Facebook LinkedIn

Ordin nr. 113112/2006

pentru punerea în aplicare a Normelor privind aprobarea fuziunii/divizării brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 572 din 03 iulie 2006).

   În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 5 lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
   potrivit Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din 20 iunie 2006, prin care s-au adoptat Normele privind aprobarea fuziunii/divizarii brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare,

   presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

   Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind aprobarea fuziunii/divizarii brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - Direcþia generala reglementari din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

   Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
   Nicolae Eugen Crisan
   Bucuresti, 23 iunie 2006
   Nr. 113.112

ANEXA  - NORME privind aprobarea fuziunii/divizarii brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

 

  Art. 1. - (1) Prezentele norme se aplica brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, denumiti în continuare brokeri, autorizati sa desfasoare activitate de intermediere în asigurari în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si reglementeaza conditiile si procedura de aprobare de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a fuziunii ori divizarii acestora.
   (2) Fuziunea sau, dupa caz, divizarea brokerilor se realizeaza conform prevederilor titlului VI cap. II din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu respectarea prevederilor prezentelor norme.
   Art. 2. - Comisia de Supraveghere a Asigurarilor aproba fuziunea sau, dupa caz, divizarea brokerilor daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii:
   a) fuziunea are loc numai între 2 sau mai multi brokeri;
   b) în cazul divizarii pot fi autorizati ca brokeri numai societatile rezultate ca urmare a divizarii unui broker;
   c) în urma fuziunii sau divizarii trebuie îndeplinita cerinta privind capitalul social minim.
   Art. 3. - În vederea autorizarii fuziunii sau divizarii, brokerii vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor urmatoarea documentatie:
   a) cererea de aprobare a fuziunii sau divizarii, semnata de conducatorii brokerilor implicati în operatiune, prevazuta în anexa la prezentele norme;
   b) proiectul de fuziune, respectiv de divizare, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, însotit, daca este cazul, de avizul eliberat de Consiliul Concurentei în cazul fuziunii;
   c) copiile hotarârilor adunarilor generale ale brokerilor respectivi privind fuziunea sau divizarea;
   d) proiectul actului/actelor constitutive sau al actului/actelor de modificare a actului constitutiv al brokerilor rezultati, dupa caz, însotit de documentatia privind repartitia actiunilor/partilor sociale;
   e) bilantul contabil de fuziune sau, dupa caz, de divizare, la data încheierii proiectului de fuziune sau divizare;
   f) raportarile brokerilor privind taxa de functionare datorata conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia, la data încheierii proiectului de fuziune sau de divizare;
   g) raportul cenzorilor/auditorilor externi independenti ai brokerilor participanti, privitor la fuziune sau divizare;
   h) documentele prevazute în Normele privind autorizarea brokerilor, pentru brokerii nou-înfiintati;
   i) dovezile înstiintarii clientilor privind intentia de fuziune sau, dupa caz, de divizare;
   j) dovezile privind reconcilierea soldurilor conturilor de creante si datorii înregistrate cu asiguratorii, conform bilantului de fuziune sau divizare, confirmate de asiguratorii/reasiguratorii în cauza;
  k) copiile extraselor de cont privind operatiunile efectuate în numele sau în contul asiguratilor/reasiguratilor, prevazute la art. 33 alin. (41) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, însotite de detalierea analitica a soldurilor conturilor, la data încheierii proiectului de fuziune sau divizare;
   l) cererea de retragere a autorizatiei de functionare a societatii absorbite/divizate;
   m) orice alte informatii pe care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor le considera de natura sa sustina viabilitatea proiectului prezentat.
   Art. 4. - (1) În termen de 45 de zile de la primirea cererii de aprobare a fuziunii sau divizarii brokerilor, însotita de documentatia completa prevazuta în norme, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor se va pronunta asupra acesteia, prin decizie motivata, în sensul autorizarii fuziunii sau divizarii ori al respingerii cererii de autorizare.
   (2) Aparitia unor modificari fata de proiectul initial va determina o noua evaluare din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. În cazul în care aceste modificari sunt contrare prevederilor legale sau prezentelor norme, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor revoca decizia privind aprobarea fuziunii sau divizarii si va respinge cererea de aprobare.
   (3) În cazul unei decizii favorabile, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va confirma faptul ca procesul de aprobare s-a încheiat si va proceda, dupa caz, la eliberarea autorizatiilor de functionare pentru brokerii nou-înfiintati sau la retragerea corespunzatoare a autorizatiilor brokerilor, în situatia fuziunii prin absorbtie ori a divizarii realizate prin împartirea întregului patrimoniu ori transmiterea unei parti din patrimoniu la 2 sau mai multi brokeri.
   (4) Decizia Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor prin care se aproba fuziunea sau divizarea devine opozabila tertilor dupa publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   (5) Concomitent cu aprobarea fuziunii sau a divizarii, dupa caz, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va retrage autorizatia brokerilor care îsi înceteaza activitatea.
   (6) Decizia privind retragerea autorizatiei brokerilor care îsi înceteaza activitatea va produce efecte începând cu data fuziunii, respectiv a divizarii, conform prevederilor art. 249 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 5. - Anexa face parte integranta din prezentele norme.
   Art. 6. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneaza în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

   ANEXA la norme -  CERERE de aprobare a fuziunii/divizarii*)