Ordin nr. 113113/2006

pentru punerea în aplicare a Normelor privind coasigurarea comunitară

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 560 din 28 iunie 2006).

   În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 5 lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
   potrivit Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 20 iunie 2006 prin care s-au adoptat Normele privind coasigurarea comunitara,

   presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

   Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind coasigurarea comunitara, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - Directia generala reglementari din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

   Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
   Nicolae Eugen Crisan
   Bucuresti, 23 iunie 2006
   Nr. 113.113

 ANEXA -  NORME privind coasigurarea comunitara

  Art. 1. - Prezentele norme reglementeaza conditiile desfasurarii activitatii de coasigurare comunitara, ce acopera riscuri care prin natura si importanta lor necesita participarea mai multor asiguratori în vederea acoperirii lor.
   Art. 2. - Operatiunile de coasigurare comunitara îndeplinesc urmatoarele conditii:
   a) riscul este subscris, în baza unui contract unic si în schimbul unei prime globale, aferenta perioadei stipulate în contract, de mai multi asiguratori, denumiti coasiguratori, fara sa existe o solidaritate între acestia, dintre care unul este coasiguratorul principal;
   b) riscul subscris este situat în cadrul Comunitatii Europene;
   c) coasiguratorul principal este administratorul întregului risc subscris;
   d) cel putin un coasigurator are sediul social, agentia sau sucursala prin care participa la contractul de coasigurare într-un alt stat membru decât cel al coasiguratorului principal;
   e) coasiguratorul principal stabileste conditiile de coasigurare si tarifarea în contractul de coasigurare.
   Art. 3. - (1) Operatiunile de coasigurare comunitara privesc riscurile cuprinse în clasele de asigurare nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 si 16 lit. B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) Nu este considerata operatiune de coasigurare comunitara subscrierea riscurilor încadrate în clasa 13 "Asigurari de raspundere civila generala", care cuprind plata daunelor de natura nucleara sau medicamentoasa.
   Art. 4. - (1) În cazul în care una dintre partile participante la coasigurare este un asigurator persoana juridica româna, aceasta este obligata sa constituie si sa mentina rezervele tehnice la nivelul partii din riscul subscris, conform legislatiei în vigoare.
   (2) Activele admise sa acopere rezervele tehnice trebuie sa fie în concordanta cu legislatia în vigoare si sa fie localizate fie în statele membre în care sunt stabiliti coasiguratorii, fie în statul membru în care este stabilit coasiguratorul principal.
   (3) Acoperirea obligatiilor subscrise într-o anumita moneda trebuie sa se faca cu active exprimate sau realizabile în aceeasi moneda.
   (4) Coasiguratorii au obligatia sa întocmeasca baze de date statistice referitoare la operatiunile de coasigurare comunitara si la statele membre implicate.
   Art. 5. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneaza în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 6. - Prezentele norme transpun Directiva nr. 78/473/CEE din 30 mai 1978 privind coordonarea dispozitiilor legale, de reglementare si administrative în domeniul coasigurarii comunitare.