Facebook LinkedIn

Ordin nr. 113116/2006

pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul actuarilor

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 562 din 29 iunie 2006).

   În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27), ale art. 2 lit. B pct. 471 si ale art. 122 alin. (7) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
   potrivit Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 20 iunie 2006, prin care s-au adoptat Normele privind Registrul actuarilor,

   presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

   Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind Registrul actuarilor, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - Directia generala reglementari din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

   Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
   Nicolae Eugen Crisan
   Bucuresti, 23 iunie 2006
   Nr. 113.116

 

ANEXA  -  NORME privind Registrul actuarilor

   Art. 1. - Persoanele fizice care îndeplinesc conditiile prevazute la art. 122 alin. (2) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele din prezentele norme, în vederea înregistrarii în Registrul actuarilor, vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor o cerere de înregistrare completata conform modelului prevazut în anexa care face parte integranta din prezentele norme.
   Art. 2. - (1) Documentele necesare în vederea înregistrarii în Registrul actuarilor sunt:
   a) curriculum vitae;
   b) copie de pe actul de identitate;
   c) copie de pe diploma de absolvire - studii superioare de lunga durata;
   d) copie legalizata de pe diploma de absolvire - studii actuariale;
   e) copie de pe cartea de munca;
   f) copie de pe documentul care atesta plata taxei prevazute la art. 13 alin. (10) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
   g) doua scrisori de recomandare prin care se atesta experienta profesionala acumulata, de cel putin 3 ani, într-o functie în care activitatea desfasurata a necesitat cunostinte actuariale;
   h) cazier judiciar si fiscal;
   i) cerere de înregistrare în Registrul actuarilor.
   (2) Pentru persoanele care au obtinut certificarea de actuar într-o alta tara, documentele prevazute la alin. (1) lit. c) si d) vor fi înlocuite cu copie legalizata de pe actul care atesta certificarea de actuar.
   Art. 3. - Toate documentele prevazute la art. 2 vor fi prezentate în limba româna sau, dupa caz, vor fi însotite si de traducerea legalizata a acestora în limba româna.
   Art. 4. - Registrul actuarilor cuprinde urmatoarele rubrici:
   a) numarul si data înregistrarii în Registrul actuarilor;
   b) numele si prenumele;
   c) codul numeric personal;
   d) adresa;
   e) denumirea angajatorilor cu care actuarul se afla/s-a aflat în relatii de munca;
   f) sanctiuni;
   g) observatii.
   Art. 5. - Registrul actuarilor se tine de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor în sistem computerizat si pe suport hârtie. Datele înscrise în Registrul actuarilor referitoare la nume si prenume, numarul si data înregistrarii, precum si datele de contact pentru fiecare actuar vor fi permanent accesibile publicului la sediul central al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor - Directia relatii cu publicul si mass-media, precum si pe site-ul autoritatii de supraveghere.
   Art. 6. - Numarul de înregistrare al actuarilor în Registrul actuarilor va avea urmatoarea structura alfanumerica: REGACT-000.
   Art. 7. - Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va radia o înregistrare din Registrul actuarilor în oricare dintre situatiile urmatoare:
   a) la solicitarea scrisa a unui actuar;
   b) în cazul decesului unui actuar;
   c) în cazul în care un actuar înceteaza sa mai desfasoare profesia de actuar pentru o perioada continua mai mare de 5 ani;
   d) în cazul în care un actuar este sanctionat de 3 ori de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;
   e) daca un actuar este condamnat pentru infractiuni contra patrimoniului sau pentru infractiuni prevazute de legislatia financiar-fiscala printr-o sentinta definitiva.
   Art. 8. - În termen de 30 de zile de la data depunerii la Registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor a cererii mentionate la art. 1, în cazul în care sunt îndeplinite toate prevederile legale în vigoare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va comunica actuarului numarul si data înregistrarii în Registrul actuarilor.
   Art. 9. - Registrul actuarilor se va deschide de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor începând cu data aderarii României la Uniunea Europeana.

   ANEXA  la norme - CERERE de înregistare în Registrul actuarilor