Facebook LinkedIn

PAID a primit autorizaţia de funcţionare

(Decizia nr.780/2009 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 916 din 28/12/2009).

În conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor şi ale normelor emise în aplicarea acesteia,
în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 14 octombrie 2009, prin care s-a acordat autorizaţia de funcţionare POOL-ULUI DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE - S.A. pentru desfăşurarea activităţii de asigurare obligatorie a locuinţelor,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:

Art. 1. - Se acordă autorizaţia de funcţionare POOL-ULUI DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE - S.A. (PAID) pentru desfăşurarea activităţii de asigurare obligatorie a locuinţelor.
Art. 2. - Societatea are obligaţia prezentării la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a copiilor documentelor care atestă înregistrarea societăţii ca persoană juridică: actul constitutiv, atestat de un consilier juridic/avocat sau autentificat de un notar public, hotărârea judecătorească de înfiinţare, certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului şi certificatul constatator cuprinzând toate datele de identificare ale societăţii.
Art. 3. - În termen de 3 luni de la data obţinerii autorizaţiei de funcţionare, PAID are obligaţia:
- să transmită studiul de fezabilitate pentru următorii 3 ani, care va cuprinde următoarele:
a) estimarea marjei de solvabilitate minime;
b) elementele fondului minim de siguranţă, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (6) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia;
c) estimarea cheltuielilor generale de administraţie şi a cheltuielilor cu comisioanele, precum şi sursele de finanţare a acestora;
d) estimarea cheltuielilor aferente membrilor consiliului de administraţie, persoanelor din conducerea executivă şi persoanelor care ocupă funcţiile de conducere menţionate în anexa nr. 7 la Normele privind autorizarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2009, cu excepţia conducătorului activităţii de asigurări de viaţă şi a medicului. Estimarea se va defalca pe fiecare categorie în parte;
e) proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul contului de profit şi pierdere, proiectul contului tehnic al asigurării generale, proiectul contului netehnic;
f) estimarea primelor subscrise şi a daunelor ce vor fi plătite;
g) resursele financiare pentru acoperirea cheltuielilor;
- să transmită copia contractului/contractelor de reasigurare, lista cuprinzând reasigurătorii, cu menţionarea cotei de participare a fiecăruia, dovada plăţii ratelor primelor de reasigurare, precum şi alte documente sau informaţii solicitate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;
- să încadreze persoane care îndeplinesc condiţiile de pregătire şi de competenţă profesională şi să prezinte documentaţia în vederea aprobării, pentru funcţiile menţionate în anexa nr. 7 la Normele privind autorizarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2009, cu excepţia conducătorului activităţii de asigurări de viaţă şi a medicului, cu respectarea şi în conformitate cu prevederile normelor mai sus menţionate;
- să distribuie poliţele tipărite asigurătorilor autorizaţi într-un termen de 90 de zile de la constituirea PAID;
- să prezinte programul de reasigurare întocmit în conformitate cu prevederile Normelor privind autorizarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2009. În vederea acoperirii dezastrelor naturale, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. b) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, PAID va prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor calculul expunerii (sau acumulării) maxime pe clasa de asigurare practicată, modul de estimare a daunei maxime posibile, precum şi programul de reasigurare privind astfel de riscuri, din care să rezulte capacitatea PAID de a le subscrie, respectiv reţinerea netă.

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
Bucureşti, 14 octombrie 2009
Nr. 780