Facebook LinkedIn

Ordin nr. 22/2012

pentru modificarea şi completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2011

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 840 din 13.12.2012). 

În conformitate cu dispozițiile art. 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, cu modificările și completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 20 noiembrie 2012, prin care s-a adoptat modificarea şi completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2011,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27), art.5 lit.c), art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,  

preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin: 

Art. I. - Normele privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 6 decembrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatele (1) şi (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
“Art. 8 - (1) Asigurătorii RCA au obligația de a întocmi evidențe lunare privind asigurarea obligatorie RCA. 

(2) Concomitent cu virarea sumelor datorate, asigurătorii vor transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, atât în scris cât și în format electronic, raportările elaborate potrivit modelelor prezentate în anexele nr. 5, 6, 7, 8 și 10.”

2. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
“ Art. 15. - (1) Se consideră că un vehicul este asigurat, dacă proprietarul acestuia are încheiat un contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, cu valabilitate în limitele teritoriale prevăzute la art. 11 pct. 7 din Legea nr. 136/1995, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale celorlalte state semnatare ale Acordului multilateral, denumit în continuare asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto sau asigurarea obligatorie RCA.”

3. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
“Art. 16 - (1) La încheierea asigurării obligatorii RCA, asigurătorul este obligat să emită asiguratului poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă a vehiculelor, denumită în continuare poliţa de asigurare RCA, împreună cu vigneta şi documentul internaţional de asigurare.“

4. La articolul 16, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
„(3) Pentru vehiculele pentru care se solicită asigurarea în vederea înmatriculării/înregistrării în România, asigurătorii RCA au obligaţia să solicite dovada înregistrării fiscale a vehiculului respectiv pe numele noului proprietar. 

(4) Asigurătorii RCA au obligaţia să solicite toate informaţiile necesare pentru evaluarea riscului, conform propriilor criterii stabilite în tariful de primă, şi să verifice corectitudinea informaţiilor privind datele de identificare şi tehnice ale vehiculului, precum şi ale proprietarului/utilizatorului acestuia.”

5. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
”(2) Forma şi conţinutul poliţei de asigurare RCA, documentului internaţional de asigurare, precum şi vignetei sunt prevăzute în anexele nr. 1 a), 1 b) şi 2.”

6. La articolul 20, alineatul (3) se abrogă.

7. La articolul 20, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
”(4) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va aloca fiecărui asigurător nou-autorizat o serie unică, prin tragere la sorţi, la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, care va fi menţionată pe poliţele de asigurare RCA şi pe vignetă.”

8. La articolul 21, alineatele (2) și (4) se abrogă.

9. La articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
”(2) Limitele de despăgubire stabilite de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sunt: 
  a) pentru pagubele materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente produse începând cu anul 2012, la un nivel de 1.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României; 
  b) pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente produse începând cu anul 2012, la un nivel de 5.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României.”

10. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
”(3) Limitele de despăgubire vor fi revizuite din 5 în 5 ani, în funcţie de evoluţia indicelui european al preţurilor de consum (IEPC) stabilit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.494/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind indicii armonizaţi ai preţurilor de consum.”

11. La articolul 26, alineatul (2), punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
”4. prejudiciile produse ca urmare a vătămării corporale sau decesului membrilor familiei asiguratului sau membrilor familiei conducătorului auto, cu excepţia despăgubirilor solicitate de către conducătorul auto vinovat de producerea accidentului;”.

12. La articolul 27, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
”2. prejudiciile produse bunurilor aparţinând conducătorului vehiculului răspunzător de producerea accidentului, precum şi cele produse ca urmare a vătămării corporale sau decesului acestuia, indiferent cine solicită aceste despăgubiri;”.

13. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
”Art. 31 - (1) Pentru vehiculele care se radiază din circulaţie sau pentru care asiguratul transmite dreptul de proprietate în perioada de asigurare, prima de asigurare aferentă perioadei cuprinse între data începerii şi data încetării răspunderii asigurătorului RCA se calculează prin însumarea primelor lunare stabilite în tariful de prime al asigurătorului RCA, corespunzător numărului de luni întregi de asigurare cuprinse în perioada de valabilitate a asigurării. Orice fracţiune de lună este considerată lună întreagă.”

14. Articolul 79 se modifică și va avea următorul cuprins:
“Art. 79 - Anexele nr. 1 a), 1 b), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a), 8, 9 și 10 fac parte integrantă din prezentele norme.”

15. Anexa nr. 1a) se modifică şi se înlocuieşte cu anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

16. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

17. După anexa nr. 9 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 10, prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

Art. III. – Asigurătorii, precum și direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. 


Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Daniel George Tudor
Bucureşti, 6 decembrie 2012
Nr. 22

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2, Anexa nr. 2 verso

Anexa nr. 3