Facebook LinkedIn

Ordin nr. 12/2009

pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind calculul marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul/reasigurătorul, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă 

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 543 din 05/08/2009). 

     Având în vedere prevederile art. 16 alin. (51) şi (6) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 9 alin. (3) din Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2008, prevederile art. 5 alin. (3) din Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări de viaţă, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 4/2008, şi prevederile art. 30 alin. (3) din Normele privind autorizarea şi supravegherea reasigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
  potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 21 iulie 2009, prin care s-au adoptat modificările şi completările la Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2008, la Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări de viaţă, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 4/2008, şi la Normele privind autorizarea şi supravegherea reasigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

  preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

  Art. I. - Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 6 mai 2008, se modifică şi completează după cum urmează:
  1. La articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) La valoarea astfel obţinută se aplică un procent de 18% pentru sumele a căror valoare este de până la echivalentul a 57,5 milioane euro şi, respectiv, de 16% pentru sumele reprezentând excedentele peste echivalentul a 57,5 milioane euro, iar rezultatele astfel obţinute se adună."
  2. La articolul 6, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(5) Conform perioadei de referinţă prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), la o treime din valoarea obţinută în cazul perioadei de referinţă de 36 de luni sau la o şeptime din valoarea obţinută în cazul perioadei de referinţă de 84 de luni, după caz, se aplică un procent de 26% pentru sumele a căror valoare este de până la echivalentul a 40,3 milioane euro şi, respectiv, de 23% pentru sumele reprezentând excedentele peste echivalentul a 40,3 milioane euro, iar rezultatele astfel obţinute se adună."
  3. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Valoarea minimă a fondului de siguranţă pentru asigurările generale este echivalentul în lei a 2,3 milioane euro. Dacă asigurătorul subscrie unul sau mai multe riscuri încadrate în clasele 10, 11, 12, 13, 14 sau 15 menţionate la titlul B «Asigurări generale» din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea minimă a fondului de siguranţă va fi echivalentul în lei a 3,5 milioane euro. În cazul societăţilor mutuale, valoarea minimă a fondului de siguranţă se reduce cu o pătrime."
  4. La articolul 9 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "c) totalul rezervelor tehnice brute, aferente activităţii de reasigurare generală, la data raportării, reprezintă mai mult de 10% din totalul rezervelor tehnice brute aferente întregii activităţi de asigurări generale, la data raportării, valoarea minimă a fondului de siguranţă este echivalentul în lei a 3,2 milioane euro."
  5. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 131. - (1) Dacă marja de solvabilitate disponibilă scade sub valoarea fondului de siguranţă, consiliul de administraţie şi/sau consiliul director sunt/este obligate/obligat, de îndată, să convoace adunarea generală extraordinară pentru efectuarea majorării capitalului social al societăţii.
  (2) În termen de 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a convocării adunării generale extraordinare a acţionarilor, societatea va prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor:
  a) dovada convocării adunării generale extraordinare şi propunerea de hotărâre de majorare a capitalului social;
  b) analiza detaliată a factorilor care au dus la scăderea marjei de solvabilitate disponibile sub valoarea fondului de siguranţă;
  c) planul detaliat de măsuri pe care societatea le va lua în vederea evitării scăderii marjei de solvabilitate disponibile sub valoarea fondului de siguranţă, pentru o perioadă de cel puţin un an.
  (3) Efectuarea operaţiunii de majorare a capitalului social, inclusiv vărsarea capitalului social subscris, nu va putea depăşi 60 de zile calendaristice de la data convocării adunării generale extraordinare a acţionarilor."
  6. La anexa la norme, valorile B14 şi C12 din formularul de raportare se modifică potrivit noilor limite: "B14 = echivalentul în lei a 57,5 milioane euro", respectiv "C12 = echivalentul în lei a 40,3 milioane euro".
  Art. II. - Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări de viaţă, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 4/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 6 mai 2008, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Valoarea minimă a fondului de siguranţă pentru asigurările de viaţă este echivalentul în lei a 3,5 milioane euro. În cazul societăţilor mutuale, valoarea minimă a fondului de siguranţă se reduce cu o pătrime."
  2. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 91. - (1) Dacă marja de solvabilitate disponibilă scade sub valoarea fondului de siguranţă, consiliul de administraţie şi/sau consiliul director sunt/este obligate/obligat, de îndată, să convoace adunarea generală extraordinară pentru efectuarea majorării capitalului social al societăţii.
  (2) În termen de 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a convocării adunării generale extraordinare a acţionarilor, societatea va prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor:
  a) dovada convocării adunării generale extraordinare şi propunerea de hotărâre de majorare a capitalului social;
  b) analiza detaliată a factorilor care au dus la scăderea marjei de solvabilitate disponibile sub valoarea fondului de siguranţă;
  c) planul detaliat de măsuri pe care societatea le va lua în vederea evitării scăderii marjei de solvabilitate disponibile sub valoarea fondului de siguranţă, pentru o perioadă de cel puţin un an.
  (3) Efectuarea operaţiunii de majorare a capitalului social, inclusiv vărsarea capitalului social subscris, nu va putea depăşi 60 de zile calendaristice de la data convocării adunării generale extraordinare a acţionarilor."
  Art. III. - Normele privind autorizarea şi supravegherea reasigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 7 mai 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 30, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Valoarea minimă a fondului de siguranţă pentru activitatea de reasigurare este echivalentul în lei a 3,2 milioane euro."
  2. După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 33^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 331. - (1) Dacă marja de solvabilitate disponibilă scade sub valoarea fondului de siguranţă, consiliul de administraţie şi/sau consiliul director sunt/este obligate/obligat, de îndată, să convoace adunarea generală extraordinară pentru efectuarea majorării capitalului social al societăţii.
  (2) În termen de 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a convocării adunării generale extraordinare a acţionarilor, societatea va prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor:
  a) dovada convocării adunării generale extraordinare şi propunerea de hotărâre de majorare a capitalului social;
  b) analiza detaliată a factorilor care au dus la scăderea marjei de solvabilitate disponibile sub valoarea fondului de siguranţă;
  c) planul detaliat de măsuri pe care societatea le va lua în vederea evitării scăderii marjei de solvabilitate disponibile sub valoarea fondului de siguranţă, pentru o perioadă de cel puţin un an.
  (3) Efectuarea operaţiunii de majorare a capitalului social, inclusiv vărsarea capitalului social subscris, nu va putea depăşi 60 de zile calendaristice de la data convocării adunării generale extraordinare a acţionarilor."
  Art. IV. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 noiembrie 2009.
  Art. V. - Prezentele norme transpun avizele Comisiei Europene privind adaptarea, în funcţie de inflaţie, a unor valori stabilite prin directivele din domeniul asigurărilor de viaţă, al asigurărilor generale şi al reasigurărilor, publicate în Jurnalul European al Uniunii Europene Seria C nr. 41, p.1, din data de 19 februarie 2009, respectiv în Jurnalul European al Uniunii Europene Seria C nr. 63, p. 11, din data de 18 martie 2009.
  Art. VI. - Direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
Bucureşti, 24 iulie 2009
Nr. 12