Facebook LinkedIn

Ordin comun CSA şi MAI nr. 6/87/2011

pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 315 din 06/05/2011). 

   Nr. 6/87

  Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
  Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 19 aprilie 2011, prin care s-au adoptat Normele de aplicare a Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor,
  având în vedere prevederile art. 38 din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată,
  în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

  preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi ministrul administraţiei şi internelor emit următorul ordin:

  Art. 1. - Se aprobă Normele de aplicare a Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se completează cu prevederile Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea asigurătorilor pentru încheierea asigurării obligatorii a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, cu modificările ulterioare, ale Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, cu modificările ulterioare, ale Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind constatarea, evaluarea şi lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor şi ale Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 17/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, cu modificările ulterioare.
  Art. 3. - Societatea Comercială "Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale" - S.A., primarii, prin compartimentele de specialitate, cât şi direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
  Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
   
Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,     Ministrul administraţiei şi internelor,

                 Angela Toncescu                                                                   Constantin-Traian Igaş

 


ANEXĂ 
   
NORME de aplicare a Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

  Art. 1. - Prezentele norme se aplică:
  a) persoanelor fizice şi juridice care deţin în proprietate construcţii cu destinaţia de locuinţă, din mediul urban sau rural, înregistrate în evidenţele organelor fiscale;
  b) persoanelor sau autorităţilor desemnate, în condiţiile legii, care administrează locuinţele aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;
  c) locatorului, în cazul în care o locuinţă face obiectul unui contract de leasing financiar.
  Art. 2. - (1) În cazul persoanelor fizice beneficiare de ajutor social şi care au în proprietate construcţii cu destinaţia de locuinţă, asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor se plăteşte de către Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, în conformitate cu prevederile art. 50 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011.
  (2) După efectuarea plăţii potrivit alin. (1), Societatea Comercială "Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale" - S.A. va emite poliţele de asigurare împotriva dezastrelor naturale pentru persoanele beneficiare de ajutor social.
  (3) Poliţele vor fi transmise de către Societatea Comercială "Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale" - S.A. unităţilor administrativ-teritoriale, care au obligaţia distribuirii acestora către asiguraţi.
  Art. 3. - (1) Primarii, prin compartimentele de specialitate, sunt obligaţi să furnizeze Societăţii Comerciale "Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale" - S.A., în format electronic, lista tuturor construcţiilor cu destinaţia de locuinţă, inclusiv a celor cu destinaţia de locuinţă socială, amplasate în unitatea administrativ-teritorială în cauză, specificând numele şi prenumele sau denumirea proprietarului şi, după caz, adresa domiciliului fiscal, codul numeric personal sau codul de identificare fiscală al acestuia, numărul din registrul de rol nominal unic şi din registrul agricol, potrivit anexei ce face parte integrantă din prezentele norme.
  (2) Datele menţionate mai sus sunt introduse în fişiere de tip Excel şi transmise către Societatea Comercială "Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale" - S.A.
  (3) Fac excepţie de la obligaţia de a transmite în format electronic listele cuprinzând construcţiile cu destinaţie de locuinţă, potrivit alin. (1) şi (2), unităţile administrativ-teritoriale care nu dispun de echipamentele necesare pentru transmiterea datelor în format electronic.
  (4) Unităţile administrativ-teritoriale menţionate la alin. (3) au obligaţia transmiterii datelor prevăzute în anexă, pe suport hârtie, până la dotarea cu echipamentele necesare pentru transmiterea datelor în format electronic.
  Art. 4. - Societatea Comercială "Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale" - S.A. transmite lunar în format electronic unităţilor administrativ-teritoriale care dispun de echipamentele necesare pentru transmiterea datelor în format electronic sau pe suport hârtie celor care nu sunt dotate cu astfel de echipamente lista proprietarilor care nu au încheiat contracte de asigurare obligatorie a locuinţelor, precum şi valoarea primei obligatorii datorate de fiecare, în măsura în care unităţile administrativ-teritoriale au respectat obligaţia prevăzută la art. 3.
  Art. 5. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sancţionează de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în condiţiile şi potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
 
   
ANEXĂ la norme

 

Nr. crt.

 

Tipul clădirii1)

 

Numele şi prenumele/Denumirea proprietarului

CNP/CUI proprietar

Adresa2)

 

Nr. din registrul de rolnominal unic

Nr. din registrul agricol

Adresa domiciliului fiscal3) 

        
        

  1) Se va menţiona tipul clădirii - A sau B, conform art. 2 lit. c) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată.
  2) Se va menţiona adresa completă, inclusiv codul poştal.
  3) Se va completa dacă este cazul.