Facebook LinkedIn

Ordin nr. 113137/2006

pentru punerea în aplicare a Normelor privind aprobarea alocării capitalului social necesar autorizării asigurătorilor, ca administratori de fonduri de pensii facultative, din capitalul social aferent activităţii de asigurări de viaţă

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2007).

   In temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 8 alin. (2) lit. f), coroborate cu prevederile art. 12 alin. (20), (21) si (22) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
   potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 18 decembrie 2006, prin care s-au adoptat Normele privind aprobarea alocarii capitalului social necesar autorizarii asiguratorilor, ca administratori de fonduri de pensii facultative, din capitalul social aferent activitatii de asigurari de viata,

   presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

   Art. 1. - (1) Se pun in aplicare Normele privind aprobarea alocarii capitalului social necesar autorizarii asiguratorilor, ca administratori de fonduri de pensii facultative, din capitalul social aferent activitatii de asigurari de viata.
   (2) Normele mentionate la alin. (1) sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii lui.
   Art. 3. - Directia generala stabilitate financiara si actuariat si Directia generala reglementari si autorizari asigurari de viata vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

   Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
   Angela Toncescu

   Bucuresti, 19 decembrie 2006.
   Nr. 113.137.

  

ANEXA - NORME privind aprobarea alocarii capitalului social necesar autorizarii asiguratorilor, ca administratori de fonduri de pensii facultative, din capitalul social aferent activitatii de asigurari de viata

 

CAPITOLUL I -  Dispozitii generale


   Art. 1. - Asiguratorii care intentioneaza sa solicite autorizarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ca administrator de fonduri de pensii facultative, in baza Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, se supun prevederilor prezentelor norme.
   Art. 2. - Prezentele norme reglementeaza procedura si conditiile in care un asigurator poate aloca din capitalul social propriu sursele pentru constituirea capitalului social necesar autorizarii ca administrator al fondurilor de pensii facultative.
   Art. 3. - Termenii si expresiile utilizate in prezentele norme au semnificatiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 din Legea nr. 204/2006.


   CAPITOLUL II -  Alocarea capitalului social


   SECŢIUNEA 1 -  Conditii

   Art. 4. - Alocarea capitalului social necesar desfasurarii activitatii de administrare a fondurilor de pensii facultative din capitalul social propriu al asiguratorilor poate fi efectuata numai cu aprobarea prealabila a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
   Art. 5. - Odata cu transferul capitalului social alocat activitatii de administrare a fondurilor de pensii facultative asiguratorul va transfera un volum corespunzator de disponibilitati in conturi bancare.
   Art. 6. - Pentru a obtine aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor in vederea alocarii unei parti din capitalul social aferent activitatii de asigurari de viata pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative, asiguratorul trebuie sa faca dovada ca aceasta operatiune nu afecteaza activitatea de asigurare, indeplinind cumulativ urmatoarele conditii:
   a) mentine nivelul capitalului cel putin la nivelul minim impus de normele in vigoare;
   b) detine si mentine un fond de siguranta si o marja de solvabilitate disponibila cel putin egala cu marja de solvabilitate minima calculata in conformitate cu prevederile legale privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari de viata, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta;
   c) dispune de un coeficient de lichiditate si asigura mentinerea acestui indicator si dupa alocarea capitalului, in conformitate cu prevederile normelor in vigoare;
   d) face dovada ca dupa transferul activelor lichide intre cele doua activitati isi acopera rezervele tehnice brute, constituite pentru asigurarile de viata, cu active admise sa acopere aceste rezerve, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.


   SECŢIUNEA a 2-a -  Documente

   Art. 7. - (1) Documentatia in baza careia asiguratorul poate solicita aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va cuprinde:
   a) raportarea privind marja de solvabilitate minima si disponibila, care sa reflecte situatia existenta la sfarsitul lunii anterioare depunerii documentatiei;
   b) raportarea privind estimarea marjei de solvabilitate minima si disponibila de care va dispune dupa alocarea capitalului social pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative;
   c) raportarile privind marja de solvabilitate minima si disponibila se transmit respectandu-se formularul prevazut in metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari de viata, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta;
   d) raportarea privind calculul coeficientului de lichiditate, aferenta lunii anterioare depunerii documentatiei;
   e) raportarea privind situatia activelor lichide si calculul coeficientului de lichiditate, dupa alocarea capitalului social pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative;
   f) raportarea privind situatia activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute, existenta la sfarsitul lunii anterioare depunerii documentatiei;
   g) raportarea privind situatia activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute, dupa operatiunea de transfer al activelor intre cele doua activitati;
   h) raportarea privind calculul fondului de siguranta, dupa operatiunea de transfer intre cele doua activitati.
   (2) Toate raportarile vor fi semnate de conducerea executiva a asiguratorului, conform art. 12 alin. (17) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.


   CAPITOLUL III -  Dispozitii finale

   Art. 8. - In vederea autorizarii in baza Legii nr. 204/2006, asiguratorii care constituie capitalul social necesar activitatii de administrare a fondurilor de pensii facultative prin alocarea acestuia din capitalul social propriu vor prezenta Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si dovada alocarii in evidentele contabile a capitalului minim necesar.
   Art. 9. - Dupa autorizarea desfasurarii activitatii de administrare a fondurilor de pensii facultative este interzis orice transfer intre activele, pasivele, veniturile si cheltuielile privind desfasurarea activitatii de asigurare si activele, pasivele, veniturile si cheltuielile aferente activitatii de administrare a fondurilor de pensii facultative.
   Art. 10. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme de catre asiguratori se sanctioneaza in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.