Facebook LinkedIn

Ordin nr. 5/2011

pentru modificarea şi completarea Normelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 185 din 16/03/2011).

   Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din 1 martie 2011, prin care s-au adoptat modificarea şi completarea Normelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008,
  în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

  preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

  Articol unic. - Normele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor 24/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 7 ianuarie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) CSA supraveghează şi controlează entităţile prevăzute la art. 2 pentru a se asigura că acestea aplică şi respectă prevederile legale în vigoare referitoare la identificarea, verificarea şi înregistrarea clienţilor şi tranzacţiilor, raportarea tranzacţiilor suspecte, a tranzacţiilor cu numerar şi a transferurilor externe, precum şi la elaborarea şi implementarea unor proceduri pentru respectarea tuturor acestor cerinţe şi instruirea personalului în acest sens."
  2. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) În desfăşurarea activităţii lor, entităţile sunt obligate să adopte măsuri adecvate de prevenire a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism şi, în acest scop, pe bază de risc, să aplice măsuri-standard, simplificate sau suplimentare de cunoaştere a clientului, care să permită identificarea, după caz, şi a beneficiarului real."
  3. La articolul 11, alineatul (1) se abrogă.
  4. Articolul 13 se abrogă.
  5. La articolul 14 alineatul (1), literele a), f), g), i) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "a) numele şi prenumele clientului şi orice alte nume folosite (de exemplu, pseudonim);
  ..............................................................................
  f) domiciliul/reşedinţa (adresa completă - stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, oraş, judeţ/sector, codul poştal, ţara);
  g) cetăţenia şi naţionalitatea;
  ..............................................................................
  i) numărul de telefon/fax, adresa de poştă electronică (e-mail), după caz;
  ..............................................................................
  k) ocupaţia şi, după caz, numele angajatorului ori natura activităţii proprii;".
  6. La articolul 14 alineatul (1), litera j) se abrogă.
  7. La articolul 15 alineatul (1), literele b), g), j) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "b) forma juridică;
  ..............................................................................
  g) identitatea persoanelor care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii organelor statutare, sunt învestite cu competenţa de a conduce şi reprezenta entitatea, precum şi puterile lor de a angaja entitatea;
  ....................................................................................
  j) numărul de telefon/fax, adresa de poştă electronică (e-mail), după caz;
  k) tipul şi natura activităţii desfăşurate;".
  8. La articolul 15 alineatul (1), literele d) şi f) se abrogă.
  9. Titlul capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins:
   
 "CAPITOLUL IV Măsuri simplificate şi suplimentare de cunoaştere a clientului"

  10. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 17. - Entităţile pot aplica măsurile simplificate de cunoaştere a clientului în situaţiile menţionate la art. 12 din Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în situaţiile prevăzute la art. 7-9 din Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2008, cu modificările ulterioare."
  11. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins:
  "Art. 171. - (1) Entităţile pot aplica măsuri simplificate de cunoaştere a clientului în cazul poliţelor de asigurare generală, dacă prima de asigurare este mai mică decât sau egală cu echivalentul în lei al sumei de 2.500 euro.
  (2) Entităţile pot aplica măsuri simplificate de cunoaştere a clientului în cazul poliţelor de asigurare de viaţă, dacă prima de asigurare sau ratele de plată anuale sunt mai mici decât sau egale cu echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro ori prima unică de asigurare plătită este mai mică decât sau egală cu echivalentul în lei al sumei de 2.500 euro.
  (3) Dacă ratele de primă periodice sau sumele de plată anuale sunt ori urmează să fie majorate în aşa fel încât să depăşească limita sumei de 1.000 euro, respectiv de 2.500 euro, în echivalent lei, se vor aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientului.
  (4) În cazul activităţilor de asigurări de viaţă, verificarea identităţii beneficiarului unei poliţe de asigurare de viaţă se va face ori de câte ori acesta este schimbat pe durata de derulare a contractului de asigurare.
  (5) Entităţile care aplică măsuri simplificate de cunoaştere a clientului trebuie să obţină informaţii suficiente despre clienţi şi să monitorizeze permanent activitatea acestora pentru a stabili că aceştia se încadrează în categoria pentru care s-au aplicat măsuri simplificate de cunoaştere a clientului."
  12. La articolul 18, alineatul (2) se abrogă.
  13. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Aplicarea măsurilor suplimentare de cunoaştere a clientului este obligatorie cel puţin în următoarele situaţii:
  a) în cazul persoanelor care nu sunt prezente fizic la efectuarea operaţiunilor, situaţie în care entităţile vor aplica una sau mai multe dintre următoarele măsuri, fără ca această enumerare să fie limitativă:
  1. solicită documente şi informaţii suplimentare pentru a stabili identitatea clientului şi a beneficiarului real;
  2. întreprind măsuri suplimentare pentru verificarea ori certificarea documentelor furnizate sau vor solicita o certificare din partea unei instituţii de credit ori financiare supuse unor cerinţe de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării actelor de terorism, echivalente standardelor prevăzute în Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în reglementările emise în aplicarea acesteia;
  3. solicită ca prima operaţiune să se realizeze prin intermediul unui cont deschis în numele clientului la o instituţie de credit supusă unor cerinţe de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, echivalente standardelor prevăzute în Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în reglementările emise în aplicarea acesteia;
  b) în cazul tranzacţiilor ocazionale sau al relaţiilor de afaceri cu persoanele expuse politic, care sunt rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori într-un stat terţ, situaţie în care entităţile trebuie:
  1. să dispună de reguli şi proceduri pe bază de risc care să permită identificarea clienţilor/beneficiarilor reali care se încadrează în această categorie;
  2. să obţină aprobarea în scris a conducerii executive a entităţii înaintea stabilirii unei relaţii de afaceri cu un client din această categorie. În cazul în care un client a fost acceptat, iar ulterior a fost identificat ca făcând parte din această categorie de clienţi, este, de asemenea, obligatorie aprobarea scrisă a conducerii entităţii pentru continuarea relaţiilor de afaceri cu clientul respectiv;
  3. să adopte măsuri corespunzătoare pentru a stabili sursa veniturilor şi sursa fondurilor implicate în relaţia de afaceri sau în tranzacţia ocazională;
  4. să monitorizeze şi să supravegheze în permanenţă modul de derulare a relaţiei de afaceri cu persoanele din această categorie."
  14. După articolul 18 se introduc cinci noi articole, articolele 181-185, cu următorul cuprins:
  "Art. 181. - (1) Entităţile care constată că o operaţiune sau mai multe operaţiuni care au fost efectuate în numele unui client prezintă indicii de anomalie pentru activitatea acestui client ori pentru tipul operaţiunii în cauză vor sesiza Oficiul şi CSA dacă există suspiciuni că abaterile de la normalitate au ca scop spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism.
  (2) Entităţile pot lua drept indicii de anomalie pentru activitatea de asigurare unul sau mai multe dintre următoarele cazuri, fără a se limita la acestea:
  a) cumpărarea de poliţe de asigurare de viaţă care necesită plata unor prime mari şi care par a fi contradictorii cu profilul economic al clientului sau cu capacitatea sa de a obţine venituri;
  b) plata frecventă a unor prime în numerar ori în valută pentru sume mari care par a fi contradictorii cu capacităţile financiare ale clientului sau cu activitatea sa;
  c) plăţi frecvente de prime în numerar efectuate prin sume fracţionate, care prin cumul ar depăşi valorile minime prevăzute la art. 12 alin. (1);
  d) numirea unor beneficiari pentru poliţele de asigurare de viaţă, astfel încât sumele prevăzute a fi plătite fiecăruia dintre ei şi stabilite în baza contractului de asigurare, ca fracţiuni din suma totală, să depăşească prin cumul valorile minime prevăzute la art. art. 12 alin. (1), în cazul în care relaţia dintre asigurat şi beneficiar nu justifică acest lucru;
  e) semnarea unor poliţe de asigurare cu plata primelor folosind cecuri emise de terţe părţi, în special în situaţia în care nu există vreo legătură aparentă între terţi şi client;
  f) semnarea de către acelaşi contractant a unor poliţe de asigurare de viaţă de acelaşi tip care au beneficiari diferiţi;
  g) schimbarea beneficiarului poliţei de asigurare în favoarea unor terţe părţi care nu aparţin familiei asiguratului sau care nu au nicio legătură cu acesta, într-o manieră justificată;
  h) clientul refuză ori este reţinut în furnizarea de informaţii necesare pentru încheierea contractului de asigurare sau dă informaţii nereale;
  i) clientul persoană juridică prezintă declaraţii financiare care nu sunt întocmite de către un contabil;
  j) clientul prezintă documente de proprietate a bunului ce urmează a fi asigurat care nu sunt conforme cu realitatea sau care prezintă urme de fals;
  k) clientul refuză să îi permită reprezentantului entităţii să se convingă de existenţa bunului care face obiectul contractului de asigurare;
  l) clientul evită contactele directe cu angajaţii sau colaboratorii entităţii, prin emiterea frecventă de mandate ori împuterniciri, într-o manieră nejustificată;
  m) clientul evită în mod repetat contactele directe cu entitatea, comunicările având loc prin fax sau prin alte mijloace;
  n) deschiderea de către client a unui număr mare de conturi la mai multe sucursale ale unei/unor instituţii de credit şi efectuarea de transferuri repetate ale unor sume semnificative de bani cu care urmează a fi achitate primele de asigurare;
  o) achitarea primelor de asigurare folosind conturile unei societăţi comerciale care indică o activitate redusă şi care nu ar justifica încheierea unor contracte de asigurare pentru sume semnificative;
  p) solicitarea ca prima operaţiune să se realizeze prin intermediul unui cont deschis în numele clientului la o instituţie de credit care nu este supusă unor cerinţe echivalente privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului.
  Art. 182. - Entităţile vor acorda atenţie sporită tranzacţiilor şi produselor care, prin natura lor, pot favoriza anonimatul sau care permit interacţiunea cu clientul în absenţa acestuia şi pot avea legătură cu spălarea banilor ori cu finanţarea terorismului.
  Art. 183. - Entităţile trebuie să aplice măsuri suplimentare de cunoaştere a clientului şi în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 18, care, prin natura lor, prezintă un risc sporit de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism.
  Art. 184. - (1) Entităţile au obligaţia să monitorizeze toate operaţiunile efectuate de clienţii lor, acordând prioritate categoriei de clienţi cu risc ridicat.
  (2) În momentul în care se decide cu privire la clienţii incluşi în categoria clienţilor cu risc ridicat, trebuie avute în vedere următoarele informaţii:
  a) tipul de client - persoană fizică/juridică sau entitate fără personalitate juridică;
  b) ţara de origine;
  c) funcţia publică sau funcţia importantă deţinută;
  d) tipul de activitate desfăşurată de către client;
  e) sursa fondurilor clientului;
  f) alţi indicatori de risc.
  Art. 185. - (1) Entităţile trebuie să acorde o atenţie sporită relaţiilor de afaceri şi tranzacţiilor cu persoane din jurisdicţii care nu beneficiază de sisteme adecvate de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism.
  (2) Entităţile vor acorda o atenţie deosebită tuturor tranzacţiilor complexe, neobişnuit de mari sau care nu se circumscriu tipologiei obişnuite, inclusiv operaţiunilor care nu par să aibă un sens economic, comercial ori legal.
  (3) Circumstanţele şi scopul unor asemenea tranzacţii trebuie să fie examinate cât mai curând posibil de către entitate, inclusiv pe baza unor documente suplimentare, solicitate clientului pentru justificarea tranzacţiei.
  (4) Constatările verificărilor efectuate conform prevederilor alin. (3) trebuie să fie consemnate în scris şi vor fi disponibile pentru verificări efectuate ulterior sau pentru autorităţile competente şi auditori, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani." 
  15. Capitolul VI "Clienţii cu risc ridicat" se abrogă.
  16. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 29. - Entităţile sunt obligate să îşi revizuiască procedurile şi/sau normele interne emise privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, în termen de 60 de zile de la data la care intervine o modificare a legislaţiei specifice, precum şi în funcţie de identificarea unor noi riscuri."
 
  Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
  Angela Toncescu
  Bucureşti, 7 martie 2011
  Nr. 5