Facebook LinkedIn

Ordin nr. 113114/2006

pentru punerea în aplicare a Normelor privind practicarea de către asigurători a clasei de asigurări de protecţie juridică

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 560 din 28 iunie 2006).

   În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 5 lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
   potrivit Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din 20 iunie 2006 prin care s-au adoptat Normele privind practicarea de catre asiguratori a clasei de asigurari de protectie juridica,

   presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

   Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind practicarea de catre asiguratori a clasei de asigurari de protectie juridica, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - Directia generala reglementari din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

   Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
   Nicolae Eugen Crisan
   Bucuresti, 23 iunie 2006
   Nr. 113.114

ANEXA -  NORME privind practicarea de catre asiguratori a clasei de asigurari de protectie juridica

  Art. 1. - (1) Prezentele norme se aplica asiguratorilor care sunt autorizati sa practice clasa de asigurare nr. 17 "Asigurari de protectie juridica", din categoria asigurarilor generale, care acopera cheltuielile cu procedura judiciara si alte cheltuieli, cum ar fi: apararea, reprezentarea si recuperarea pagubei suferite de asigurat printr-un proces civil sau penal ori în cazul unei reclamatii îndreptate împotriva acestuia.
   (2) Aceste norme nu se aplica:
   a) contractelor de asigurare de protectie juridica, daca se refera la litigiile sau riscurile care rezulta sau care sunt legate de utilizarea navelor maritime;
   b) activitatii desfasurate de catre asiguratorii care practica asigurarea de raspundere civila, în scopul apararii si reprezentarii asiguratului în orice ancheta sau proces, daca activitatea este desfasurata în acelasi timp în propriul interes al asiguratorului, în cadrul aceluiasi contract de asigurare;
   c) asigurarii de protectie juridica, daca este inclusa într-un contract care acorda asistenta turistica; contractul de asigurare trebuie sa mentioneze clar faptul ca aceasta asigurare este un risc auxiliar al activitatii de asistenta turistica.
   Art. 2. - Asigurarea de protectie juridica trebuie sa faca obiectul unui contract separat fata de celelalte contracte încheiate pentru alte clase de asigurare sau se trateaza într-un capitol separat al unui contract, în care se vor preciza riscul acoperit si valoarea primei aferente acestuia.
   Art. 3. - În scopul evitarii conflictelor de interese dintre asigurat si asigurator, asiguratorii care practica asigurari de protectie juridica trebuie sa aplice cel putin una dintre procedurile de mai jos:
   a) nici un membru din conducerea asiguratorului care solutioneaza cererile de despagubire privind cheltuielile cu protectia juridica sau cu consultanta juridica în legatura cu aceste cheltuieli sa nu desfasoare în paralel o activitate similara;
   b) asiguratorul externalizeaza activitatea de solutionare a cererilor de despagubire privind cheltuielile cu protectia juridica unei alte entitati cu personalitate juridica distincta, care nu are dreptul de a solutiona cereri de despagubire pentru alti asiguratori;
   c) asiguratul are dreptul, prin contractul de asigurare, sa încredinteze apararea intereselor sale unui avocat ales de el însusi.
   Art. 4. - Toate contractele de asigurari de protectie juridica trebuie sa cuprinda obligatoriu:
   a) mentionarea procedurii adoptate conform prevederilor art. 3;
   b) procedura de rezolvare a litigiilor de catre instantele de judecata sau de catre cele de arbitraj, în cazul în care exista divergente de opinie între cele doua parti contractuale;
   c) mentiunea ca atunci când se face apel la un avocat sau la o alta persoana cu calificare corespunzatoare care sa apere, reprezinte sau sa serveasca interesele asiguratului în orice ancheta sau proces, asiguratul este liber sa aleaga aceasta persoana;
   d) dreptul asiguratului de a alege un avocat sau alta persoana cu calificare adecvata pentru a-i servi interesele ori de câte ori intervine un conflict de interese.
   Art. 5. - Ori de câte ori apare un conflict de interese sau un dezacord asupra rezolvarii unui litigiu, asiguratorii sau entitatea distincta care solutioneaza cererile de despagubire trebuie sa informeze asiguratul asupra prevederilor contractuale mentionate la art. 4.
   Art. 6. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneaza în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 7. - Prezentele norme transpun Directiva nr. 87/344/CEE din 22 iunie 1987 privind coordonarea legilor, reglementarilor si dispozitiilor administrative privind asigurarea de protectie juridica.