Facebook LinkedIn

Ordin nr. 15/2010

pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 14 din 06/01/2011). Acesta este modificat şi completat prin Ordinul CSA nr. 13/2012 şi Ordinul CSA nr. 17/2011.

   Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 14 decembrie 2010, prin care s-au adoptat Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare,
  în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27), ale art. 5 lit. b), ale art. 8 alin. (1) şi ale art. 35 şi 36 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

  preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

  Art. 1. - (1) Se pun în aplicare Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.
  (2) Normele intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
  a) Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.243 din 23 decembrie 2004;
  b) Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.101/2005 pentru modificarea Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 19 ianuarie 2005.
  Art. 3. - Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

  Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, 
  Angela Toncescu
  Bucureşti, 23 decembrie 2010
  Nr. 15

  ANEXĂ
  NORME privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia

  Art. 1. - Prezentele norme stabilesc, în temeiul prevederilor art. 5 lit. b) şi ale art. 35 şi 36 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, condiţiile ce trebuie îndeplinite şi documentele pe care trebuie să le prezinte persoanele juridice române pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare ca brokeri de asigurare şi/sau de reasigurare în vederea desfăşurării activităţii de intermediere în asigurări şi/sau în reasigurări, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia.

  CAPITOLUL I
  Condiţii pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare

  Art. 2. - În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau de reasigurare, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
  a) să fie persoană juridică română în a cărei denumire să fie cuprinsă în mod obligatoriu sintagma "broker de asigurare", "broker de asigurare-reasigurare" sau "broker de reasigurare", după caz, în limba română ori într-o limbă de largă circulaţie şi să nu inducă în eroare publicul;
  b) să aibă un capital social subscris şi vărsat în formă bănească, a cărui valoare nu poate fi mai mică de 25.000 lei;
  c) să aibă în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă profesională valabil pe întregul teritoriu al României, cu o limită minimă de acoperire de 1.121.000 euro/eveniment şi o sumă agregată de 1.700.000 euro pe an, fără franşiză;
  d) să aibă ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare şi/sau de reasigurare, cu excepţia prevăzută la art. 35 alin. (19) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
  e) să aibă sediu social, destinat exclusiv desfăşurării activităţii pentru care a fost autorizat, unde se va transmite şi se va primi corespondenţa de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi de la alte instituţii sau autorităţi, sediu la care să fie prezent în permanenţă un angajat al brokerului, în cadrul programului zilnic de lucru, comunicat la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, şi care să îndeplinească următoarele condiţii:
  1. sediul social şi punctele de lucru să aibă o dotare tehnică adecvată, care să asigure buna desfăşurare a activităţii de intermediere în asigurări;
  2. tehnica de calcul trebuie să cuprindă: calculatoare şi software, imprimante, conexiuni internet, telefon, fax, care să permită gestionarea poliţelor;
  3. suprafaţa sediului să nu fie mai mică de 15 m^2, să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor, cu excepţia clădirilor de birouri tip centru de afaceri, şi să permită amplasarea mobilierului de birou, tehnicii de calcul, depozitarea şi arhivarea documentelor;
  4. spaţiul trebuie să fie dotat cu mobilier de birou - birouri de lucru, fişete, mobilier de depozitare;
  f) din documentele prezentate să rezulte că nu este şi nu va fi acţionar sau asociat direct ori indirect al unui asigurător, reasigurător, al unui agent de asigurare ori de reasigurare, al unui asistent în brokeraj şi că nu are şi nu va avea ca acţionar direct sau indirect ori ca administrator un asigurător, reasigurător, un agent de asigurare ori de reasigurare, un asistent în brokeraj sau conducătorul unui asistent în brokeraj persoană juridică ori conducătorul unui agent de asigurare persoană juridică;
  g) asociaţii ori acţionarii semnificativi, conducătorii executivi şi administratorii să nu aibă cazier judiciar pentru infracţiuni contra patrimoniului sau infracţiuni prevăzute în legislaţia financiar-fiscală şi cazier fiscal; în situaţia în care au desfăşurat activitate de intermediere în asigurări să nu fi fost radiaţi din Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări din motive imputabile acestora;
  h) conducătorii executivi să aibă studii superioare şi o experienţă de cel puţin 3 ani într-o funcţie de conducere operativă în domeniul asigurărilor sau de cel puţin 5 ani într-o funcţie de conducere operativă în domeniul financiar-bancar şi/sau al pensiilor private; această prevedere se aplică şi administratorilor, atunci când aceştia au atribuţii similare conducerii executive. Prin funcţie de conducere operativă se înţelege inclusiv funcţia de şef de serviciu/compartiment a cărui activitate este relevantă pentru specificul domeniului asigurărilor sau cel financiar-bancar, precum şi funcţia de director de agenţie sau de sucursală a unei entităţi care operează în aceste domenii;
  i) administratorii să nu fie angajaţi ai societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare pe perioada mandatului la brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare;
  j) conducătorii executivi şi administratorii să aibă o bună reputaţie, onestitate şi probitate morală;
  k) conducătorii executivi să nu deţină funcţii de conducere la o altă persoană juridică română sau străină după obţinerea autorizaţiei de funcţionare sau după aprobarea de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, precum şi în timpul exercitării funcţiei la brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare;
  l) conducătorii executivi să aibă contract de muncă şi administratorii să aibă contract de administrare/mandat, după caz, cu brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare;
  m) să achite o taxă de autorizare de 5.000 lei.
  Art. 3. - (1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor evaluează, pentru fiecare persoană nominalizată în calitate de conducător executiv sau administrator, atunci când acesta are atribuţii similare conducerii executive, dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la art. 2, luând în considerare informaţiile legate de activitatea, experienţa şi reputaţia persoanei în cauză, precum şi orice alte circumstanţe relevante.
  (2) În sensul prevederilor alin. (1), vor fi avute în vedere, pentru ultimii 10 ani, în măsura în care prezintă relevanţă, situaţii cum ar fi:
  a) persoana respectivă se află ori s-a aflat în conflict cu o autoritate de supraveghere din domeniul asigurărilor sau financiar-bancar ori al pensiilor private din România sau din străinătate, a fost sancţionată sau i s-a respins ori i s-a retras o autorizaţie sau aprobare de către o asemenea autoritate ori s-a aflat în altă situaţie care prin aspectele relevate ar putea avea efecte negative asupra imaginii ori activităţii brokerului la care persoana în cauză este desemnată cu responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere;
  b) persoana a exercitat, fără aprobarea autorităţii menţionate la lit. a), o funcţie pentru care, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile, era prevăzută obligativitatea obţinerii unei astfel de aprobări;
  c) în exercitarea unei funcţii de administrare şi/sau de conducere a unui asigurător ori intermediar în asigurări şi/sau în reasigurări ori a unei sucursale a unui asigurător sau intermediar în asigurări şi/sau în reasigurări străin, persoana nu a participat la adoptarea şi/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acestuia, prin care s-a urmărit satisfacerea unor interese individuale ori de grup;
  d) intermediarul în asigurări şi/sau în reasigurări unde a activat nu a depus la un asigurător sau la un reasigurător sumele încasate cu titlu de prime de asigurare sau de reasigurare, în perioada în care persoana a exercitat funcţia de administrare şi/sau de conducere sau orice altă funcţie la intermediarul în cauză;
  e) entităţile la care persoana respectivă exercită sau a exercitat responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere ori la care este sau a fost acţionar semnificativ ori asociat s-au aflat în conflict cu vreo autoritate din România ori din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul asigurărilor sau financiar-bancar, au fost supuse vreunei sancţiuni dispuse de o asemenea autoritate sau aceasta le-a refuzat ori le-a retras o autorizaţie;
  f) persoana a făcut sau face obiectul unor proceduri penale.

  CAPITOLUL II
  Documentaţia necesară pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau de reasigurare

  Art. 4. - Persoanele juridice române care solicită obţinerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau de reasigurare vor depune la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor următoarele documente:
  a) cerere standard de obţinere a autorizaţiei de funcţionare, în forma prezentată în anexa nr. 1;
  b) copii de pe documentele care atestă constituirea brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare: actul constitutiv autentificat sau atestat de avocat ori sub semnătură privată, în care obiectul de activitate este definit conform art. 2 lit. C pct. 57 lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea judecătorească de înfiinţare, certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului, certificatul constatator cuprinzând toate datele de identificare ale brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare, codul unic de înregistrare;
  c) copia ordinului de plată şi a extrasului de cont care atestă existenţa capitalului social vărsat integral în numerar la data solicitării autorizaţiei de funcţionare, în condiţiile şi în limitele stabilite la art. 35 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, actualizat conform prevederilor art. 2 lit. b) din prezentele norme;
  d) un studiu de fezabilitate care să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
  1. scurtă prezentare a activităţii ce urmează să fie desfăşurată, din care să rezulte că resursele financiare sunt suficiente să îi permită desfăşurarea activităţii;
  2. structura organizatorică, regulamentul de organizare şi funcţionare, cu precizarea distinctă a răspunderilor şi limitelor de competenţă pentru conducătorii executivi şi administratorii din cadrul brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare;
  3. bugetul de venituri şi cheltuieli estimat pentru următorii 3 ani financiari;
  e) copie de pe documentele care atestă plata taxei de autorizare în contul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată conform art. 2 lit. m) din prezentele norme;
  f) copie de pe contractul de asigurare de răspundere civilă profesională, cu respectarea prevederilor art. 2 lit. c) din prezentele norme, şi dovada privind plata primei de asigurare (integrală sau a ratelor);
  g) documente oficiale din care să rezulte acţionarii sau asociaţii direcţi şi indirecţi, inclusiv ultimul acţionar sau asociat semnificativ indirect persoană fizică, precum şi certificatele de cazier fiscal şi judiciar, în original, ale acestora;
  h) certificatele de cazier fiscal şi judiciar, în original, ale conducătorilor executivi şi ale administratorilor;
  i) documente oficiale (contract de muncă/de management, decizii/carte de muncă etc.), precum şi curriculum vitae ale conducătorilor executivi, din care să rezulte respectarea prevederilor art. 2 lit. h) din prezentele norme, a căror conformitate cu originalul va fi certificată de angajatorul cu care s-a încheiat contractul de muncă/de management, precum şi copia legalizată a diplomei de studii superioare a persoanelor propuse pentru funcţiile menţionate la art. 2 lit. h). Înscrisurile prin care se va face dovada experienţei într-o funcţie de conducere operativă în domeniul asigurărilor, financiar-bancar şi/sau al pensiilor private vor fi emise numai de către sediile sociale;
  j) curriculum vitae pentru acţionarii sau asociaţii semnificativi persoane fizice, conducătorii executivi şi administratori cu semnătură olografă, care să conţină cel puţin următoarele informaţii: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, adresa de domiciliu şi, dacă este cazul, de reşedinţă, cetăţenia/cetăţeniile, pregătirea profesională (studii/cursuri de pregătire şi perfecţionare, şcolile sau facultatea/facultăţile absolvite, diplomele obţinute), apartenenţa la organizaţii profesionale, descrierea întregii cariere profesionale (numele complet al angajatorilor, durata contractului cu fiecare dintre aceştia, departamentele în care au fost încadrate, precum şi descrierea responsabilităţilor şi activităţii desfăşurate);
  k) bilanţurile pe ultimii 3 ani ale acţionarilor sau asociaţilor semnificativi persoane juridice, în forma în care au fost depuse la autoritatea fiscală teritorială;
  l) copii de pe contractul de închiriere sau de comodat, al sediului social şi al sediilor secundare/punctelor de lucru existente ori care se înfiinţează, înregistrate la administraţia financiară teritorială, după caz, sau copie de pe actul de proprietate al sediului social ori al sediilor secundare/punctelor de lucru existente sau care se înfiinţează, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2 lit. e);
  m) declaraţie atestată potrivit legii sau autentificată de un notar public, pe propria răspundere, în original, din care să rezulte că societatea îndeplineşte şi va îndeplini prevederile art. 2 lit. f) din prezentele norme, conform anexei nr. 2;
  n) declaraţie atestată potrivit legii sau autentificată de un notar public, pe propria răspundere, în original, a conducerii executive că va îndeplini prevederile art. 2 lit. k) din prezentele norme, conform anexei nr. 3;
  o) declaraţie atestată potrivit legii sau autentificată de un notar public, pe propria răspundere, în original, a administratorului că va îndeplini prevederile art. 2 lit. i) din prezentele norme, conform anexei nr. 4;
  p) declaraţie atestată potrivit legii sau autentificată de un notar public, pe propria răspundere, în original, a administratorului şi a conducătorului executiv, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 2) din prezentele norme, conform anexei nr. 5; 
  r) copiile actelor de identitate ale conducătorilor executivi, administratorilor şi ale asociaţilor semnificativi/acţionarilor semnificativi persoane fizice, a căror conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate prin semnătură olografă.
  Art. 5. - (1) Persoanele propuse spre aprobare în conducerea executivă vor susţine la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în prezenţa unei comisii de evaluare, un interviu, în limba română, din care să rezulte următoarele:
  a) activitatea care urmează să fie desfăşurată de brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare;
  b) descrierea dotării sediilor, care trebuie să fie corespunzătoare desfăşurării în condiţii adecvate a activităţii de intermediere propuse, conform studiului de fezabilitate;
  c) cunoaşterea prevederilor legislaţiei din domeniul asigurărilor/reasigurărilor.
  (2) Comisia de evaluare poate propune Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor respingerea solicitării de aprobare a unei persoane propuse în funcţia de conducător executiv, urmând ca societatea să numească o altă persoană.
  Art. 6. - (1) Conducătorii executivi trebuie să aibă contract de muncă şi administratorii trebuie să aibă un contract de administrare/mandat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, pe întreaga perioadă de desfăşurare a activităţii în cadrul brokerului de asigurare.
  (2) În termen de 60 de zile de la primirea autorizaţiei de funcţionare, brokerul de asigurare va depune la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii integrale ale documentelor menţionate la alin. (1), a căror conformitate cu originalul va fi certificată de conducătorul executiv aprobat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

  CAPITOLUL III
  Alte dispoziţii

  Art. 7. - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate verifica dacă sediul social declarat de către brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare este corespunzător pentru desfăşurarea activităţii de intermediere şi îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 2 lit. e).
  Art. 8. - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în vederea fundamentării deciziei de autorizare, poate solicita prezentarea de documente, situaţii, informaţii şi audieri atât de la asociaţi sau acţionari, conducători executivi, administratori sau de la oricare altă persoană fizică sau juridică ce are legătură, directă ori indirectă, cu activitatea acestora, cât şi de la alte instituţii sau autorităţi din ţară ori din străinătate.
  Art. 9. - Obţinerea autorizaţiei de funcţionare, precum şi obţinerea avizelor sau aprobărilor ulterioare de modificare a documentelor ori condiţiilor pe baza cărora s-a acordat această autorizare în baza unor documente sau informaţii neconforme cu realitatea dau dreptul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor să retragă autorizaţia sau aprobarea acordată, după caz.
  Art. 10. - (1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va decide asupra acordării autorizaţiei necesare desfăşurării activităţii în calitate de broker de asigurare şi/sau de reasigurare ori asupra respingerii cererii de autorizare, în termen de 60 de zile de la data depunerii documentaţiei complete.
  (2) Dacă în termen de 30 de zile de la data la care se solicită completarea documentaţiei depuse în vederea autorizării desfăşurării activităţii în calitate de broker de asigurare şi/sau de reasigurare ori în cazul modificării condiţiilor pe baza cărora s-a obţinut autorizaţia de funcţionare nu se completează documentaţia, solicitarea se clasează.
  (3) Autorizaţia de funcţionare se retrage în cazul încetării valabilităţii contractului de asigurare de răspundere civilă profesională a brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare, conform prevederilor art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cazul încălcării prevederilor art. 15.
  Art. 11. - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor aprobă suspendarea sau încetarea activităţii brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, la cererea acestora, după verificarea prealabilă la sediul societăţii a următoarelor:
  a) situaţia financiară a societăţii la data solicitării cererii de suspendare/încetare a activităţii;
  b) rezilierea contractelor încheiate cu asigurătorii, în cazul încetării activităţii, iar pentru suspendare, notificarea asigurătorilor cu privire la suspendarea solicitată;
  c) situaţia decontărilor cu asigurătorii (prime şi documente cu regim special);
  d) notificarea asiguraţilor cu privire la încetarea/suspendarea şi îndrumarea acestora direct către asigurători pentru contractele de asigurare în derulare;
  e) situaţia litigiilor;
  f) situaţia datoriilor faţă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
  Art. 12. - În urma obţinerii aprobării suspendării/încetării activităţii brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare au obligativitatea transmiterii raportărilor către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru perioada în care au desfăşurat activitate.

  CAPITOLUL IV
  Condiţii privind menţinerea autorizaţiei de funcţionare

  Art. 13. - (1) După obţinerea autorizaţiei de funcţionare orice modificare a documentelor sau a condiţiilor pe baza cărora s-a acordat această autorizaţie se va face numai după aprobarea sau, după caz, avizarea prealabilă de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
  (2) Aprobarea nu se acordă în cazul în care brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare nu şi-a îndeplinit toate obligaţiile prevăzute de dispoziţiile legale, de normele şi deciziile emise de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, până la îndeplinirea acestora.
  (3) Condiţiile şi documentele solicitate asociaţilor sau acţionarilor semnificativi se aplică şi în cazul persoanelor fizice şi juridice care dobândesc ulterior această calitate la brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare.
  (4) Condiţiile şi documentele solicitate conducătorilor executivi şi administratorilor se aplică şi în cazul persoanelor fizice şi juridice propuse, care dobândesc ulterior această calitate la brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare.
  (5) După obţinerea autorizaţiei de funcţionare toate condiţiile pe baza cărora s-a acordat această autorizaţie vor fi îndeplinite pe toată perioada de funcţionare a brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare.
  (6) Orice modificare a condiţiilor pe baza cărora s-a obţinut autorizaţia de funcţionare a brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare se va depune în mod obligatoriu la oficiul registrului comerţului numai însoţită de avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
  (7) În cazul în care intervin schimbări/modificări în actele de identitate ale conducătorilor executivi, ale administratorilor, asociaţilor/acţionarilor semnificativi persoane fizice, în termen de 15 zile de la schimbarea/modificarea acestora, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, însoţite de înscrisurile doveditoare.
  (8) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare trebuie să transmită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor poliţa de asigurare de răspundere civilă profesională (în copie) în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia, precum şi copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, în termen de 10 zile de la data achitării acestora.
  (9) Majorarea capitalului social se va efectua numai prin aport în numerar.
  Art. 14. - (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la data vacantării unei poziţii deţinute de o persoană din conducerea executivă sau de un administrator, brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare va comunica în scris Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor numele şi funcţia persoanei respective, precum şi înscrisuri din care să rezulte data încetării contractului de muncă ori de mandat.
  (2) În cazul vacantării unei poziţii deţinute de o persoană prevăzută la alin. (1), perioada până la propunerea şi depunerea documentaţiei complete pentru o nouă persoană nu trebuie să depăşească 90 de zile în cazul administratorului şi 15 zile în cazul conducătorului executiv.
  (3) Orice împuternicire dată unei alte persoane, emisă inclusiv de administratori sau de administratorul unic, în cazul în care acesta din urmă nu face parte din conducerea executivă, este nulă de drept.
  (4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), când conducerea este asigurată de o singură persoană, în cazuri bine justificate, persoanele menţionate la alin. (3) pot împuternici o altă persoană din cadrul brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare pentru a duce la îndeplinire obligaţiile prevăzute la art. 35 alin. (15) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
  (5) Împuternicirea, care trebuie să indice perioada pentru care se acordă, va fi trimisă în cel mult două zile calendaristice de la emiterea ei, spre înştiinţare, la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
  (6) O persoană care trebuie să primească în prealabil aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nu poate exercita atribuţiile funcţiei pentru care a fost propusă decât de la data primirii aprobării menţionate mai sus.
  (7) Nerespectarea prevederilor alin. (6) poate conduce la sancţionarea, după caz, a brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare, a persoanelor în drept să facă propunerea şi a celor care au fost propuse. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate dispune, având în vedere consecinţele exercitării atribuţiilor unei funcţii înainte de primirea aprobării legale, inclusiv retragerea aprobării acordate.
  Art. 15. - (1) Sunt practici interzise în activitatea de intermediere a brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare:
  a) oferirea, negocierea ori intermedierea de produse de asigurare prin procedee piramidale sau prin practicarea procedeului denumit "bulgăre de zăpadă" sau orice alte procedee similare;
  b) condiţionarea participării unei persoane la cursuri de instruire/seminare de specialitate de încheierea de asigurări, în nume propriu ori pentru alţi membri ai familiei;
  c) faptul de a propune unei persoane să colecteze adeziuni sau să se înscrie pe o listă, făcând-o să spere câştiguri financiare rezultate din creşterea numărului de persoane recrutate sau înscrise.
  (2) În activitatea brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare este interzisă intermedierea prin reţele (multilevel marketing) a produselor de asigurare de viaţă/sănătate.

  CAPITOLUL V
  Dispoziţii finale

  Art. 16. - În cazul persoanelor prevăzute la art. 2 lit. l), care la data intrării în vigoare a prezentelor norme ocupă aceste funcţii, sunt considerate a îndeplini criteriile respective numai cu condiţia prezentării de către brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a copiilor contractelor de muncă sau mandat şi a declaraţiei prevăzute în anexa nr. 3 sau nr. 4, după caz, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.
  Art. 17. - Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare autorizaţi la data intrării în vigoare a prezentelor norme se vor conforma prevederilor art. 2 lit. c) la data reînnoirii contractului de asigurare de răspundere civilă profesională.
  Art. 18. - Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare autorizaţi la data intrării în vigoare a prezentelor norme se vor conforma prevederilor art. 2 lit. e) până la data de 31 decembrie 2011.
  Art. 19. - Toate documentele şi informaţiile prevăzute în prezentele norme trebuie transmise în limba română, iar pentru documentele emise într-o limbă străină se va depune o copie autentificată în ţara de origine, împreună cu traducerea legalizată.
  Art. 20. - Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare virează sumele reprezentând taxa de autorizare/avizare în contul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
  Art. 21. - Termenele prevăzute de prezentele norme, care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare, se vor prelungi până la sfârşitul următoarei zile lucrătoare.
  Art. 22. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme.
  Art. 23. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sancţionează în condiţiile şi potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

  ANEXA Nr. 1 (la norme)

  CERERE-STANDARD privind autorizarea ca broker de asigurare şi/sau de reasigurare
   
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Data ................. |
| 1. Denumirea completă pentru persoana juridică ......................................................... |
|........................................................................................................... |
| 2. Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ................................ |
| 3. Codul unic de înregistrare ........................................ |
| 4. Adresa pentru sediului social ....................................................................... |
|........................................................................................................... |
| 5. Numărul de telefon ................................ |
| 6. Numărul de fax ...................................... |
| 7. Adresă e-mail ........................................ |
| 8. Numele şi funcţiile persoanelor semnificative: ...................................................... |
|........................................................................................................... |
|........................................................................................................... |
|........................................................................................................... |
|........................................................................................................... |
| 9. Numele sau denumirea, după caz, al/a asociaţilor sau acţionarilor semnificativi: |
|........................................................................................................... |
|........................................................................................................... |
|........................................................................................................... |
|........................................................................................................... |
| 10. Persoana de contact (numele, prenumele, funcţia, telefon, adresă e-mail) ........................... |
|........................................................................................................... |
|........................................................................................................... |
|........................................................................................................... |
|........................................................................................................... |
| 11. Reprezentantul legal ............................................................................... |
| 12. Lista documentelor depuse: ......................................................................... |
|........................................................................................................... |
|........................................................................................................... |
|........................................................................................................... |
|........................................................................................................... |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 

  Subsemnatul (conducătorul executiv) ........................................., în calitate de reprezentant legal al ..................................................................................., cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că toate informaţiile şi documentele sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunoştinţa Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

  Numele şi prenumele (cu majuscule)
  ................................................................
  Semnătura ...............................................

  ANEXA Nr. 2 (la norme)

  DECLARAŢIE*)

  Subsemnatul, ................................................... (numele şi prenumele), declar că ......................................................................... (denumirea brokerului de asigurare/reasigurare) nu este acţionar sau asociat direct ori indirect al unui asigurător, reasigurător, al unui agent de asigurare ori de reasigurare, al unui asistent în brokeraj şi că nu are ca acţionar direct sau indirect ori ca administrator un asigurător, reasigurător, un agent de asigurare ori de reasigurare, un asistent în brokeraj sau conducătorul unui asistent în brokeraj persoană juridică ori conducătorul unui agent de asigurare persoană juridică.

  Data ....................................
  Semnătura ...............................
  ___________
  *) Se va completa de către persoanele prevăzute la art. 2 din norme.

  ANEXA Nr. 3 la norme

  DECLARAŢIE*)

  Subsemnatul, ...................................................... (numele şi prenumele), propus pentru funcţia de (având funcţia de)**) ............................................ la ........................................................................................... (denumirea brokerului de asigurare/reasigurare), declar că nu voi deţine funcţii de conducere la o altă persoană juridică română sau străină după obţinerea autorizaţiei de funcţionare ori după aprobarea de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, precum şi în timpul exercitării funcţiei la brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare şi voi avea domiciliul/reşedinţa în ........................................................................................................................... .......................................................................................................................... .

  Data .......................................
  Semnătura ...............................
  ___________
  *) Se va completa de către persoanele prevăzute la art. 2 lit. k) din norme.
  **) Sintagma din paranteză se va completa de către persoanele prevăzute la art. 2 lit. k) din norme, care la data intrării în vigoare a normelor ocupă aceste funcţii.

  ANEXA Nr. 4 la norme

  DECLARAŢIE*)

  Subsemnatul, .................................................................... (numele şi prenumele), propus pentru funcţia de (având funcţia de)**) administrator la ............................................................. (denumirea brokerului de asigurare/reasigurare), declar că nu sunt angajat al unei societăţi de asigurare/reasigurare, persoană juridică română sau străină, condiţie pe care o voi îndeplini şi după obţinerea autorizaţiei de funcţionare, şi voi avea domiciliul/reşedinţa în ......................................................................................................... ................................................................................................................................ .

  Data .......................................
  Semnătura ...............................
  ___________
  *) Se va completa de către persoanele prevăzute la art. 2 lit. i) din norme.
  **) Sintagma din paranteză se va completa de către persoanele prevăzute la art. 2 lit. i) din norme, care la data intrării în vigoare a normelor ocupă aceste funcţii.

  ANEXA Nr. 5 la norme

  DECLARAŢIE*)

  Subsemnatul, .............................................................. (numele şi prenumele), declar că:
  a) nu mă aflu în conflict cu o autoritate de supraveghere din domeniul asigurărilor sau financiar-bancar ori al pensiilor private din România sau din străinătate, nu am fost sancţionat şi nu mi s-a respins ori retras o autorizaţie sau aprobare de către o asemenea autoritate, nu m-am aflat în altă situaţie care prin aspectele relevate ar putea avea efecte negative asupra imaginii ori activităţii brokerului la care persoana în cauză este desemnată cu responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere;
  b) nu am exercitat, fără aprobarea autorităţii menţionate la lit. a), o funcţie pentru care, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile, era prevăzută obligativitatea obţinerii unei astfel de aprobări;
  c) în exercitarea unei funcţii de administrare şi/sau de conducere a unui asigurător ori intermediar în asigurări şi/sau în reasigurări ori a unei sucursale a unui asigurător sau intermediar în asigurări şi/sau în reasigurări străin, nu am participat la adoptarea şi/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acestuia, prin care s-a urmărit satisfacerea unor interese individuale ori de grup;
  d) intermediarul în asigurări şi/sau în reasigurări unde am activat nu s-a aflat în situaţia de a nu depune la un asigurător sau la un reasigurător sumele încasate cu titlu de prime de asigurare ori de reasigurare, în perioada în care am exercitat funcţia de administrare şi/sau de conducere a intermediarului în cauză;
  e) entităţile la care am exercitat sau exercit responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere ori la care sunt sau am fost acţionar semnificativ ori asociat nu s-au aflat în conflict cu vreo autoritate din România ori din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul asigurărilor sau financiar-bancar, şi nu au fost supuse vreunei sancţiuni dispuse de o asemenea autoritate sau aceasta le-a refuzat ori le-a retras o autorizaţie;
  f) nu am făcut şi nu fac obiectul unor proceduri penale.

  Data .......................................
  Semnătura ...............................
  ___________
  *) Se va completa de către administrator şi conducătorul executiv, după caz.