Facebook LinkedIn

Ordin nr. 113111/2006

pentru punerea în aplicare a Normelor privind aprobarea fuziunii ori divizării asigurătorilor, precum şi a autorizării asigurătorilor rezultaţi astfel

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 560 din 28 iunie 2006).

    În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 5 lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
   potrivit Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 20 iunie 2006, prin care s-au adoptat Normele privind aprobarea fuziunii ori divizarii asiguratorilor, precum si a autorizarii asiguratorilor rezultati astfel,

   presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

   Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind aprobarea fuziunii ori divizarii asiguratorilor, precum si a autorizarii asiguratorilor rezultati astfel, cuprinse în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - Directia generala reglementari din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

   Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
   Nicolae Eugen Crisan
   Bucuresti, 23 iunie 2006
   Nr. 113.111
 

   ANEXA -  NORME privind aprobarea fuziunii ori divizarii asiguratorilor, precum si a autorizarii asiguratorilor rezultati astfel

Art. 1. - (1) Prezentele norme se aplica societatilor autorizate sa desfasoare activitate de asigurare în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si reglementeaza conditiile si procedura de aprobare de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a fuziunii ori divizarii acestora, precum si a asiguratorilor rezultati astfel.
   (2) Fuziunea sau, dupa caz, divizarea asiguratorilor se realizeaza conform prevederilor titlului VI cap. II din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, si cu respectarea prevederilor prezentelor norme.
   (3) Fuziunea consta în absorbirea unuia sau a mai multor asiguratori de catre un alt asigurator (fuziune prin absorbtie) ori în contopirea a 2 sau mai multi asiguratori pentru a forma un asigurator nou (fuziune prin contopire).
   (4) Divizarea consta în împartirea întregului patrimoniu al unui asigurator care îsi înceteaza astfel existenta între 2 sau mai multi asiguratori existenti care se constituie astfel ori între doua sau mai multe societati.
   Art. 2. - Comisia de Supraveghere a Asigurarilor aproba fuziunea sau, dupa caz, divizarea asiguratorilor, daca se îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
   a) fuziunea are loc între 2 sau mai multi asiguratori;
   b) în cazul divizarii pot fi autorizate ca asiguratori numai societatile pe actiuni rezultate ca urmare a divizarii unui asigurator;
   c) asiguratorii rezultati vor dispune de marja de solvabilitate prevazuta la art. 16 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa fuziune sau divizare;
   d) asiguratorii rezultati vor detine coeficientul de lichiditate în conformitate cu legislatia în vigoare;
   e) asiguratorii rezultati vor detine rezerve tehnice si active admise sa acopere rezervele tehnice suficiente pentru a acoperi obligatiile care decurg din contractele de asigurare;
   f) îndeplinesc cerinta privind capitalul social minim al asiguratorilor rezultati în urma fuziunii sau divizarii, inclusiv în cazul în care acestia sunt nou-constituiti;
   g) în vederea fuziunii asiguratorii detin, potrivit legii, avizul Consiliului Concurentei pentru realizarea acesteia.
   Art. 3. - În vederea aprobarii fuziunii sau, dupa caz, a divizarii, asiguratorii vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor urmatoarea documentatie:
   a) cererea de aprobare, semnata de conducatorii asiguratorilor rezultati în cazul fuziunii prin contopire sau al divizarii, prevazuta în anexa;
   b) proiectul de fuziune, respectiv de divizare, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare; în cazul fuziunii proiectul va fi însotit de avizul eliberat de Consiliul Concurentei;
   c) copiile hotarârilor adunarilor generale ale asiguratorilor respectivi privind fuziunea sau, dupa caz, divizarea;
   d) proiectul actului/actelor constitutive sau al actului/actelor de modificare a actului constitutiv al asiguratorilor rezultati, dupa caz, însotit de o comunicare privind repartitia actiunilor;
   e) bilantul contabil de fuziune sau, dupa caz, de divizare, având ca data de referinta data încheierii proiectului de fuziune/divizare;
   f) studiile de fezabilitate pentru asiguratorii rezultati, pentru urmatorii 3 ani, întocmite potrivit prevederilor art. 12 alin. (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
   g) raportarile asiguratorilor implicati privind marja de solvabilitate înainte de fuziune sau divizare si estimarea acesteia dupa fuziune sau divizare, având ca data de referinta data încheierii proiectului de fuziune/divizare;
   h) raportarile asiguratorilor privind activele care acopera rezervele tehnice înainte de fuziune sau divizare, estimarea acestora dupa fuziune sau divizare, având ca data de referinta data încheierii proiectului de fuziune/divizare;
   i) raportarile asiguratorilor privind contributia la Fondul de garantare si taxa de functionare datorata conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia, având ca data de referinta data încheierii proiectului de fuziune/divizare;
   j) situatiile rezervelor tehnice ale asiguratorilor înainte de fuziune sau divizare si estimarea situatiei rezervelor tehnice ale asiguratorilor dupa fuziune sau divizare, pe categorii si clase de asigurari, având ca data de referinta data încheierii proiectului de fuziune/divizare;
   k) structura portofoliilor pe categorii si clase de asigurari ale asiguratorilor înainte de fuziune sau divizare, având ca data de referinta data încheierii proiectului de fuziune/divizare;
   l) situatiile litigiilor asiguratorilor pe categorii si clase de asigurari înainte de fuziune sau divizare, având ca data de referinta data încheierii proiectului de fuziune/divizare;
   m) situatiile privind cedarile în reasigurare ale asiguratorilor pe clase si categorii de asigurari, înainte de fuziune sau divizare, având ca data de referinta data încheierii proiectului de fuziune/divizare;
   n) listele intermediarilor prin care asiguratorii desfasoara activitate de asigurare, precum si creantele acestora, înainte de fuziune sau divizare;
   o) raportul auditorilor externi independenti ai asiguratorilor participanti privitor la fuziune, respectiv la divizare;
   p) comunicarea privind identitatea actionarilor si a persoanelor semnificative, ai asiguratorilor rezultati, însotita, daca este cazul, de documentatia prevazuta pentru acestia în normele privind autorizarea asiguratorilor emise în aplicarea legii;
   q) cererea de retragere a autorizatiei de functionare a societatii absorbite/divizate;
   r) orice alte informatii pe care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor le considera de natura sa sustina viabilitatea proiectului prezentat.
   Art. 4. - (1) În cazul în care se realizeaza o fuziune între un asigurator persoana juridica româna si un asigurator cu sediul social pe teritoriul statelor membre, iar sediul social al asiguratorului absorbant sau nou-înfiintat va fi în România, acesta este obligat sa obtina autorizatia de functionare de a desfasura activitate de asigurare, dupa ce autoritatea competenta a statului membru de origine al asiguratorului absorbit si-a transmis acordul, împreuna cu confirmarea ca acesta îndeplineste conditiile de solvabilitate.
   (2) În cazul în care se realizeaza o fuziune între un asigurator persoana juridica româna si un asigurator cu sediul social pe teritoriul statelor membre, iar sediul social al asiguratorului absorbant sau nou-înfiintat va fi în teritoriul Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va transmite acordul, împreuna cu confirmarea ca asiguratorul persoana juridica româna îndeplineste conditiile de solvabilitate, autoritatii competente a statului membru în care asiguratorul nou-înfiintat îsi va avea sediul social.
   (3) Sucursalele asiguratorilor cu sediul social pe teritoriul Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European ori asiguratorii care desfasoara activitate de asigurare în baza dreptului de stabilire sau a libertatii de a presta servicii pe teritoriul României pot fuziona/se pot diviza dupa consultarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. Comisia de Supraveghere a Asigurarilor avizeaza favorabil fuziunea/divizarea, în termen de 3 luni de la data solicitarii acesteia, daca autoritatile competente ale statelor membre de origine ale asiguratorilor implicati avizeaza favorabil fuziunea/divizarea.
   (4) În cazul în care asiguratorii care fuzioneaza sau se divid au în portofoliu contracte de asigurare de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, asiguratorul absorbit sau asiguratorii nou-înfiintati trebuie sa informeze asiguratii asupra reprezentantelor de despagubire.
   (5) Fuziunea/divizarea realizata în conditiile prevederilor prezentului articol se publica în conformitate cu legislatia nationala din statul membru al angajamentului.
   (6) Prevederile prezentului articol se aplica începând cu aderarea României la Uniunea Europeana.
   Art. 5. - (1) În termen de maximum 90 de zile de la primirea cererii de solicitare a aprobarii fuziunii sau divizarii asiguratorilor, însotita de documentatia prevazuta în prezentele norme, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor se va pronunta asupra acesteia, prin decizie motivata, în sensul aprobarii fuziunii sau, dupa caz, a divizarii ori a respingerii cererii de aprobare.
   (2) Aparitia unor modificari fata de proiectul initial va determina o noua evaluare din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. În cazul în care aceste modificari sunt contrare prevederilor legale sau prezentelor norme Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va revoca decizia privind aprobarea fuziunii sau, dupa caz, a divizarii si va respinge cererea de autorizare.
   (3) În cazul unei decizii favorabile Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va confirma faptul ca procesul de autorizare s-a încheiat si va proceda, dupa caz, la eliberarea autorizatiilor de functionare pentru asiguratorii nou-înfiintati sau la modificarea corespunzatoare a autorizatiilor asiguratorilor, în situatia fuziunii prin absorbtie ori a divizarii realizate prin împartirea întregului patrimoniu ori transmiterea unei parti din patrimoniu la 2 sau mai multi asiguratori autorizati.
   (4) Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor prin care se aproba fuziunea sau divizarea devine opozabila tertilor dupa publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   (5) Concomitent cu autorizarea fuziunii sau a divizarii, dupa caz, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va retrage autorizatia asiguratorilor care îsi înceteaza activitatea.
   (6) Decizia privind retragerea autorizatiei asiguratorilor care îsi înceteaza activitatea va produce efecte conform prevederilor art. 249 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.
   (7) Asiguratorii rezultati vor efectua mentiunile corespunzatoare în registrul comertului, referitoare la înmatricularea acestora pe baza deciziei privind aprobarea fuziunii, respectiv a divizarii, si sunt supusi tuturor reglementarilor aplicabile asiguratorilor.
   Art. 6. - (1) Asiguratorii implicati în fuziune/divizare vor transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor copii ale documentelor care atesta realizarea operatiunii de fuziune/divizare, conform proiectului prezentat, copii ale documentelor emise de registrul comertului referitoare la înmatricularea asiguratorilor nouînfiintati, radierea asiguratorilor care îsi înceteaza existenta, precum si celelalte mentiuni, însotite de actul constitutiv sau, dupa caz, de actul modificator al actului constitutiv, în forma autentica.
   (2) Asiguratorii nou-înfiintati vor depune la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, în vederea obtinerii autorizatiei de functionare, documentatia prevazuta în normele privind autorizarea asiguratorilor.
   Art. 7. - (1) În cazul în care documentatia prezentata potrivit prezentelor norme este incompleta sau insuficienta, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate solicita orice informatie si documente suplimentare, inclusiv actualizarea documentatiei.
   (2) Completarea documentatiei potrivit alin. (1) se va solicita cu cel putin 30 de zile înainte de data încheierii termenelor prevazute la art. 5.
   (3) Întreaga documentatie va fi prezentata în limba româna. Pentru documentele redactate într-o limba straina se va prezenta si traducerea legalizata a acestora. Documentele întocmite sau legalizate de o autoritate straina vor fi supralegalizate în conditiile prevazute de legislatia româna.
   Art. 8. - Cererea de autorizare de functionare ca urmare a fuziunii sau, dupa caz, a divizarii poate fi respinsa în conditiile prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 9. - Anexa face parte integranta din prezentele norme.
   Art. 10. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneaza în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

   ANEXA  la norme -  CERERE DE APROBARE*)