Facebook LinkedIn

Ordin nr. 6/2013

pentru modificarea si completarea Normelor privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 66 din 31.01.2013). 

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 15 ianuarie 2013, prin care s-a adoptat modificarea si completarea Normelor privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012, cu completările ulterioare,
  în temeiul art.4 alin.(20) alin.(26) şi (27) al art.5 lit. b), b1), d), al art. 8 alin.(1) şi al art.12 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:
 Art. I. - Normele privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 3 septembrie 2012, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 20. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va decide, în termen de 4 luni de la data depunerii documentaţiei complete, asupra acordării autorizației de funcționare pe baza căreia asigurătorul va putea desfășura activitate de asigurare.”
2. La articolul 23 alineatul (1), litera D.b se modifică și va avea următorul cuprins:
„b) Persoanele desemnate în funcţii de conducere care nu sunt specifice domeniului asigurărilor sunt conducătorii compartimentelor economico-financiar, juridic, control intern, audit intern, tehnologia informației.”
3. La articolul 23, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31) cu următorul cuprins: 
„(31) Fac excepţie de la prevederile alineatului (1), litera B.b) și alin. (3) persoanele care în ultimii 5 ani au deţinut o funcţie de conducere într-o instituție de reglementare și supraveghere în domeniul asigurărilor la nivelul minim de director într-o direcţie de specialitate.”
4. La articolul 27, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Art. 27 - (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data vacantării unei funcţii deţinute de o persoană semnificativă sau de o persoană desemnată într-o funcție de conducere care nu este specifică domeniului asigurărilor, asigurătorul și persoana în cauză vor comunica în scris Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor numele şi funcţia persoanei respective, cu excepția vacantării funcției de actuar, pentru care se va efectua comunicarea în termen de 3 zile lucrătoare.
..........................................................
 (3) Pentru persoanele semnificative ale asigurătorului, altele decât cele menționate la alin.(2), precum şi pentru persoanelele desemnate în funcții de conducere care nu sunt specifice domeniului asigurărilor, termenul de numire a unei alte persoane în această funcție este de 60 de zile de la data vacantării, cu excepția actuarului pentru care perioada de numire este de maximum 20 de zile calendaristice, în cazul revocării acestuia.”
5. La articolul 28, litera d) şi paragraful final se modifică și vor avea următorul cuprins:
“d) sunt nominalizate să îşi continue mandatul la asigurătorii rezultaţi în urma divizării unui asigurător, trebuie să primească în prealabil aprobarea Comisiei de Supraveghere 
a Asigurărilor și trebuie să depună declarații actualizate, corespunzătoare noii poziții, conform anexelor nr.5 și 8, însoțite, dacă este cazul, de documente actualizate.”
6. La anexa nr. 5, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“7. - am o experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul asigurărilor sau de 7 ani în domeniul financiar-bancar, din care cel puţin 3 ani, respectiv 5 ani într-o funcţie de conducere în aceste domenii*); 
...........................................................................................................................................
- am deținut o funcție de conducere într-o instituție de reglementare și/sau de supraveghere în domeniul asigurărilor;
...........................................................................................................................................
Anexaţi documente oficiale: copii ale contractelor de muncă/de management, decizii de numire/carte de muncă etc.
7. La anexa nr. 5, asteriscurile aferente punctelor 7 şi 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„*),**) Se va da declaraţie numai de către membrii conducerii executive și ai directoratului.”
8. La anexa nr.6 litera A, punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
„7. am experienţă de minimum 4 ani în domeniul asigurărilor, din care minimum 2 ani în funcţii de conducere/am experiență de minimum 3 ani în domeniul asigurărilor, din care minimum 2 ani în specialitatea pe care urmează să o conduc/am experiență de minimum 3 ani în specialitate;”.
9. La anexa nr.6 litera B, punctele 6-8 se abrogă.
10. La anexa nr. 8, litera A.c) se modifică și va avea următorul cuprins:
 „c) declaraţia pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr.5 la norme, împreună cu declarația privind participările la capitalul social la alte societăţi comerciale, conform pct. I subpct. 1 din anexa nr. 4la norme;”.
11. La anexa nr. 8, litera A. e) se abrogă.
12. La anexa nr. 8, litera B.b) se modifică și va avea următorul cuprins:  
b) documente oficiale: contract de muncă/de management, decizie de numire/carnet de muncă etc., din care să reiasă experienţa profesională, conform prevederilor art. 23 alin. (1) lit. B.b) și alin. (31) din norme.”
13. La anexa nr. 8 litera D alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
„d) curriculum vitae, întocmit conform prevederilor literei A. a).”
14. La anexa nr.8, litera E se modifică și va avea următorul cuprins:
„E. În vederea aprobării ca persoană semnificativă la un asigurător, actuarul trebuie să transmită declarația prevăzută la anexa nr. 6 la norme, curriculum vitae, întocmit conform prevederilor lit. A.a), precum și cazierul fiscal și cazierul judiciar, în original, valabile la data depunerii documentației.”
Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării. 
Art. III. - Asigurătorii, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Daniel George TUDOR
Bucureşti, 23 ianuarie 2013
Nr. 6