Facebook LinkedIn

Ordin nr. 10/2007

pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 553 din 14/08/2007.
Acesta este modificat şi completat prin Ordinul CSA nr. 12/2007.

ANEXELE la norme se găsesc în Monitorul Oficial, Partea I nr. 553 din 14/08/2007. 

    În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) şi ale art. 34 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 10 iulie 2007, prin care s-au aprobat Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări,

  preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

  Art. 1. - (1) Se pun în aplicare Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  (2) Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Art. 2. - Direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, în conformitate cu atribuţiile specifice fiecăreia.

  Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, 
  Angela Toncescu
  Bucureşti, 16 iulie 2007
  Nr. 10


  ANEXĂ
  NORME privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări

  CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

  Art. 1. - (1) Prezentele norme reglementează:
  a) modul de deschidere şi de menţinere a Registrului intermediarilor în asigurări, denumit în continuare registru, de către asigurători, având următoarea structură: agenţi de asigurare persoane fizice, agenţi de asigurare persoane juridice, agenţi de asigurare subordonaţi persoane juridice (instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare, care desfăşoară activitate de bancassurance);
  b) modul de deschidere şi menţinere a registrului privind subagenţii de asigurare de către agenţii de asigurare persoane juridice;
  c) modul de deschidere şi menţinere a registrului pentru personalul propriu de către brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare, conform anexei nr. 2;
  d) modul de deschidere şi menţinere de către brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare a Jurnalului asistenţilor în brokeraj, conform anexei nr. 2.
  (2) a) Asigurătorii şi brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare au obligaţia de a deschide registrele prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi d) la data intrării în vigoare a prezentelor norme.
  b) Agenţii de asigurare persoane juridice au obligaţia de a deschide registrul privind subagenţii de asigurare la data la care asigurătorul confirmă ca dosarul depus este în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  (3) Înscrierea în registru a persoanelor fizice şi juridice cu care asigurătorii au încheiat contract de agent la data intrării în vigoare a prezentelor norme se va face până la 31 octombrie 2007.
  (4) În vederea deschiderii Jurnalului asistenţilor în brokeraj şi a înscrierii în registru a personalului propriu, brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare au la dispoziţie o perioadă de 60 de zile calendaristice, începând cu data menţionată la alin. (2) lit. a).
  (5) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare vor transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în format electronic, datele menţionate în anexa nr. 2.
  Art. 2. - (1) Forma şi conţinutul registrelor deschise şi menţinute de asigurători, de agenţii de asigurare persoane juridice şi de brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi nr. 2.
  (2) În vederea atribuirii codului unic persoanelor fizice şi persoanelor juridice de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, asigurătorii şi brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare vor comunica datele menţionate în anexele nr. 1 şi 2.

  CAPITOLUL II
  Registrul agenţilor de asigurare, agenţilor de asigurare subordonaţi şi al subagenţilor

  Art. 3. - (1) Agenţii de asigurare persoane juridice au obligaţia de a înscrie şi menţine într-un registru o evidenţă a subagenţilor, în format electronic.
  (2) Persoanele juridice menţionate la alin. (1) au obligaţia de a actualiza zilnic aceste evidenţe şi de a comunica asigurătorului în al cărui registru sunt înscrişi orice modificare, prin mijloace electronice, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia.
  Art. 4. - (1) Agenţii de asigurare subordonaţi persoane juridice au obligaţia de a înscrie şi menţine într-un registru în format electronic o evidenţă a persoanelor fizice care desfăşoară activitate de bancassurance.
  (2) Activitatea de bancassurance se poate desfăşura numai prin persoanele fizice care au încheiat un contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată cu o instituţie de credit sau cu o instituţie financiară nebancară.
  (3) Registrul prevăzut la alin. (1) va fi disponibil spre consultare pe pagina de internet a fiecărui agent de asigurare subordonat.
  (4) Persoanele juridice menţionate la alin. (1) au obligaţia de a actualiza zilnic aceste evidenţe.
  Art. 5. - (1) a) Pentru conducerea activităţii de bancassurance, agenţii de asigurare subordonaţi persoane juridice au obligaţia de a nominaliza două persoane, la nivelul sediului principal, director şi, respectiv, director adjunct, care trebuie să aibă calitatea de angajat, pe perioadă nedeterminată.
  b) Aceste persoane sunt responsabile inclusiv în ceea ce priveşte actualizarea permanentă a registrului agentului de asigurare subordonat.
  c) Numele şi prenumele, funcţia, precum şi toate datele de contact ale acestor persoane trebuie să fie disponibile pe pagina de internet a fiecărui agent de asigurare subordonat.
  (2) În vederea avizării ca agenţi de asigurare subordonaţi, persoanele juridice trebuie să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor până la 31 octombrie 2007 o documentaţie care va cuprinde:
  a) copia autorizaţiei de funcţionare, emisă de către Banca Naţională a României;
  b) curriculum vitae ale persoanelor care conduc activitatea de bancassurance;
  c) copia documentului de plată privind achitarea taxei de avizare, în suma prevăzută la art. 36 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată conform art. 2 lit. j) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare puse în aplicare prin Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.
  (3) După obţinerea avizului şi după transmiterea de către asigurător a registrului agenţilor de asigurare subordonaţi persoane juridice, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va aloca un cod unic pentru fiecare persoană juridică agent de asigurare subordonat.
  Art. 6. - Asigurătorii au obligaţia de a transmite în format electronic Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor modificările primite de la agenţii de asigurare persoane juridice, precum şi modificările survenite în evidenţa proprie a agenţilor de asigurare persoane fizice, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii modificărilor de la persoanele juridice, respectiv de la data când acestea au fost operate în evidenţa proprie.
  Art. 7. - Calitatea de agent de asigurare persoană fizică se pierde, caz în care va fi radiat din registru, cu menţiunea "radiat" dacă:
  a) nu mai îndeplineşte prevederile art. 34 alin. (2) lit. c) din Legea 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) solicită acest lucru în scris;
  c) nu obţine certificatul de calificare profesională.

  CAPITOLUL III
  Înscrierea în registru

  Art. 8. - (1) La deschiderea registrului de către asigurător, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va aloca fiecărui intermediar în asigurări un cod unic, reprezentând o combinaţie alfanumerică în care literele au următoarele semnificaţii:
  a) RAF - codificare pentru agentul de asigurare persoană fizică şi conducătorul/conducerea executivă a agentului de asigurare persoană juridică, pentru subagentul de asigurare, pentru asistentul în brokeraj persoană fizică şi, respectiv, pentru personalul propriu al brokerului de asigurare şi/sau reasigurare;
  b) RAJ - codificare pentru agentul de asigurare persoană juridică, agentul de asigurare subordonat persoană juridică şi, respectiv, asistentul în brokeraj persoană juridică.
  (2) În vederea alocării codului unic, agenţii de asigurare persoane juridice vor depune până la 31 octombrie 2007 la asigurătorul cu care au contract de agent documentaţia prevăzută la art. 11.
  (3) Asigurătorii vor emite pentru fiecare agent de asigurare persoană fizică, precum şi pentru conducătorul/conducerea agentului de asigurare persoană juridică, iar agenţii de asigurare persoane juridice pentru fiecare subagent, o legitimaţie ale cărei conţinut şi caracteristici tehnice sunt prevăzute în anexa nr. 3.

  CAPITOLUL IV
  Înscrierea persoanelor fizice şi juridice care practică activitatea de intermediere în asigurări la data deschiderii registrului

  Art. 9. - Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru înscrierea în registru la data deschiderii acestuia sunt prevăzute la art. 10 şi 11.
  Art. 10. - (1) În vederea înscrierii ca agent de asigurare, persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  a) să deţină din partea unui asigurător o autorizaţie valabilă de a acţiona în numele acestuia, denumită în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, contract de agent;
  b) să nu aibă cazier judiciar pentru infracţiuni contra patrimoniului sau pentru infracţiuni prevăzute de legislaţia financiar-fiscală;
  c) să aibă un contract de asigurare de răspundere civilă profesională în vigoare, a cărui valoare să fie de 1.500 euro/eveniment şi 3.000 euro sumă agregată pe an, fără franciză;
  d) să îndeplinească cerinţele legale în vigoare privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor operatorilor economici, autorităţilor sau instituţiilor;
  e) să se bucure de o bună reputaţie.
  (2) Prevederea cuprinsă la alin. (1) lit. c) se va realiza până la 31 octombrie 2007.
  (3) Asigurătorul va trimite până la data de încheiere a operaţiei de înscriere, către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în format electronic, lista persoanelor menţionate la alin. (1), conform tabelului I din anexa nr. 1.
  (4) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va aloca fiecărui agent de asigurare persoană fizică un cod unic şi îl va înscrie în registru, iar asigurătorul va prelua codul respectiv în vederea emiterii legitimaţiei.
  Art. 11. - (1) Persoanele juridice pot fi înscrise ca agent de asigurare după primirea confirmării de la asigurător, dacă documentaţia este completă.
  (2) Conducătorul/conducerea agentului de asigurare persoană juridică va depune, sub semnătură, la asigurător, următoarele documente:
  a) copia actului constitutiv, din care să rezulte că are obiect unic de activitate şi că denumirea cuprinde sintagma "agent de asigurare" în conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) certificat constatator eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data solicitării de către oficiul registrului comerţului din raza teritorială unde îşi are sediul social;
  c) copia contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, cu respectarea prevederilor art. 34 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) cazier fiscal şi cazier judiciar pentru asociaţii sau acţionarii semnificativi direcţi persoane fizice şi pentru persoanele semnificative;
  e) cazier fiscal pentru asociaţii sau acţionarii semnificativi direcţi, persoane juridice;
  f) certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului privind datele de înmatriculare ale persoanelor juridice asociaţi sau acţionari semnificativi direcţi şi, dacă este cazul, indirecţi;
  g) cazierul judiciar şi cazierul fiscal ale conducătorului/ conducerii;
  h) cazierul judiciar şi cazierul fiscal ale subagenţilor;
  i) lista cu subagenţii însoţită de copiile contractelor de muncă ale fiecărui subagent, inclusiv codul numeric personal al fiecărei persoane.
  (3) În termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, asigurătorul va trimite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în format electronic, lista agenţilor de asigurare persoane juridice, a conducătorului/conducătorilor acestora, precum şi pe cea a subagenţilor, conform tabelului II din anexa nr. 1, în vederea alocării codurilor unice pentru persoana juridică şi pentru persoanele fizice.
  (4) Asigurătorul va prelua aceste coduri din registrul deschis şi menţinut de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
  (5) Asigurătorul va comunica codurile unice ale subagenţilor agentului de asigurare persoană juridică, în vederea emiterii legitimaţiilor prevăzute în anexa nr. 3.

  CAPITOLUL V
  Dobândirea calităţii de agent persoană fizică sau juridică şi a celei de subagent ulterior datei de deschidere a registrului

  Art. 12. - Persoanele fizice şi juridice care doresc să desfăşoare activitatea de intermediere în asigurări în calitate de agent de asigurare şi subagent după data deschiderii registrului trebuie să îndeplinească, în vederea înregistrării şi a încheierii contractului de agent, condiţiile prevăzute, după caz, la art. 13 şi 14.
  Art. 13. - (1) Persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, în vederea înregistrării ca agent de asigurare:
  a) să fie absolvent de liceu, cu diplomă;
  b) să nu aibă cazier judiciar pentru infracţiuni contra patrimoniului sau pentru infracţiuni prevăzute de legislaţia financiar-fiscală;
  c) să aibă un contract de asigurare de răspundere civilă profesională în vigoare, a cărui valoare să fie 1.500 euro/eveniment şi 3.000 euro sumă agregată pe an, fără franciză;
  d) să îndeplinească cerinţele legale în vigoare privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor operatorilor economici, autorităţilor sau instituţiilor;
  e) să se bucure de o bună reputaţie.
  (2) Asigurătorul va trimite după înscriere către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în format electronic, lista persoanelor fizice cu care a încheiat contract de agent, conform tabelului I din anexa nr. 1.
  (3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va aloca fiecărui agent de asigurare persoană fizică un cod unic şi îl va înscrie în registru, iar asigurătorul va prelua codul respectiv în vederea emiterii legitimaţiei.
  Art. 14. - (1) Persoanele juridice pot fi înregistrate ca agent de asigurare numai dacă persoana care deţine funcţia de conducător executiv sau, după caz, persoanele care conduc societatea îndeplinesc următoarele condiţii:
  a) are/au experienţă de cel puţin un an în asigurări;
  b) nu are/nu au cazier judiciar pentru infracţiuni contra patrimoniului sau pentru infracţiuni prevăzute de legislaţia financiar-fiscală;
  c) se bucură de o bună reputaţie.
  (2) Persoanele juridice trebuie să prezinte asigurătorului, în vederea înregistrării, următoarele documente:
  a) copia actului constitutiv, din care să rezulte că are obiect unic de activitate şi că denumirea cuprinde sintagma "agent de asigurare" în conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) certificat constatator eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data solicitării de către oficiul registrului comerţului din raza teritorială unde îşi are sediul social;
  c) copia contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, cu respectarea prevederilor art. 34 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) cazier fiscal şi cazier judiciar pentru asociaţii sau acţionarii semnificativi direcţi persoane fizice şi curriculum vitae, cazier fiscal şi cazier judiciar pentru persoanele semnificative;
  e) cazier fiscal pentru asociaţii sau acţionarii semnificativi direcţi, persoane juridice;
  f) certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului privind datele de înmatriculare ale persoanelor juridice asociaţi sau acţionari semnificativi direcţi şi, dacă este cazul, indirecţi;
  g) curriculum vitae al persoanei/persoanelor prevăzute la alin. (1), precum şi cazierul fiscal şi cel judiciar;
  h) cazierul judiciar şi cazierul fiscal ale subagenţilor;
  i) lista cu subagenţii însoţită de copiile contractelor de muncă ale fiecărui subagent, inclusiv codul numeric personal al fiecărei persoane.
  (3) În termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, asigurătorul va trimite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în format electronic, lista agenţilor de asigurare persoane juridice, a conducătorului/conducătorilor acestora, precum şi pe cea a subagenţilor, conform tabelului II din anexa nr. 1, în vederea alocării codurilor unice pentru persoana juridică şi pentru persoanele fizice.
  (4) Asigurătorul va prelua aceste coduri din registrul deschis şi menţinut de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
  (5) Asigurătorul va comunica codurile unice ale subagenţilor agentului de asigurare persoană juridică, în vederea emiterii legitimaţiilor prevăzute în anexa nr. 3.

  CAPITOLUL VI
  Calificarea profesională şi pregătirea profesională continuă

  Art. 15. - Intermediarii în asigurări şi/sau reasigurări sunt obligaţi, într-o perioadă de 3 ani de la data publicării normelor privind acreditarea entităţilor care organizează cursuri de calificare şi perfecţionare profesională, să obţină certificatul de calificare profesională.

  CAPITOLUL VII
  Menţiuni obligatorii ale contractului de agent

  Art. 16. - (1) Asigurătorii trebuie să includă în mod obligatoriu în contractul de agent şi următoarele menţiuni:
  a) obligativitatea respectării prevederilor din legislaţia asigurărilor;
  b) activitatea de agent de asigurare persoană fizică, persoană juridică şi de subagent este reglementată, supravegheată şi controlată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;
  c) obligativitatea prezentării oricăror documente care privesc activitatea desfăşurată ca agent de asigurare persoană fizică şi juridică, agent de asigurare subordonat, precum şi cea de subagent organelor de control şi persoanelor împuternicite în acest sens de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;
  d) obligativitatea prezentării tuturor informaţiilor despre produsul/produsele pe care le propune persoanelor fizice, potenţiali asiguraţi, în conformitate cu normele în vigoare emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, inclusiv a adreselor electronice unde se găsesc înregistraţi;
  e) obligativitatea informării asupra modului de rezolvare amiabilă a litigiilor;
  f) obligativitatea stipulării unui termen de predare a documentelor de asigurare încheiate cu asiguraţii şi a sumelor încasate de la aceştia, acest termen neputând depăşi perioada de 10 zile calendaristice;
  g) obligativitatea înscrierii codului unic pe contractele/poliţele de asigurare şi pe chitanţele emise/eliberate de aceştia;
  h) obligativitatea desfăşurării activităţii de intermediere numai în spaţiile prevăzute la art. 17.
  (2) Menţiunile obligatorii trebuie introduse până la 31 octombrie 2007 în contractele de agent încheiate până la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

  CAPITOLUL VIII
  Activitatea de intermediere în calitate de agent de asigurare persoană fizică sau juridică şi de subagent

  Art. 17. - (1) Activitatea de intermediere se poate desfăşura numai la:
  a) sediile principale sau secundare ale asigurătorilor sau, după caz, ale agenţilor de asigurare persoane juridice;
  b) sediile principale sau secundare ale asiguraţilor ori ale potenţialilor asiguraţi persoane juridice;
  c) domiciliul sau, după caz, reşedinţa asiguraţilor ori a potenţialilor asiguraţi persoane fizice.
  (2) Activitatea de bancassurance se poate desfăşura numai în sediile principale şi secundare ale agenţilor de asigurare subordonaţi, persoane juridice.
  Art. 18. - La data deschiderii registrului, asigurătorii vor face cunoscute Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor numele şi funcţia persoanelor, cel puţin două, desemnate să coordoneze activitatea de înregistrare şi de actualizare a registrului, în conformitate cu prevederile prezentelor norme.
  Art. 19. - (1) Asigurătorii sunt obligaţi să elaboreze până la 31 octombrie 2007 proceduri interne privind înregistrarea reclamaţiilor şi soluţionarea amiabilă a litigiilor dintre intermediari şi asiguraţi şi să le comunice agenţilor de asigurare.
  (2) Procedurile trebuie să prevadă obligativitatea înregistrării şi a formulării de răspunsuri la toate reclamaţiile primite de către asigurător sau, după caz, de către agentul de asigurare persoană juridică, precum şi termenul de răspuns.

  CAPITOLUL IX
  Registrul personalului propriu al brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare şi Jurnalul asistenţilor în brokeraj

  Art. 20. - Fiecare broker de asigurare şi/sau de reasigurare este obligat să deschidă şi să menţină registrul personalului propriu şi o evidenţă a colaboratorilor, persoane fizice şi juridice, denumiţi asistenţi în brokeraj, şi să încheie un mandat de brokeraj cu potenţialii asiguraţi persoane juridice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
  Art. 21. - (1) Forma şi conţinutul evidenţelor pe care trebuie să le deschidă şi să le menţină brokerul de asigurare şi/sau reasigurare sunt descrise în anexa nr. 2.
  (2) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare vor prelua din registrul menţinut de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor codul unic alocat persoanelor menţionate la art. 20 şi au obligaţia emiterii legitimaţiilor prevăzute în anexa nr. 3.
  Art. 22. - Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare au obligaţia de a facilita, la cererea organelor de control ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, contactul cu asistenţii în brokeraj nominalizaţi în timpul acţiunii de control.
  Art. 23. - Asistenţii în brokeraj, persoane fizice sau juridice, care vor fi găsiţi în situaţia de incompabilitate conform art. 33 alin. (6) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi sancţionaţi conform prevederilor art. 39 din aceeaşi lege.

  CAPITOLUL X
  Dispoziţii tranzitorii şi finale

  Art. 24. - Documentele păstrate la sediul principal al agentului de asigurare persoană juridică trebuie prezentate pentru verificări ulterioare, atât la solicitarea asigurătorului, cât şi a organelor de control sau a reprezentanţilor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
  Art. 25. - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate dispune în urma acţiunilor de control măsurile ce se impun pentru remedierea abaterilor constatate în activitatea de intermediere, inclusiv radierea din registru a persoanelor în cauză.
  Art. 26. - (1) Fiecare asigurător are obligaţia de a face public pe pagina de internet a societăţii registrul agenţilor de asigurare persoane fizice şi juridice, precum şi al agenţilor de asigurare subordonaţi care desfăşoară activitate de intermediere în numele şi în contul lui.
  (2) Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări poate fi consultat şi pe pagina de internet a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, www.csa-isc.ro.
  Art. 27. - Asigurătorii au obligaţia de a transmite în format electronic Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor orice modificări survenite în registrul agenţilor proprii.
  Art. 28. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme.
  Art. 29. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sancţionează în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
  Art. 30. - Prezentele norme transpun prevederile art. 3 alin. (2)-(4), ale art. 10 şi ale art. 14 din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2002/92/CE din 9 decembrie 2002 privind intermedierea în asigurări.

ANEXELE la norme se găsesc în Monitorul Oficial, Partea I nr. 553 din 14/08/2007.