Facebook LinkedIn

Ordin nr. 11/2009

pentru punerea în aplicare a Normelor privind cuantumul şi termenul de plată a taxei de funcţionare datorate de asigurători şi de brokerii de asigurare

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 512 din 27/07/2009).

  În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27), precum şi ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 13 alin. (3) şi (4) şi ale art. 36 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
  potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 21 iulie 2009, prin care s-au adoptat Normele privind cuantumul şi termenul de plată a taxei de funcţionare datorate de asigurători şi de brokerii de asigurare,
  Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:
  Art. 1. - (1) Se pun în aplicare Normele privind cuantumul şi termenul de plată a taxei de funcţionare datorate de asigurători şi de brokerii de asigurare.
  (2) Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Normele nr. 1/01 privind cuantumul şi termenul de plată a taxei de funcţionare datorate de asigurători şi de brokerii de asigurare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 18 iunie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor nr. 1/01 privind cuantumul şi termenul de plată a taxei de funcţionare datorate de asigurători şi brokerii de asigurare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 3 noiembrie 2008, art. 2 pct. IV.1. lit. f^6) din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească societăţile de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 2/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 20 martie 2009, precum şi art. 3 pct. III lit. e^6) din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 19 martie 2009.
  Art. 3. - Asigurătorii/reasigurătorii şi brokerii de asigurare/reasigurare, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

  Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

  Angela Toncescu
  Bucureşti, 21 iulie 2009
  Nr. 11

  ANEXĂ
  NORME privind cuantumul şi termenul de plată a taxei de funcţionare datorate de asigurători şi de brokerii de asigurare

  Art. 1. - Societăţile de asigurare/reasigurare şi societăţile mutuale datorează taxa de funcţionare din momentul în care sunt autorizate să funcţioneze în conformitate cu prevederile art. 13 şi 13¹ din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
  Art. 2. - Brokerii de asigurare autorizaţi să funcţioneze în baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, datorează taxa de funcţionare din momentul acordării autorizaţiei de funcţionare.
  Art. 3. - Cuantumul taxei de funcţionare, începând cu luna iulie 2009, este de 0,3% aplicat asupra primelor brute încasate de asigurători, respectiv din veniturile din activitatea de brokeraj a brokerilor de asigurare, aferente perioadei pentru care sunt datorate.
  Art. 4. - Taxa de funcţionare datorată de asigurători şi brokerii de asigurare se stabileşte prin aplicarea cotei aprobate de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor asupra volumului total de prime încasate, respectiv venituri totale din activitatea de brokeraj.
  Art. 5. - (1) Asigurătorii virează lunar sumele stabilite conform prezentelor norme în contul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.
  (2) Brokerii de asigurare virează trimestrial sumele stabilite conform prezentelor norme în contul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea.
  Art. 6. - (1) Pentru nevirarea la termen a taxei de funcţionare prevăzute la art. 1 şi 2 Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va calcula majorări de întârziere potrivit dispoziţiilor legale.
  (2) Verificarea respectării prevederilor legale privind virarea sumelor reprezentând contravaloarea taxei de funcţionare datorate şi a majorărilor de întârziere se face de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, care va dispune măsuri în consecinţă în cazul în care constată nerespectarea acestor prevederi.
  (3) Majorările de întârziere vor fi virate în contul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
  Art. 7. - În contabilitatea asigurătorilor şi a brokerilor de asigurare constituirea taxei de funcţionare se va reflecta în debitul contului "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" prin creditul contului 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate", analitic distinct, intitulat "Taxa de funcţionare", iar virarea sumelor reprezentând taxa de funcţionare se va reflecta în debitul contului 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate", analitic distinct, intitulat "Taxa de funcţionare", prin creditul contului "Conturi la bănci în lei".
  Art. 8. - Sumele reprezentând taxe de funcţionare şi majorări de întârziere aferente, virate de asigurători şi de brokerii de asigurare, constituie venituri ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
  Art. 9. - (1) Asigurătorii vor transmite lunar Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor situaţia privind primele brute încasate până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, precizând şi sumele reprezentând taxele de funcţionare şi majorările de întârziere aferente, virate pentru luna încheiată.
  (2) Brokerii de asigurare vor transmite trimestrial Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor veniturile din activitatea de brokeraj până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, precizând şi sumele reprezentând taxele de funcţionare şi majorările de întârziere aferente, virate în trimestrul încheiat.
  (3) Taxele datorate se stabilesc la nivel leu fără subdiviziuni, prin rotunjire la un leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de până la 49 de bani inclusiv.
  Art. 10. - Eventualele sume virate în plus se vor regulariza în lunile următoare, cu notificarea prealabilă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
  Art. 11. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sancţionează în condiţiile şi potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.