Facebook LinkedIn

Ordin nr. 13/2009

pentru punerea în aplicare a Normelor privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurărilor, a aplicării sancţiunilor internaţionale

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 10/08/2009). 

   În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) şi ale art. 17 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009,
  potrivit hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 21 iulie 2009, prin care s-au adoptat Normele privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurărilor, a punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale,
   
preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

  Art. 1. - (1) Se pun în aplicare Normele privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurărilor, a aplicării sancţiunilor internaţionale.
  (2) Normele prevăzute la alin. (1) intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Art. 2. - Direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
Bucureşti, 30 iulie 2009
Nr. 13


  ANEXĂ
  NORME privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurărilor, a aplicării sancţiunilor internaţionale

  CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

  Art. 1. - Prezentele norme reglementează modul de supraveghere a punerii în aplicare de către entităţile autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a sancţiunilor internaţionale instituite prin actele prevăzute la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009.
  Art. 2. - În funcţie de tipul sancţiunii internaţionale, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor are competenţe în soluţionarea înştiinţărilor sau cererilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009.
  Art. 3. - Sub incidenţa prezentelor norme intră asigurătorii, reasigurătorii, brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare persoane juridice române, precum şi sucursalele din România ale asigurătorilor, reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări cu sediul în Spaţiul Economic European, denumiţi în continuare entităţi.
  Art. 4. - Termenii şi expresiile utilizate în prezentele norme au semnificaţiile prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, şi la art. 2 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

  CAPITOLUL II
  Activitatea de supraveghere a punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale

  Art. 5. - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor:
  a) asigură publicitatea prevederilor actelor care instituie sancţiuni internaţionale obligatorii în Romania, prin afişarea pe pagina de internet proprie (www.csa-isc.ro);
  b) informează Ministerul Afacerilor Externe, semestrial sau ori de câte ori este nevoie, despre modul în care sunt aplicate sancţiunile internaţionale în domeniul lor de competenţă, despre încălcări ale acestora şi cazuri aflate în curs de soluţionare, precum şi despre orice alte dificultăţi de aplicare;
  c) organizează o evidenţă proprie cu privire la punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale în domeniul asigurărilor şi transmite aceste informaţii, la cerere, Ministerului Finanţelor Publice.
  Art. 6. - (1) Ulterior adoptării unui act prin care sunt instituite sancţiuni internaţionale, oricare dintre entităţile prevăzute la art. 3, care au date şi informaţii despre persoane ori entităţi desemnate, care deţin sau au sub control bunuri ori care au date şi informaţii despre acestea, despre tranzacţii legate de bunuri sau în care sunt implicate persoane ori entităţi desemnate, au obligaţia de a înştiinţa Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din momentul în care iau cunoştinţă despre existenţa situaţiei care impune înştiinţarea.
  (2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va lua în considerare numai acele înştiinţări care cuprind cel puţin datele personale şi de contact minime care să permită identificarea autorului acesteia.
  (3) În situaţia în care constată că înştiinţarea primită nu face obiectul domeniului său de competenţă, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor transmite în termen de 24 de ore înştiinţarea către autoritatea competentă. În situaţia în care autoritatea competentă nu poate fi identificată, înştiinţarea se transmite Ministerului Afacerilor Externe, în calitatea sa de coordonator al Comitetului interinstituţional.
  Art. 7. - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor este în drept:
  a) să monitorizeze activitatea entităţilor prevăzute la art. 3;
  b) să verifice respectarea de către entităţile prevăzute la art. 3 a măsurilor dispuse prin actele ce instituie sancţiuni internaţionale;
  c) să impună măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale;
  d) să solicite informaţii şi documente suplimentare ori să desfăşoare investigaţii proprii sau cu sprijinul altor autorităţi competente ori poate să folosească informaţii provenite din alte surse.
  Art. 8. - Entităţile prevăzute la art. 3 au obligaţia să elaboreze şi să aplice politici, proceduri şi mecanisme interne adecvate în materie de cunoaştere a clientului, de raportare, de păstrare a evidenţelor, de control intern, evaluare şi gestionare a riscurilor, pentru a preveni şi împiedica implicarea lor în operaţiuni suspecte de spălare de bani şi finanţare a actelor de terorism, asigurând instruirea corespunzătoare a personalului propriu şi a celui cu mandat.
  Art. 9. - (1) Entităţile prevăzute la art. 3 au obligaţia să desemneze una sau mai multe persoane din cadrul personalului propriu, care să aibă responsabilităţi în aplicarea şi respectarea sancţiunilor internaţionale.
  (2) Numele, funcţia şi responsabilităţile stabilite pentru persoanele menţionate la alin. (1) trebuie să fie comunicate Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.
  (3) Entităţile prevăzute la art. 3 au obligaţia de a notifica Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor cu privire la schimbarea sau înlocuirea persoanelor menţionate la alin. (1), în termen de 10 zile de la data respectivei modificări.
  Art. 10. - (1) Entităţile prevăzute la art. 3 au obligaţia să raporteze Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor tranzacţiile prezumate ca fiind tranzacţii suspecte, din momentul în care iau cunoştinţă despre existenţa situaţiei care impune înştiinţarea.
  (2) Raportările trebuie să includă toate datele relevante privind persoanele, contractele şi conturile implicate, precum şi valoarea totală a bunurilor.
  Art. 11. - Asigurătorii sunt răspunzători pentru agenţii persoane juridice şi fizice, precum şi de informarea acestora cu privire la sancţiunile internaţionale instituite prin actele prevăzute la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009.

  CAPITOLUL III
  Sancţiuni

  Art. 12. - În cazul în care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor constată încălcări ale dispoziţiilor prezentelor norme, ale sancţiunilor internaţionale de către entităţile prevăzute la art. 3, aceasta este în drept să aplice sancţiunile prevăzute la art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, sau să sesizeze organele de urmărire penală, după caz.

  CAPITOLUL IV
  Dispoziţii finale

  Art. 13. - Termenele prevăzute de prezentele norme, care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare, se vor prelungi până la sfârşitul următoarei zile lucrătoare.
  Art. 14. - Prezentele norme se completează de drept cu celelalte prevederi legale incidente.