Norma nr. 18/2014 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a societăţilor din domeniul asigurărilor

(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 570 din 31/07/2014).

   Potrivit Hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 14 iulie 2014  prin care s-a adoptat Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a societăţilor din domeniul asigurărilor,

   în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

   Autoritatea de Supraveghere Financiarǎ emite următoarea normă: 

   Art. 1. - Se pune în aplicare Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2014  a societăţilor  din domeniul asigurărilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta normă.

   Art. 2. - Sistemul prevăzut la art. 1 este aplicabil asigurătorilor, reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, aşa cum sunt definiţi la art. 2 lit. A pct. 5, lit. B pct. 39 şi lit. C pct. 57 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

   Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă  Norma nr. 3/2013 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a societăţilor din domeniul asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.463 și 463 bis din 26 iulie 2013.

   Art. 4. - Asigurătorii, reasigurătorii, brokerii de asigurare şi/sau reasigurare și subunitățile acestora vor asigura îndeplinirea prevederilor prezentei norme. Neîndeplinirea prevederilor prezentei norme se sancţionează conform art. 39 din Legea nr. 32/2000 cu modificările şi completările ulterioare.

   Art. 5. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acesteia.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

Mișu Negrițoiu

  

Bucureşti,  24 iulie 2014

Nr .18.

 
ANEXE

---------------------

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.570 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu Publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, București, șos. Panduri nr.1