală prevăzută la alin. (1) se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, la propunerea departamentului specializat din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, distinct pentru categoria de asigurări generale şi, respectiv, pentru categoria de asigurări de viaţă. Cota procentuală se aprobă prin ordin al preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
  Art. 4. - (1) Contribuţia datorată de asigurători pentru constituirea Fondului se virează lunar, în moneda naţională - leu, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, în contul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
  (2) Pentru neachitarea la termen a contribuţiilor datorate Fondului, asigurătorii sunt obligaţi să plătească dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, conform art. 62 din Legea nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare. Dobânzile şi penalităţile de întârziere se evidenţiază separat pe ordinul de plată prin care se achită contribuţia şi se virează în contul Fondului prevăzut la alin. (1).
  Art. 5. - (1) Asigurătorii sunt obligaţi să întocmească şi să transmită lunar Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, până în ultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna expirată, raportările privind modul de constituire şi de virare a contribuţiei datorate Fondului, distinct pentru categoria de asigurări generale şi, respectiv, pentru asigurări de viaţă, potrivit art. 20 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 1A la prezentele norme.
  (2) În cazul transmiterii unei situaţii rectificative, aceasta se va face în forma prevăzută în anexa nr. 1B la prezentele norme. Este admisă o singură situaţie rectificativă aferentă contribuţiei pentru o lună de raportare. Prevederile art. 4 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
  (3) Datele şi/sau informaţiile conţinute în raportările lunare se stabilesc potrivit prevederilor art. 3. Odată cu transmiterea raportărilor, asigurătorii anexează în mod obligatoriu şi o declaraţie pe propria răspundere, dată sub semnătura reprezentantului legal al acestora, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal pentru infracţiunile de înşelăciune şi/sau de fals în declaraţii, prin care se atestă că datele şi/sau informaţiile transmise sunt reale, corecte şi complete.
  Art. 6. - Asigurătorii pot efectua operaţiuni de regularizare şi/sau de compensare a sumelor virate la Fond, pe baza documentelor justificative, cu aprobarea prealabilă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
  Art. 7. - (1) Fondul are ca destinaţie plata indemnizaţiilor/despăgubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii încheiate, în condiţiile legii, cu societatea de asigurare faţă de care s-a constatat starea de insolvenţă, în limita disponibilităţilor existente în conturile Fondului la momentul plăţii.
  (2) În cazul contractelor de asigurare, altele decât cele de asigurare de viaţă, plata indemnizaţiilor/despăgubirilor de la Fond se poate face numai în condiţiile producerii riscurilor asigurate cuprinse în contractele de asigurare respective.
  Art. 8. - Reprezentarea Fondului în faţa autorităţilor publice, a instanţelor judecătoreşti, a organelor judiciare şi/sau a oricăror altor persoane fizice şi/sau juridice, după caz, se face de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, prin departamentul specializat constituit în cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, prevăzut la art. 9 alin. (1).

  CAPITOLUL II
  Administrarea şi structura bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului

  Art. 9. - (1) Administrarea, gestionarea şi utilizarea Fondului se efectuează de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în calitate de administrator al Fondului, printr-un departament specializat constituit în cadrul acesteia. Structura şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale departamentului specializat şi limitele de salarizare a personalului angajat din cadrul acestuia sunt aprobate prin hotărâre a Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi fac parte din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, precum şi din regulamentul de salarizare al acesteia. Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor poate desemna unul sau mai mulţi dintre membrii săi, în vederea coordonării activităţii departamentului şi a exercitării unor atribuţii specifice privind administrarea, gestionarea şi utilizarea Fondului. În limitele cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului, precum şi în limita structurii de personal aprobate de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, coordonatorul desemnat organizează recrutarea, angajarea, promovarea, perfecţionarea profesională, salarizarea şi evidenţa personalului necesar, luând orice măsură administrativă legală pentru buna funcţionare a departamentului.
  (2) Departamentul specializat prevăzut la alin. (1) are ca principale atribuţii verificarea dosarelor de daună şi a creanţelor de asigurări înregistrate în evidenţele administratorului Fondului, precum şi plata de la Fond, în condiţiile legii, a creanţelor de asigurări aprobate de comisia specială prevăzută la art. 23 alin. (2) din Legea nr. 503/2004, conform listelor creditorilor de asigurări îndreptăţiţi la primirea sumelor cuvenite din disponibilităţile Fondului.
  (3) Departamentul specializat prevăzut la alin. (1) îşi desfăşoară activitatea la sediul reprezentanţei din Bucureşti a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Reprezentanţa se înfiinţează în municipiul Bucureşti, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ca sediu secundar al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, fără personalitate juridică.
  Art. 10. - Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului cuprinde:
  a) la partea de venituri: veniturile pe sursele de finanţare, conform art. 2;
  b) la partea de cheltuieli:
  - cheltuielile privind plata indemnizaţiilor/despăgubirilor cuvenite creditorilor de asigurări de viaţă;
  - cheltuielile privind plata indemnizaţiilor/despăgubirilor cuvenite creditorilor de asigurări generale;
  - cheltuielile de constituire, administrare şi utilizare a disponibilităţilor Fondului, pe structura clasificaţiei bugetare. În cadrul cheltuielilor de constituire, administrare şi utilizare a Fondului se includ, în condiţiile legii, cheltuielile ocazionate de achiziţionarea/dobândirea/utilizarea unor sedii de lucru ale acestuia, a unor bunuri, a unor spaţii de depozitare a arhivelor preluate de administratorul Fondului de la societatea de asigurare debitoare ori, după caz, de la lichidatorii judiciari. Categoriile de cheltuieli privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului se suportă din fiecare buget de venituri şi cheltuieli al acestui fond, constituit pentru asigurări generale şi, respectiv, pentru asigurări de viaţă.
  Art. 11. - (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru asigurări generale şi bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru asigurări de viaţă se elaborează de Departamentul Fond de garantare şi se aprobă de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
  (2) Organizarea şi conducerea evidenţei contabile a Fondului se fac potrivit dispoziţiilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi ale celorlalte reglementări legale în materie, precum şi în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în prezentele norme.
  (3) Disponibilităţile Fondului se fructifică potrivit art. 60 alin. 3 din Legea nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) La finele anului financiar, excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

  CAPITOLUL III
  Procedura şi condiţiile de efectuare a plăţilor din disponibilităţile Fondului. Modalităţi de recuperare a sumelor plătite de la Fond

  Art. 12. - După data rămânerii irevocabile a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, pronunţată împotriva unei societăţi de asigurare aflate în stare de insolvenţă, administratorul Fondului, prin departamentul specializat prevăzut la art. 9 alin. (1), este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile acestui fond, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, în condiţiile prevederilor Legii nr. 503/2004 şi ale prezentelor norme.
  Art. 13. - (1) În vederea efectuării plăţii sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, departamentul specializat din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor procedează la verificarea dosarelor de daună şi a creanţelor de asigurări înregistrate în evidenţele administratorului Fondului, ţinând seama de normele aplicabile în materie şi de condiţiile de asigurare specifice categoriilor de asigurări pentru care urmează să se plătească despăgubiri, şi întocmeşte listele potenţialilor creditori de asigurări îndreptăţiţi la plata sumelor cuvenite de la Fond.
  (2) Listele potenţialilor creditori se înaintează comisiei speciale prevăzute la art. 23 alin. (2) din Legea nr. 503/2004, pe măsura verificării dosarelor de daună şi a creanţelor de asigurări, împreună cu o notă privind propunerea de aprobare, întocmită şi semnată de către conducătorul Direcţiei instrumentare dosare despăgubiri din cadrul departamentului specializat. În vederea aprobării listelor, comisia specială poate verifica, prin sondaj, dosarele de daună şi creanţele de asigurări cuprinse în acestea şi, în toate cazurile în care consideră că este necesar, poate dispune reverificarea respectivelor dosare şi/sau creanţe de asigurări.
  (3) Pe măsura aprobării listelor prevăzute la alin. (2), comisia specială ia măsuri pentru publicarea acestora, cuprinzând potenţialii creditori de asigurări ale căror creanţe au fost stabilite în urma verificării dosarelor de daună şi care pot fi valorificate prin achitarea sumelor din disponibilităţile Fondului.
  Art. 14. - (1) Indemnizaţiile/Despăgubirile se plătesc creditorilor de asigurări, persoane fizice şi/sau juridice, potrivit condiţiilor prevăzute în contractele de asigurare încheiate cu societatea de asigurare faţă de care s-a stabilit starea de insolvenţă, în conformitate cu prevederile prezentelor norme.
  (2) Creditorii de asigurări prevăzuţi la alin. (1) sunt, după caz:
  a) persoana asigurată (asiguratul) - persoana fizică sau juridică aflată în raporturi juridice cu societatea de asigurare debitoare prin încheierea contractului de asigurare, având calitatea (şi) de parte contractantă;
  b) beneficiarul asigurării - terţa persoană căreia, în baza legii sau a contractului de asigurare, societatea de asigurare debitoare urmează să îi achite sumele cuvenite ca urmare a realizării evenimentului prevăzut în contract (caz asigurat);
  c) terţa persoană păgubită (în cazul asigurării de răspundere civilă) - persoana fizică sau juridică prejudiciată prin atingerea adusă bunurilor ori sănătăţii sale şi faţă de care persoana asigurată este obligată, potrivit legii, la repararea prejudiciului în condiţiile stabilirii răspunderii civile delictuale a acesteia. Prin terţă persoană păgubită se înţelege, de asemenea, orice persoană fizică sau juridică prejudiciată prin nerespectarea condiţiilor de asigurare ale contractelor, a cărei calitate de creditor de asigurări a fost stabilită în temeiul subrogaţiei acesteia în drepturile creditorului prin plata creanţei de asigurări ori, după caz, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti irevocabile. În această noţiune se încadrează, după caz, şi asigurătorii care fac dovada efectuării plăţii despăgubirilor în baza unui contract de asigurare facultativ, subrogându-se astfel în drepturile terţelor persoane păgubite conform art. 22 din Legea nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România care a efectuat plăţi din fondul de compensare (Fondul comun Carte Verde) cu titlu de despăgubiri pentru pagube produse de asiguraţii de răspundere civilă Carte Verde ai asiguraţilor societăţii de asigurare debitoare aflate în stare de insolvenţă, în îndeplinirea obligaţiilor asumate în acest sens prin statut şi prin Convenţia- tip interbirouri.
  (3) În sensul prezentelor norme, sunt asimilate terţelor persoane păgubite prevăzute la alin. (2) lit. c) şi unităţile de service specializate în activitatea de reparaţie a autovehiculelor de producţie internă şi/sau de producţie externă, agreate de societatea de asigurare debitoare prin convenţii încheiate în acest sens, atât pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă, cât şi pentru asigurarea facultativă auto CASCO, sau cele care fac dovada primirii unei confirmări de plată din partea asigurătorului cu privire la plata sumelor datorate persoanelor păgubite prin accidente auto.
  Art. 15. - (1) Creditorii de asigurări prevăzuţi la art. 14 alin. (2) îşi pot valorifica creanţele de asigurări din disponibilităţile Fondului, în conformitate cu prevederile prezentelor norme.
  (2) În vederea valorificării creanţelor prin încasarea indemnizaţiilor/despăgubirilor pretinse, creditorul de asigurări formulează o cerere-tip de plată, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentele norme. Cererea se adresează administratorului Fondului şi se depune la sediul departamentului specializat prevăzut la art. 9 alin. (1). La cerere se anexează în mod obligatoriu, în original, actele/înscrisurile doveditoare ale sumelor pretinse cu titlu de creanţe de asigurări. Numai în cazul inexistenţei ori imposibilităţii de prezentare a acestor dovezi ale creanţelor creditorul de asigurări poate să prezinte copii ale acestora, certificate pentru conformitate cu originalul şi semnate pe propria răspundere, precizând în cuprinsul cererii motivul inexistenţei/imposibilităţii de depunere în original a dovezilor. De asemenea, creditorul de asigurări anexează la cerere o declaraţie dată pe propria răspundere a acestuia, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal român pentru infracţiunile de fals în declaraţii şi înşelăciune, în cuprinsul căreia va preciza faptul că suma pretinsă de la Fond nu a fost încasată în cadrul procedurii de faliment şi/sau în urma exercitării altor acţiuni de recuperare a sumelor cuvenite, îndreptate împotriva societăţii de asigurare debitoare faţă de care s-a stabilit starea de insolvenţă.
  (3) Cererea prevăzută la alin. (2) se transmite la sediul departamentului specializat în termen de cel mult 60 de zile de la publicarea listelor creditorilor de asigurări conform art. 13 alin. (3). Pe măsura înregistrării şi analizării cererilor de plată ale creditorilor de asigurări, departamentul specializat întocmeşte listele creditorilor de asigurări ale căror creanţe certe, lichide şi exigibile urmează a fi valorificate din disponibilităţile Fondului, dosarele de daună fiind verificate de către direcţiile/serviciile de specialitate ale departamentului şi semnate de către conducătorul Direcţiei instrumentare dosare despăgubiri şi, respectiv, al Direcţiei financiar-contabilitate, plăţi-despăgubiri, tehnologia informaţiei, cu menţiunea "bun de plată". Listele se înaintează comisiei speciale, cu propunerea de aprobare la plată de la Fond a sumelor pretinse de creditorii de asigurări. După aprobarea acestor liste conform art. 13, comisia specială ia măsuri pentru publicarea acestora şi dispune efectuarea plăţii indemnizaţiilor/despăgubirilor către creditorii de asigurări, conform art. 23 alin. (3) din Legea nr. 503/2004.
  (4) Plata sumelor cuvenite creditorilor de asigurări din disponibilităţile Fondului se face de către administratorul Fondului, prin departamentul specializat, integral, în baza listelor aprobate şi publicate potrivit alin. (3) şi a documentaţiilor aferente, întocmite în acest sens de către departament. Plata creanţelor de asigurări se face în cadrul termenului general de prescripţie prevăzut de lege şi în limita resurselor disponibile ale Fondului existente la data efectuării plăţii. Plata se face în moneda naţională-leu, iar în cazul creanţelor în valută plata se face în echivalentul în lei al sumei, calculat prin utilizarea cursului de referinţă faţă de valutele respective stabilit de Banca Naţională a României la data efectuării plăţii.
  (5) Indemnizaţiile/Despăgubirile cuvenite creditorilor de asigurări se pot plăti de la Fond prin intermediul trezoreriilor, al sucursalelor CEC BANK - S.A., prin poştă şi/sau prin orice alte instituţii de credit (bănci) autorizate de Banca Naţională a României. În vederea efectuării plăţii sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, administratorul Fondului poate, prin departamentul specializat, să încheie convenţii/contracte de prestări de servicii cu oricare dintre aceste entităţi.
  (6) Dacă disponibilităţile Fondului nu sunt suficiente pentru acoperirea cuantumului sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, creanţele acestora vor putea fi onorate pe măsura alimentării Fondului cu resursele financiare prevăzute de lege, într-o perioadă de cel mult 3 ani de la data publicării listelor prevăzute la alin. (3). Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate majora oricând cuantumul cotei procentuale prevăzute la art. 60 alin. 2 din Legea nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit art. 3 alin. (4) din prezentele norme.
  Art. 16. - (1) Conform prevederilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 503/2004, creditorii de asigurări care au încasat indemnizaţiile/despăgubirile cuvenite de la Fond nu au dreptul să solicite valorificarea creanţelor de asigurări în cadrul procedurii falimentului societăţii de asigurare debitoare.
  (2) Toate sumele plătite din disponibilităţile Fondului se înregistrează de către administratorul Fondului, prin departamentul specializat, cu titlu de creanţe de asigurări, la dosarul de faliment înregistrat pe rolul instanţei judecătoreşti competente, împreună cu dovada plăţii acestora. Recuperarea creanţelor Fondului se face prin valorificarea bunurilor şi/sau a drepturilor şi veniturilor societăţii de asigurare debitoare, în condiţiile Legii nr. 503/2004 şi ale Legii nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare. Creanţele Fondului reprezintă creanţe de asigurări conform art. 3 lit. i) şi art. 49 alin. (2) din Legea nr. 503/2004 şi se achită cu prioritate absolută faţă de orice alte creanţe, imediat după achitarea sumelor prevăzute la art. 123 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Administratorul Fondului, prin departamentul specializat, este îndreptăţit să înregistreze la masa credală, în tot cursul procedurii de faliment, în vederea recuperării lor din valorificarea bunurilor şi/sau din veniturile societăţii de asigurare debitoare, orice sume achitate creditorilor de asigurări, precum şi orice dobânzi şi/sau cheltuieli plătite din disponibilităţile Fondului cu titlu de creanţe de asigurări, conform art. 27 din Legea nr. 503/2004.
  (4) Administratorul Fondului, prin departamentul specializat, poate proceda la compensarea creanţelor sale cu cele ale societăţii de asigurare debitoare, conform art. 75 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, cu avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi cu aprobarea tribunalului, conform prevederilor art. 38 alin. (1) lit. f) din aceeaşi lege. Administratorul Fondului poate adjudeca în contul creanţei sale constituite din sumele prevăzute la alin. (3), în calitate de creditor privilegiat, bunurile/activele societăţii de asigurare debitoare, în condiţiile prevăzute la art. 512 alin. 2 din Codul de procedură civilă.
  (5) Administratorul Fondului, prin departamentul specializat, este îndreptăţit să solicite autorităţilor competente stabilirea răspunderii civile sau penale faţă de persoanele care au încasat sume necuvenite de la Fond, precum şi să recupereze aceste sume, fiind abilitat să exercite acţiunile şi/sau modalităţile prevăzute de lege în acest sens.
  Art. 17. - (1) În termen de cel mult 60 de zile de la publicarea listelor creditorilor de asigurări potrivit art. 15 alin. (3), orice persoană interesată care nu se regăseşte în cuprinsul acestora şi/sau care pretinde vreun drept de creanţă de asigurări împotriva societăţii de asigurare faţă de care s-a stabilit starea de insolvenţă poate formula o cerere de plată, în condiţiile prevăzute la art. 24 alin. (1)-(4) din Legea nr. 503/2004.
  (2) După primirea şi analizarea fiecărei cereri, departamentul specializat întocmeşte listele creditorilor de asigurări acceptaţi la plata sumelor de la Fond şi le înaintează comisiei speciale, cu propunerea de aprobare, în vederea publicării acestora şi a efectuării plăţii sumelor pretinse de la Fond. Dispoziţiile art. 15 alin. (4)-(6) se aplică în mod corespunzător.
  (3) Administratorul Fondului, prin departamentul specializat, poate să efectueze plăţi din disponibilităţile Fondului, cu titlu de creanţe de asigurări, astfel:
  a) sume cuvenite cu titlu de creanţe de asigurări care sunt certe, lichide şi exigibile şi care sunt înregistrate sub acest titlu în lista creditorilor publicată conform art. 15 alin. (3);
  b) sume cuvenite cu titlu de creanţe de asigurări care sunt acceptate la plată prin decizie a administratorului Fondului, emisă în condiţiile prevăzute la art. 24 alin. (1)-(5) şi la art. 25 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 503/2004, şi care sunt înregistrate sub acest titlu în lista creditorilor publicată conform art. 24 alin. (6) din aceeaşi lege;
  c) sume cuvenite cu titlu de creanţe de asigurări care reprezintă prime de asigurare sau alte sume cuvenite asiguraţilor, după caz, prevăzute la art. 25 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 503/2004.

  CAPITOLUL IV
  Dispoziţii speciale privind utilizarea disponibilităţilor Fondului în cadrul procedurilor de faliment declanşate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 503/2004

  Art. 18. - (1) În conformitate cu art. 72 din Legea nr. 503/2004, procedura de faliment deschisă împotriva unei societăţi de asigurare debitoare faţă de care s-a stabilit starea de insolvenţă, aflată pe rolul instanţei judecătoreşti competente la data intrării în vigoare a acestei legi, continuă să se desfăşoare şi se închide în condiţiile respectivei legi.
  (2) Actele şi/sau, după caz, măsurile adoptate în cadrul procedurii de faliment înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 503/2004 rămân legal îndeplinite şi sunt câştigate cauzei, conform prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile la momentul adoptării acestor acte şi/sau măsuri. După momentul intrării în vigoare a Legii nr. 503/2004, toate actele şi/sau măsurile adoptate în cadrul procedurii de faliment, inclusiv întocmirea planului de distribuire a sumelor cuvenite creditorilor de asigurări şi plata creanţelor în temeiul acestuia, se îndeplinesc cu respectarea întocmai şi de îndată a dispoziţiilor Legii nr. 503/2004, sub sancţiunea anulării lor potrivit legii.
  Art. 19. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 503/2004, comisia specială prevăzută la art. 23 alin. (2) din lege, constituită prin decizie a administratorului Fondului, îşi desfăşoară activitatea în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentele norme.
  Art. 20. - (1) În temeiul art. 40 lit. a) şi s) şi al art. 43 din Legea nr. 503/2004, administratorul Fondului, prin departamentul specializat, solicită lichidatorului judiciar desemnat în dosarul de faliment întocmirea şi transmiterea unui raport amănunţit asupra situaţiei bunurilor/veniturilor societăţii de asigurare debitoare şi asupra stadiului procedurii de lichidare. Raportul se întocmeşte şi se transmite administratorului Fondului în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării.
  (2) Raportul lichidatorului judiciar, prevăzut la alin. (1), trebuie să cuprindă, în afara informaţiilor şi datelor referitoare la situaţia bunurilor şi/sau veniturilor societăţii de asigurare debitoare şi la stadiul procedurii de lichidare, următoarele elemente privind:
  a) situaţia creanţelor de asigurări înregistrate la dosarul de faliment cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu precizarea numelui/denumirii creditorilor de asigurări, a cuantumului creanţelor admise şi înregistrate în tabelul consolidat al creanţelor, precum şi a ordinii de prioritate/a privilegiului/a garanţiei legale de care se bucură aceste creanţe;
  b) situaţia creanţelor de asigurări înregistrate la dosarul de faliment cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu precizarea creditorilor de asigurări ale căror creanţe nu au fost admise de lichidatorul judiciar în cuantumul solicitat de aceştia ori, după caz, ale căror creanţe au fost respinse la plată. Prevederile lit. a) referitoare la elementele privind creditorii şi creanţele de asigurări se aplică în mod corespunzător;
  c) situaţia creanţelor de asigurări aferente dosarelor de daună existente în evidenţele societăţii de asigurare debitoare, aprobate la plată de către aceasta, dar neînregistrate la dosarul de faliment în condiţiile Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) situaţia creanţelor de asigurări aferente dosarelor de daună existente în evidenţele societăţii de asigurare debitoare, neaprobate la plată de către aceasta şi neînregistrate la dosarul de faliment în condiţiile Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  e) situaţia creanţelor de asigurări care au făcut/fac obiectul unor operaţiuni de compensare ori al unor concordate sau, după caz, al unor litigii aflate spre soluţionare pe rolul instanţelor judecătoreşti competente la data întocmirii raportului; lichidatorul judiciar va preciza elementele de identificare a creditorilor de asigurări şi a creanţelor acestora, corespunzător prevederilor lit. a);
  f) situaţia sumelor aferente primelor de asigurare restante primite în cadrul procedurii de faliment pe seama societăţii de asigurare debitoare, conform art. 40 lit. l) din Legea nr. 503/2004;
  g) propunerile lichidatorului judiciar privind modalităţile concrete de lichidare a bunurilor şi/sau a drepturilor din patrimoniul societăţii de asigurare debitoare, prevăzute la art. 40 lit. t) din Legea nr. 503/2004, precum şi/sau măsurile întreprinse de acesta până la data intrării în vigoare a prezentelor norme.
  (3) Odată cu transmiterea raportului întocmit conform alin. (1) şi (2), lichidatorul judiciar pune la dispoziţie administratorului Fondului dosarele de daună şi toate înscrisurile/documentaţiile aferente înregistrate în evidenţele sale, precum şi, după caz, un exemplar al tabelului definitiv consolidat al creanţelor întocmit în cadrul procedurii de faliment. Dacă este cazul, lichidatorul judiciar transmite administratorului Fondului şi situaţia plăţilor către creditorii de asigurări ale căror creanţe au fost valorificate, în baza planului de distribuire a creanţelor, înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 503/2004, în cadrul procedurii de faliment reglementate de Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) Sumele obţinute din valorificarea drepturilor şi/sau a bunurilor societăţii de asigurare debitoare, care au fost plătite creditorilor acesteia înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 503/2004, rămân corect distribuite conform tabelului definitiv consolidat al creditorilor şi planului de distribuire, întocmite şi aprobate în cadrul procedurii de faliment reglementate de dispoziţiile Legii nr. 64/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform prevederilor speciale ale art. 32 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la momentul distribuirii sumelor.
  (5) Sumele obţinute din valorificarea drepturilor şi/sau a bunurilor societăţii de asigurare debitoare, care nu au făcut obiectul unui plan de distribuire conform alin. (4) şi nu au fost achitate creditorilor societăţii de asigurare debitoare până la data intrării în vigoare a Legii nr. 503/2004, se distribuie, după caz, cu respectarea ordinii de preferinţă prevăzute la art. 49 din aceeaşi lege. Sumele plătite de administratorul Fondului către creditorii de asigurări beneficiază de ordinea de prioritate prevăzută la art. 49 din Legea nr. 503/2004 şi se îndestulează din sumele existente în conturile de lichidare, obţinute din valorificarea drepturilor şi/sau a bunurilor societăţii de asigurare debitoare.
  Art. 21. - (1) În urma înregistrării raportului şi a situaţiilor transmise de lichidatorul judiciar, întocmite conform art. 20, administratorul Fondului, prin departamentul specializat, verifică dosarele de daună şi înscrisurile/documentaţiile aferente acestora, în vederea întocmirii listelor creditorilor de asigurări conform art. 15 alin. (3) şi art. 17 alin. (2).
  (2) După aprobarea listelor creditorilor de asigurări ale căror creanţe au fost constatate cu caracter cert, lichid şi exigibil în urma analizării dosarelor de daună, comisia specială ia toate măsurile în vederea publicării acestora şi dispune efectuarea plăţii sumelor cuvenite acestora din disponibilităţile Fondului.
  (3) Orice persoană care se încadrează în categoria creditorilor de asigurări definită la art. 3 lit. h) din Legea nr. 503/2004 şi care pretinde vreun drept de creanţe de asigurări împotriva societăţii de asigurare debitoare, precum şi/sau creditorul de asigurări a cărui creanţă pretinsă de la Fond nu se regăseşte înregistrată în cuprinsul listelor publicate conform alin. (2) pot/poate formula o cerere motivată în acest sens. Cererea se adresează administratorului Fondului şi se depune la sediul departamentului specializat, în termen de cel mult 60 de zile de la data publicării listelor conform alin. (2). În urma aprobării cererii, administratorul Fondului emite o decizie motivată prin care acceptă plata sumelor pretinse de la Fond. Administratorul Fondului publică, în condiţiile prezentelor norme, o listă suplimentară a acelor creditori de asigurări ale căror sume certe, lichide şi exigibile au fost acceptate la plată prin decizie a acestuia.
  (4) Împotriva deciziei administratorului Fondului se poate formula plângere în condiţiile art. 24 alin. (5), raportat la art. 19 din Legea nr. 503/2004. Prevederile art. 24 alin. (6) din Legea nr. 503/2004, referitoare la creditorii de asigurări acceptaţi la plată prin hotărâre judecătorească, se aplică în mod corespunzător.
  Art. 22. - (1) Titlul executoriu care constată creanţe de asigurări, obţinut înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 503/2004 şi nevalorificat în cadrul procedurii de faliment sau în cadrul altor proceduri de executare silită prevăzute de lege, se transmite administratorului Fondului, în original, în vederea verificării lui şi, după caz, a valorificării acestuia, prin plata sumelor cuvenite de la Fond, în condiţiile prezentelor norme şi ale art. 24 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 503/2004.
  (2) Titlul executoriu care constată creanţe de asigurări neînregistrate în cadrul procedurii de faliment al societăţii de asigurare, obţinut înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 503/2004, se transmite administratorului Fondului, în original, însoţit de o declaraţie a creditorului de asigurări, dată pe propria răspundere, din care să rezulte că suma pretinsă de la Fond cu titlu de creanţă de asigurări nu a fost înregistrată şi/sau valorificată în cadrul procedurii de faliment al societăţii de asigurare debitoare ori în cadrul unei alte proceduri de urmărire şi încasare silită sau prin alte mijloace şi/sau modalităţi legale de plată, după caz.
  (3) Creanţele de asigurări care, la data intrării în vigoare a Legii nr. 503/2004, fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti competente sau care, după caz, sunt constatate prin hotărâri judecătoreşti definitive pot fi transmise administratorului Fondului în vederea analizării şi, după caz, a valorificării acestora, în condiţiile prevăzute la alin. (2).
  Art. 23. - În conformitate cu prevederile art. 27 şi 49 din Legea nr. 503/2004, creanţele administratorului Fondului se înregistrează la masa credală în vederea valorificării lor şi a completării disponibilităţilor acestuia.

  CAPITOLUL V
  Dispoziţii finale

  Art. 24. - (1) Verificarea modului de constituire de către asigurători a contribuţiei datorate Fondului şi de virare la termen a acesteia, precum şi verificarea datelor cuprinse în raportările lunare se fac de organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 503/2004, precum şi ale normelor date în aplicarea acestor acte normative. În calitatea sa de administrator al Fondului, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate dispune, prin departamentul specializat, efectuarea acţiunilor de analiză şi de control cu privire la situaţia financiară a societăţii de asigurare.
  (2) Actul prin care se constată şi se individualizează obligaţia de plată a sumelor cuvenite Fondului, întocmit sau emis de organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, constituie titlu de creanţă potrivit legii.
  Art. 25. - (1) Nerespectarea în orice mod a prevederilor prezentelor norme constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 503/2004, ale Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare. Constatarea faptelor nelegale, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în temeiul competenţelor şi atribuţiilor legale ale acesteia.
  (2) În cazul constatării existenţei unor indicii cu privire la săvârşirea unor infracţiuni, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în calitate de administrator al Fondului, solicită organelor competente analizarea faptelor şi stabilirea răspunderii civile sau penale, după caz, a persoanelor vinovate.

  ANEXA Nr. 1A la norme

  S. C. ................................- S.A./S.R.L.
  Str. ........................ nr. ..., bl. .......,
  sc. ..., ap. ..., sectorul/judeţul ................
  Persoana de contact ...............................
  Telefon .............., e-mail ....................

  RAPORTARE 
privind virarea contribuţiei la Fondul de garantare a asiguraţilor pentru luna ..........................
   
  - lei -
+----+-------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+---------------+
|Nr. | |Total cumulat de la|Din care, pentru luna|Numărul şi data|
|crt.| Specificaţii |începutul anului*) | de raportare**) | documentului |
| | | | | de plată***) |
+----+-------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+---------------+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
+----+-------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+---------------+
| 1. |Volumul din prime brute încasate din asigurări directe:| | | |
| +-------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+---------------+
| |- generale | | | x |
| +-------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+---------------+
| |- de viaţă | | | |
+----+-------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+---------------+
| 2. |Cota procentuală aprobată de Comisia de Supraveghere a | | | |
| |Asigurărilor pentru: | | | |
| +-------------------------------------------------------+ +---------------------+ |
| |- asigurări generale | x | | x |
| +-------------------------------------------------------+ +---------------------+ |
| |- asigurări de viaţă | | | |
+----+-------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+---------------+
| 3. |Fondul de garantare datorat pentru: | | | x |
| +-------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+---------------+
| |- asigurări generale | | | x |
| +-------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+---------------+
| |- asigurări de viaţă | | | x |
+----+-------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+---------------+
| 4. |Majorări de întârziere datorate | | | x |
+----+-------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+---------------+
| 5. |Suma virată - total, din care: | | | |
+----+-------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+---------------+
| 6. |- aferentă Fondului de garantare: | | | |
+----+-------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+---------------+
| |- asigurări generale | | | |
+----+-------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+---------------+
| |- asigurări de viaţă | | | |
+----+-------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+---------------+
| 7. |- aferentă majorărilor de întârziere | | | |
+----+-------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+---------------+
 

  Subsemnatul, ..........................., în calitate de ....................... (conducător executiv), cunoscând prevederile Codului penal privind infracţiunea de fals în declaraţii, declar pe propria răspundere că toate informaţiile şi documentele sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoştinţă Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
  Numele şi prenumele ........................................................... (cu majuscule)
  Semnătura ...........................................................................
  Ştampila societăţii
  ___________
  *) În coloana 2 se înscrie volumul total al primelor brute încasate, cumulat de la începutul anului, inclusiv cel aferent lunii pentru care se face raportarea.
  **) În coloana 3 se înscriu numai sumele aferente lunii pentru care se face raportarea.
  ***) Ori de câte ori se efectuează viramente se va transmite şi copia documentului de plată, cu următoarele specificaţii: suma totală virată, din care contribuţia la Fondul de garantare, majorările de întârziere şi luna pentru care se efectuează viramentul.

  ANEXA Nr. 1B la norme

  S. C. ................................ - S.A./S.R.L.
  Str. ................................. nr. ..., bl. .......,
  sc. ..., ap. ..., sectorul/judeţul ................
  Persoana de contact .............................
  Telefon ................, e-mail .....................

  SITUAŢIA RECTIFICATIVĂ 
privind virarea contribuţiei la Fondul de garantare a asiguraţilor pentru luna ..........................
   
  - lei -
+----+----------------------------------------+--------------+-------------------+---------+---------------+
|Nr. | |Suma raportată| |Diferenţa|Numărul şi data|
|crt.| Specificaţii | iniţial*) |Suma rectificată**)| +/- | documentului |
| | | | | | de plată***) |
+----+----------------------------------------+--------------+-------------------+---------+---------------+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 (3-2) | 5 |
+----+----------------------------------------+--------------+-------------------+---------+---------------+
| 1. |Volumul din prime brute încasate din | | | | |
| |asigurări directe: | | | | |
| +----------------------------------------+--------------+-------------------+---------+ |
| |- generale | | | | x |
| +----------------------------------------+--------------+-------------------+---------+ |
| |- de viaţă | | | | |
+----+----------------------------------------+--------------+-------------------+---------+---------------+
| 2. |Cota procentuală aprobată de Comisia de | | | | |
| |Supraveghere a Asigurărilor pentru: | | | | |
| +----------------------------------------+--------------+-------------------+ | |
| |- asigurări generale | | | x | x |
| +----------------------------------------+--------------+-------------------+ | |
| |- asigurări de viaţă | | | | |
+----+----------------------------------------+--------------+-------------------+---------+---------------+
| 3. |Fondul de garantare datorat pentru: | | | | |
| +----------------------------------------+--------------+-------------------+---------+ |
| |- asigurări generale | | | | x |
| +----------------------------------------+--------------+-------------------+---------+ |
| |- asigurări de viaţă | | | | |
+----+----------------------------------------+--------------+-------------------+---------+---------------+
| 4. |Majorări de întârziere datorate | | | | x |
+----+----------------------------------------+--------------+-------------------+---------+---------------+
| 5. |Suma virată - total, din care: | | | | |
+----+----------------------------------------+--------------+-------------------+---------+---------------+
| 6. |- aferentă Fondului de garantare: | | | | |
+----+----------------------------------------+--------------+-------------------+---------+---------------+
| |- asigurări generale | | | | |
+----+----------------------------------------+--------------+-------------------+---------+---------------+
| |- asigurări de viaţă | | | | |
+----+----------------------------------------+--------------+-------------------+---------+---------------+
| 7. |- aferentă majorărilor de întârziere | | | | |
+----+----------------------------------------+--------------+-------------------+---------+---------------+
 

  Subsemnatul, ........................, în calitate de ........................ (conducător executiv), cunoscând prevederile Codului penal privind infracţiunea de fals în declaraţii, declar pe propria răspundere că toate informaţiile şi documentele sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoştinţă Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
  Numele şi prenumele ........................................................... (cu majuscule)
  Semnătura ...........................................................................
  Ştampila societăţii
  ___________
  *) În coloana 2 se înscrie volumul de prime brute încasate raportat iniţial.
  **) În coloana 3 se înscriu numai sumele aferente lunii pentru care se face rectificarea.
  ***) Ori de câte ori se efectuează viramente se va transmite şi copia documentului de plată, cu următoarele specificaţii: suma totală virată, din care contribuţia la Fondul de garantare, majorările de întârziere şi luna pentru care se efectuează viramentul.

  ANEXA Nr. 2 la norme

  CERERE DE PLATĂ a indemnizaţiei/despăgubirii

  Subscrisa, .........................................., cu sediul social în ..................................., str. .................................. nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ............., având codul unic de înregistrare ............................., telefon/fax .................., reprezentată legal prin ......................., cu domiciliul în....................., str. ........................ nr. ......, bl. ....., sc. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ...................................................., posesor/posesoare al/a buletinului de identitate/cărţii de identitate/paşaportului seria ............... nr. .................., eliberat/eliberată de ........................ la data de ..............., cod numeric personal .............................., în baza procurii/delegaţiei nr. ............ din data de .....................
  Subsemnatul/Subsemnata, ............................................, domiciliat/domiciliată în ....................... str. ............... nr. ...., bl. ...., sc. ......., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..................., posesor/posesoare al/a buletinului de identitate/cărţii de identitate/paşaportului seria ........ nr. ...................., eliberat/eliberată de ....................................... la data de ....................., cod numeric personal ................................, telefon/fax ................, reprezentat/reprezentată prin ............................., cu domiciliul în .............................. str. ............................. nr. ......, bl. ....., sc. ......, ap. ...., judeţul/sectorul .................., posesor/posesoare al/a buletinului de identitate/cărţii de identitate/paşaportului seria ....... nr. .................., eliberat/eliberată de .......................... la data de ................., cod numeric personal ..................................., în baza procurii legalizate nr. ........... din data de ......................,
  înscris/înscrisă la poziţia nr. ............................ în lista creditorilor, publicată de administratorul Fondului de garantare, solicit Fondului de garantare administrat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor acordarea indemnizaţiei/despăgubirii, în sumă de .................. lei.
  Sunt posesor/posesoare al/a Contractului de asigurare obligatorie/facultativă seria ................ nr. .........................., încheiat cu Societatea de asigurare ......................................, cu valabilitate de la data de ......................... la data de ............................... .
  Solicit ca plata să se efectueze:
  - în contul de card nr. ................................., deschis la Banca ..................................;
  - în contul nr. .............................................., deschis la Banca ..................................;
  - prin poştă, la adresa de mai sus;
  - prin unităţile CEC BANK - S.A. de domiciliu.
  Declar pe propria răspundere că nu am încheiat contract pentru acest tip de asigurare cu altă societate de asigurare şi nu am primit indemnizaţie/despăgubire aferentă obiectului contractului menţionat mai sus.
  Declar pe propria răspundere că mă aflu în imposibilitate de a prezenta în original următoarele înscrisuri: ....................., deoarece ................. .............................................................................. .
  Data .................
  Semnătura/ştampila ..........................

  Verso

  DECLARAŢIE în cazul existenţei unui alt contract de asigurare*)

  Societatea de asigurare .........................................................
  Contractul de asigurare ..........................................................
  Valabilitate: de la data de .................... la data de .................

  Cerere de despăgubire: DA/NU Despăgubire primită în sumă de ................. DA/NU la data de ................ privind evenimentul din data de ................ .
   
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|DECLARAŢIE ÎN CAZUL EXISTENŢEI UNUI ALT CONTRACT DE ASIGURARE*) |
|Societatea de asigurare ........................................................................................................|
|Contractul de asigurare ........................................................................................................|
|Valabilitate: de la data de ................................................................... la data de .....................|
|Cerere de despăgubire: DA/NU Despăgubire primită în sumă de ............................... |
|DA/NU la data de ................................................................ privind evenimentul din data de ..............|
| |
|Data ...................................................................................... |
|Semnătura/ştampila ........................................................................ |
| |
|*) Se barează acest chenar în cazul în care nu sunt date de completat. |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 

  DECLARAŢIA PERSOANEI PĂGUBITE 
(Se va completa numai de către persoana păgubită.)

  Am luat cunoştinţă de faptul că obţinerea ori încercarea, prin orice mijloace, de obţinere pe nedrept a indemnizaţiilor/despăgubirilor din asigurare sau înlesnirea unor asemenea fapte se pedepseşte potrivit legii penale.
  Declar că prin încasarea indemnizaţiei/despăgubirii am fost integral indemnizat/despăgubit pentru sumele asigurate/pagubele suferite şi nu mai am nicio pretenţie de la asigurătorul .......................................... şi de la Fondul de garantare în legătură cu paguba respectivă.
  Declar că prin încasarea de la Fondul de garantare a indemnizaţiilor/despăgubirilor dau acestuia şi Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor drepturile, acţiunile, privilegiile sau ipotecile mele în contra asigurătorului debitor ..........................., conform art. 1107 din Codul civil privind subrogarea convenţională.

  Data .......................................
  Semnătura/ştampila
  . ................................................

  Anexez la prezenta declaraţie:
  - copie de pe actul de identitate;
  - copie de pe contractul de asigurare;
  - procură, împuternicire etc.;
  - ...........................................

  DECLARAŢIA PERSOANEI PĂGUBITE 
(Se va completa numai de către persoana păgubită.)

  Am luat cunoştinţă de faptul că obţinerea sau încercarea, prin orice mijloace, de obţinere pe nedrept a indemnizaţiilor/despăgubirilor din asigurare sau înlesnirea unor asemenea fapte se pedepseşte potrivit legii penale.
  Declar că prin încasarea indemnizaţiei/despăgubirii am fost integral indemnizat/despăgubit pentru sumele asigurate/pagubele suferite şi nu mai am nicio pretenţie de la asigurătorul ....................................... şi de la Fondul de garantare în legătură cu paguba respectivă.
  Declar că prin încasarea de la Fondul de garantare a indemnizaţiilor/despăgubirilor dau acestuia şi Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor drepturile, acţiunile, privilegiile sau ipotecile mele în contra asigurătorului debitor ................, conform art. 1107 din Codul civil privind subrogarea convenţională.
   
Data .................... Semnătura/ştampila .............................
Anexez la prezenta declaraţie:
- copie de pe actul de identitate -
...........................................................
- copie de pe contractul de asigurare -
...........................................................
- procură, împuternicire etc. -
...........................................................
- ...................................................... -
...........................................................