Facebook LinkedIn

Ordin nr. 9/2010

pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi a brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 516 din 23/07/2010).

     Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 6 iulie 2010, prin care s-a adoptat Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi a brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare,
  în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

  preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

  Art. 1. - Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi a brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Art. 2. - Sistemul prevăzut la alin. (1) este aplicabil asigurătorilor, reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, aşa cum sunt definiţi la art. 2 lit. A pct. 5, art. 2 lit. B pct. 39 şi art. 2 lit. C pct. 57 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
  Art. 3. - Direcţia generală reglementări contabile din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
  Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, 
  Angela Toncescu
  Bucureşti, 13 iulie 2010
  Nr. 9


  ANEXĂ
  SISTEMUL de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi a brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare

  A. Norme metodologice privind întocmirea şi verificarea raportărilor contabile ale societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi ale brokerilor de asigurare/reasigurare la 30 iunie 2010
  1. Generalităţi
  Prezentele norme se aplică asigurătorilor persoane juridice române, sucursalelor ori filialelor unui asigurător dintr-un stat terţ, precum şi sucursalelor unei societăţi de asigurare sau ale unei societăţi mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizaţie de la autoritatea competentă a statului membru de origine, reasigurătorilor, persoane juridice autorizate în condiţiile legii de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor ori de autoritatea competentă a statului membru de origine, brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, persoane juridice române, precum şi intermediarilor dintr-un stat membru care desfăşoară activităţi de intermediere pe teritoriul României, societăţi comerciale autorizate în condiţiile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, care au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la data de 30 iunie 2010.
  Raportările contabile la data de 30 iunie 2010 vor fi depuse astfel: un exemplar la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, iar al doilea exemplar la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, după caz, la registratura acestora sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili. De asemenea, la depunere se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare.
  Raportările contabile la data de 30 iunie 2010 vor fi întocmite în conformitate cu prevederile Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică împreună cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi vor fi avute în vedere şi următoarele precizări:
  a) elementele monetare exprimate în valută (disponibilităţi şi alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele şi depozitele bancare, creanţe şi datorii în valută) trebuie evaluate şi raportate utilizând cursul de schimb, comunicat de Banca Naţională a României, în data de 30 iunie 2010, respectiv 4,3688 lei/euro. Diferenţele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data înregistrării creanţelor ori datoriilor în valută sau cursul la care au fost raportate în situaţiile financiare anterioare şi cursul de schimb din data de 30 iunie 2010 se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare, după caz;
  b) pentru creanţele şi datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, eventualele diferenţe favorabile ori nefavorabile care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare. Determinarea diferenţelor de valoare se efectuează similar prevederilor lit. a);
  c) pentru evidenţierea în contabilitate a tranzacţiilor în valută se utilizează cursul de schimb de la data efectuării operaţiunii respective. Prin curs de schimb de la data efectuării operaţiunii se înţelege cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară operaţiunii, disponibil ca informaţie la momentul efectuării operaţiunii (încasare, plată, emitere de documente).
  2. Prezentarea şi modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2010
  Asigurătorii şi reasigurătorii vor întocmi şi vor depune raportări contabile care cuprind următoarele formulare:
  1. Bilanţ (cod 01);
  2. Contul de profit şi pierdere, compus din:
  - contul tehnic al asigurării generale (cod 02);
  - contul tehnic al asigurării de viaţă (cod 03);
  - contul netehnic (cod 04);
  3. Date informative (cod 05).
  Asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative vor întocmi şi vor prezenta şi situaţiile prevăzute la cap. V secţiunea 4, formularul "Situaţii prezentate de asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative" din Reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
  A. situaţia activelor, pasivelor şi capitalurilor proprii;
  B. situaţia veniturilor şi cheltuielilor.
  Brokerii de asigurare şi/sau reasigurare vor întocmi şi vor depune raportări contabile care cuprind următoarele formulare:
  1. Bilanţ (cod 01);
  2. Contul de profit şi pierdere (cod 02);
  3. Date informative (cod 03).
  Asigurătorii şi reasigurătorii, precum şi brokerii de asigurare şi/sau reasigurare vor completa datele de identificare (denumirea societăţii, adresa, telefonul şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului) şi cele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, citeţ, fără a se folosi prescurtări ori iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea asigurătorilor şi a brokerilor de asigurare.
  Asigurătorii şi reasigurătorii, precum şi brokerii de asigurare şi/sau reasigurare vor completa codul privind activitatea desfăşurată, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu actualizările ulterioare.
  Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Bilanţ" a datelor prevăzute mai sus conduce la imposibilitatea identificării societăţii şi, în consecinţă, se consideră că lucrarea nu a fost depusă, asigurătorii sau brokerii de asigurare fiind sancţionaţi potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată.
  Bilanţul prezintă, în formă sintetică, elementele de activ şi de pasiv, grupate după natură şi lichiditate, respectiv după natură şi exigibilitate.
  Bilanţul se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2010, puse de acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.
  Pentru prezentarea contului de profit şi pierdere la data de 30 iunie 2010, asigurătorii, în funcţie de activitatea de asigurare pe care o desfăşoară, vor completa formularul contului tehnic al asigurării generale (cod 02), formularul contului tehnic al asigurării de viaţă (cod 03) şi formularul contului netehnic (cod 04).
  Brokerii de asigurare şi/sau reasigurare vor întocmi formularul contului de profit şi pierdere (cod 02).
  Datele care se raportează în formularele contului de profit şi pierdere sunt cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare.
  În formularul "Date informative", la rândurile 01 şi 02 coloana 1, asigurătorii şi brokerii de asigurare şi/sau reasigurare care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.
  La rândurile privind plăţile restante se înscriu sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.
  Formularele de raportare contabilă întocmite pentru data de 30 iunie 2010 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
  Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:
  - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
  - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
  Asigurătorii şi brokerii de asigurare şi/sau reasigurare care au în subordine sucursale ori subunităţi fără personalitate juridică vor verifica şi centraliza balanţele de verificare ale acestora, întocmind raportările contabile la 30 iunie 2010.
  Asigurătorii şi brokerii de asigurare şi/sau reasigurare care au în subordine sucursale ori alte subunităţi fără personalitate juridică, care desfăşoară activitate şi au sediul în străinătate, vor evalua în lei rulajele şi soldurile exprimate în valută, din balanţele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar din ultima zi a perioadei de raportare, şi le vor centraliza cu balanţa de verificare întocmită pentru operaţiunile economico-financiare desfăşurate în ţară.
  În situaţia în care operaţiunile subunităţilor proprii în străinătate au fost evidenţiate în cursul perioadei atât în valută, cât şi în lei, pentru cuprinderea în raportările contabile la data de 30 iunie 2010 ale persoanei juridice din ţară, vor fi preluate ca atare soldurile şi rulajele conturilor, exprimate în lei.
  Formularele care compun raportările contabile la data de 30 iunie 2010 se vor completa în lei (RON).
  Asigurătorii şi brokerii de asigurare şi/sau reasigurare vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor raportările contabile întocmite pentru data de 30 iunie 2010 astfel:
  - pe suport hârtie (formatul C.S.A.), semnate şi ştampilate, conform legii, împreună cu o copie a codului unic de înregistrare, raportul administratorului, precum şi o copie de pe balanţa de verificare a conturilor sintetice;
  - în format electronic, prin încărcarea datelor în aplicaţia CSA-EWS.
  Asigurătorii şi brokerii de asigurare şi/sau reasigurare vor depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, pe suport magnetic, raportările contabile la 30 iunie 2010, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate şi ştampilate, potrivit legii. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia asigurătorilor şi brokerilor de asigurare, gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro
  Asigurătorii şi brokerii de asigurare şi/sau reasigurare care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2010 nu întocmesc raportări contabile la data de 30 iunie 2010, urmând să depună o declaraţie pe propria răspundere la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, care să cuprindă toate datele de identificare a societăţii:
  - denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);
  - adresa şi numărul de telefon;
  - numărul de înregistrare la registrul comerţului;
  - codul unic de înregistrare;
  - capitalul social.
  O declaraţie similară vor depune şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii.
  3. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2010 la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice
  Raportările contabile întocmite pentru data de 30 iunie 2010, precum şi declaraţiile asigurătorilor şi brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare care nu au desfăşurat activitate se vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel târziu la data de 15 august 2010.
  Nedepunerea raportărilor contabile întocmite pentru data de 30 iunie 2010 la termenul stabilit, a formularelor listate, semnate şi ştampilate, sau a declaraţiilor, după caz, se sancţionează conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată.
  4. Completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2010 de către asigurători şi brokerii de asigurare se efectuează folosind planul de conturi prevăzut la cap. III pct. 1 şi 2 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
  B. Nomenclator - forme de proprietate
   
COD DENUMIRE
20 PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat şi privat)
      PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)
21 Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin
22 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin
23 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
24 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin
      PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% şi peste 50%)
25 Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin
26 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin
27 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
28 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin
30 PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ
     (cu capital: privat autohton, privat autohton şi străin, privat străin)
34 Societăţi comerciale pe acţiuni
35 Societăţi comerciale cu răspundere limitată