Facebook LinkedIn

Ordin nr.113108/2006

pentru punerea în aplicare a Normelor privind transferul de portofoliu între asigurători

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 299 din 03 aprilie 2006). Acesta este modificat şi completat prin Ordinul 7/2007. Acesta este modificat şi completat prin Ordinul CSA nr. 4/2012.

   În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27), ale art. 5 lit. f) si ale art. 23 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
   potrivit Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 23 martie 2006, prin care s-au adoptat Normele privind transferul de portofoliu între asiguratori,

   presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

   Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind transferul de portofoliu între asiguratori, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - Directia generala reglementari din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

   Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
   Nicolae Eugen Crisan
   Bucuresti, 24 martie 2006
   Nr. 113.108

 

   ANEXA - Norme privind transferul de portofoliu între asiguratori

   Art. 1. - (1) Prezentele norme reglementeaza operatiunile de transfer de portofoliu efectuate de:
   a) asiguratorul persoana juridica româna, autorizat sa practice activitate de asigurare în conditiile prevederilor art. 12 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
   b) sucursale apartinând unor societati-mama guvernate de legi dintr-un stat tert, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, potrivit procedurii prevazute la art. 12 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) Asiguratorii prevazuti la alin. (1) pot realiza un transfer de portofoliu de asigurari, conditiile generale ale contractelor de asigurare mentinându-se neschimbate, prin care o parte sau întregul portofoliu de contracte de asigurare este transferat catre unul sau mai multi asiguratori persoane juridice române si/sau sucursale apartinând unor societati-mama guvernate de legi dintr-un stat tert si autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, numai cu aprobarea prealabila a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. Decizia de aprobare a transferului de portofoliu se va publica de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   (3) Termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
   a) asiguratorul care cedeaza portofoliul se numeste asigurator cedent;
   b) asiguratorul care accepta portofoliul se numeste asigurator cesionar.
   Art. 2. - (1) Transferul partial de portofoliu poate sa includa o întreaga clasa de asigurari sau cel putin un risc asigurat inclus într-o clasa.
   (2) Transferul de portofoliu include transferarea drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele de asigurare subscrise de asiguratorul cedent, respectiv rezervele tehnice aferente portofoliului cedat, concomitent cu transferarea activelor admise sa acopere aceste rezerve, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
   (3) Acordul transferului de portofoliu va cuprinde în mod obligatoriu clauze clare si complete referitoare la încetarea raspunderii asiguratorului cedent si începerea raspunderii asiguratorului cesionar.
   (4) Transferul de portofoliu este considerat încheiat la data semnarii procesului-verbal de predare-primire a portofoliului transferat, dar nu mai târziu de data stabilita prin acordul de transfer de portofoliu. Procesul-verbal de predare-primire a portofoliului transferat va fi transmis Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor în termen de cel mult 5 zile de la data semnarii acestuia de catre partile implicate în transfer si va cuprinde obligatoriu cel putin urmatoarele:
   a) situatia portofoliului transferat, în forma prevazuta în anexa la prezentele norme;
   b) situatia rezervelor tehnice aferente portofoliului transferat;
   c) situatia activelor admise sa acopere rezervele tehnice aferente portofoliului transferat;
   d) alte drepturi si obligatii ce decurg din transferul de portofoliu.
   (5) În cazul în care transferul de portofoliu include si contracte de asigurari de viata, acordul trebuie verificat si confirmat si de catre un actuar desemnat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
   (6) Asiguratorul cedent si asiguratorul cesionar au obligatia completarii registrului special al activelor cu modificarile survenite în urma efectuarii transferului de portofoliu.
   (7) În toate cazurile prevazute de legislatia în vigoare, transferul de portofoliu este valabil numai cu aprobarea prealabila a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
   Art. 3. - (1) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor aproba transferul de portofoliu prevazut la art. 1 alin. (2) în baza analizei unei documentatii care va cuprinde:
   a) copiile hotarârilor adunarilor generale ale actionarilor asiguratorului cedent si asiguratorului cesionar prin care s-a stabilit transferul de portofoliu;
   b) proiectul acordului de transfer de portofoliu încheiat între asiguratorul cedent si asiguratorul cesionar, care va trebui sa cuprinda cel putin urmatoarele date si informatii minime:
   1. datele de identificare a partilor;
   2. persoanele semnificative împuternicite sa reprezinte partile;
   3. elementele transferabile;
   4. perioada de realizare a transferului de portofoliu;
   5. drepturile si obligatiile ce revin partilor prin încheierea acestui acord;
   c) informatiile prevazute în anexa la prezentele norme;
   d) structura portofoliilor pe categorii si clase de asigurari ale asiguratorului cesionar si asiguratorului cedent;
   e) raportarile asiguratorului cedent si ale asiguratorului cesionar privind marja de solvabilitate minima si disponibila, care sa reflecte situatia existenta la sfârsitul lunii anterioare depunerii documentatiei;
   f) raportarea estimativa privind marja de solvabilitate minima si disponibila de care va dispune dupa transferul de portofoliu asiguratorul cesionar;
   g) raportarile asiguratorului cedent si ale asiguratorului cesionar privind activele admise sa acopere rezervele tehnice, care sa reflecte situatia existenta la sfârsitul lunii anterioare depunerii documentatiei;
   h) raportarea privind activele admise sa acopere rezervele tehnice de care va dispune dupa transferul de portofoliu asiguratorul cesionar;
   i) situatia rezervelor tehnice ale asiguratorului cedent si ale asiguratorului cesionar înainte de transferul de portofoliu, care sa reflecte situatia existenta la sfârsitul lunii anterioare depunerii documentatiei;
   j) estimarea situatiei rezervelor tehnice ale asiguratorului cesionar dupa transferul de portofoliu, pe categorii si clase de asigurari;
   k) raportarile asiguratorului cedent privind rezervele tehnice si activele admise care se transfera, corespunzatoare contractelor de asigurare transferabile, care sa reflecte situatia existenta la sfârsitul lunii anterioare depunerii documentatiei;
   l) raportarile prevazute la lit. e) - k) vor fi certificate de actuarii asiguratorului cedent si ai asiguratorului cesionar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
   m) raportarile asiguratorului cedent privind contributia la Fondul de garantare si taxa de functionare datorata conform prevederilor art. 13 alin. (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia, precum si contributia aferenta asigurarilor obligatorii în cazul transferului unor astfel de contracte de asigurare;
   n) situatia litigiilor asiguratorului cedent si ale asiguratorului cesionar, pe categorii si clase de asigurari;
   o) situatia privind cedarile în reasigurare ale asiguratorului cedent, pe categorii si clase de asigurari;
   p) strategia de gestionare a contractelor de asigurare si a riscurilor ce urmeaza a fi preluate, ce trebuie prezentata de asiguratorul cesionar;
   q) lista intermediarilor prin care asiguratorul cedent desfasoara activitate de asigurare, precum si creantele acestora;
   r) dovada publicarii anuntului intentiei de transfer al portofoliului, conform prevederilor art. 11 alin. (2);
   s) în situatia în care autoritatile competente sa supravegheze marja de solvabilitate a asiguratorului cedent si/sau a asiguratorului cesionar sunt altele decât Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, documentatia va fi completata cu certificarile transmise de aceste autoritati, la solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, cu privire la marja de solvabilitate a partilor implicate în transfer, precum si cu privire la marja de solvabilitate de care va dispune asiguratorul cesionar dupa efectuarea transferului.
   (2) Activele admise sa acopere rezervele tehnice transferabile ale asiguratorului cedent vor fi mentinute pâna la data preluarii efective a portofoliului transferat.
   Art. 4. - În urma analizarii proiectului de acord de transfer de portofoliu, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor stabileste, prin decizie, urmatoarele:
   a) aprobarea proiectului de acord de transfer de portofoliu, evidentierea separata a subscrierilor aferente portofoliului transferabil, efectuate dupa data proiectului de acord de transfer de portofoliu si pâna la data semnarii procesului-verbal de predare-primire a portofoliului transferat, precum si alte conditii de efectuare a transferului;
   b) respingerea motivata a proiectului de acord de transfer de portofoliu.
   Art. 5. - În vederea aprobarii transferului de portofoliu asiguratorul cesionar, aflat sub supravegherea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din punct de vedere al marjei de solvabilitate, trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
   a) sa fie autorizat sa practice riscurile, clasa sau clasele de asigurari pentru care s-a încheiat acordul de transfer de portofoliu;
   b) sa detina o marja de solvabilitate disponibila superioara marjei de solvabilitate minime atât înainte de preluarea portofoliului, cât si dupa preluarea acestuia;
   c) din documentatia prezentata sa rezulte ca, dupa preluarea portofoliului, va dispune de rezerve tehnice si active admise suficiente sa acopere rezervele tehnice, în structura prevazuta în legislatia în vigoare, pentru a acoperi toate obligatiile care decurg din contractele de asigurare în vigoare.
   Art. 6. - (1) Contractele de asigurari mai pot fi transferate de catre un asigurator persoana juridica româna catre:
   a) societatile de asigurare care au sediul social pe teritoriul statelor membre;
   b) sucursalele sau agentiile unei societati de asigurare cu sediul social pe teritoriul statelor membre, care desfasoara activitate în baza dreptului de stabilire;
   c) societatile de asigurare care au sediul social pe teritoriul statelor membre, sucursalele sau agentiile acestora care presteaza activitate de asigurare pe teritoriul statelor membre în baza libertatii de a presta servicii;
   d) sucursalele societatilor de asigurare având sediul social în state terte si stabilite pe teritoriul statelor membre, altele decât România.
   (2) La solicitarea asiguratorului cedent persoana juridica româna, însotita de documentatia referitoare la asiguratorul cedent prevazuta la art. 3, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor aproba transferul de portofoliu daca primeste confirmarea autoritatilor competente ale statului membru de origine al asiguratorului cesionar sau, dupa caz, a autoritatilor competente sa supravegheze marja de solvabilitate a asiguratorului cesionar, în mod direct, ca asiguratorul cesionar, autorizat sa practice riscurile, clasa sau clasele de asigurari pentru care se încheie acordul de transfer de portofoliu, va îndeplini, dupa efectuarea transferului de portofoliu, conditiile de solvabilitate si daca primeste acordul prevazut la alin. (3).
   (3) Daca statul membru al angajamentului contractelor de asigurare care se transfera de catre asiguratorul persoana juridica româna este altul decât România, transferul de portofoliu se aproba numai dupa obtinerea acordului autoritatilor competente din acel stat membru.
   (4) Daca asiguratorul cedent este o sucursala a asiguratorului persoana juridica româna, stabilita în baza dreptului de stabilire pe teritoriul altui stat membru, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va solicita autoritatilor competente din acest stat membru o opinie cu privire la transfer. În situatia în care opinia exprimata este nefavorabila, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va putea solicita informatii suplimentare.
   (5) Lipsa raspunsului autoritatilor competente prevazute la alin. (3) si (4), dupa 3 luni de la data transmiterii de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a unei solicitari în sensul celor prevazute la aceste alineate, este considerata echivalentul unui acord tacit, respectiv, dupa caz, al unei opinii favorabile.
   Art. 7. - (1) Contractele de asigurari mai pot fi transferate de catre o sucursala apartinând unei societati-mama guvernate de legi dintr-un stat tert, autorizata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, catre:
   a) societatile de asigurare care au sediul social pe teritoriul statelor membre;
   b) sucursalele sau agentiile unei societati de asigurare cu sediul social pe teritoriul statelor membre, care desfasoara activitate în baza dreptului de stabilire;
   c) societatile de asigurare care au sediul social pe teritoriul statelor membre, sucursalele sau agentiile acestora care presteaza activitate de asigurare pe teritoriul statelor membre în baza libertatii de a presta servicii.
   (2) La solicitarea asiguratorului cedent, însotita de documentatia referitoare la asiguratorul cedent prevazuta la art. 3, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor aproba transferul de portofoliu daca autoritatile competente ale statului membru de origine al asiguratorului cesionar confirma, în mod direct, ca asiguratorul cesionar, autorizat sa practice riscurile, clasa sau clasele de asigurari pentru care s-a încheiat acordul de transfer de portofoliu, va îndeplini, dupa efectuarea transferului de portofoliu, conditiile de solvabilitate si daca primeste acordul prevazut la alin. (3).
   (3) Daca statul membru al angajamentului contractelor de asigurare care se transfera este altul decât România, transferul se aproba numai dupa obtinerea acordului autoritatilor competente din acel stat membru.
   (4) Lipsa raspunsului autoritatilor competente prevazute la alin. (3), dupa 3 luni de la data transmiterii de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a unei solicitari în sensul celor prevazute la acest alineat, este considerata echivalentul unui acord tacit.
   Art. 8. - La solicitarea autoritatilor statului membru, competente sa aprobe un transfer de portofoliu efectuat de un asigurator catre un asigurator autorizat si supravegheat din punct de vedere al marjei de solvabilitate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va comunica acestora daca asiguratorul cesionar, dupa efectuarea transferului de portofoliu, va îndeplini sau nu conditiile stipulate la art. 5, în baza analizarii documentelor pe care trebuie sa le transmita asiguratorul cesionar, prevazute la art. 3.
   Art. 9. - În situatia în care statul angajamentului contractelor de asigurare care se transfera este România, indiferent de localizarea asiguratorilor implicati în transfer sau a statului membru competent sa aprobe transferul de portofoliu, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor îsi va exprima acordul referitor la transfer daca interesele asiguratilor, contractantilor si beneficiarilor sunt protejate în totalitate.
   Art. 10. - În cazul în care transferul de portofoliu cuprinde contracte de asigurare de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, asiguratorul cedent trebuie sa informeze asiguratii asupra reprezentantelor de despagubire, dupa încheierea transferului de portofoliu.
   Art. 11. - (1) Transferul de portofoliu realizat în conditiile prezentelor norme se publica în conformitate cu legislatia nationala din statul angajamentului contractelor de asigurare transferate.
   (2) În cazul în care statul angajamentului contractelor de asigurare transferate este România, anuntul privind intentia de transfer se va publica pe site-ul propriu al asiguratorului cedent, precum si în 3 cotidiene de larga circulatie din România.
   (3) Dupa aprobarea transferului de portofoliu, în cazul în care statul angajamentului contractelor de asigurare transferate este România, asiguratorul cesionar are obligatia sa înstiinteze asiguratii, contractantii si beneficiarii contractelor de asigurare cu privire la transfer si la denumirea si adresa sa. Asiguratii si contractantii contractelor transferate, astfel notificati, au dreptul sa denunte contractele si sa solicite restituirea primelor platite în avans si aferente perioadei neexpirate de valabilitate.
   Art. 12. - Prevederile art. 6-9 se aplica începând cu data aderarii României la Uniunea Europeana.
   Art. 13. - Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor prin care se aproba transferul de portofoliu devine opozabila tertilor dupa publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. 14. - Asiguratorii care îsi înceteaza activitatea sau, în cazul asiguratorilor cu activitate compozita, care solicita renuntarea la una dintre activitati au obligatia sa initieze efectuarea transferului de portofoliu în conditiile prevazute la art. 23 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentelor norme.
   Art. 15. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneaza în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 16. - Prezentele norme transpun prevederile art. 12 din Directiva Europeana (DE) 73/239/CEE din 24 iulie 1973 privind coordonarea legilor, reglementarilor si prevederilor administrative privind initierea si desfasurarea activitatii de asigurare directa, alta decât cea de viata, publicata în Jurnalul Oficial nr. L 228 din 16 august 1973, modificat prin art. 11 din DE 88/357 din 22 iunie 1988 de coordonare a dispozitiilor legale, de reglementare si administrative privind asigurarea directa, alta decât asigurarea de viata, de stabilire a dispozitiilor destinate facilitarii exercitarii efective a liberei prestari de servicii si de modificare a Directivei 73/239/CEE, publicata în Jurnalul Oficial nr. L 172 din 4 iulie 1988, modificat prin art. 12 si 53 din DE 92/49 CEE din 18 iunie 1992 de coordonare a dispozitiilor legale, de reglementare si administrative privind asigurarea directa, alta decât asigurarea de viata, si de modificare a directivelor 73/239/CEE si 88/357/CEE, publicata în Jurnalul Oficial nr. L 228 din 11 august 1992, art. 14 si ale art. 53 din DE 2002/83 din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea de viata, publicata în Jurnalul Oficial nr. L 345 din 19 decembrie 2002.

   ANEXA  la norme

   Situatia portofoliului asiguratorului cedent
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     Numele                                                            Momentul           Momentul
Numarul     asiguratului,           Clasa                Riscurile    începerii            încetarii              Prima               Suma           Rezerva
politei       contractantului     de asigurare     asigurate   raspunderii     raspunderii        de asigurare    asigurata      de prima
                         si                                                                 asiguratorului   asiguratorului        (lei)                   (lei)             (lei)
                  beneficiarului                                                      cedent              cedent
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------